Help Print this page 

Document 32008D0146

Title and reference
2008/146/EG: Rådets beslut av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
  • In force
OJ L 53, 27.2.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 167 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/1


RÅDETS BESLUT

av den 28 januari 2008

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket

(2008/146/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62, artikel 63 första stycket punkt 3 samt artiklarna 66 och 95 jämförda med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 17 juni 2002 erhöll kommissionen tillstånd att inleda förhandlingar med de schweiziska myndigheterna om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Dessa förhandlingar har slutförts.

(2)

I enlighet med rådets beslut 2004/860/EG (2) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket på Europeiska gemenskapens vägnar den 26 oktober 2004, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

Avtalet bör nu godkännas.

(4)

När det gäller utvecklingen av Schengenregelverket, som faller under fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bör bestämmelserna i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3) göras tillämpligt också på förbindelserna med Schweiz.

(5)

Detta beslut påverkar inte Förenade kungarikets ställning i enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4).

(6)

Detta beslut påverkar inte Irlands ställning i enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5).

(7)

Detta beslut påverkar inte Danmarks ställning i enlighet med det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, inklusive anknytande dokument bestående av slutakten, avtalet genom skriftväxling om de kommittéer som bistår kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter och den gemensamma förklaringen om gemensamma möten för de gemensamma kommittéerna godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet, slutakten, skriftväxlingen och den gemensamma förklaringen åtföljer detta beslut (6).

Artikel 2

Detta beslut är tillämpligt på de områden som omfattas av bestämmelserna som förtecknas i bilagorna A och B till avtalet och på utvecklingen av dessa bestämmelser, i den utsträckning sådana bestämmelser har en rättslig grund i fördraget om Europeiska unionen eller har fastställts ha en rättslig grund i samma fördrag enligt beslut 1999/436/EG (7).

Artikel 3

Bestämmelserna i artiklarna 1 till 4 i rådets beslut 1999/437/EG ska vara tillämpliga på samma sätt i fråga om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 14 i avtalet, för att uttrycka gemenskapens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 13 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 78.

(3)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Se sidan 52 i detta nummer av EUT.

(7)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 17.


Top