Help Print this page 

Document 32017R0218R(01)

Title and reference
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE (Dz.U. L 34 z 9.2.2017)

C/2017/5536

OJ L 209, 12.8.2017, p. 56–59 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/corrigendum/2017-08-12/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html PL
PDF pdf PL
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

12.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/56


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 34 z dnia 9 lutego 2017 r. )

1.

Strona 9, tytuł; s. 9, motyw 2; strona 10, art. 1 lit. a); s. 11, art. 4, tytuł i akapit pierwszy:

zamiast:

„rejestru floty rybackiej UE”,

powinno być:

„unijnego rejestru floty rybackiej”.

2.

Strona 9, motyw 1 zdanie pierwsze:

zamiast:

„Rejestr floty rybackiej UE jest niezbędnym narzędziem wdrażania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.”,

powinno być:

„Unijny rejestr floty rybackiej jest niezbędnym narzędziem wdrażania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.”.

3.

Strona 9, motyw 3 zdanie drugie; s. 9, motyw 8 zdanie pierwsze; s. 11, art. 2 lit. o):

zamiast:

„rejestr floty rybackiej UE”,

powinno być:

„unijny rejestr floty rybackiej”.

4.

Strona 9, motyw 6; s. 10, motyw 9; s. 11, art. 2 lit. l); s. 12, art. 8, tytuł i ust. 1; s. 13, art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze:

zamiast:

„rejestrze floty rybackiej UE”,

powinno być:

„unijnym rejestrze floty rybackiej”.

5.

Strona 10, art. 2 lit. c):

zamiast:

„c)

»flota rybacka UE« oznacza wszystkie unijne statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich i zarejestrowane w Unii;”,

powinno być:

„c)

»unijna flota rybacka« oznacza wszystkie unijne statki rybackie pływające pod banderami państw członkowskich i zarejestrowane w Unii;”.

6.

Strona 11, art. 2 lit. e):

zamiast:

„e)

»wydarzenie« oznacza każde wejście do floty bądź wycofanie statku z floty, bądź zmianę jednego z jego parametrów, jak określono w załączniku I;”,

powinno być:

„e)

»zdarzenie« oznacza każde wejście do floty bądź wycofanie statku z floty, bądź zmianę jednego z jego parametrów, jak określono w załączniku I;”.

7.

Strona 11, art. 2 lit. h):

zamiast:

„h)

»data początkowa« oznacza datę powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie o pierwszym wydarzeniu, jak określono w załączniku II;”,

powinno być:

„h)

»data początkowa« oznacza datę powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie o pierwszym zdarzeniu, jak określono w załączniku II;”.

8.

Strona 11, art. 2 lit. i):

zamiast:

„i)

»wycinek historii z rejestru« oznacza wykaz wydarzeń zarejestrowanych w odniesieniu do statków w krajowym rejestrze floty rybackiej państwa członkowskiego w określonym okresie;”,

powinno być:

„i)

»wyciąg z rejestru« oznacza wykaz zdarzeń zarejestrowanych dla statków w krajowym rejestrze floty rybackiej państwa członkowskiego w określonym okresie;”.

9.

Strona 11, art. 3 akapit pierwszy:

zamiast:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich unijnych statków rybackich z wyjątkiem statków na potrzeby akwakultury i tonarów do połowów tuńczyka błękitnopłetwego.”,

powinno być:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich unijnych statków rybackich z wyjątkiem statków na potrzeby akwakultury i statków obsługujących narzędzia pułapkowe do połowów tuńczyka błękitnopłetwego.”.

10.

Strona 11, art. 5:

zamiast:

„Zbieranie danych w krajowych rejestrach floty rybackiej

Każde państwo członkowskie zbiera, weryfikuje i odnotowuje niezwłocznie w krajowym rejestrze floty rybackiej dane, o których mowa w załączniku I.”,

powinno być:

„Gromadzenie danych w krajowym rejestrze floty rybackiej

Każde państwo członkowskie gromadzi, weryfikuje i rejestruje niezwłocznie w krajowym rejestrze floty rybackiej dane, o których mowa w załączniku I.”.

11.

Strona 12, art. 6 ust. 1, 2 i 3:

zamiast:

„1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie wydarzenia związane ze statkami rybackimi wprowadzone do krajowego rejestru floty rybackiej nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym dane wydarzenie zostało w pełni zarejestrowane.

2.   Jeżeli dane wydarzenie stanowi korektę wcześniejszych danych, należy przekazać Komisji wszystkie wydarzenia od daty początkowej lub od pierwszego wpisu do krajowego rejestru floty rybackiej.

3.   Dane dotyczące wydarzeń należy przekazywać Komisji zgodnie z art. 9.”,

powinno być:

„1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie zdarzenia związane ze statkami rybackimi wprowadzone do krajowego rejestru floty rybackiej nie później niż na koniec dnia roboczego, w którym dane zdarzenie zostało w pełni zarejestrowane.

2.   Jeżeli dane zdarzenie stanowi korektę wcześniejszych danych, należy przekazać Komisji wszystkie zdarzenia od daty początkowej lub od daty pierwszego wpisu do krajowego rejestru floty rybackiej.

3.   Dane dotyczące zdarzeń należy przekazywać Komisji zgodnie z art. 9.”.

12.

Strona 12, art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze:

zamiast:

„4.   Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanych danych i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, odnotowuje wydarzenia w rejestrze floty rybackiej UE.”,

powinno być:

„4.   Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanych danych i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, rejestruje zdarzenia w unijnym rejestrze floty rybackiej.”.

13.

Strona 12, art. 7, tytuł:

zamiast:

„Wycinek historii z rejestru”,

powinno być:

„Wyciąg z rejestru”.

14.

Strona 12, art. 7 ust. 1 i 2:

zamiast:

„wycinka historii z rejestru”,

powinno być:

„wyciągu z rejestru”.

15.

Strona 12, art. 7 ust. 4 zdanie pierwsze i drugie:

zamiast:

„Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanego wycinka historii z rejestru i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, wprowadza zmiany w danych statku odnotowanych w rejestrze floty rybackiej UE. W przeciwnym razie wycinek historii z rejestru odrzuca się.”,

powinno być:

„Komisja sprawdza prawidłowość otrzymanego wyciągu z rejestru i jeśli przekazanie jest zgodne z wymogami art. 9, wprowadza zmiany w danych statku odnotowanych w unijnym rejestrze floty rybackiej. W przeciwnym razie wyciąg z rejestru odrzuca się.”.

16.

Strona 12, art. 8 ust. 2:

zamiast:

„2.   Numer CFR nie ulega zmianie w okresie, w którym statek rybacki należy do floty rybackiej UE, nawet jeżeli statek zostanie przekazany do innego państwa.”,

powinno być:

„2.   Numer CFR nie ulega zmianie w okresie, w którym statek rybacki należy do unijnej floty rybackiej, nawet jeżeli statek zostanie przekazany do innego państwa członkowskiego.”.

17.

Strona 13, art. 10 ust. 2:

zamiast:

„2.   Opinia publiczna ma dostęp do ograniczonej wersję rejestru floty rybackiej UE, który nie zawierają danych osobowych.”,

powinno być:

„2.   Publiczny dostęp jest ograniczony do wersji unijnego rejestru floty rybackiej, która nie zawiera danych osobowych.”.

18.

Strona 14, załącznik I, tabela, kolumna pierwsza, pozycja „Numer CFR”:

zamiast:

„Numer CFR”,

powinno być:

„CFR”.

19.

Strona 14, załącznik I, tabela, pozycja „Numer IMO”:

zamiast:

„Numer IMO

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny statku (numer IMO) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 404/2011

OW”

powinno być:

„UVI

Niepowtarzalny identyfikator statku (numer IMO) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 404/2011

OW”

20.

Strona 14, załącznik I, tabela, pozycja „Wydarzenie”:

zamiast:

„Wydarzenie

Kod (6) określający rodzaj zgłaszanego wydarzenia

O”

powinno być:

„Zdarzenie

Kod (6) określający rodzaj zgłaszanego zdarzenia

O”

21.

Strona 14, załącznik I, tabela, pozycja „Data wydarzenia (1)”:

zamiast:

„Data wydarzenia (1)

Data, kiedy nastąpiło wydarzenie

O”

powinno być:

„Data zdarzenia (1)

Data, kiedy nastąpiło zdarzenie

O”

22.

Strona 14, załącznik I, tabela, kolumna druga, pozycja „Wskaźnik ERS”:

zamiast:

„Statek z systemem elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (elektronicznym dziennikiem pokładowym)”,

powinno być:

„Statek z systemem elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (elektronicznym dziennikiem połowowym)”.

23.

Strona 14, załącznik I, tabela, kolumna druga, pozycja „MMSI”:

zamiast:

„Identyfikator morskiej służby ruchomej”,

powinno być:

„Morski numer identyfikacyjny”.

24.

Strona 15, załącznik I, tabela, pozycja „Pojemność (GT)”:

zamiast:

„Pojemność (GT)

Pojemność brutto w tonach zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

OW”

powinno być:

„Pojemność brutto (GT)

W tonach brutto, ustalona zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86

OW”

25.

Strona 15, załącznik I, tabela, kolumna druga, pozycja „GTs”:

zamiast:

„W tonach, zwiększenie pojemności dozwolone ze względu na bezpieczeństwo (dane historyczne)”,

powinno być:

„W tonach brutto, zwiększenie pojemności dozwolone ze względu na bezpieczeństwo (dane historyczne)”.

26.

Strona 15, załącznik I, tabela, kolumna pierwsza, pozycja „Data przekazania do eksploatacji”:

zamiast:

„Data przekazania do eksploatacji”,

powinno być:

„Data rozpoczęcia eksploatacji”.

27.

Strona 16, załącznik I, przypis 1, zdanie drugie:

zamiast:

„W odniesieniu do wszystkich rodzajów wydarzeń należy powiadamiać o dacie oficjalnego dokumentu rejestracji wydarzenia.”,

powinno być:

„W odniesieniu do wszystkich pozostałych rodzajów zdarzeń należy podać datę oficjalnego dokumentu rejestrującego zdarzenie”.

28.

Strona 17, załącznik II, tytuł:

zamiast:

Data początkowa ustalona przez dany kraj”,

powinno być:

Data początkowa ustalona dla danego kraju”.


Top