Help Print this page 

Document 32002L0058R(01)

Title and reference
Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ( Ú. v. ES L 201, 31.7.2002 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 514)

OJ L 94, 8.4.2011, p. 38–39 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/corrigendum/2011-04-08/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html SK
PDF pdf SK
Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

8.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/38


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201 z 31. júla 2002 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 29, s. 514)

Na strane 515 v odôvodnení 19; na strane 517 v odôvodnení 27; na strane 518 v odôvodneniach 34, 36 a 37; na strane 519 v odôvodnení 42; na strane 520 v článku 2 písm. e); na strane 521 v článku 8; na strane 522 v článku 10:

Slovo „hovor“ sa nahrádza slovom „volanie“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 515 v odôvodnení 19; na strane 518 v odôvodneniach 34 a 37:

Slovo „prepájaný“ sa nahrádza slovom „presmerovaný“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 518 v odôvodnení 36; na strane 522 v článku 10 písm. b):

Slovo „núdzové“ sa nahrádza slovom „tiesňové“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 518 v odôvodnení 37:

namiesto:

„…, ktoré môžu byť spôsobené automatickým prepájaním hovorov.“

má byť:

„…, ktoré môžu byť spôsobené automatickým presmerovaním hovorov.“

Na strane 518 v odôvodnení 40:

namiesto:

„… najmä prostriedkami automatických telefónnych systémov, …“

má byť:

„… najmä prostriedkami automatických volacích zariadení, …“

Na strane 519 v odôvodnení 42:

namiesto:

„… podporovať národné systémy, ktoré umožňujú prepájať účastníkom alebo užívateľom len také hovory, ku ktorým dali predtým svoj súhlas.“

má byť:

„… podporovať národné systémy, ktoré povoľujú len také volania k účastníkom alebo užívateľom, ku ktorým dali predtým svoj súhlas.“

Na strane 521 v článku 8 sa na konci odseku 1 dopĺňa táto veta:

Na strane 522 v článku 11:

a)

v nadpise:

namiesto

:

„Automatické prepájanie hovorov“

má byť

:

„Automatické presmerovanie volaní“;

b)

v texte článku:

namiesto

:

„… prerušiť automatické hovory posielané treťou stranou …“

má byť

:

„… prerušiť automatické presmerovanie volaní posielaných treťou stranou …“

Na strane 522 v článku 13 ods. 1:

namiesto:

„1.   Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (telefónne automaty), …“

má byť:

„1.   Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (automatické volacie zariadenia), …“

Na strane 522 v článku 13 ods. 2:

namiesto:

„… a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým odmietol.“

má byť:

„… a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým neodmietol.“

Na strane 523 v článku 14 ods. 3:

namiesto:

„3.   V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré sa týkajú kompatibility konštrukcie koncového zariadenia s právom užívateľov …“

má byť:

„3.   V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa koncové zariadenia vyrábali tak, aby zodpovedali právam užívateľov …“


Top