Help Print this page 

Document 31995L0060

Title and reference
Nõukogu direktiiv 95/60/EÜ, 27. november 1995, gaasiõlide ja petrooli erimärgistamise kohta

OJ L 291, 6.12.1995, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 44 - 45

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/60/oj
Multilingual display
Text

31995L0060Euroopa Liidu Teataja L 291 , 06/12/1995 Lk 0046 - 0047


Nõukogu direktiiv 95/60/EÜ,

27. november 1995,

gaasiõlide ja petrooli erimärgistamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

käesoleva direktiiviga ettenähtud ühenduse meetmed ei ole üksnes vajalikud, vaid ka möödapääsmatud, et saavutada siseturu eesmärke; üksinda ei suuda liikmesriigid kõnesolevaid eesmärke saavutada; lisaks on nende saavutamine ühenduse tasandil juba sätestatud direktiivis 92/81/EMÜ, [4] eriti selle artiklis 9; seetõttu järgib käesolev direktiiv subsidiaarsuse põhimõtet;

direktiivis 92/82/EMÜ [5] on sätestatud teatavate mineraalõlide ning eelkõige teatavate gaasiõli- ja petrooliliikide suhtes kohaldatava aktsiisi alammäärad;

siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on nüüd vaja kehtestada ühised eeskirjad sellise gaasiõli ja petrooli erimärgistamiseks, millelt ei ole makstud maksu täiel selliste mootorikütusena kasutatavate mineraalõlide suhtes kohaldataval määral;

teatavatele liikmesriikidele tuleks võimaldada erand käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmetest eriliste asjaolude tõttu neis liikmesriikides;

direktiiviga 92/12/EMÜ [6] nähakse ette aktsiisiga maksustatavate toodete üldine korraldus ja eeskätt selle artiklis 24 sätestatakse aktsiisikomitee loomine, mille ülesandeks on vaadata läbi ühenduse aktsiisisätete kohaldamisega seotud küsimusi;

teatavaid gaasiõli ja petrooli erimärgistamisel kasutatava tootekirjeldusega seotud tehnilisi küsimusi on asjakohane lahendada nimetatud artikli sätete alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Ilma et see piiraks siseriiklikke sätteid erimärgistusaine kohta, kohaldavad liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi sätetele erimärgistamist järgmiste toodete suhtes:

- kogu gaasiõli CN-koodiga 27100069, mis on tarbimisse lastud direktiivi 92/12/EMÜ artikli 6 tähenduses ja millele on tehtud erand või mille suhtes kohaldatakse muud aktsiisimäära kui määr, mis on sätestatud direktiivi 92/82/EMÜ artikli 5 lõikes 1,

- petrool CN-koodiga 27100055, mis on tarbimisse lastud direktiivi 92/12/EMÜ artikli 6 tähenduses ja millele on tehtud erand või mille suhtes kohaldatakse muud aktsiisimäära kui määr, mis on sätestatud direktiivi 92/82/EMÜ artikli 8 lõikes 1.

2. Liikmesriigid võivad lubada erandeid lõikes 1 ettenähtud erimärgistusaine kasutamisest rahva tervise või ohutusega seotud põhjustel või muudel tehnilistel põhjustel, juhul kui nad võtavad sobivaid maksujärelevalve meetmeid.

Lisaks võib Iirimaa vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artikli 21 lõikele 4 otsustada seda märgistusainet mitte kasutada või selle kasutamist mitte lubada. Sellisel juhul teatab Iirimaa oma otsusest komisjonile, kes teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 2

1. Märgistusaine koosneb selgesti määratletud keemiliste lisaainete kombinatsioonist, mis lisatakse maksujärelevalve all enne kõnealuste mineraalõlide tarbimisse laskmist.

Siiski:

- otsetarnete korral teisest liikmesriigist maksu peatamise korra alusel väljaspool maksuladu võivad liikmesriigid nõuda märgistusaine lisamist enne, kui toode väljub lähtemaksulaost,

- liikmesriigid, kes võtsid selle meetme vastu enne 1. jaanuari 1996, võivad teatavatel erandjuhtudel või -olukordades lubada märgistusainet lisada pärast kõnealuste mineraalõlide maksujärelevalve all tarbimisse laskmist. Iga sellist meedet kohaldav liikmesriik teatab sellest komisjonile. Komisjon teatab meetmest teistele liikmesriikidele. Viimasel juhul võivad liikmesriigid hüvitada toote tarbimisse laskmise ajal tasutud aktsiisi,

- Taani võib juhul, kui kaup jääb maksujärelevalve alla, märgistusaine lisamist edasi lükata kuni hiljemalt lõpliku jaemüügini.

2. Kasutatav märgistusaine määratakse direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 ettenähtud korras.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et välditakse märgistatud toodete sobimatut kasutamist ja eeskätt et kõnealuseid mineraalõlisid ei saa kasutada maantee-mootorsõiduki mootori kütusena ega hoida selle kütusepaagis, kui selline kasutamine ei ole lubatud liikmesriikide pädevate asutuste määratud erijuhtudel.

Liikmesriigid näevad ette, et kõnealuste mineraalõlide kasutamist esimeses lõigus nimetatud juhtudel loetakse kõnealuse liikmesriigi õiguse rikkumiseks. Iga liikmesriik võtab meetmed, mis on vajalikud kõigi käesoleva direktiivi sätete täielikuks jõustamiseks, ja eelkõige määrab kindlaks karistused, mida kohaldatakse nimetatud meetmete eiramise korral; sellised karistused peavad olema eesmärgipärased ja piisavalt hoiatava mõjuga.

Artikkel 4

Liikmesriigid võivad lisaks artikli 1 lõikes 1 ettenähtud märgistusainele lisada oma riigi märgistus- või värvainet.

Ükski isik ei tohi kõnealustele mineraalõlidele lisada muid märgistus- ega värvaineid kui need, mis on ette nähtud ühenduse või asjaomase liikmesriigi õigusega.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid artiklis 2 ettenähtud korras vastuvõetud sätete jõustumise ajal. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. november 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Solbes Mira

[1] EÜT C 15, 18.1.1994, lk 18.

[2] EÜT C 128, 9.5.1995, lk 178.

[3] EÜT C 133, 16.5.1994, lk 35.

[4] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 2. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

[5] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

[6] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

--------------------------------------------------

Top