Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Komisjoni aruanne määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) rakendamise kohta 2008. aastal

/* KOM/2009/0331 lõplik */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Komisjoni aruanne määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) rakendamise kohta 2008. aastal /* KOM/2009/0331 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 2.7.2009

KOM(2009) 331 lõplik

KOMISJONI ARUANNE

määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) rakendamise kohta 2008. aastal

KOMISJONI ARUANNE

määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) rakendamise kohta 2008. aastal

EESSÕNA

Käesolev 2008. aasta aruanne on koostatud vastavalt üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele käsitleva määruse (EÜ) nr 1049/2001[1] artikli 17 lõikele 1.

Aruande lisas on esitatud statistilised andmed dokumentidele juurdepääsu taotluste läbivaatamise kohta. Sellega seoses tuleks rõhutada, et statistilised andmed hõlmavad ainult taotlusi juurdepääsuks avaldamata dokumentidele ning neist on välja jäetud taotlused, millega soovitakse juurdepääsu juba avaldatud dokumentidele, samuti teabetaotlused.

1. Läbipaistvuspoliitika[2]

30. aprillil 2008 võttis komisjon vastu üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitleva määruse muutmisettepaneku. Tegemist on 2007. aastal korraldatud rohelisel raamatul[3] põhineva avaliku konsultatsiooni järelmeetmega, mille olulisust oli Euroopa Parlament korduvalt rõhutanud. Seadusandliku võimu kaks haru uurisid muutmisettepanekut aasta teisel poolel.

2. Registrid ja veebisaidid

2.1. 2008. aasta lõpus sisaldus komisjoni dokumendiregistris 102 582 dokumenti (vt lisatud tabel).

2.2. Määruse artikli 9 lõikes 3 on sätestatud, et tundliku sisuga dokumendid[4] kantakse registrisse üksnes nende nõusolekul, kellelt dokument pärineb. 2008. aastal ei kuulunud registrisse ühtegi tundlikku dokumenti selle sätte tähenduses.

2.3. EUROPA serveris asuva veebisaidi „Läbipaistvus ja juurdepääs dokumentidele” külastatavus on olnud järgmine:

Külastajate arv | Külastuste arv | Kuvatud veebilehed |

Kokku | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Igakuine keskmine | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Koostöö muude institutsioonide ja liikmesriikidega

Määruse rakendamise eest vastutavad kolme institutsiooni talitused jätkasid 2008. aastal muu hulgas teabefoorumi pidamist määruse rakendamisega seotud juriidiliste küsimuste arutamiseks.

4. Juurdepääsutaotluste analüüs

4.1. Esialgsete taotluste arvu pidev kasv, mida on täheldatud juba alates määruse vastuvõtmisest, toimus ka 2008. aastal, kusjuures sel aastal esitati taotlusi 1 001 võrra (ehk ligi 25 %) rohkem kui 2007. aastal .

4.2. Kordustaotluste arv langes tunduvalt: 2007. aastal registreeriti 273 kordustaotlust ning 2008. aastal seevastu vaid 156 taotlust.

4.3. Valdkonniti jaotusid taotlused nii, et transpordi ja energeetika, siseturu, konkurentsi, õigusalase koostöö, keskkonna ning ettevõtluspoliitika valdkonnas esitatud taotlused moodustasid üle 40 % kõigist taotlustest.

4.4. Taotluste esitajate jaotumises ühiskondlik-majanduslike kategooriate järgi ilmnes taas teadusringkondadest pärinevate taotluste suur osakaal, mis jäi endiselt suurimaks, moodustades taotlustest üle 30 %.

4.5. Taotluste geograafiline jaotumine ei muutunud. Et paljude rahvusvaheliste äriühingute ja advokaadibüroode ning Euroopa tasandil tegutsevate ühingute ja valitsusväliste organisatsioonide bürood asuvad Belgias, esitasid Belgia eraisikud või seal asuvad organisatsioonid ligikaudu 20 % taotlustest. Lisaks sellele pärineb enamik taotlusi kõige suurema rahvaarvuga liikmesriikidest: Saksamaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt, Ühendkuningriigist, Hispaaniast ja Madalmaadest, kus esitati kokku peaaegu pooled taotlustest (49,86 %). Uute liikmesriikide osakaal jäi tagasihoidlikuks.

5. Erandite kohaldamine juurdepääsuõiguse suhtes

5.1. Positiivse vastuse saanud esialgsete taotluste protsent tõusis eelmise aastaga võrreldes tunduvalt (ligikaudu 10 %).

82,68 % juhtudest (võrrelduna 72,71 %ga 2007. aastal) võimaldati juurdepääs dokumendi täistekstile ja 3,33 % juhtudest (võrrelduna 3,88 %ga 2007. aastal) võimaldati dokumentidele osaline juurdepääs.

5.2. Esmaste otsuste kinnitamise protsent vähenes oluliselt (ligi 20 % langus: 48,08 % juhtudest 2008. aastal võrrelduna 66,30 %ga 2007. aastal).

Pärast esmast keeldumist täielikult rahuldatud taotluste protsent kasvas veidi (18,59 % juhtudest võrrelduna 15,38 %ga 2007. aastal). Pärast esmast keeldumist osalist juurdepääsu lubavate otsuste protsent peaaegu kahekordistus (33,33 % juhtudest võrrelduna 18,32 %ga 2007. aastal).

5.3. Esmase keeldumise kaks peamist põhjust olid endiselt:

- kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitsmine (artikli 4 lõike 2 kolmas taane), mis 2007. aastaga võrreldes veidi tõusis (26,63 % keeldumistest võrrelduna 23,48 %ga 2007. aastal);

- komisjoni otsustamisprotsessi kaitsmine (artikli 4 lõige 3), mis 15,22 % juhtudest oli seotud sisekasutuseks mõeldud arvamustega ning 13,5 % juhtudest veel vastu võtmata otsusega, mis moodustasid kokku 28,72 % keeldumistest (võrreldes 31,31 %ga 2007. aastal).

Rahvusvaheliste suhete kaitsmine ja ärihuvide kaitsmine etendasid endiselt olulist rolli, moodustades vastavalt 14,4 % (võrrelduna 10,79 %ga 2007. aastal) ja 10,24 % (võrrelduna 10,98 %ga 2007. aastal) keeldumise põhjendustest.

5.4. Korduva keeldumise peamised põhjendused olid järgmised:

- uurimise eesmärgi kaitse (27,85 % võrrelduna 24,75 %ga 2007. aastal);

- ärihuvide kaitse (24,89 % võrrelduna 25,25 %ga 2007. aastal);

- komisjoni otsustamisprotsessi kaitsmine, mis 17,3 % juhtudest oli seotud veel vastu võtmata otsusega ning 12,24 % juhtudest sisekasutuseks mõeldud arvamustega, mis moodustasid kokku 29,54 % keeldumistest (võrrelduna 17,4 %ga 2007. aastal).

6. Euroopa ombudsmanile esitatud kaebused

6.1. 2008. aastal lõpetas ombudsman 16 komisjoni vastu esitatud kaebuse uurimise, mis olid seotud dokumentide edastamisest keeldumisega:[5]

4 kaebust, mille puhul ombudsman ei tuvastanud hea haldustava rikkumist |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 kaebust, mille ombudsman lõpetas kriitilise ja/või muu märkusega |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 kaebust, mille ombudsman lõpetas ilma edasise uurimiseta |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Ombudsman sai 2008. aasta jooksul neliteist kaebust dokumentide edastamisest keeldumise kohta.

7. Kohtule esitatud kaebused

7.1. Kohtuasjades, mis on seotud komisjoni täieliku või osalise keeldumisega võimaldada juurdepääsu dokumentidele määruse 1049/2001 alusel, on Esimese Astme Kohus teinud viis otsust.

7.1.1. Esimese Astme Kohtu 30. jaanuari 2008. aasta otsus, kohtuasi T-380/04, Ioannis Terezakis versus komisjon:

Esimese Astme Kohus tühistas osaliselt komisjoni otsuse, millega keelduti võimaldamast juurdepääsu kahele dokumendile: auditiaruandele ning Ateena lennujaama ja ühe kontserni vahelisele lepingule.

Kohus asus seisukohale, et auditiaruande avaldamisest keeldumine on õiguspärane, kuna aruannet tuleb kaitsta uurimise/audiitorkontrolli kestuse ajal.

Mis puudutab lepingut, siis oli komisjon mõningaid andmeid juba levitanud ja kohus leidis, et hagejale oleks pidanud edastama vähemalt need andmed. Seetõttu tühistas kohus osaliselt komisjoni otsuse, kuna komisjon oli keeldunud võimaldamast osalist juurdepääsu lepingule.

7.1.2. Esimese Astme Kohtu 5. juuni 2008. aasta otsus, kohtuasi T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV versus komisjon:

Kohus nõustus komisjoni argumentidega ja jättis tühistamishagi rahuldamata vastuvõetamatuse tõttu, märkides, et vaidlusalune otsus üksnes kinnitas varasemat otsust, mida ei olnud selleks ettenähtud tähtaja jooksul aga vaidlustatud.

Kohus eristas selgelt Euroopa ombudsmani menetlust ja kohtumenetlust, rõhutades, et tegemist on kahe erineva menetlusviisiga. Veel selgitas kohus, et ombudsmani otsus – isegi kui sellega tuvastatakse haldustava rikkumine – ei kujuta endast uut elementi, mis võimaldaks hagejal esitada tühistamishagi varasema otsuse peale, mis on muutunud lõplikuks vaidlustamistähtaja möödumise tõttu.

Hageja kaebas otsuse edasi Euroopa Kohtusse.

7.1.3. Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2008. aasta otsus, kohtuasi T-403/05, MyTravel Group plc versus komisjon:

Kohus kuulutas õiguspäraseks kaks komisjoni otsust (välja arvatud ühe dokumendi osas), millega viimane keeldus lubamast juurdepääsu konkurentsi valdkonna dokumentidele mitme erandi alusel („otsustamisprotsess”, „õigusnõuanne” ja „uurimine”). Seevastu tühistas kohus otsuse osas, mis käsitles üht dokumenti, millele komisjon keeldus andmast juurdepääsu, tuues ettekäändeks „uurimise” erandi, mida kohus pidas aga liiga ebamääraseks.

Kohus tõi eeskätt esile järgmist:

- kui tegemist on otsustamisprotsessiga, peab institutsioonidel olema õigus kaitsta oma sisenõupidamisi ja -arutelusid, kui see on üldsuse huvides vajalik, et tagada nende võime täita oma ülesandeid eelkõige haldusvõimu teostamisega seotud otsuste tegemisel;

- kuivõrd määrus reguleerib üldsuse juurdepääsu dokumentidele, ei ole selliste üksik- või erahuvide puhul tegemist asjaoluga, mida tuleks arvestada selles määruses ettenähtud huvide kaalumise raames.

Rootsi kaebas otsuse edasi Euroopa Kohtusse.

7.1.4. Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsus, kohtuasi T-42/05, Rhiannon Williams versus komisjon:

Selles kohtuasjas esitas hageja üldjoontes kaks väidet: esiteks juurdepääsu kaudne keelamine dokumentidele, mis „pidid olemas olema”, ning teiseks vaidlustatud otsuses osutatud dokumentidele juurdepääsu keelamine erandite alusel, mida tõlgendati ja rakendati valesti.

Mis puudutab esimest väidet, siis tühistas kohus komisjoni otsuse, tuletades meelde, et institutsioonid on kohustatud aitama taotlejal määratleda taotlus võimalikult täpselt ja et juhul kui taotlus ei ole selge hoolimata osutatud abist, peab institutsioon sõnastama oma vastuse väga täpselt, vastasel juhul võib ebatäpne vastus sisaldada kaudset keeldumist võimaldada juurdepääs määratlemata dokumentidele. Kaudne keeldumine on põhjendamata keeldumine ja sellel alusel tühistatav.

Mis puudutab dokumente, millele selgelt keelati juurdepääs, siis kinnitas kohus täielikult komisjoni otsust.

7.1.5. Esimese Astme Kohtu 18. detsembri 2008. aasta otsus, kohtuasi T-144/05, Pablo Muñiz versus komisjon:

Kohus tühistas komisjoni otsuse, millega viimane keeldus võimaldamast juurdepääsu tariifse klassifitseerimise valdkonna komiteemenetlusega seotud dokumentidele „otsustamisprotsessi” erandi alusel.

Kohus möönis, et otsustamisprotsessi kaitsmine sihipärase välissurve vastu võib olla õiguspärane põhjus juurdepääsu piiramiseks. Sellegipoolest tuleks kohtu arvates niisuguse surve olemasolu kindlaks teha ja lisaks tõendada, et esineb põhjendatult eeldatav risk, et nimetatud välissurve võiks vastuvõetavat otsust oluliselt mõjutada.

7.2. 2008. aastal esitati 23 uut hagi, sealhulgas 4 apellatsioonkaebust komisjoni poolt määruse nr 1049/2001 alusel langetatud otsuste peale:[6]

Kohtuasi C-506/08P, Rootsi / MyTravel Group plc ja komisjon | Kohtuasi C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV / komisjon | Kohtuasi C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein / komisjon |

Kohtuasi C-28/08P, komisjon / The Bavarian Lager Co. Ltd | Kohtuasi T-509/08, Ryanair Ltd / komisjon | Kohtuasi T-500/08, Ryanair Ltd / komisjon |

Kohtuasi T-499/08, Ryanair Ltd / komisjon | Kohtuasi T-498/08, Ryanair Ltd / komisjon | Kohtuasi T-497/08, Ryanair Ltd / komisjon |

Kohtuasi T-496/08, Ryanair Ltd / komisjon | Kohtuasi T-495/08, Ryanair Ltd / komisjon | Kohtuasi T-494/08, Ryanair Ltd / komisjon |

Kohtuasi T-474/08, Dieter C. Umbach / komisjon | Kohtuasi T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) / komisjon | Kohtuasi T-383/08, New Europe / komisjon |

Kohtuasi T-380/08, Pays-Bas / komisjon | Kohtuasi T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH / komisjon | Kohtuasi T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG / komisjon |

Kohtuasi T-342/08, Edward William Batchelor / komisjon | Kohtuasi T-250/08, Edward William Batchelor / komisjon | Kohtuasi T-221/08, Guido Strack / komisjon |

Kohtuasi T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) / komisjon | Kohtuasi T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) / komisjon |

8. Järeldused

8.1. Taotluste iseloom ja keeldumiste põhjused:

Nagu eelnevatel aastatel, selgus taotluste analüüsimisel, et oluline osa juurdepääsutaotlustest on seotud komisjoni kontrollitegevusega ühenduse õiguse kohaldamisel. Väga paljudel juhtudel esitati juurdepääsutaotlus selleks, et saada dokumente, millele taotluse esitajad võiksid kaebuse korral toetuda, näiteks ühenduse õiguse väidetava rikkumise puhul või halduskaebuse või kohtumenetluse korral, mis käsitleb näiteks komisjoni otsust konkurentsipoliitika valdkonnas. Oluline on märkida, et need taotlused on enamasti seotud väga mahukate dokumentidega, mille analüüsimisega kaasneb märkimisväärne halduskoormuse kasv.

Lisaks tuleb märkida, et komisjoni otsustamisprotsessi kaitsega seotud erandile viidatakse peamiselt üksiktasandi küsimusi käsitleva otsustamisprotsessi kaitsmiseks. Õigusloome valdkonnas tehakse aina rohkem dokumente üldsusele otse kättesaadavaks, ootamata komisjonile nende kohta juurdepääsutaotluse esitamist. Komisjoni peadirektoraadid on loonud eri poliitikasuundi käsitlevad veebilehed ja avalikustanud nende kaudu märkimisväärse hulga dokumente.

Ärihuvide kaitsega seotud erandit kohaldati peamiselt nende juurdepääsutaotluste korral, mis esitati konkurentsipoliitikat käsitlevate toimikute kohta.

Komisjoni ettepanek määrus uuesti sõnastada tuginebki nendele suundumustele, mis on aastate jooksul aina enam süvenenud.

8.2. Kohtupraktika areng:

Esimese Astme Kohus on kinnitanud oma lahenditega kahte punkti:

- juurdepääsutaotluse aluseks olnud dokumente tuleb üldjuhul hinnata konkreetselt ja individuaalselt;

- hageja erahuvi olemasolul ei ole keeldumise õiguspärasuse hindamisel tähtsust;

- „uurimise/audiitorkontrolli” erandit kohaldatakse kogu uurimise/audiitorkontrolli kestuse ajal.

Lisaks täpsustas Esimese Astme Kohus veel kahte aspekti:

- Euroopa ombudsmani menetlust ja kohtumenetlust tuleb selgelt eristada, sest tegemist on kahe erineva menetlusviisiga;

- institutsioonidel peab olema õigus kaitsta oma sisenõupidamisi ja -arutelusid, eeskätt sihipärase välissurve vastu, kui see on üldsuse huvides vajalik, et tagada nende võime täita oma ülesandeid eelkõige haldusvõimu teostamisega seotud otsuste tegemisel;

- sellegipoolest peavad institutsioonid näitama niisuguse surve olemasolu ja lisaks tõendama, et esineb põhjendatult eeldatav risk, et nimetatud välissurve võiks vastuvõetavat otsust oluliselt mõjutada, eriti õigusloome valdkonnas;

- kaudne keeldumine on põhjendamata keeldumine ja sellel alusel tühistatav.

LISA

Määruse nr 1049/2001 kohaldamist käsitlev statistika

1. REGISTRI SISU

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3.255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3.640 | 15 695 |

Kokku | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21.985 | 102 582 |

ESIALGSED TAOTLUSED

2. TAOTLUSTE ARV

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. VASTUSED

2006 | 2007 | 2008 |

arv | % | arv | % | arv | % |

KORDUSTAOTLUSED

4. TAOTLUSTE ARV

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. VASTUSED

2006 | 2007 | 2008 |

arv | % | arv | % | arv | % |

KEELDUMISTE JAOTUS KOHALDATUD ERANDI JÄRGI (%)

6. ESIALGSED TAOTLUSED

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – esimene taane – avalik julgeolek | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – teine taane – kaitsepoliitilised ja sõjalised küsimused | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – kolmas taane – rahvusvahelised suhted | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – neljas taane – rahandus-, raha- või majanduspoliitika | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1.b. Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. Esimene taane – ärihuvide kaitse | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. Teine taane – kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitse | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. Kolmas taane – kontrollimiste, uurimise ja audiitorkontrolli kaitse | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3 Esimene lõik – otsustamisprotsess, otsust ei ole veel vastu võetud | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. Teine lõik – otsustamisprotsess, otsus on juba vastu võetud: esialgsete arutelude ja konsultatsioonide raames sisekasutamiseks esitatud arvamused | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Liikmesriigi keeldumine | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Kokku | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. KORDUSTAOTLUSED

2006 | 2007 | 2008 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – esimene taane – avalik julgeolek | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1.a. Avalike huvide kaitse – teine taane – kaitsepoliitilised ja sõjalised küsimused | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1.a Avalike huvide kaitse – kolmas taane – rahvusvahelised suhted | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1.a Avalike huvide kaitse – neljas taane – rahandus-, raha- või majanduspoliitika | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1.b Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2 Esimene taane – ärihuvide kaitse | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2 Teine taane – kohtumenetluse ja õigusnõustamise kaitse | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2 Kolmas taane – kontrollimiste, uurimise ja audiitorkontrolli kaitse | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3 Esimene lõik – otsustamisprotsess, otsust ei ole veel vastu võetud | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. Teine lõik – otsustamisprotsess, otsus on juba vastu võetud: esialgsete arutelude ja konsultatsioonide raames sisekasutamiseks esitatud arvamused | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Liikmesriigi keeldumine | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Kokku | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

TAOTLUSTE JAOTUS

8. TAOTLUSTE ESITAJATE ÜHISKONDLIK-MAJANDUSLIKE KATEGOORIATE JÄRGI (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Teadusringkonnad | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Kodanikuühiskond (huvirühmad, tööstus, valitsusvälised organisatsioonid jne) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Ühiskonnaliikmed, kelle ühiskondlik-majanduslik kuuluvus ei ole märgitud | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Riigiasutused (välja arvatud ELi institutsioonid) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Advokaadid | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Muud ELi institutsioonid | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Ajakirjanikud | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. TAOTLUSTE GEOGRAAFILISE PÄRITOLU JÄRGI (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgia | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Saksamaa | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Itaalia | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Prantsusmaa | 9,31 | 9,32 | 8 |

Ühendkuningriik | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Hispaania | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Madalmaad | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Muud | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luksemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Märkimata | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Poola | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Taani | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Austria | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Kreeka | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugal | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Rootsi | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Iirimaa | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Tšehhi Vabariik | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Šveits | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Soome | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Ameerika Ühendriigid | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ungari | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Leedu | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Rumeenia | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norra | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgaaria | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Sloveenia | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Läti | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovakkia | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Jaapan | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Küpros | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Hiina (sh Hong Kong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Eesti | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Venemaa | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Mehhiko | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Horvaatia | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Uus-Meremaa | 0,08 |

Austraalia | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brasiilia | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Türgi | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Iisrael | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Lõuna-Aafrika Vabariik | 0,04 |

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albaania | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Island | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egiptus | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

ELi liikmesriigid | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Kandidaatriigid | 0,22 | 0,12 | 0 |

Muud | 3,49 | 4,55 | 0 |

Märkimata | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. VALDKONDADE JÄRGI (%)

Peadirektoraat/talitus | 2007 | 2008 |

SG – peasekretariaat | 10,19 | 9,38 |

TREN – transpordi ja energeetika peadirektoraat | 7,54 | 8,18 |

MARKT – siseturu ja teenuste peadirektoraat | 6,46 | 7,28 |

COMP – konkurentsi peadirektoraat | 7,32 | 7,18 |

JLS – õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat | 8,45 | 6,69 |

ENV – keskkonna peadirektoraat | 6,11 | 6,07 |

ENTR – ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat | 5,48 | 5,91 |

SANCO – tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – personali ja halduse peadirektoraat | 2,34 | 4,08 |

EMPL – tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat | 3,1 | 3,72 |

AGRI – põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat | 4,11 | 3,6 |

REGIO – regionaalpoliitika peadirektoraat | 3,69 | 3,42 |

TRADE – kaubanduse peadirektoraat | 2,48 | 2,72 |

RELEX – välissuhete peadirektoraat | 4,09 | 2,39 |

INFSO – infoühiskonna peadirektoraat | 2,21 | 2,3 |

SJ – õigustalitus | 1,34 | 1,75 |

DEV – arengu peadirektoraat | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – EuropeAid koostöötalitus | 1,27 | 1,55 |

ELARG – laienemise peadirektoraat | 3,18 | 1,5 |

EAC – hariduse ja kultuuri peadirektoraat | 1,58 | 1,4 |

RTD – teadusuuringute peadirektoraat | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat | 1,07 | 1,23 |

FISH – kalandus- ja merendusasjade peadirektoraat | 0,95 | 1,13 |

BUDG – eelarve peadirektoraat | 1,31 | 1,07 |

COMM – teabetalitus | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Euroopa Pettustevastane Amet | 0,45 | 0,62 |

CAB – volinike kabinetid | 0,16 | 0,43 |

DGT – kirjaliku tõlke peadirektoraat | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (Brüsseli Infrastruktuuriamet OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Euroopa Personalivaliku Amet | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Statistikaamet | 0,24 | 0,22 |

PMO – üksikisikute rahaliste õiguste haldus- ja maksetalitus | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humanitaarabi Amet | 0,21 | 0,15 |

JRC – Teadusuuringute Ühiskeskus | 0,02 | 0,13 |

IAS – sisekontrolli talitus | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Euroopa poliitikanõustajate büroo | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – väljaannete talitus | 0,03 | 0,05 |

SCIC – ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 0,02 | 0,02 |

DIGIT – informaatika peadirektoraat | 0,03 | 0 |

FC – finantskontrolli peadirektoraat | 0,02 | - |

Kokku: | 100 | 100 |

[1] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

[2] Lisateavet läbipaistvuspoliitika kohta leiab Euroopa Liidu bülletäänist järgmisel aadressil: http://europa.eu/bulletin/en/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] KOM(2007) 185, 18.4.2007.

[4] „Tundliku sisuga dokumendid on dokumendid, mis pärinevad institutsioonidest või nende loodud asutustest, liikmesriikidest, kolmandatest riikidest või rahvusvahelistest organisatsioonidest ning mis on liigitatud kui „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” või „CONFIDENTIEL” vastavalt asjaomase institutsiooni eeskirjadele, mis kaitsevad Euroopa Liidu või selle ühe või mitme liikmesriigi olulisi huve artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud valdkondades, eelkõige avaliku julgeoleku alal, kaitsepoliitilistes ja sõjalistes küsimustes” (artikli 9 lõige 1).

[5] Üksikasjalikum teave kõnealuste kaebuste kohta on esitatud Interneti-aadressil: http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm.

[6] Üksikasjalikum teave nende kohtuasjade kohta on esitatud Interneti-aadressil: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr.

Top