Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Kohtuasi T-346/10: 18. augustil 2010 esitatud hagi — Borax Europe versus ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 288/51


18. augustil 2010 esitatud hagi — Borax Europe versus ECHA

(Kohtuasi T-346/10)

()

2010/C 288/95

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Borax Europe Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaat K. Nordlander ja solicitor H. Pearson)

Kostja: Euroopa kemikaaliamet (ECHA)

Hageja nõuded

tunnistada tühistamishagi vastuvõetavaks;

tühistada ECHA otsus identifitseerida teatavad boraadid „väga ohtlike ainetena”, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) (edaspidi „määrus REACH”) artikli 57 punktis c sätestatud kriteeriumidele, ja kanda need autoriseerimiseks väga ohtlike ainete kandidaatainete loetellu (edaspidi „kandidaatainete loetelu”) 18. juunil 2010 (edaspidi „vaidlustatud akt”).

mõista hageja kohtukulud välja ECHA-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada ECHA otsus identifitseerida teatavad boraadid „väga ohtlike ainetena”, mis vastavad määruse REACH artikli 57 punktis c sätestatud kriteeriumidele, ja kanda need 18. juunil 2010 kandidaatainete loetellu. Hageja sai vaidlustatud aktist teada tänu ECHA 18. juuni 2010. aasta pressiteatele.

Boraadid, mille kandmise vaidlustatud aktiga kandidaatainete loetellu hageja vaidlustab on: boorhape CAS nr 10043-35-3, EÜ nr 233-139-2; dinaatriumtetraboraat, veevaba, dinaatriumtetraboraatdekahüdraat, dinaatriumtetraboraatpentahüdraat (CAS nr 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EÜ nr 215-540-4) (edaspidi „boraadid”).

Hageja esitab hagi toetuseks kolm väidet.

Esimene väide: vaidlustatud akt tuleb tühistada, kuna see põhineb XV lisa toimikutel, mis sisaldavad ilmseid vigu, mille tulemusel rikutakse määruse REACH artiklis 59 ette nähtud olulist menetlusnõuet. ECHA tegevuse õigustusena on nendes toimikutes märgitud, et boraadid on praegu liigitatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osasse, mis on faktiliselt ebaõige.

Teine väide: ECHA võttis vaidlustatud akti vastu, täitmata ülesannet, mis seisneb selle „sisulises” hindamises, kas boraadid vastavad määruse REACH artikli 57 punktis c sätestatud kriteeriumidele. Seega, võttes vastu vaidlustatud akti, tegi ECHA ilmseid hindamisvigu, ületas oma pädevust ja rikkus hea halduse põhimõtet.

Kolmas väide: viimaseks ei vasta boraadid määruse REACH artikli 57 punktis c sätestatud kriteeriumidele, et neid vastavalt direktiivile 67/548 klassifitseerida 1. või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks. Järelikult ei ole need „väga ohtlikud ained” ning nende kandmine vaidlustatud aktiga kandidaatainete loetellu rikub määruse REACH artikli 59 lõiget 8.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ning komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT 2006 L 396, lk 1).


Top