Help Print this page 

Document 52016PC0882R(01)

Title and reference
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006

COM/2016/0882 final/2 - 2016/0408 (COD)
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Брюксел, 21.12.2016

COM(2016) 882 final

2016/0408(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

През последните две години Европейският съюз (ЕС) работи за едновременното решаване на отделните предизвикателства, свързани с управлението на миграцията, интегрираното управление на външните граници на ЕС и борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност. Ефективният обмен на информация както между държавите членки, така и между държавите членки и съответните агенции на ЕС е от съществено значение за намирането на солиден отговор на тези предизвикателства и за създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност.

Шенгенската информационна система (ШИС) е най-успешният инструмент за ефективното сътрудничество на имиграционните, полицейските, митническите и съдебните органи в ЕС и в асоциираните към Шенген държави. Компетентните органи в държавите членки, като например полиция, гранична охрана и митнически служители, трябва да имат достъп до висококачествена информация за лицата или вещите, които проверяват, с ясни инструкции какво трябва да се прави във всеки отделен случай. Тази мащабна информационна система е в основата на шенгенското сътрудничество и играе решаваща роля за улесняване на свободното движение на хора в рамките на Шенгенското пространство. Тя осигурява възможност на компетентните органи да влизат и да правят справки за издирвани лица, за лица, които може да нямат право на влизане или престой в ЕС, за изчезнали лица — по-специално деца — и за вещи, които може да са били откраднати, незаконно присвоени или изгубени. В ШИС се съдържа не само информация за определени лица или вещи, но и ясни инструкции за компетентните органи какво да правят след намирането на тези лица или вещи.

През 2016 г., т.е. три години след пускането в действие на ШИС от второ поколение, Комисията извърши цялостна оценка 1 на ШИС. Оценката доказа, че функционирането на ШИС е истинско постижение от оперативна гледна точка. През 2015 г. националните компетентни органи са направили близо 2,9 милиарда проверки за лица и вещи в данните, съхранявани в ШИС, и са обменили допълнителна информация над 1,8 милиона пъти. При все това, както е обявено в работната програма на Комисията за 2017 г., този положителен опит следва да се използва за по-нататъшното укрепване на ефективността и ефикасността на системата. За тази цел Комисията представя първия набор от три предложения за подобряване и разширяване на използването на ШИС въз основа на оценката, като същевременно продължава своята работа за подобряване на оперативната съвместимост на съществуващите и бъдещите системи за правоприлагане и управление на границите и предприема по-нататъшни действия, произтичащи от продължаващата работа на Експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост.

Тези предложения обхващат използването на системата а) за управление на границите, б) за полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и в) за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Първите две предложения заедно съставляват правните основания за създаването, функционирането и използването на ШИС. Предложението за използване на ШИС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави допълва предложението за управление на границите и съдържащите се в него разпоредби. То установява нова категория сигнали и допринася за изпълнението и мониторинга на Директива 2008/115/ЕО 2 .

Поради променливата геометрия на участието на държавите членки в политиките на ЕС в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие е необходимо да се приемат три отделни правни инструмента, които обаче без проблем ще действат успоредно, за да дадат възможност за цялостното функциониране и използване на системата.

Едновременно с това, с оглед засилване и подобряване на управлението на информацията на равнище ЕС, през април 2016 г. Комисията започна процес на размисъл относно „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ 3 . Главната цел е да се гарантира, че компетентните органи систематично имат на свое разположение необходимата информация от различни информационни системи. За постигане на тази цел Комисията преразглежда съществуващата информационна архитектура, за да открие празнотите по отношение на информацията и слабите места, които са резултат от пропуските във функционалностите на съществуващите системи, както и от липсата на съгласуваност в цялостната архитектура на ЕС за управление на данни. В подкрепа на тази работа Комисията създаде Експертна група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост, чиито междинни констатации също са взети предвид в този първи набор от предложения по въпроси, свързани с качеството на данните 4 . В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, произнесена през септември 2016 г., също се посочва значението на това да се преодолеят съществуващите пропуски в управлението на информацията и да се подобрят оперативната съвместимост и взаимосвързаността на съществуващите информационни системи.

След представянето на констатациите на Експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост, което ще се случи през първата половина на 2017 г., в средата на 2017 г. Комисията ще разгледа втори набор от предложения за по-нататъшно подобрение на оперативната съвместимост на ШИС с други информационни системи. Преразглеждането на Регламент (ЕС) № 1077/2011 5 относно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) е еднакво важен елемент от тази работа и вероятно ще бъде предмет на отделни предложения на Комисията също през 2017 г. Инвестирането в обмен и управление на информацията по бърз, ефективен и качествен начин, както и осигуряването на оперативна съвместимост на базите данни и информационните системи на ЕС са важен аспект в намирането на отговори за сегашните предизвикателства за сигурността.

Настоящата правна рамка на ШИС от второ поколение, свързана с използването на системата за целите на гранични проверки на граждани на трети държави, се основава на инструмент от бившия първи стълб, а именно Регламент (ЕО) № 1987/2006 6 . Настоящото предложение заменя 7 сега действащия правен инструмент с цел:

държавите членки да бъдат задължени да въвеждат сигнал в ШИС във всички случаи, в които е издадена забрана за влизане на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава в съответствие с разпоредби, спазващи Директива 2008/115/ЕО;

националните процедури за използване на ШИС да бъдат хармонизирани по отношение на процедурата за консултации, с цел да се избегне гражданин на трета държава, на когото е наложена забрана за влизане, да притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от държава членка;

да се въведат технически промени за подобряване на сигурността и за подпомагане на намаляването на административната тежест;

разглеждане на цялостното използване на ШИС „от край до край“, като се обхващат не само централната и националните системи, а и нуждите на крайния ползвател и се гарантира, че крайните ползватели получават всички необходими данни за изпълнението на задачите си и спазват всички правила за сигурност, когато обработват данни от ШИС.

В предложенията се развива и подобрява съществуващата система, а не се установява нова. Преразглеждането на ШИС ще подкрепя и засилва действията на Европейския съюз в рамките на европейските програми за миграцията и за сигурността и ще:

(1)консолидира резултатите от извършената през последните три години работа по прилагането на ШИС, които налагат технически изменения на централната ШИС с цел разширяване на някои от съществуващите категории сигнали и осигуряване на нови функционалности;

(2)изпълни препоръките за технически и процедурни промени, произтичащи от цялостната оценка на ШИС 8 ;

(3)отговори на искания от крайни ползватели на ШИС за технически подобрения; и

(4)доведе до действия във връзка с междинните констатации на Експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост 9 относно качеството на данните.

В светлината на факта, че настоящото предложение е неразривно свързано с предложението на Комисията за регламент относно създаването, функционирането и използването на ШИС в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, редица разпоредби са общи за двата текста. Тези разпоредби включват мерки, ориентирани към използването на ШИС „от край до край“ и обхващащи не само функционирането на централната и националните системи, но и нуждите на крайния ползвател; засилени мерки за непрекъснатост на дейността; мерки, насочени към качеството на данните, защитата на данните и сигурността на данните, както и разпоредби относно наблюдението, оценката и правилата за докладване. И с двете предложения използването на биометрична информация се разширява 10 .

С ескалирането на миграционната и бежанската криза през 2015 г. значително нарасна необходимостта да се предприемат ефективни мерки за справяне с незаконната миграция. В своя План за действие за ЕС относно връщането 11 Комисията обяви, че ще предложи държавите членки да бъдат задължени да въвеждат в ШИС всички забрани за влизане, за да се спомогне за предотвратяването на повторно влизане в Шенгенското пространство на граждани на трети държави, които нямат право на влизане и престой на територията на държавите членки. Забраните за влизане, издадени в съответствие с разпоредби, спазващи Директива 2008/115/ЕО, са валидни за цялото Шенгенско пространство; по този начин те могат да бъдат приведени в действие по външните граници и от органи на държава членка, различна от държавата членка, издала забраната. В действащия Регламент (ЕО) № 1987/2006 само се разрешава, но не се изисква държавите членки да въвеждат в ШИС сигнали за отказ за влизане и престой на основание забрани за влизане. По-висока степен на ефективност и хармонизация може да се постигне чрез налагане на задължение за въвеждане в ШИС на всички забрани за влизане.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката, както и със съществуващите и бъдещите правни инструменти

Настоящото предложение е изцяло съгласувано и съобразено с разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО относно издаването и изпълнението на забрани за влизане. Следователно то допълва съществуващите разпоредби относно забраните за влизане и допринася за ефективното изпълнение на тези забрани по външната граница, като улеснява прилагането на задълженията, определени с Директивата относно връщането, и успешно предотвратява повторното влизане на съответните граждани на трети държави в Шенгенското пространство.

Съгласуваност с другите политики на Съюза

Настоящото предложение е тясно свързано с други политики на Съюза и ги допълва, а именно:

(1)Вътрешна сигурност във връзка с ролята на ШИС за предотвратяване на влизането на граждани на трети държави, които представляват заплаха за сигурността.

(2)Защита на данните, доколкото настоящото предложение гарантира защитата на основните права на лицата, чиито лични данни се обработват в ШИС.

(3)Настоящото предложение е също така тясно свързано със съществуващото законодателство на Съюза и го допълва, а именно:

(4)Управление на външните граници, доколкото настоящото предложение улеснява държавите членки в контролирането на тяхната част от външните граници на ЕС и в повишаването на ефективността на системата на ЕС за контрол по външните граници.

(5)Ефективна политика на ЕС за връщане, която допринася за системата на ЕС за откриване и предотвратяване на повторното влизане на граждани на трети държави след връщането им и я подобрява. Настоящото предложение ще помогне за намаляване на стимулите за незаконна миграция към ЕС, което е една от основните цели на европейската програма за миграцията 12 .

(6)Европейска гранична и брегова охрана по отношение на i) възможността на персонала на Агенцията да извършва анализи на риска и ii) достъпа до ШИС на централното звено на ETIAS в рамките на Агенцията за целите на предложената Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 13 , както и iii) осигуряването на технически интерфейс за достъп до ШИС на европейските екипи за гранична и брегова охрана, екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията, така че в рамките на своя мандат да имат правото на достъп до данните, въведени в ШИС, и търсене в тях.

(7)Европол — предлагат се разширени права на достъп и търсене в данните на ШИС в рамките на мандата на агенцията.

Настоящото предложение е също така тясно свързано с бъдещото законодателство на Съюза и го допълва, що се отнася до:

(8)Системата за влизане/излизане, в чийто контекст се предлага използването на комбинация от пръстови отпечатъци и портретна снимка като биометрични идентификатори — подход, който е залегнал и в настоящото предложение.

(9)Системата ETIAS, в чийто контекст се предлага цялостна оценка на сигурността, включително проверка в ШИС, на освободени от изискване за виза граждани на трети държави, които възнамеряват да пътуват в ЕС.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се опира на член 77, параграф 2, букви б) и г), както и на член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз като правно основание за разпоредби в областта на интегрираното управление на границите и незаконната имиграция.

Променлива геометрия

Настоящото предложение се основава на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с граничните проверки. Следователно трябва да се вземат предвид описаните по-долу последици във връзка с различните протоколи и споразумения с асоциираните държави:

Дания: В съответствие с член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договорите, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение дали да въведе в националното си право настоящото предложение, което представлява развитие на достиженията на правото от Шенген.

Обединено кралство и Ирландия: В съответствие с членове 4 и 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, Решение 2000/365/EО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген и Решение 2002/192/EО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, Обединеното кралство и Ирландия не участват в Регламент (ЕС) 2016/399 (Кодекс на шенгенските граници), нито в който и да е друг от правните инструменти, известни като „достиженията на правото от Шенген“, а именно правните инструменти за организиране и подпомагане на премахването на контрола по вътрешните граници и произтичащите от това мерки за засилване на контрола по външните граници. Настоящият регламент представлява развитие на тези достижения и следователно Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

България и Румъния: Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. Настоящият регламент трябва да се тълкува във връзка с Решение на Съвета 2010/365/ЕС от 29 юни 2010 г. 14 , чрез което в България и Румъния стават приложими, при някои ограничения, разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система.

Кипър и Хърватия: Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, по смисъла съответно на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.

Асоциирани държави: Въз основа на съответните споразумения за асоцииране на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген тези държави следва да са обвързани от предлагания регламент.

Субсидиарност

Чрез настоящото предложение ще се развива и надгражда съществуващата ШИС, която функционира от 1995 г. насам. На 9 април 2013 г. първоначалната междуправителствена рамка бе заменена от инструменти на Съюза (Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета). Пълен анализ на субсидиарността е извършван при предишни случаи; целта на тази инициатива е допълнително подобрение на съществуващите разпоредби, като бъдат премахнати установените празноти и бъдат усъвършенствани оперативните процедури.

Обмен на информация между държавите членки в такива обеми не може да бъде постигнат чрез децентрализирани решения. Поради мащаба, въздействията и последиците на действието, настоящото предложение може да бъде постигнато по-добре на равнището на Съюза.

Целите на настоящото предложение обхващат, inter alia, техническите подобрения за повишаване на ефективността на ШИС, както и усилията за хармонизиране на използването на системата във всички участващи държави членки. Поради транснационалния характер на тези цели и на предизвикателствата пред осигуряването на ефективен обмен на информация, за да се противодейства на непрекъснато променящите се заплахи, ЕС е в добра позиция да предложи решения на тези въпроси, които не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки.

Ако на съществуващите свързани с ШИС ограничения не бъде обърнато внимание, има риск да бъдат пропуснати многобройните възможности да се постигнат максимална ефективност и максимална добавена стойност за ЕС, а слабите места да спъват работата на компетентните органи. Например липсата на хармонизирани правила относно заличаването на излишните сигнали в системата може да създаде пречки пред свободното движение на хора като основен принцип на Съюза.

Пропорционалност

Член 5 от Договора за Европейския съюз гласи, че действията на ЕС не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите, определени в Договора. Чрез избраната форма това действие на ЕС трябва да може да постигне целта си и да бъде приложено по възможно най-ефективния начин. Предложената инициатива представлява преразглеждане на ШИС във връзка с граничните проверки.

Движеща сила на предложението са принципите за защита на личния живот още при проектирането. От гледна точка на правото на защита на личните данни, настоящото предложение е пропорционално, тъй като в него се предвиждат специални правила за заличаване на сигнали и не се изискват събиране и съхраняване на данни за по-дълъг период, отколкото е абсолютно необходимо, за да може системата да функционира и да постига целите си. Сигналите в ШИС съдържат само данните, които са необходими за установяване на самоличността и намиране на лице или вещ и които позволяват предприемането на подходящи оперативни действия. Всички останали допълнителни подробности се предоставят чрез бюрата SIRENE, като така има възможност за обмен на допълнителна информация.

Освен това в предложението се предвижда прилагането на всички предпазни мерки и механизми, необходими за ефективната защита на основните права на субектите на данни; по-специално защитата на техния личен живот и личните им данни. В предложението се включват и разпоредби, предназначени специално за укрепване на сигурността на съхраняваните в ШИС лични данни на лица.

На равнище ЕС няма да бъдат необходими допълнителни процеси или хармонизация, за да се осигури функционирането на системата. Предвидената мярка е пропорционална, тъй като не надхвърля необходимото по отношение на действията на равнище ЕС за постигане на определените цели.

Избор на инструмент

Предложеното преразглеждане също ще бъде под формата на регламент и ще замени Регламент (ЕО) № 1987/2006. Този подход се следва също така по отношение на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и, тъй като двата инструмента са неразривно свързани, той трябва да се прилага и по отношение на Регламент (ЕО) № 1987/2006. В рамките на предишния Договор за Европейския съюз Решение 2007/533/ПВР на Съвета е прието като така наречен „инструмент на третия стълб“. Такива инструменти по „третия стълб“ са приети от Съвета без участието на Европейския парламент като съзаконодател. Правното основание на настоящото предложение е в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като с влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. структурата на стълбовете престана да съществува. Правното основание налага използването на обикновената законодателна процедура. Тъй като разпоредбите трябва да бъдат задължителни и да се прилагат пряко във всички държави членки, трябва да бъде избрана формата на регламент (на Европейския парламент и на Съвета).

Предложението ще доразвива и разширява съществуващата централизирана система, чрез която държавите членки си сътрудничат помежду си, а това изисква обща архитектура и задължителни оперативни правила. Освен това в него се определят задължителни правила относно достъпа до системата, включително за целите на правоприлагането, които са еднакви за всички държави членки, както и за Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 15 (eu-LISA). От 9 май 2013 г. насам на eu-LISA е възложено оперативното управление на централната ШИС, което се състои в изпълнението на всички задачи за гарантиране на пълното функциониране на централната ШИС 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Настоящото предложение се опира на отговорностите на eu-LISA по отношение на ШИС.

Освен това в предложението се предвиждат пряко приложими правила, които позволяват достъп на субектите на данни до собствените им данни и средства за защита, без да се изискват допълнителни мерки за изпълнение в това отношение.

Следователно единственият възможен правен инструмент е регламент. 

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета 16 три години след пускането на ШИС II в действие Комисията извърши цялостна оценка на нейната централна система, както и на двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

В оценката се обръща специално внимание на прегледа на прилагането на член 24 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 с цел да бъдат направени необходимите предложения за изменение на разпоредбите на този член за постигане на по-голяма степен на хармонизация на критериите за въвеждане на сигнали.

В резултатите от оценката се подчертава необходимостта от промени в правното основание на ШИС, с цел да се осигури по-добър отговор на новите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията. Това включва например предложение за задължително въвеждане в ШИС на забраните за влизане с цел по-доброто им прилагане, задължителни консултации между държавите членки, за да се избягва едновременното съществуване на забрана за влизане и разрешение за пребиваване; възможност да се установява самоличността и да се откриват лица въз основа на пръстовите им отпечатъци чрез използването на нова автоматизирана система за идентификация на пръстови отпечатъци, както и разширяване на биометричните идентификатори в системата.

Резултатите от оценката показват също необходимостта от законодателни промени с цел подобряване на техническото функциониране на системата и рационализиране на националните процеси. Тези мерки ще повишат ефективността и ефикасността на ШИС чрез улесняване на нейното използване и намаляване на ненужната тежест. Допълнителни мерки имат за цел да подобрят качеството на данните и прозрачността на системата посредством по-ясно описание на конкретните задачи за докладване на държавите членки и eu-LISA.

Резултатите от цялостната оценка (докладът за оценка и свързаният работен документ на службите на Комисията бяха приети на 21 декември 2016 г. 17 ) са в основата на мерките, съдържащи се в настоящото предложение.

Освен това, в съответствие с член 19 от Директива 2008/115/ЕО относно връщането, през 2014 г. Комисията публикува Съобщение относно политиката на ЕС за връщането 18 , в което докладва за прилагането на тази директива В съобщението се стига до заключението, че потенциалът на ШИС в областта на политиката за връщане следва да бъде допълнително укрепен. В него се посочва, че прегледът на ШИС II е възможност да се подобри съгласуваността между политиката за връщане и ШИС II, и се предлага да се въведе задължение за държавите членки да въвеждат в ШИС II сигнали за отказ за влизане при забрани за влизане, издадени по силата на Директивата относно връщането.

Консултации със заинтересованите страни

По време на оценката на ШИС, извършена от Комисията, от съответните заинтересовани страни, включително от делегатите от Комитета за ШИС—ВИС, бяха потърсени обратна връзка и предложения съгласно процедурата, установена в член 51 от Регламент (ЕО) № 1987/2006. Този комитет включва представители на държавите членки както по оперативните въпроси, свързани със SIRENE (трансгранично сътрудничество във връзка с ШИС), така и по техническите въпроси относно разработването и поддръжката на ШИС и свързаното приложение SIRENE.

Като част от процеса на оценяване делегатите са отговорили на подробни въпросници. Когато е било необходимо по-нататъшно изясняване или доразвиване на темата, това е постигнато чрез обмен на информация по електронна поща или целенасочено интервю.

Този непрекъснат процес позволи въпросите да бъдат разглеждани комплексно и по прозрачен начин. През 2015 г. и 2016 г. делегатите от Комитета за ШИС—ВИС обсъдиха тези въпроси на специални срещи и семинари.

Комисията специално се консултира също така с националните органи на държавите членки за защита на данните, както и с членовете на координационната група за надзор на ШИС II в областта на защитата на данните. Държавите членки споделиха своя опит относно исканията на субектите за достъп и работата на националните органи за защита на данните, като отговориха на специален въпросник. Отговорите на този въпросник от юни 2015 г. предоставиха информация за разработването на това предложение.

Във вътрешен план Комисията създаде междуведомствена ръководна група, която включваше Генералния секретариат и генерални дирекции „Миграция и вътрешни работи“, „Правосъдие и потребители“, „Човешки ресурси и сигурност“ и „Информатика“. Тази ръководна група следеше процеса на оценка и предоставяше насоки, когато беше необходимо.

При изготвянето на констатациите на оценката бяха взети предвид и доказателствата, събрани по време на посещенията за оценка на място в държавите членки, при които беше подробно проучено как на практика се използва ШИС. Тук се включват дискусии и интервюта със специалисти, със служители на бюрата SIRENE и с национални компетентни органи.

В контекста на контактната група, създадена от Комисията по силата на Директивата относно връщането, по време на заседанията на групата на 16 ноември 2015 г., 18 март и 20 юни 2016 г. от компетентните органи на държавите членки в областта на връщането бяха потърсени обратна връзка и предложения, по-специално относно последиците от евентуално задължение за въвеждане в ШИС на сигнали за всички забрани за влизане, издадени в съответствие с Директива 2008/115/ЕО.

В светлината на тази обратна информация в настоящото предложение се предвиждат мерки за подобряване на техническата и оперативната ефективност и ефикасност на системата.

Събиране и използване на експертни становища

В допълнение към консултациите със заинтересованите страни Комисията потърси и становищата на външни експерти чрез четири проучвания, резултатите от които са включени в изготвянето на това предложение:

Техническа оценка на ШИС (Kurt Salmon) 19

В тази оценка се определят ключовите проблеми във функционирането на ШИС и бъдещите нужди, на които следва да се обърне внимание, като на първо място се посочват въпроси, свързани с максимизирането на непрекъснатостта на дейността и с усилията да се гарантира, че цялостната архитектура може да се адаптира към нарастващите изисквания относно капацитета.

Оценка на въздействието от гледна точка на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) на възможните подобрения на архитектурата на ШИС II (Kurt Salmon) 20

В това проучване се оценяват сегашните разходи за функционирането на ШИС на национално равнище, както и два възможни технически сценария за подобряване на системата. И двата сценария включват набор от технически предложения, насочени към подобряване на централната система и цялостната архитектура.

„Оценка на въздействието от гледна точка на ИКТ на техническите подобрения на архитектурата на ШИС II – окончателен доклад“, 10 ноември 2016 г., (Wavestone) 21

В това проучване се оценява въздействието на разходите върху държавите членки в резултат на прилагането на национално копие чрез анализ на три сценария (напълно централизирана система, прилагане на стандартизирана Н.ШИС, която е разработена и предоставена на държавите членки от eu-LISA, и прилагане на различни Н.ШИС с общи технически стандарти).

Проучване за осъществимостта и последиците от създаване в рамките на Шенгенската информационна система на общоевропейска система за обмен на данни относно решенията за връщане и наблюдение на спазването им (PwC) 22

В това проучване се оценяват осъществимостта и техническите и оперативните последици от предложените промени в ШИС с цел да се засили нейното използване за връщане на незаконните мигранти и за предотвратяване на повторното им влизане.

Оценка на въздействието

Комисията не е извършила оценка на въздействието.

Последствията от промените за системата бяха разгледани от техническа гледна точка въз основа на трите независими оценки, посочени по-горе (в раздел „Събиране и използване на експертни становища“). В допълнение към това от 2013 г. досега, т.е. след пускането в действие на ШИС II на 9 април 2013 г. и след влизането в сила на Решение 2007/533/ПВР на Съвета, Комисията е извършила два прегледа на наръчника за SIRENE. Това включва оценка при междинен преглед, която доведе до издаването на 29 януари 2015 г. на нов наръчник за SIRENE 23 . Комисията прие също така каталог с най-добри практики и препоръки 24 . Освен това eu-LISA и държавите членки извършват редовни и последователни технически подобрения на системата. Смята се, че тези възможности вече са използвани в максимална степен и се налагат по-мащабни изменения в правното основание. В области като прилагането на системи за крайни ползватели и подробните правила за заличаване на сигнали яснота не може да бъде постигната само чрез по-добро прилагане и по-добър контрол на прилагането.

Освен това Комисията е извършила цялостна оценка на ШИС съгласно изискванията на член 24, параграф 5, член 43, параграф 3 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, както и на член 59, параграф 3 и член 66, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и е публикувала придружаващ работен документ на службите на Комисията. Резултатите от цялостната оценка (докладът за оценка и свързаният работен документ на службите на Комисията бяха приети на 21 декември 2016 г.) са в основата на мерките, съдържащи се в настоящото предложение.

Механизмът за оценка по Шенген, определен в Регламент (ЕС) № 1053/2013 25 , позволява периодична правна и оперативна оценка на функционирането на ШИС в държавите членки. Оценките се извършват съвместно от Комисията и държавите членки. Чрез този механизъм Съветът отправя препоръки към отделните държави членки въз основа на оценките, извършени като част от многогодишните и годишните програми. Поради индивидуалното си естество, тези препоръки не могат да заместят правно обвързващите правила, които са приложими едновременно за всички държави членки, които използват ШИС.

Комитетът за ШИС—ВИС редовно обсъжда практически оперативни и технически въпроси. Въпреки че срещите са важни за сътрудничеството между Комисията и държавите членки, тези дискусии (при липсата на законодателни промени) не могат да отстранят проблемите, възникващи например поради различни национални практики.

Предложените в настоящия регламент промени не пораждат значително въздействие върху икономиката или околната среда. Очаква се обаче те да имат значително положително социално въздействие, тъй като осигуряват повишаване на сигурността, като позволяват по-успешното установяване на самоличността на лица, които използват фалшива самоличност, на престъпници, чиято самоличност остава неизвестна, след като са извършили тежко престъпление, както и на незаконни мигранти, които се възползват от пространството без контрол по вътрешните граници. Въздействието на тези промени върху основните права и защитата на данните е разгледано и изложено по-подробно в следващия раздел („Основни права“).

Предложението е изготвено, като са използвани множеството събрани доказателства за целите на общата оценка на ШИС от второ поколение, в която се изследват функционирането на системата и възможните области за подобрение. Освен това беше направен анализ на разходите, за да се гарантира, че избраната национална архитектура е най-подходяща и пропорционална.

Основни права и защита на личните данни

С настоящото предложение се доразвива и подобрява една съществуваща система, вместо да се създава нова, като предложението се опира на важните и ефективни предпазни мерки, които вече са въведени. Независимо от това, тъй като в системата продължават да се обработват лични данни и ще се обработват допълнителни категории чувствителни биометрични данни, вероятно е това да има отражение върху основните права на личността. Тези последици са изцяло взети предвид и са въведени допълнителни предпазни мерки за ограничаване на събирането и по-нататъшното обработване на данни до това, което е строго необходимо за оперативни цели, както и за ограничаване на достъпа до тези данни до онези лица, които по оперативни причини трябва да ги обработват. В настоящото предложение са посочени ясни срокове за съхранение на данните и са налице изрично признаване и разпоредби относно правата на лицата да получат достъп до данните, свързани с тях, и да ги коригират, както и да поискат заличаване в съответствие с основните си права (вж. раздела относно защитата на данните и сигурността).

Освен това с предложението се укрепват мерките за защита на основните права, тъй като чрез него в законодателна форма се определят изискванията за заличаване на даден сигнал и се въвежда оценка на пропорционалността, ако срокът на действие на даден сигнал бъде удължен. В предложението се определят обхватни и солидни предпазни мерки за използването на биометрични идентификатори с цел да се избегнат неудобства за невинни лица.

В предложението се изисква също сигурност на системата „от край до край“, която да гарантира по-голяма защита на съхраняваните в нея данни. С въвеждането на ясна процедура за управление на инциденти, както и на подобрена непрекъснатост на дейността за ШИС, настоящото предложение е в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз 26 не само по отношение на правото на защита на личните данни. Развитието и постоянната ефективност на ШИС ще допринесат за сигурността на хората в обществото.

В предложението се предвиждат съществени промени, засягащи биометричните идентификатори. В допълнение към пръстовите отпечатъци следва да се събират и съхраняват и отпечатъци на длани, ако са изпълнени законовите изисквания. Записите с пръстови отпечатъци се прилагат към буквено-цифровите сигнали в ШИС, както е предвидено в член 24. В бъдеще следва да бъде възможно търсенето в тези дактилографски данни (пръстови отпечатъци и отпечатъци на длани) на пръстови отпечатъци, намерени на местопрестъпление, при условие че престъплението се квалифицира като тежко престъпление или като терористичен акт и че съществува голяма степен на вероятност отпечатъците да принадлежат на извършителя. В случай на несигурност относно самоличността на дадено лице въз основа на неговите документи, компетентните органи следва да потърсят пръстови отпечатъци сред пръстовите отпечатъци, съхранявани в базата данни на ШИС.

В предложението се изисква да се събират и съхраняват допълнителни данни (като например данни за документи за самоличност), които улесняват работата на служителите по места при установяване на самоличността на дадено лице.

В предложението се гарантира правото на субекта на данни на ефективни средства за правна защита за оспорване на всякакви решения, като тези средства във всички случаи включват ефективна защита пред съд или правораздавателен орган в съответствие с член 47 от Хартата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

ШИС II представлява единна информационна система. Следователно разходите, предвидени в две от предложенията (настоящото предложение и предложението за регламент относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси), не следва да се разглеждат като две отделни суми, а като една. Отражението върху бюджета на промените, необходими за прилагането на двете предложения, е посочено в една законодателна финансова обосновка.

Поради допълващия характер на третото предложение (по отношение на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави), отражението върху бюджета се разглежда отделно и в независима финансова обосновка, която се отнася само до създаването на тази конкретна категория сигнали.

Въз основа на оценка на различните аспекти на работата във връзка с мрежата, която се изисква от eu-LISA за централната ШИС и от държавите членки за национални действия по разработване, за двете предложения за регламенти за периода 2018—2020 г. ще бъде необходима обща сума от 64,3 милиона евро.

Тази сума включва увеличаване на честотната лента на TESTA-NG поради факта, че в съответствие с двете предложения по мрежата ще се предават файлове с пръстови отпечатъци и портретни снимки, изискващи по-висока пропускателна способност и капацитет (9,9 милиона евро). Тя включва и разходите на eu-LISA по отношение на персонал и оперативни разходи (17,6 милиона евро). еu-LISA информира Комисията, че наемането на трима нови договорно наети служители е планирано за януари 2018 г., с което своевременно ще започне фазата на разработване, за да се гарантира пускане в действие на актуализираните функционалности на ШИС през 2020 г. Настоящото предложение налага технически изменения на централната ШИС с цел разширяване на някои от съществуващите категории сигнали и осигуряване на нови функционалности. Финансовата обосновка, приложена към настоящото предложение, отразява тези промени.

Освен това Комисията извърши анализ на разходите, за да направи оценка на разходите за националните действия по разработване, които се изискват вследствие на настоящото предложение 27 . Приблизителната стойност е 36,8 милиона евро, които следва да бъдат разпределени между държавите членки под формата на еднократни суми. Така всяка държава членка ще получи сумата от 1,2 милиона евро за модернизиране на националната си система в съответствие с изискванията, определени в настоящото предложение, включително за създаване на частично национално копие, където такова все още не е създадено, или за създаване на резервна система.

Планирано е препрограмирането на оставащата част от сумата по пакета „Интелигентни граници“ на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) с цел извършване на модернизациите и въвеждане на функционалностите, предвидени в двете предложения. Регламентът за ФВС — Граници 28 е финансовият инструмент, в който е включен бюджетът за изпълнението на пакета „Интелигентни граници“. Член 5 от регламента предвижда, че чрез програма за създаване на информационни системи за управлението на миграционните потоци през външните граници ще бъдат използвани 791 милиона евро съгласно условията, предвидени в член 15. От тези 791 милиона евро, 480 милиона евро са заделени за разработването на системата за влизане/излизане, а 210 милиона евро — за разработването на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). Останалата част ще бъде използвана частично за покриване на разходите по предвидените в двете предложения промени, засягащи ШИС.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване

Комисията, държавите членки и eu-LISA ще извършват редовен преглед и наблюдение на използването на ШИС, за да се гарантира, че системата продължава да функционира ефективно и ефикасно. Комисията ще бъде подпомагана от комитета ШИС—ВИС при изпълнението на техническите и оперативните мерки, както е описано в предложението.

Освен това в член 54, параграфи 7 и 8 от настоящото предложение за регламент е включена разпоредба за формална процедура на преглед и оценка.

На всеки две години eu-LISA трябва да докладва пред Европейския парламент и Съвета относно техническото функциониране — включително сигурността — на ШИС, относно комуникационната инфраструктура, която го подкрепя, и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

Освен това на всеки четири години от Комисията се изисква да извършва и споделя с Европейския парламент и Съвета цялостна оценка на ШИС и на обмена на информация между държавите членки. По този начин:

ще бъде направена преценка на постигнатите резултати спрямо заложените цели;

ще бъде направена преценка дали основната обосновка продължава да е валидна;

ще се оцени прилагането на настоящия регламент по отношение на централната система;

ще бъде оценена сигурността на централната система;

ще бъдат проучени последиците за бъдещото функциониране на системата.

Понастоящем на агенция eu-LISA е възложено и да предоставя ежедневна, месечна и годишна статистика за използването на ШИС, като така извършва непрекъснато наблюдение на системата и функционирането ѝ спрямо заложените цели.

Подробно разяснение на новите разпоредби на предложението

Разпоредби, които са общи за настоящото предложение и предложението за регламент относно създаването, функционирането и използването на ШИС в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси:

Общи разпоредби (членове 1—3)

Техническа архитектура и начини на функциониране на ШИС II (членове 4—14)

Отговорности на eu-LISA (членове 15—18)

Право на достъп и съхранение на сигналите (членове 29, 30, 31, 33 и 34)

Общи правила за обработване на данните и за защита на данните (членове 36—53)

Наблюдение и статистика (Член 54)

Използване на ШИС „от край до край“ 

При над 2 милиона крайни ползватели в компетентните органи в цяла Европа ШИС е изключително широко използван и ефективен инструмент за обмен на информация. Тези предложения включват правила, обхващащи цялостното функциониране на системата „от край до край“, в това число централната ШИС, чийто оператор е eu-LISA, националните системи и приложенията за крайните ползватели. Внимание се отделя не само на централната и националните системи, но и на техническите и оперативните нужди на крайните ползватели.

В член 9, параграф 2 се посочва, че крайните ползватели трябва да получат данните, необходими за изпълнението на техните задачи (по-специално всички данни, необходими за установяване на самоличността на субекта на данни и за предприемане на исканите действия). В него се предвижда и общ план за прилагането на ШИС от страна на държавите членки, като така се гарантира хармонизация между всички национални системи. В член 6 се посочва, че всяка държава членка трябва да гарантира непрекъснатия достъп до данни в ШИС за крайните ползватели с цел максимизиране на оперативните ползи чрез намаляване на възможността за прекъсване в работата на системата.

В член 10, параграф 3 се гарантира, че сигурността на обработването на данните включва и дейностите на крайния ползвател по обработването на данните. В член 14 за държавите членки се създава задължение да гарантират, че персоналът с достъп до ШИС получава редовно и непрекъснато обучение за правилата за сигурност и защита на данните.

В резултат на включването на тези мерки настоящото предложение обхваща по-цялостно функционирането на ШИС „от край до край“ с правила и задължения, отнасящи се до милионите крайни ползватели в цяла Европа. За да се използва ШИС по най-ефективен начин, държавите членки следва да гарантират, че всеки път, когато техни крайни ползватели имат право да извършат търсене в национална полицейска или имиграционна база данни, те извършват успоредно търсене и в ШИС. По този начин може да се постигне целта на ШИС да бъде основна компенсаторна мярка в пространство без контрол по вътрешните граници, а държавите членки могат по-успешно да се справят с трансграничното измерение на престъпността и мобилността на престъпниците. Това успоредно търсене трябва да бъде в съответствие с член 4 на Директива (ЕС) 2016/680 29 .

Непрекъснатост на дейността

С предложенията се укрепват разпоредбите по отношение на непрекъснатостта на дейността както на национално равнище, така и на ниво eu-LISA (членове 4, 6, 7 и 15). Това гарантира, че ШИС ще остане функционална и достъпна за служителите по места дори ако има проблеми, които засягат системата.

Качество на данните

В предложението се запазва принципът, че държавата членка, която е собственик на данните, е отговорна също за точността на данните, въведени в ШИС (член 39). Необходимо е обаче да се предвиди централен механизъм, управляван от eu-LISA, който да позволява на държавите членки да извършват редовен преглед на сигналите, при които е възможно да има съмнения относно качеството на данните в задължителните полета. Ето защо в член 15 от предложението eu-LISA се оправомощава да изготвя редовни доклади за държавите членки относно качеството на данните. Тази дейност може да бъде улеснена чрез хранилище за данни с цел изготвяне на статистически доклади и доклади за качеството на данните (член 54). Тези подобрения отразяват междинните констатации на Експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост.

Снимки, портретни снимки, дактилографски данни и ДНК профили

Възможността за търсене на пръстови отпечатъци с цел идентифициране на лице вече е заложена в член  22 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР на Съвета. С предложенията това търсене става задължително, ако самоличността на лицето не може да се установи по никакъв друг начин. Понастоящем портретни снимки могат да се използват само за потвърждаване на самоличността на дадено лице след буквено-цифрово търсене, но не могат да служат като основа за търсене. Освен това промените в членове 22 и 28 предвиждат портретни снимки, снимки и отпечатъци на длани да се използват за търсене в системата и за установяване на самоличността на хора, когато това стане технически възможно. „Дактилография“ означава научното изучаване на пръстовите отпечатъци като метод за установяване на самоличността.  Експертите по дактилография признават, че отпечатъците на дланите са уникални по своите характеристики и че съдържат референтни точки, които позволяват точни и убедителни сравнения точно както при отпечатъците. Отпечатъците на длани могат да се използват за установяване на самоличността на дадено лице по същия начин, както могат да се използват пръстовите отпечатъци.  Вземането на отпечатъци на длани от дадено лице, заедно с десетте пръстови отпечатъка по обиколката на пръста и десетте плоски пръстови отпечатъка, е полицейска практика от много десетилетия.  Има една основна употреба на отпечатъците на длани именно за целите на установяването на самоличността и това е, когато лицето умишлено или неволно е увредило върховете на пръстите си.  Това може да се дължи на опит да се избегне установяването на самоличността или вземането на отпечатъци, или на увреждане, причинено от злополука или тежка физическа работа.  В хода на обсъждането на техническите правила на автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) на ШИС държавите членки са докладвали значителни успехи при установяването на самоличността на незаконни мигранти, които умишлено са увредили върховете на пръстите си в опит да избегнат установяване на самоличността.  Вземането на отпечатъци на длани от органите на държавите членки е направило възможно последващото установяване на самоличността.

Използването на портретни снимки за установяване на самоличността ще гарантира по-голяма съгласуваност между ШИС и предложената система на ЕС за влизане/излизане, електронните врати и гишетата за самообслужване. Тази функционалност ще бъде ограничена до редовните гранични контролно-пропускателни пунктове.

Достъп на органите до ШИС — институционални ползватели

Целта на този подраздел е да се опишат новите елементи в правата на достъп по отношение на агенциите на ЕС (институционални ползватели). Правата на достъп на компетентните национални органи не се изменят.

Европол (член 30) и Европейската агенция за гранична и брегова охрана — както и нейните екипи, екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипа за съдействие в управлението на миграцията — и централното звено на ETIAS в рамките на Агенцията (членове 31 и 32) имат достъп до ШИС и до данните в ШИС, от които се нуждаят. Въведени са подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че данните в системата са правилно защитени (включително разпоредбите на член 33, които изискват тези органи да имат достъп само до данните, от които се нуждаят за изпълнението на задачите си).

Чрез тези промени се разширява достъпът на Европол в ШИС до сигнали за отказ за влизане, което гарантира, че Европол има възможност да използва системата по най-добрия начин, и се добавят нови разпоредби, които гарантират, че Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и нейните екипи, могат да получат достъп до системата при извършване на различни операции в рамките на мандата си за подпомагане на държавите членки. Освен това, съгласно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 30 , централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще проверява в ШИС, чрез ETIAS, дали гражданинът на трета държава, който кандидатства за разрешение за пътуване, е обект на сигнал в ШИС. За тази цел централното звено на ETIAS също ще има достъп до ШИС 31 .

В член 29, параграф 3 се определя, че националните органи, компетентни да издават визи, също имат право при изпълнението на своите задачи да получават достъп до сигнали за документи, издадени в съответствие с Регламент 2008/.... относно създаването, функционирането и използването на ШИС в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Това ще даде възможност на тези органи да получават достъп до ШИС и данните в ШИС, от които се нуждаят за изпълнението на своите задачи, като същевременно въвеждат подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че данните в системата са правилно защитени (включително разпоредбите на член 33, в които се изисква тези органи да имат достъп само до данните, от които се нуждаят за изпълнението на задачите си).

Отказ за влизане и престой

Понастоящем, в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламента за ШИС II, държава членка може да въведе сигнал в ШИС за лица, обект на забрана за влизане, въз основа на неспазване на националното законодателство за миграцията. В преразгледания член 24, параграф 3 се изисква въвеждане на сигнал в ШИС във всички случаи, в които е издадена забрана за влизане на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава в съответствие с разпоредби, спазващи Директива 2008/115/ЕО. В него се установяват също така сроковете и условията за въвеждане на такива сигнали, след като гражданинът на трета държава е напуснал територията на държавите членки при спазване на задължение за връщане. Тази разпоредба се въвежда, за да се избегне видимост в ШИС на забраните за влизане, докато съответният гражданин на трета държава е все още на територията на ЕС. Тъй като забраните за влизане забраняват повторното влизане на територията на държавите членки, те могат да влязат в сила едва след връщането на засегнатите граждани на трети държави. В същото време държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента на връщане и активирането на сигнала в ШИС за отказ за влизане и престой няма промеждутък от време.

Настоящото предложение е тясно свързано с предложението на Комисията 32 относно използването на ШИС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, в което се определят условията и реда за въвеждане в ШИС на сигнал за решения за връщане. Въпросното предложение включва механизъм за наблюдение дали гражданите на трети държави, които са обект на решение за връщане, ефективно напускат територията на ЕС и механизъм за предупреждение в случай на неспазване. В член 26 се определя процесът на консултация, който държавите членки трябва да следват, когато срещат сигнали за отказ за влизане и престой или желаят да въведат такива сигнали, които са в противоречие с решения на други държави членки, като например валидно разрешение за пребиваване. С тези правила следва да се предотвратява появата или да се търси решение на противоречивите указания, които тези ситуации могат да предизвикат, като същевременно се предоставят ясни насоки на крайните ползватели относно действията, които да бъдат предприети в такива ситуации, както и на органите на държавите членки дали даден сигнал следва да бъде заличен.

С член 27 (предишен член 26 от Регламент (ЕО) № 1987/2006) се цели прилагане на режима на ЕС за санкции, засягащ гражданите на трети държави, които са обект на ограничение при допускане на територията на ЕС в съответствие с член 29 от Договора за Европейския съюз. С цел да се позволи въвеждането на такива сигнали се наложи да се установи изискване за минималния обем данни, необходими за установяване на самоличността на лицето, а именно фамилно име и дата на раждане. Фактът, че с Регламент (ЕО) № 1987/2006 беше отменено изискването за въвеждане на датата на раждане, създаде значителни предизвикателства, тъй като според техническите правила и параметрите на търсене в системата без дата на раждане не може да бъде създаден сигнал в ШИС. Тъй като член 27 е от решаващо значение за съществуването на ефективен режим на ЕС за санкции, изискването за пропорционалност не се прилага в това отношение.

С цел да се гарантира по-голяма съгласуваност с Директива 2008/115/ЕО, терминологията, използвана при посочване на целта на сигнала („отказ за влизане и престой“), е приведена в съответствие с формулировката, използвана в директивата.

Различаване на лица със сходни характеристики

С цел да се гарантира, че данните се обработват и съхраняват по подходящ начин, и да се намали рискът от дублиране и погрешно установяване на самоличността, в член 41 се определя процесът, който трябва да се следва, ако при въвеждане на нов сигнал се окаже, че в ШИС вече има въведен сигнал с подобни характеристики.

Защита на данните и сигурност

В настоящото предложение се изяснява отговорността за предотвратяване, докладване и реагиране на инциденти, които могат да засегнат сигурността или целостта на инфраструктурата на ШИС, данните в ШИС или допълнителната информация (членове 10, 16 и 40).

В член 12 се съдържат разпоредби относно съхранението на записите с историята на сигналите и търсенето в тях.

В член 15, параграф 3 се запазва съдържанието на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и се предвижда, че Комисията продължава да носи отговорност за договорното управление на комуникационната инфраструктура, включително задачите, свързани с изпълнението на бюджета, както и с придобиването и подновяването. Тези задачи ще бъдат прехвърлени на eu-LISA посредством втория пакет с предложения за ШИС през юни 2017 г.

В член 21 се разширява изискването държавите членки да преценяват пропорционалността преди подаването на сигнали, за да бъдат обхванати и решенията дали срокът на валидност на сигнал следва да бъде удължен. Новото обаче е, че в член 24, параграф 2, буква в) се изисква държавите членки при всички обстоятелства да създават сигнал за лицата, чиято дейност попада в обхвата на членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма.

Категории данни и обработване на данните

С цел на крайните ползватели да се осигури повече и по-точна информация, да се улеснят и ускорят исканите действия, както и да се даде възможност за по-надеждно установяване на самоличността на лицето, за което е подаден сигнал, в настоящото предложение се увеличават видовете информация (член 20), които могат да се съхраняват за лица, за които е подаден сигнал, като се включва и следното:

дали лицето участва в дейност, която попада в обхвата на членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма;

дали сигналът е свързан с гражданин на ЕС или друго лице, което се ползва от права на свободно движение, равностойни на правата на гражданите на Съюза;

дали решението за отказ за влизане се основава на разпоредбите на член 24 или на член 27;

видът на престъплението (за сигнали, подадени по силата на член 24, параграф 2);

данни за документа за самоличност или за пътуване на дадено лице;

цветно копие на документа за самоличност или за пътуване на дадено лице;

снимки и портретни снимки;

пръстови отпечатъци и отпечатъци на длани.

Достъпът до подходящи данни е от съществено значение, за да се гарантира точното установяване на самоличността на лице, което се проверява на гранично-пропускателен пункт, което е обект на вътрешна проверка или което кандидатства за разрешение за пребиваване. Неточното установяване на самоличността може да доведе до проблеми с основните права; то може да доведе и до ситуация, в която не могат да бъдат предприети подходящите последващи действия, тъй като няма информация за съществуването или съдържанието на даден сигнал.

По отношение на информацията за основното решение могат да бъдат разграничени четири причини: предишна присъда, както е посочено в член 24, параграф 2, буква а), сериозна заплаха за сигурността, както е посочено в член 24, параграф 2, буква б), забрана за влизане, както е посочено в член 24, параграф 3, и ограничителна мярка, както посочено в член 27. С цел да се гарантира, че се предприемат съответните действия в случай на намерено съответствие, е необходимо също така да се посочи дали сигналът е свързан с гражданин на ЕС или друго лице, което се ползва от права на свободно движение, равностойни на правата на гражданите на Съюза. Достъпът до подходящи данни е от съществено значение, за да се гарантира точното установяване на самоличността на лице, което се проверява на гранично-пропускателен пункт, което е обект на вътрешна проверка или което кандидатства за разрешение за пребиваване. Неточното установяване на самоличността може да доведе до проблеми с основните права; то може да доведе и до ситуация, в която не могат да бъдат предприети подходящите последващи действия, тъй като няма информация за съществуването или съдържанието на даден сигнал.

В него (член 42) се разширява и списъкът с лични данни, които могат да се въвеждат и обработват в ШИС, с цел предприемане на действия в случаи на злоупотреба със самоличност, тъй като наличието на повече данни улеснява установяването на самоличността на жертвата и на извършителя на злоупотребата със самоличност. Разширяването на тази разпоредба не създава риск, тъй като всички тези данни могат да се въвеждат само със съгласието на жертвата на злоупотреба със самоличност. Това ще включва също така:

портретни снимки;

отпечатъци на длани;

данни за документите за самоличност;

адреса на жертвата;

имената на бащата и майката на жертвата.

В член 20 се предвижда наличието на по-подробна информация в сигналите. В него са обхванати категориите причини за отказ за влизане и престой и данните от документите за самоличност на субектите на данни. Тази по-подробна информация дава възможност за по-точно установяване на самоличността на съответното лице и, от друга страна, за вземане на информирано решение от крайните ползватели. С цел защита на крайните ползватели, които извършват проверките, в ШИС ще е видно също така дали лицето, по отношение на което е подаден сигнал, попада в някоя от категориите, предвидени в членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма 33 .

В предложението се пояснява, че държавите членки не трябва да копират данните, въведени от друга държава членка, в други национални файлове с данни (член 37).

Съхранение

В член 34 се определя срокът за преглед на сигналите. Максималният срок за съхранение на сигнали за отказ за влизане и престой е съгласуван с максималната възможна продължителност на забраните за влизане, издадени в съответствие с член 11 от Директива 2008/115/ЕО. По този начин максималният срок за съхранение ще стане 5 години; държавите членки имат право обаче да определят по-кратки срокове.

Заличаване

В член 35 се определят обстоятелствата, при които сигналите трябва да бъдат заличени, с което се осигурява по-голяма хармонизация на националните практики в тази област. В член 35 се определят специални разпоредби за служителите на бюро SIRENE относно заличаването по тяхна инициатива на сигнали, които вече не са необходими, ако не бъде получен отговор от компетентните органи.

Права на субектите на данни относно достъпа до данни, коригирането на неточни данни и заличаването на неправомерно съхранявани данни

Подробните правила относно правата на субектите на данни остават непроменени, тъй като съществуващите правила вече осигуряват високо равнище на защита и са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 34 и Директива 2016/680 35 . В допълнение към това в член 48 се определят условията, при които държавите членки могат да решат да не съобщават информация на субектите на данни. Това трябва да бъде сред причините, изброени в този член, и да представлява пропорционална и необходима мярка в съответствие с националното законодателство.

Статистика

За да се придобие систематична представа за функционирането на средствата за правна защита, в член 49 се предвижда стандартна система за статистически данни, която спомага за изготвянето на годишни доклади за броя на:

исканията от субекти на данни за достъп;

исканията за коригиране на неточни данни и за заличаване на неправомерно съхранявани данни;

съдебните дела;

делата, в които съдът е постановил решение в полза на жалбоподателя; и

становищата по случаи на взаимно признаване на окончателни решения, постановени от съдилищата или органите на други държави членки относно сигнали, подадени от държавата, подаваща сигнала.

Наблюдение и статистика

В член 54 се определят разпоредбите, които трябва да бъдат въведени, за да се осигури правилното наблюдение на ШИС и нейното функциониране спрямо целите ѝ. За тази цел на агенция eu-LISA е възложено да предоставя ежедневна, месечна и годишна статистика за начина на използване на системата.

В член 54, параграф 5 се изисква eu-LISA да предоставя на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана статистическите доклади, които изготвя, и да позволява на Комисията да изисква допълнителни доклади със статистически данни и доклади за качеството на данните, свързани с ШИС и комуникацията посредством бюрата SIRENE.

В член 54, параграф 6 се предвижда създаване и хостинг на централно хранилище на данни, като част от работата на eu-LISA по наблюдение на функционирането на ШИС. Това ще даде възможност на оправомощените служители на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да имат достъп до данните, посочени в член 54, параграф 3, за да изготвят необходимите статистически данни. 

2016/0408 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕО) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Шенгенската информационна система (ШИС) е инструмент от основно значение за прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, интегрирано в рамката на Европейския съюз. ШИС е една от основните компенсаторни мерки, допринасящи за поддържането на високо ниво на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз, като подпомага оперативното сътрудничество между граничната охрана, полицейските, митническите и други правоприлагащи и съдебни органи по наказателноправни въпроси.

(2)ШИС бе създадена по силата на разпоредбите на дял IV от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република относно постепенното премахване на проверките по общите им граници 36 (Шенгенската конвенция). Разработването на ШИС от второ поколение (ШИС II) бе възложено на Комисията по силата на Регламент № 2424/2001 на Съвета 37  и Решение (2001/886/ПВР) на Съвета (ШИС) 38 , а системата е създадена с Регламент (ЕО) № 1987/2006 39 и с Решение 2007/533/ПВР на Съвета 40 . ШИС II замени ШИС, създадена съгласно Шенгенската конвенция.

(3)Три години след пускането в действие на ШИС II Комисията извърши оценка на системата в съответствие с член 24, параграф 5, член 43, параграф 5 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, както и член 59 и член 65, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР. Докладът за оценка и свързаният работен документ на службите на Комисията бяха приети на 21 декември 2016 г. 41 Препоръките, направени в тези документи, следва да бъдат съответно отразени в настоящия регламент.

(4)Настоящият регламент съставлява необходимата законодателна основа за уреждане на ШИС по отношение на въпросите, попадащи в приложното поле на дял V, глава 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Регламент (ЕС) № 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси 42 съставлява необходимата законодателна основа за уреждане на ШИС по отношение на въпросите, попадащи в приложното поле на дял V, глави 4 и 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(5)Обстоятелството, че необходимата законодателна основа за уреждане на ШИС се състои от отделни правни инструменти, не нарушава принципа, че ШИС представлява единна информационна система и следва да функционира като такава. Затова опредени разпоредби от тези правни инструменти следва да бъдат идентични.

(6)Необходимо е да бъдат уточнени целите на ШИС, техническата ѝ архитектура и финансирането ѝ, да бъдат формулирани правилата за нейното функциониране и използване „от край до край“ и да бъдат определени отговорностите, категориите данни, които се въвеждат в системата, целите, за които се въвеждат данните, критериите за тяхното въвеждане, органите с право на достъп до данните, използването на биометрични идентификатори, както и допълнителните правила за обработване на данните.

(7)ШИС включва централна система („централна ШИС“) и национални системи с пълно или частично копие на базата данни на ШИС. Като се има предвид, че ШИС е най-важният инструмент за обмен на информация в Европа, е необходимо да се гарантира непрекъснатото функциониране на системата както на централно, така и на национално равнище. Ето защо всяка държава членка следва да създаде частично или пълно копие на базата данни на ШИС, както и резервна система.

(8)Необходимо е да се поддържа наръчник с подробни правила за обмен на определена допълнителна информация относно действията, които се налагат във връзка със сигнали. Националните органи във всяка държава членка (бюрата SIRENE) следва да осигурят обмена на такава информация.

(9)С цел поддържане на ефективен обмен на допълнителна информация относно посочените в сигналите действия, които трябва да бъдат предприети, е целесъобразно да се подобри функционирането на бюрата SIRENE, като се уточнят изискванията относно наличните ресурси, обучението на ползвателите и времето за отговор на запитванията, получавани от други бюра SIRENE.

(10)Оперативното управление на централните компоненти на ШИС се осъществява от Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 43 („Агенцията“). С цел да се даде възможност на Агенцията да отдели необходимите финансови и човешки ресурси, като се обърне внимание на всички аспекти на оперативното управление на централната ШИС, в настоящия регламент следва да бъдат подробно определени нейните задачи, по-специално по отношение на техническите аспекти на обмена на допълнителна информация.

(11)Без да се засяга отговорността на държавите членки по отношение на точността на данните, въведени в ШИС, Агенцията следва да носи отговорност за повишаване на качеството на данните чрез въвеждане на инструмент за централно наблюдение на качеството на данните, както и за предоставяне на периодични доклади на държавите членки.

(12)За да се даде възможност за по-добро наблюдение на използването на ШИС с цел анализиране на тенденциите, свързани с престъпленията, Агенцията следва да може да развие капацитет според съвременното технологично равнище за статистическа отчетност пред държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, без да се застрашава целостта на данните Ето защо следва да бъде създадено централно хранилище за статистически данни. Изготвените статистически данни не следва да съдържат лични данни.

(13)ШИС следва да съдържа допълнителни категории данни, за да се даде възможност на крайните ползватели да вземат информирани решения въз основа на сигнали, без да се губи време. Ето защо сигналите с цел отказ за влизане и престой следва да съдържат информация относно решението, на което се основава сигналът. Освен това, с цел да се улесни установяването на самоличността на лица и с цел разкриването на използването на няколко самоличности, сигналът следва да включва позоваване на документа за самоличност или на личния идентификационен номер и копие на такъв документ, ако е налично.

(14)В ШИС не следва да се съхраняват данни, използвани за търсене, с изключение на записите, водени с цел проверка дали търсенето е законосъобразно, наблюдение на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и гарантиране на правилното функциониране на Н.ШИС, както и с оглед на целостта и сигурността на данните.

(15)ШИС следва да позволява обработването на биометрични данни с цел да подпомогне надеждното установяване на самоличността на засегнатите лица. В тази връзка ШИС следва да дава възможност за обработване на данни относно лица, с чиято самоличност е било злоупотребено (с оглед избягване на неудобствата, причинени от неправилното определяне на самоличността им), при условие че се прилагат съответните предпазни мерки; по-специално съгласие от страна на засегнатото лице и строго ограничаване на целите, за които тези данни могат да бъдат обработвани законосъобразно.

(16)Държавите членки следва да създадат необходимата техническа организация, така че всеки път, когато крайните ползватели имат право да извършват търсене в национална полицейска база данни или база данни, свързана с имиграцията, те извършват паралелно търсене и в ШИС в съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета 44 . Това следва да гарантира, че ШИС функционира като основна компенсаторна мярка в пространството без контрол по вътрешните граници и се справя по-успешно с трансграничното измерение на престъпността и мобилността на престъпниците.

(17)В настоящия регламент следва да бъдат определени условията за използване на дактилографски данни и портретни снимки с цел установяване на самоличността. Използването на портретни снимки с цел установяване на самоличност в ШИС следва също така да спомогне за гарантиране на съгласуваност на процедурите за граничен контрол, когато се изискват установяване и проверка на самоличността чрез използване на дактилографски данни и портретни снимки. Търсенето с дактилографски данни следва да бъде задължително, ако е налице съмнение относно самоличността на дадено лице. Портретните снимки с цел установяване на самоличността следва да се използват единствено в контекста на редовния граничен контрол при гишетата за самообслужване и електронните врати.

(18)Пръстовите отпечатъци, намерени на местопрестъпление, следва да могат да бъдат проверени спрямо дактилографските данни, съхранявани в ШИС, ако е възможно да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на тежко престъпление или терористично престъпление. „Тежки престъпления“ са престъпленията, изброени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета 45 , а „терористични престъпления“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета 46 .

(19)Държавите членки следва да разполагат с възможността да установяват връзки между сигнали в ШИС. Установяването от държава членка на връзки между два или повече сигнала не следва да се отразява на действията, които трябва да се предприемат, на срока на съхранение на сигнала или на правото на достъп до сигналите.

(20)По-висока степен на ефективност, хармонизиране и съгласуваност може да бъде постигната, като стане задължително в ШИС да се въвеждат всички забрани за влизане, издадени от компетентните органи на държавите членки в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО 47 , както и като се установят общи правила за въвеждане на такива сигнали след връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че между момента, в който гражданинът на трета държава напуска Шенгенското пространство, и активирането на сигнала в ШИС няма промеждутък от време. Това следва да гарантира успешното прилагане на забраните за влизане по външните гранични контролно-пропускателни пунктове, като по ефективен начин се предотвратява повторно влизане в Шенгенското пространство.

(21)В настоящия регламент се определят задължителни правила за консултации с националните органи, в случай че гражданин на трета държава притежава или може да получи валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, или право на престой, предоставено в една държава членка, а друга държава членка възнамерява да подаде или вече е въвела сигнал за отказ за влизане и престой на засегнатия гражданин на трета държава. Такива ситуации създават сериозна несигурност за граничната охрана, полицията и имиграционните органи. Ето защо е целесъобразно да се предвиди задължителен срок за бърза консултация с окончателен резултат, за да се предотврати влизане в Шенгенското пространство на лица, които представляват заплаха.

(22)Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО 48 .

(23)Сигналите следва да не бъдат съхранявани в ШИС по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които са били подадени. За да се намали административната тежест на органите, участващи в обработването за различни цели на данни относно лица, е целесъобразно максималният срок на съхранение на сигналите за отказ за влизане и престой да се хармонизира с максималната възможна продължителност на забраните за влизане, издадени в съответствие с процедури, спазващи Директива 2008/115/ЕО. Ето защо срокът на съхранение на сигнали за лица следва да бъде максимум пет години. По правило сигналите за лица следва да бъдат автоматично заличавани от ШИС след изтичане на срок от пет години. Решенията за съхраняване на сигнали за лица следва да се основават на цялостна индивидуална оценка. Държавите членки следва да правят преглед на сигналите за лица в определения срок и да водят статистика относно броя на сигналите за лица, чийто срок за съхранение е бил удължен.

(24)Въвеждането и удължаването на срока на действие на сигнал в ШИС следва да спазват изискването за пропорционалност, като се преценява дали даден конкретен случай е подходящ, релевантен и достатъчно важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В случаи на престъпления по членове 1, 2, 3 и 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР 49 на Съвета относно борбата срещу тероризма винаги трябва да се създава сигнал за граждани на трети държави за целите на отказ за влизане и престой, като се има предвид високата степен на заплаха и цялостното отрицателно въздействие, до които може да доведе такава дейност.

(25)Целостта на данните в ШИС е от основно значение. Ето защо за обработването на данни в ШИС следва да бъдат осигурени подходящи предпазни мерки на централно и на национално равнище, за да се гарантира сигурността на данните „от край до край“. Органите, участващи в обработването на данните, следва да бъдат обвързани от изискванията за сигурност на настоящия регламент и да подлежат на единна процедура за докладване на инциденти.

(26)Данните, обработвани в ШИС в изпълнение на настоящия регламент, не следва да бъдат предавани или предоставяни на трети държави или на международни организации.

(27)За да се повиши ефективността на работата на имиграционните органи при вземането на решения относно правото на граждани на трети държави на влизане и престой на територията на държавите членки, както и относно връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, е целесъобразно да им бъде предоставен достъп до ШИС съгласно настоящия регламент.

(28)Към обработването на лични данни от органите на държавите членки съгласно настоящия регламент, когато не се прилага Директива (ЕС) 2016/680 50 , следва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 51 . Регламент (ЕО) № 45/2001 52 на Европейския парламент и на Съвета следва да се прилага към обработването на лични данни от страна на институциите и органите на Съюза при изпълнение на отговорностите им по настоящия регламент. Разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/680, Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕО) № 45/2001 следва да бъдат допълнително конкретизирани в настоящия регламент, когато това е необходимо. По отношение на обработването на лични данни от Европол се прилага Регламент (ЕС) 2016/794 относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането 53 (Регламент за Европол).

(29)Що се отнася до поверителността, за длъжностните лица или другите служители, наети и работещи по задачи във връзка с ШИС, следва да се прилагат съответните разпоредби от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

(30)Както държавите членки, така и Агенцията следва да разполагат с планове за сигурност с оглед улесняване на изпълнението на задълженията по сигурността и следва да си сътрудничат в решаването на проблеми, свързани със сигурността, въз основа на обща гледна точка.

(31)Независимите национални надзорни органи следва да следят за законосъобразността на обработването на лични данни от държавите членки във връзка с настоящия регламент. Следва да бъдат определени правата на субектите на данни относно достъпа, коригирането и заличаването на личните им данни, съхранявани в ШИС, и последващите средства за правна защита пред националните съдилища, както и взаимното признаване на съдебни решения. Ето защо е подходящо от държавите членки да се изисква ежегодна статистика.

(32)Надзорните органи следва да осигурят провеждането на одит на операциите по обработване на данни в тяхната Н.ШИС в съответствие с международните стандарти за одитиране най-малко на всеки четири години. Одитът следва да се извършва от надзорните органи или националните надзорни органи следва пряко да възложат одита на независим одитор за защита на данните. Независимият одитор следва да остане под контрола и отговорността на националния надзорен орган или органи, които следва съответно да възложат одита и да зададат ясно определена цел, обхват и методология на одита, както и ръководство и надзор по отношение на одита и окончателните му резултати.

(33)В Регламент (ЕС) 2016/794 (Регламент за Европол) се посочва, че Европол подкрепя и засилва действията, извършвани от компетентните органи на държавите членки, и сътрудничеството им в борбата срещу тероризма и тежката престъпност, и предоставя анализи и оценки на заплахите. С цел да се улесни агенция Европол при изпълнението на нейните задачите, по-специално в рамките на Европейския център за борба с контрабандата на мигранти, е подходящо да се разреши достъпът на Европол до категориите сигнали, определени в настоящия регламент. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти към Европол играе важна стратегическа роля при противодействието срещу подпомагането на незаконната миграция и той следва да получи достъп до сигналите за лица, на които се отказва влизане и престой на територията на държава членка поради наказателноправни основания или поради несъответствие с условията за влизане и престой.

(34)За да се компенсират пропуските при споделянето на информация относно тероризма, по-специално относно чуждестранните бойци терористи, при които наблюдението на движението им е от решаващо значение, държавите членки следва да обменят с Европол информация относно отнасящата се до тероризъм дейност успоредно с въвеждането на сигнал в ШИС, а така също и относно намерените съответствия и свързаната информация. Това следва да позволи на Европейския център на Европол за борба с тероризма да проверява дали в базите данни на Европол е налице допълнителна контекстуална информация и да предоставя висококачествен анализ, който допринася за разрушаване на терористичните мрежи и, когато е възможно, за предотвратяване на техните атаки. 

(35)Необходимо е също така да се определят ясни правила за обработването и изтеглянето на данни в ШИС от страна на Европол, които да позволяват най-всеобхватно използване на ШИС, при условие че се спазват стандартите за защита на данните, както е предвидено в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) 2016/794. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС Европол открие наличието на сигнал, подаден от държава членка, Европол не може да предприеме исканото действие. Ето защо Европол следва да информира съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

(36)В Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета 54 се предвиждат целите на настоящия регламент, съгласно които приемащата държава членка трябва да разреши на членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, разположени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, да правят справки в европейските бази данни, когато тези справки са необходими за изпълнението на оперативните цели, посочени в оперативния план за гранични проверки, наблюдение на границите и връщане. Други важни агенции на Съюза, по-специално Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол, също могат да осигурят експерти като част от екипите за съдействие в управлението на миграцията, които не са членове на персонала на тези агенции на Съюза. Целта на разполагането на европейски екипи за гранична и брегова охрана, на екипи от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и на екипи за съдействие в управлението на миграцията, е да се осигури укрепване на техническия и оперативния капацитет на отправилите искане държави членки, особено на онези, които са изправени пред непропорционални предизвикателства, свързани с миграцията. Изпълнението на задачите, възложени на европейските екипи за гранична и брегова охрана, на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и на екипите за съдействие в управлението на миграцията, налага осигуряване на достъп до ШИС чрез технически интерфейс на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за свързване към централната ШИС. В случаите, когато при извършване на търсене в ШИС, екипът или екипите от персонал открият наличието на сигнал, подаден от държава членка, членовете на екипа или на персонала не могат да предприемат исканото действие, освен ако не получат разрешение за това от приемащата държава членка. Ето защо те трябва да информират съответната държава членка, за да може тя да предприеме последващи действия по случая.

(37)В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската агенция за гранична и брегова охрана изготвя анализи на риска. Тези анализи на риска обхващат всички аспекти, свързани с интегрираното управление на европейските граници, по-специално заплахите, които могат да засегнат функционирането или сигурността на външните граници. Сигналите, въведени в ШИС в съответствие с настоящия регламент, по-специално сигналите за отказ за влизане и престой, представляват важна информация при оценяването на възможните заплахи, които могат да засегнат външните граници, и затова следва да бъдат достъпни с оглед на анализа на риска, който трябва да бъде изготвен от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Изпълнението на задачите, възложени на екипите на Европейската гранична и брегова охрана във връзка с анализа на риска, налага осигуряване на достъп до ШИС. Освен това, в съответствие с предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 55 , централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка на заявленията за разрешение за пътуване, за което се изисква, inter alia, да се установи дали е налице сигнал в ШИС по отношение на гражданина на трета държава, който кандидатства за разрешение за пътуване. За тази цел централното звено на ETIAS в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва също да има достъп до ШИС в степента, необходима за изпълнението на мандата му, по-специално до всички категории сигнали за граждани на трети държави, по отношение на които е подаден сигнал за целите на забраната на влизането и престоя или е налице ограничителна мярка, предназначена да предотврати влизането в държавите членки или транзитното преминаване през тях.

(38)Предвид техническото им естество, степента на детайлност и необходимостта от редовно актуализиране, определени аспекти на ШИС не могат да бъдат обхванати изчерпателно от разпоредбите на настоящия регламент. Те включват например: техническите правила за въвеждането на данни, актуализирането, заличаването и търсенето на данни; качеството на данните и правилата за търсене, свързани с биометричните идентификатори; правилата за съвместимост и приоритетност на сигналите; добавянето на специални ограничителни знаци; връзките между сигналите; определянето на дата на изтичане на срока на действие на сигнала в рамките на максималния срок и обмена на допълнителна информация. Затова на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на тези аспекти. Техническите правила за търсене на сигнали следва да отчитат гладкото функциониране на националните приложения.

(39)С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 56 . Процедурата за приемане на мерки за изпълнение съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 2018/xxx (полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество) следва да бъде една и съща.

(40)С цел да се осигури прозрачност, Агенцията следва да изготвя на всеки две години доклад за техническото функциониране на централната ШИС и на комуникационната инфраструктура, в това число за сигурността на ШИС, както и за обмена на допълнителна информация. На всеки четири години Комисията следва да изготвя цялостна оценка.

(41)Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаването и уреждането на съвместна информационна система и обменът на допълнителна информация, не могат по своето естество да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(42)Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Целта на настоящия регламент е по-специално да се гарантира безопасна среда за всички лица, пребиваващи на територията на Европейския съюз, и защита на незаконните имигранти срещу експлоатацията и трафика на хора, като се позволи установяването на тяхната самоличност при пълно зачитане на защитата на личните данни.

(43)В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(44)Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва съгласно Решение 2000/365/ЕО на Съвета 57 ; следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(45)Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета 58 ; следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(46)По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген 59 , което попада в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета 60 относно определени договорености за прилагане на посоченото споразумение.

(47)По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 4, параграф 1 от Решение 2004/849/ЕО на Съвета 61  и Решение  2004/860/ЕО на Съвета 62

(48)По отношение на Лихтенщайн настоящото предложение представлява развитие на разпоредбите на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген 63 , които попадат в обхвата на член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета 64  и член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета 65 .

(49)По отношение на България и Румъния настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и следва да се чете във връзка с Решение на Съвета 2010/365/ЕС относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния 66 .

(50)По отношение на Кипър и Хърватия настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(51)Очакваните разходи за модернизирането на националните системи на ШИС и за въвеждането на новите функционалности, предвидени в настоящия регламент, са по-ниски от останалата сума в бюджетния ред за пакета „Интелигентни граници“ в Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета 67 . Ето защо с настоящия регламент следва да бъде преразпределена сумата, предвидена за разработване на информационни системи, които да подкрепят управлението на миграционните потоци през външните граници в съответствие с член 5, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 515/2014.

(52)Следователно Регламент (ЕО) № 1987/2006 следва да бъде отменен.

(53)В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г.,


ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Обща цел на ШИС

Целта на ШИС е да се гарантира висока степен на сигурност в пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Съюза, включително поддържането на обществената сигурност и обществения ред и опазването на сигурността на териториите на държавите членки, и да се прилагат разпоредбите на част трета, дял V, част трета, глава 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, свързани с движението на хора на техните територии, като се използва информацията, съобщавана чрез тази система.

Член 2
Приложно поле

1.С настоящия регламент се определят условията и процедурите за въвеждане и обработване в ШИС на сигнали във връзка с граждани на трети държави, за обмен на допълнителна информация и допълнителни данни с цел отказ за влизане и престой на територията на държавите членки.

2.В настоящия регламент се предвиждат също така разпоредби относно техническата архитектура на ШИС, отговорностите на държавите членки и на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, общите правила за обработване на данните, правата на засегнатите лица и отговорността.

Член 3
Определения

1.За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)„сигнал“ означава набор от данни, въведени в ШИС, включително биометрични идентификатори, както е посочено в член 22, който набор позволява на компетентните органи да установят самоличността на лице с цел предприемане на конкретни действия;

б)„допълнителна информация“ означава информация, която не е част от съхраняваните в ШИС данни за сигнала, но е свързана със сигнали в ШИС и подлежи на обмен:

(1)с цел да се даде възможност на държавите членки взаимно да се консултират или уведомяват при въвеждане на сигнал;

(2)след намиране на съответствие, за да могат да бъдат предприети необходимите действия;

(3)когато исканото действие не може да бъде предприето;

(4)във връзка с качеството на данните в ШИС;

(5)във връзка със съвместимостта и приоритетността на сигналите;

(6)във връзка с правата на достъп;

в)„допълнителни данни“ означава съхранявани в ШИС данни, свързани със сигнали в ШИС, до които данни компетентните органи трябва да имат достъп незабавно, когато в резултат на търсене в ШИС е установено местонахождението на лице, по отношение на което са въведени данни в ШИС;

г)„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20 от ДФЕС, с изключение на лицата, които се ползват от права на свободно движение, равностойни на правата на гражданите на Съюза, съгласно споразумения между Съюза или Съюза и неговите държави членки, от една страна, и трети държави, от друга страна;

д)„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена („субект на данни“);

е)„физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена“ е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или косвено, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

ж)„обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване;

з)„намерено съответствие“ в ШИС означава, че:

(1)ползвател е извършил търсене;

(2)търсенето показва, че в ШИС има въведен сигнал от друга държава членка;

(3)данните за сигнала в ШИС съответстват на данните, използвани в търсенето; и

(4)се изискват по-нататъшни действия вследствие на намереното съответствие.

и)„подаваща държава членка“ означава държавата членка, която е въвела сигнала в ШИС;

й)„изпълняваща държава членка“ означава държавата членка, която предприема исканите действия след намиране на съответствие;

к)„крайни ползватели“ означава компетентните органи, които извършват директно търсене в ЦС-ШИС, Н.ШИС или в тяхно техническо копие.

л)„връщане“ означава връщане съгласно определението в член 3, точка 3 от Директива 2008/115/ЕО;

м)„забрана за влизане“ означава забрана за влизане съгласно определението в член 6, точка 6 от Директива 2008/115/ЕО;

н)„дактилографски данни“ означава данни за пръстови отпечатъци и отпечатъци на длани, които поради своята уникалност и съдържащите се в тях референтни точки позволяват точни и категорични сравнения относно самоличността на дадено лице;

о)„тежки престъпления“ са престъпленията, изброени в член 2, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г. 68 ;

п)„терористични престъпления“ са престъпленията съгласно националното законодателство, посочени в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г 69 .

Член 4
Техническа архитектура и начини на функциониране на ШИС

1.ШИС се състои от:

а)централна система („централна ШИС“), състояща се от:

функция за техническа поддръжка („ЦС-ШИС“), съдържаща база данни („база данни на ШИС“);

единен национален интерфейс („НИ-ШИС“);

б)национална система („Н.ШИС“) във всяка от държавите членки, която се състои от национални системи за данни, осъществяващи връзка с централната ШИС. Дадена Н.ШИС съдържа файл с данни („национално копие“), съдържащ пълно или частично копие на базата данни на ШИС, като и резервна Н.ШИС. Н.ШИС и резервната ѝ система могат да се използват едновременно, за да се гарантира непрекъснат достъп за крайните ползватели;

в)комуникационна инфраструктура между ЦС-ШИС и НИ-ШИС („комуникационна инфраструктура“), която осигурява криптирана виртуална мрежа, предназначена за данни в ШИС и за обмен на данни между бюрата SIRENE, както е посочено в член 7, параграф 2.

2.Данните в ШИС се въвеждат, актуализират, заличават и търсят посредством различните Н.ШИС. Налице е достъп до частично или пълно национално копие за целите на автоматизираното търсене на територията на всяка държава членка, използваща такова копие. Частичното национално копие съдържа най-малко данните, изброени в член 20, параграф 2, букви а)—х) от настоящия регламент. Не е възможно да се извършва търсене във файловете с данни на Н.ШИС на други държави членки.

3.ЦС-ШИС изпълнява функции по технически надзор и административни функции, като съществува и резервна ЦС-ШИС, която е в състояние да осигури всички функционалности на главната ЦС-ШИС в случай на системен срив. ЦС-ШИС и резервната ЦС-ШИС се намират в двата технически обекта на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 70 („Агенцията“). ЦС-ШИС или резервната ЦС-ШИС могат да съдържат допълнително копие на базата данни на ШИС и могат да се използват едновременно в активен режим на работа, при условие че всяка от тях може да обработва всички операции, свързани със сигнали в ШИС.

4.ЦС-ШИС предоставя услугите, необходими за въвеждане и обработване на данни в ШИС, включително търсене в базата данни на ШИС. ЦС-ШИС осигурява:

а)онлайн актуализиране на националните копия;

б)синхронизация и съответствие между националните копия и базата данни на ШИС;

в)операциите за инициализиране и възстановяване на националните копия.

г)непрекъснат достъп.

Член 5
Разходи

1.Разходите за функционирането, поддръжката и по-нататъшното разработване на централната ШИС и на комуникационната инфраструктура се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

2.Тези разходи включват извършваната по отношение на ЦС-ШИС работа, осигуряваща предоставянето на посочените в член 4, параграф 4 услуги.

3.Разходите за създаване, функциониране, поддръжка и по-нататъшно разработване на всяка Н.ШИС се поемат от съответната държава членка.

ГЛАВА II

ОТГОВОРНОСТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Член 6
Национални системи

Всяка държава членка отговаря за създаването, функционирането, поддръжката и по-нататъшното разработване на своята Н.ШИС, както и за свързването на своята Н.ШИС с НИ—ШИС.

Всяка държава членка е задължена да гарантира непрекъснатото функциониране на Н.ШИС, свързването ѝ с НИ—ШИС и непрекъснатия достъп на крайните ползватели до данните в ШИС.

Член 7
Служба Н.ШИС и бюро SIRENE

1.Всяка държава членка определя орган („служба Н.ШИС“), който носи основната отговорност за нейната Н.ШИС.

Този орган отговаря за гладкото функциониране и сигурността на Н.ШИС, осигурява достъп на компетентните органи до ШИС и предприема необходимите мерки за осигуряване на съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Той е отговорен да гарантира, че по подходящ начин на крайните ползватели е осигурен достъп до всички функционалности на ШИС.

Всяка държава членка предава своите сигнали чрез своята служба Н.ШИС.

2.Всяка държава членка определя органа, който гарантира обмена и достъпа до цялата допълнителна информация („бюро SIRENE“) в съответствие с разпоредбите на наръчника за SIRENE, както е посочено в член 8.

Тези бюра координират също проверката на качеството на информацията, въведена в ШИС. За тази цел те имат достъп до обработваните в ШИС данни.

3.Държавите членки информират Агенцията относно своята служба Н.ШИС II и своето бюро SIRENE. Агенцията публикува техния списък заедно със списъка, посочен в член 36, параграф 8.

Член 8
Обмен на допълнителна информация

1.Допълнителна информация се обменя съгласно разпоредбите на наръчника за SIRENE и посредством комуникационната инфраструктура. Държавите членки предоставят необходимите технически и човешки ресурси, за да гарантират непрекъснатия достъп и обмен на допълнителна информация. В случай че комуникационната инфраструктура не е достъпна, държавите членки могат да използват за обмен на допълнителна информация други технически средства с подходяща система за защита.

2.Допълнителната информация се използва единствено за целта, за която е предадена в съответствие с член 43, освен ако не е получено предварително съгласие от подаващата държава членка.

3.Бюрата SIRENE изпълняват своите задачи по бърз и ефективен начин, по-специално като отговарят на дадено искане във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 12 часа след получаване на искането.

4.Подробните правила за обмен на допълнителна информация са приемат чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2, под формата на наръчник, наречен „Наръчник за SIRENE“.    

Член 9
Техническо и функционално съответствие

1.При създаване на своята Н.ШИС всяка държава членка съблюдава общите стандарти, протоколи и технически процедури, установени с цел осигуряване на съвместимостта на нейната Н.ШИС с ЦС-ШИС за своевременното и ефикасно предаване на данни. Тези общи стандарти, протоколи и технически процедури се определят и разработват чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

2.Посредством предоставяните от ЦС—ШИС услуги и автоматизираната актуализация, посочена в член 4, параграф 4, държавите членки гарантират, че съхраняваните в националното копие данни са идентични със и съответстват на тези в базата данни на ШИС и че търсене, извършено в националното ѝ копие, дава същите резултати като търсене в базата данни на ШИС. Крайните ползватели получават данните, необходими за изпълнението на техните задачи, по-специално всички данни, необходими за установяване на самоличността на субекта на данни и предприемане на необходимите действия.

Член 10
Сигурност — държави членки

1.Всяка държава членка приема по отношение на собствената си Н.ШИС необходимите мерки, включително план за сигурност, план за непрекъснатост на дейността и план за възстановяване след катастрофично събитие, с цел:

а)да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)да не се допускат неоправомощени лица до съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (контрол на достъпа до съоръженията);

в)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или изнасяне на носители на данни (контрол на носителите на данни);

г)да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол на съхраняването);

д)да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработване на данни от неоправомощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол на ползвателите);

е)да се гарантира, че лицата, оправомощени да използват автоматизирана система за обработване на данни, имат достъп единствено до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуална и уникална потребителска самоличност и само в режим на поверителен достъп (контрол на достъпа до данни);

ж)да се гарантира, че всички органи с право на достъп до ШИС или до съоръженията за обработване на данни създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които имат разрешение за достъп и за въвеждане, актуализиране и заличаване на данни и търсене в тях, както и че при поискване от националните надзорни органи, посочени в член 50, параграф 1, незабавно им предоставят тези профили (профили на служителите);

з)да се гарантира възможност да се провери и установи на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни (контрол на комуникацията);

и)да се гарантира възможност за последваща проверка и установяване на това какви лични данни са били въведени в автоматизираните системи за обработване на данни, както и кога, от кого и с каква цел са били въведени тези данни (контрол на въвеждането);

й)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни в хода на предаването на лични данни или при пренасянето на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники за криптиране (контрол на пренасянето);

к)да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния контрол (самоконтрол).

2.Държавите членки предприемат мерки, равностойни на посочените в параграф 1, във връзка със сигурността по отношение на обработването и обмена на допълнителна информация, включително за гарантиране на сигурността на помещенията на бюрото SIRENE.

3.Държавите членки предприемат мерки, равностойни на посочените в параграф 1, във връзка със сигурността по отношение на обработването на данни от ШИС от органите, посочени в член 29.

Член 11
Поверителност — държави членки

Всяка държава членка прилага своите правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички лица и органи, от които се изисква да работят с данни от ШИС и с допълнителна информация, в съответствие с националното си законодателство. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си, както и след прекратяването на дейностите на тези органи.

Член 12
Водене на записи на национално равнище

1.Държавите членки гарантират, че всеки достъп до и всеки обмен на лични данни в рамките на ЦС-ШИС се записват в тяхната Н.ШИС с цел проверка на законосъобразността на търсенето, наблюдение на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на правилното функциониране на Н.ШИС, както и на целостта и сигурността на данните.

2.Записите съдържат по-специално историята на сигналите, датата и часа на дейността по обработване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

3.Ако търсенето се извършва с дактилографски данни или портретна снимка в съответствие с член 22, записите съдържат по-специално вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

4.Записите могат да се използват единствено за посочените в параграф 1 цели и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им.

5.Записите могат да се съхраняват за по-дълъг период, ако са необходими за целите на процедури за наблюдение, които вече са започнали.

6.Компетентните национални органи, натоварени с проверка на законосъобразността на търсенето, наблюдение на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на правилното функциониране на Н.ШИС и на целостта и сигурността на данните, имат — в рамките на правомощията си и при поискване — достъп до тези записи за целите на изпълнението на своите задължения.

Член 13
Самонабл
юдение

Държавите членки гарантират, че всеки орган, който има право на достъп до данни в ШИС, взема необходимите мерки за спазване на настоящия регламент и при необходимост оказва съдействие на националния надзорен орган.

Член 14
Обучение на персонала

Преди да им бъде разрешено да обработват съхраняваните в ШИС данни и периодично след предоставяне на достъп до данните в ШИС, служителите на органите, имащи право на достъп до ШИС, преминават необходимото обучение относно правилата за сигурност на данните и защита на данните и относно процедурите за обработването на данни, както е определено в Наръчника за SIRENE. Служителите биват уведомени за съответните престъпления и наказания.

ГЛАВА III

ОТГОВОРНОСТИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 15
Оперативно управление

1.Агенцията отговаря за оперативното управление на централната ШИС. Агенцията, в сътрудничество с държавите членки, гарантира, въз основа на анализ на разходите и ползите, че за централната ШИС по всяко време се използва най-добрата налична технология.

2.Агенцията отговаря също така за следните задачи, свързани с комуникационната инфраструктура:

а)надзор;

б)сигурност;

в)координиране на отношенията между държавите членки и доставчика;

3.Комисията отговаря за всички други задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, по-специално:

а)задачи, свързани с изпълнението на бюджета;

б)придобиване и подновяване;

в)договорни въпроси.

4.Агенцията отговаря също така за следните задачи, свързани с бюрата SIRENE и комуникацията между бюрата SIRENE:

а)координацията и управлението на изпитването;

б)поддръжката и актуализацията на техническите спецификации за обмена на допълнителна информация между бюрата SIRENE и комуникационната инфраструктура, както и управлението на въздействието на техническите промени, когато това въздействие засяга както ШИС, така и обмена на допълнителна информация между бюрата SIRENE.

5.Агенцията разработва и поддържа механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните в ЦС-ШИС и представя редовни доклади на държавите членки. Агенцията представя редовен доклад на Комисията, който обхваща срещнатите проблеми и засегнатите държави членки. Този механизъм, процедури и тълкуване на съответствието със стандартите за качество на данните се определят и разработват чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

6.Оперативното управление на централната ШИС се състои от всички задачи, необходими за поддържане на функционирането на централната ШИС 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в съответствие с настоящия регламент, по-специално работата по поддръжката и техническите разработки, нужни за гладкото функциониране на системата. Тези задачи включват и дейности по изпитване, гарантиращи, че централната ШИС и националните системи функционират в съответствие с техническите и функционалните изисквания съгласно член 9 от настоящия регламент.

Член 16
Сигурност

1.Агенцията приема необходимите мерки, включително план за сигурност, план за непрекъснатост на дейността и план за възстановяване след катастрофично събитие за централната ШИС и комуникационната инфраструктура, с цел:

а)да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)да не се допускат неоправомощени лица до съоръженията за обработване на данни, използвани за обработването на лични данни (контрол на достъпа до съоръженията);

в)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или изнасяне на носители на данни (контрол на носителите на данни);

г)да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол на съхраняването);

д)да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработване на данни от неоправомощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол на ползвателите);

е)да се гарантира, че лицата, оправомощени да използват автоматизирана система за обработване на данни, имат достъп единствено до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуална и уникална потребителска самоличност и само в режим на поверителен достъп (контрол на достъпа до данни);

ж)да се създадат профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени за достъп до данните или до съоръженията за обработване на данни, и тези профили незабавно да бъдат предоставяни на разположение на Европейския надзорен орган по защита на данните, посочен в член 51, при поискване от него (профили на служителите);

з)да се гарантира възможност да се провери и установи на кои органи могат да се предават лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни (контрол на комуникацията);

и)да се гарантира възможност за последваща проверка и установяване на това какви лични данни са били въведени в автоматизираните системи за обработване на данни, както и кога и от кого са били въведени тези данни (контрол на въвеждането);

й)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни в хода на предаването на лични данни или при пренасянето на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники за криптиране (контрол на пренасянето);

к)да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешния контрол, за да се гарантира спазване на настоящия регламент (самоконтрол).

2.Агенцията предприема мерки, равностойни на посочените в параграф 1, във връзка със сигурността по отношение на обработването и обмена на допълнителна информация чрез комуникационната инфраструктура.

Член 17
Поверителност — Агенция

1.Без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, Агенцията прилага подходящи правила за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност при стандарти, съпоставими с предвидените в член 11 от настоящия регламент, по отношение на всички свои служители, от които се изисква да работят с данни от ШИС. Това задължение е в сила и след като тези лица напуснат длъжността си или работата си или след прекратяване на тяхната дейност.

2.Агенцията предприема мерки, равностойни на тези по параграф 1, във връзка с поверителността по отношение на обмена на допълнителна информация чрез комуникационната инфраструктура.

Член 18
Водене на записи на централно равнище

1.Агенцията гарантира, че всеки достъп до и всеки обмен на лични данни в рамките на ЦС-ШИС се записват за целите, посочени в член 12, параграф 1.

2.Записите съдържат по-специално историята на сигналите, датата и часа на предаване на данните, вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и името на компетентния орган, отговарящ за обработването на данните.

3.Ако търсенето се извършва с дактилографски данни или портретна снимка в съответствие с членове 22 и 28, записите съдържат по-специално вида на данните, използвани за извършване на търсене, сведения за вида на предадените данни и имената както на компетентния орган, така и на лицето, отговарящо за обработването на данните.

4.Записите могат да се използват единствено за целите, посочени в параграф 1, и се заличават най-рано една година и най-късно три години след създаването им. Записите, съдържащи историята на сигналите, се заличават от една до три години след заличаване на сигналите.

5.Записите могат да се съхраняват за по-дълъг период, ако са необходими за целите на процедури за наблюдение, които вече са започнали.

6.Компетентните органи, натоварени с проверка на законосъобразността на търсенето, наблюдение на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на правилното функциониране на ЦС-ШИС и на целостта и сигурността на данните, имат — в рамките на правомощията си и при поискване — достъп до тези записи за целите на изпълнението на своите задачи.

ГЛАВА IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Член 19
Информационни кампании за ШИС

Комисията, в сътрудничество с националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, редовно провежда кампании за информиране на обществеността относно целите на ШИС, съхраняваните данни, органите, имащи достъп до ШИС, и правата на субектите на данни. Държавите членки, в сътрудничество със своите национални надзорни органи, разработват и изпълняват необходимите политики за общо информиране на гражданите си за ШИС.

ГЛАВА V

СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ С ЦЕЛ ОТКАЗ ЗА ВЛИЗАНЕ И ПРЕСТОЙ

Член 20
Категории данни

1.Без да се засягат член 8, параграф 1 или разпоредбите на настоящия регламент, предвиждащи съхраняването на допълнителни данни, ШИС съдържа само тези категории данни, които се предоставят от всяка държава членка съгласно изискваното за целите, посочени в член 24.

2.Информацията за лицата, по отношение на които е бил подаден сигнал, съдържа единствено следните данни:

а)фамилно(и) име(на);

б)собствено(и) име(на);

в)име(на) при раждане;

г)предишни имена и псевдоними;

д)всички специфични, обективни и непроменливи физически отличителни белези;

е)място на раждане;

ж)дата на раждане;

з)пол;

и)гражданство/гражданства;

й)дали въпросното лице е въоръжено, склонно към насилие, извършило е бягство или участва в дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма;

к)причина за сигнала;

л)орган, подаващ сигнала;

м)препратка към решението, породило сигнала;

н)действия, които трябва да бъдат предприети;

о)връзка(и) с други сигнали, подадени в ШИС, съгласно член 38;

п)дали засегнатото лице е член на семейството на гражданин на ЕС или друго лице, което се ползва с права на свободно движение, според предвиденото в член 25;

р)дали решението за отказ за влизане се основава на:

предишна осъдителна присъда, според предвиденото в член 24, параграф 2, буква а);

сериозна заплаха за сигурността, според предвиденото в член 24 параграф 2, буква б);

забрана за влизане, според предвиденото в член 24, параграф 3; или

ограничителна мярка, според предвиденото в член 27;

с)вид на престъплението (за сигнали, подадени съгласно член 24, параграф 2 от настоящия регламент);

т)категория на документа за самоличност на лицето;

у)държава, издала документа за самоличност на лицето;

ф)номер(а) на документа за самоличност на лицето;

х)дата на издаване на документа за самоличност на лицето;

ц)снимки и портретни снимки;

ч)дактилографски данни;

ш)цветно копие на документа за самоличност.

3.Техническите правила, необходими за въвеждане, актуализиране, заличаване и търсене на данните, посочени в параграф 2, се определят и разработват чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

4.Техническите правила, необходими за търсене на данните, посочени в параграф 2, се определят и разработват в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2. Тези технически правила са подобни по отношение на търсенето в ЦС-ШИС, в националните копия и в техническите копия, посочени в член 36, и се основават на общи стандарти, определени и разработени чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Член 21
Пропорционалност

1.Преди подаване на сигнал и при удължаване на срока на валидност на даден сигнал държавите членки определят дали случаят е подходящ, релевантен и достатъчно важен, за да даде основание за въвеждане на сигнал в ШИС.

2.При прилагането на член 24, параграф 2 държавите членки при всички обстоятелства създават такъв сигнал по отношение на граждани на трети държави, ако престъплението попада в обхвата на членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма 71 .

Член 22
Специални правила за въвеждане на снимки, портретни снимки и дактилографски данни

1.Данните, посочени в член 20, параграф 2, букви ц) и ч), се въвеждат в ШИС само след проверка на качеството, имаща за цел да се гарантира съответствието с минимален стандарт за качество на данните.

2.Определят се стандарти за качество за съхранението на данните, посочени в параграф 1. Спецификацията на тези стандарти се определя чрез мерки за изпълнение и се актуализира в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Член 23
Изискване за въвеждане на сигнал

1.Сигнал не може да бъде въведен без данните, посочени в член 20, параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). Когато даден сигнал се основава на решение, взето съгласно член 24, параграф 2, се въвеждат и данните, посочени в член 20, параграф 2, буква с).

2.При наличие се въвеждат и всички други данни, посочени в член 20, параграф 2.

Член 24
Условия за подаване на сигнали за отказ за влизане и престой

1.Данните за граждани на трети държави, по отношение на които е бил подаден сигнал с цел отказ за влизане и престой, се въвеждат в ШИС въз основа на национален сигнал след решение, взето от компетентните административни или съдебни органи в съответствие с процедурните правила, предвидени в националното законодателство, и въз основа на индивидуална оценка. Обжалването на такива решения се извършва в съответствие с националното законодателство.

2.Сигнал се въвежда, когато решението по параграф 1 се основава на заплаха за обществения ред или обществената сигурност, или за националната сигурност, каквато заплаха може да представлява присъствието на въпросния гражданин на трета държава на територията на държава членка. Такова положение може да възникне по-специално в случай на:

а)гражданин на трета държава, който е бил осъден в държава членка за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок от поне една година;

б)гражданин на трета държава, по отношение на когото има сериозни основания да се счита, че е извършил тежко престъпление, или по отношение на когото съществуват явни признаци за намерение да извърши такова престъпление на територията на държава членка.

3.Сигнал се въвежда, когато решението по параграф 1 представлява забрана за влизане, издадена в съответствие с процедури, спазващи разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО. Подаващата държава членка гарантира, че сигналът влиза в действие в ШИС в момента на връщане на засегнатия гражданин на трета държава. Потвърждението на връщането се съобщава на подаващата държава членка в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента относно връщането].

Член 25
Условия за въвеждане на сигнали за граждани на трети държави,
които се ползват с право на свободно движение в Съюза

1.Сигнал относно гражданин на трета държава, който се ползва с правото на свободно движение в Съюза по смисъла на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 72 , се въвежда в съответствие с мерките, приети с цел прилагане на същата директива.

2.Когато има намерено съответствие на сигнал по член 24 по отношение на гражданин на трета държава, който се ползва с правото на свободно движение в Съюза, изпълняващата сигнала държава членка се консултира незабавно с подаващата държава членка чрез обмен на допълнителна информация, за да бъде взето незабавно решение за действията, които трябва да бъдат предприети.

Член 26
Процедура на консултация

1.Когато държава членка обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой на гражданин на трета държава, за когото друга държава членка е въвела сигнал за отказ за влизане и престой, тя първо се консултира с подаващата държава членка чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание интересите на тази държава членка. Подаващата държава членка предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Когато държавата членка, която обмисля предоставянето на разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, реши да го предостави, сигналът за отказ за влизане и престой се заличава.

2.Когато държава членка обмисля въвеждането на сигнал за отказ за влизане и престой по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на престой, издадено от друга държава членка, тя първо се консултира с държавата членка, издала разрешението, чрез обмен на допълнителна информация и взема под внимание интересите на тази държава членка. Държавата членка, издала разрешението, предоставя окончателен отговор в срок от седем дни. Ако държавата членка, издала разрешението, реши то да остане в действие, сигналът за отказ за влизане и престой не се въвежда.

3.В случай на намерено съответствие по сигнал за отказ за влизане и престой по отношение на гражданин на трета държава, който притежава валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение, даващо право на пребиваване, изпълняващата държава членка незабавно се консултира съответно с държавата членка, издала разрешението за пребиваване, и държавата членка, въвела сигнала, чрез обмен на допълнителна информация, за да се вземе незабавно решение дали действието може да бъде предприето. Ако бъде взето решение за оставане в действие на разрешението за пребиваване, сигналът се заличава.

4.Държавите членки предоставят на Агенцията на годишна база статистически данни относно консултациите, проведени в съответствие с параграфи 1—3.

Член 27
Условия за подаване на сигнали за граждани на трети дър
жави, спрямо които се прилагат ограничителни мерки

1.Сигналите за граждани на трети държави, спрямо които се прилага ограничителна мярка с цел недопускане на влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки, предприета в съответствие с правните актове, приети от Съвета, включително мерки за прилагане на забрана за пътуване, издадена от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, се въвеждат в ШИС с цел отказ за влизане и престой, доколкото са спазени изискванията за качество на данните.

2.Държавата членка, която отговаря за въвеждането, актуализирането и заличаването на тези сигнали от името на всички държави членки, се определя в момента на приемане на съответната мярка, предприета в съответствие с член 29 от Договора за Европейския съюз. Процедурата за определяне на отговорната държава членка се установява и изготвя чрез мерки за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

ГЛАВА VI

ТЪРСЕНЕ С БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ

Член 28
Специал
ни правила за проверка или търсене със снимки, портретни снимки и дактилографски данни

1.Снимки, портретни снимки и дактилографски данни се извличат от ШИС с цел проверка на самоличността на лице, чието местонахождение е установено в резултат на буквено-цифрово търсене, осъществено в ШИС.

2.Дактилографски данни могат да се използват също за установяване на самоличността на дадено лице. Дактилографските данни, съхранявани в ШИС, се използват с цел установяване на самоличността, ако самоличността на лицето не може да бъде установена с други средства.

3.В дактилографските данни, съхранявани в ШИС във връзка със сигнали, подадени съгласно член 24, може да се извършва и търсене с пълни или непълни набори от пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, намерени на местопрестъпление в хода на разследване, в случаите, в които може да се установи с висока степен на вероятност, че принадлежат на извършителя на престъплението, при условие че компетентните органи не могат да установят самоличността на лицето посредством други национални, европейски или международни бази данни.

4.Веднага след като е налице техническа възможност за това и при гарантиране на висока степен на надеждност на определянето на самоличността, снимките и портретните снимки могат да се използват за установяване на самоличността на дадено лице. Установяване на самоличността въз основа на снимки или портретни снимки се извършва само на редовните гранични контролно-пропускателни пунктове, където се използват системи за самообслужване и системи за автоматизиран граничен контрол.

ГЛАВА VII

ПРАВО НА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА СИГНАЛИТЕ

Член 29
Органи, имащи право на достъп до сигнали

1.Достъп до данните, въведени в ШИС, и право на директно търсене в тези данни или в копие на данни от ШИС имат изключително органите, които отговарят за установяването на самоличността на граждани на трети държави за целите на:

а)граничния контрол, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници);

б)полицейските и митническите проверки, извършвани на територията на съответната държава членка, и координацията на такива проверки от страна на органи, определени за тази цел;

в)други дейности по правоприлагане, извършвани с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления в съответната държава членка;

г)разглеждането на условията и вземането на решения във връзка с влизането и престоя на граждани на трети държави на територията на държавите членки, включително относно разрешенията за пребиваване и визите за дългосрочно пребиваване, и с връщането на граждани на трети държави;

д)разглеждането на заявления за издаване на визи и вземането на решения, свързани с тези заявления, включително относно анулиране, отмяна или удължаване на срока на валидност на визи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета 73 .

2.За целите на член 24, параграфи 2 и 3 и член 27 правото на достъп до въведените в ШИС данни и правото на директно търсене в тези данни могат да се упражняват също от националните съдебни органи, включително отговарящите за започването на наказателно преследване и за провеждането на съдебно разследване преди повдигане на обвинение, в изпълнението на техните задачи, предвидени в националното законодателство, както и от техните координиращи органи.

3.Правото на достъп до данни за документи, свързани с лица, които са въведени в съответствие с член 38, параграф 2, букви й) и к) от Регламент (ЕС) 2018/xxx [полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси], и правото на търсене в тези данни могат да се упражняват също така от органите, посочени в параграф 1, буква г). Достъпът на тези органи до данните се урежда от законодателството на всяка държава членка.

4.Органите, посочени в настоящия член, се включват в списъка, посочен в член 36, параграф 8.

Член 30
Достъп до данни в ШИС от страна на Европол

1.Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) в рамките на своя мандат има правото на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях.

2.Когато при търсене, извършено от Европол, се установи съществуването на сигнал в ШИС, Европол информира подаващата държава членка посредством каналите, определени в Регламент (ЕС) 2016/794.

3.Използването на информацията, получена от търсене в ШИС, става само със съгласието на съответната държава членка. Ако държавата членка разреши използването на тази информация, работата на Европол с тази информация се урежда от Регламент (ЕС) 2016/794. Европол има право да предоставя тази информация на трети държави и трети органи само със съгласието на съответната държава членка.

4.Европол може да поиска допълнителна информация от съответната държава членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/794.

5.Европол:

а)без да се засягат параграфи 3, 4 и 6, не свързва части от ШИС, нито прехвърля съдържащите се в нея данни, до които има достъп, към която и да е компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европол, нито изтегля или по друг начин копира части от ШИС;

б)ограничава достъпа до въведените в ШИС данни до специално оправомощени служители на Европол;

в)приема и прилага мерките, предвидени в членове 10 и 11;

г)предоставя възможност на Европейския надзорен орган по защита на данните да прави преглед на дейностите на агенция Европол при упражняване на правото ѝ на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях.

6.Данните могат да бъдат копирани единствено за технически цели, при условие че това е необходимо за извършването на директно търсене от надлежно оправомощени служители на Европол. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат по отношение на такива копия. Техническото копие се използва с цел съхранение на данните от ШИС, докато се извършва търсенето в тези данни. След извършване на търсене в данните, те се заличават. Такава употреба не се счита за неправомерно изтегляне или копиране на данни от ШИС. Европол не копира данни за сигнали или допълнителни данни, подадени от държавите членки или съдържащи се в ЦС-ШИС, в други системи на Европол.

7.Всички копия, посочени в параграф 6, които водят до офлайн бази данни, могат да се съхраняват за срок не по-дълъг от 48 часа. Този срок може да бъде удължен в извънредни случаи до приключването на извънредния случай. Европол докладва всяко такова удължаване на Европейския надзорен орган по защита на данните.

8.Европол може да получава и обработва допълнителна информация относно съответни сигнали в ШИС, при условие че правилата за обработването на данни, посочени в параграфи 2—7, се прилагат надлежно.

9.С цел проверка на законосъобразността на обработването на данни, самонаблюдение и осигуряване на подходяща сигурност и цялост на данните, Европол следва да води записи за всеки достъп до ШИС и търсене в нея. Тези записи и документация не съставляват неправомерно изтегляне или копиране на части от ШИС.

Член 31
Достъп до данни в ШИС от страна на европейските екипи за гранична и бре
гова охрана, екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията

1.В съответствие с член 40, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията в рамките на своя мандат имат право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях.

2.Членовете на европейските екипи за гранична и брегова охрана или на екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията осъществяват достъп до данните, въведени в ШИС, и извършват търсене в тях в съответствие с параграф 1 посредством посочения в член 32, параграф 2 технически интерфейс, създаден и поддържан от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

3.Когато при търсене, извършено от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, се установи съществуването на сигнал в ШИС, това се съобщава на подаващата държава членка. В съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на екипите могат да действат в отговор на сигнал в ШИС единствено съгласно инструкциите и, като общо правило, в присъствието на гранични служители или персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, на приемащата държава членка, в която извършват операция. Приемащата държава членка може да оправомощи членовете на екипите да действат от нейно име.

4.Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или от член на екипите за съдействие в управлението на миграцията, се записват в съответствие с разпоредбите на член 12, а всяко използване от тяхна страна на данни, до които са имали достъп, се регистрира.

5.Достъпът до данните, въведени в ШИС, е ограничен до даден член на европейските екипи за гранична и брегова охрана или екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, или до член на екипите за съдействие в управлението на миграцията и не се отнася до друг член на екипа.

6.Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10 и 11.

Член 32
Достъп до данни в ШИС от страна на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

1.С цел анализиране на заплахите, които могат да засегнат функционирането или сигурността на външните граници, Европейската агенция за гранична и брегова охрана има право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях, в съответствие с членове 24 и 27.

2.За целите на член 31, параграф 2 и параграф 1 от настоящия член Европейската агенция за гранична и брегова охрана създава и поддържа технически интерфейс, който позволява директно свързване с централната ШИС.

3.Когато при търсене, извършено от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се установи съществуването на сигнал в ШИС, тя информира подаващата държава членка.

4.С цел изпълнение на задачите, възложени ѝ с Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), Европейската агенция за гранична и брегова охрана има право на достъп до и проверка на данните, въведени в ШИС, в съответствие с членове 24 и 27.

5.Когато при проверка, извършена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана за целите на параграф 2, се установи съществуването на сигнал в ШИС, се прилага процедурата, посочена в член 22 от Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

6.Нищо в настоящия член не се тълкува като засягащо разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1624 по отношение на защитата на данните и отговорността за неразрешено или неправилно обработване на данни от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

7.Всеки достъп и всяко търсене, осъществени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, се записват в съответствие с разпоредбите на член 12, а всяко използване на данни, до които Европейската агенция за гранична и брегова охрана е имала достъп, се регистрира.

8.Освен когато е необходимо за изпълнение на задачите за целите на Регламента за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), никакви части от ШИС няма да бъдат свързвани към компютърна система за събиране и обработване на данни, използвана от или в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, нито данните, съдържащи се в ШИС, до които има достъп Европейската агенция за гранична и брегова охрана, ще се прехвърлят в такава система. Никоя част от ШИС не може да се изтегля. Записването на достъпа и на търсенето не се счита за изтегляне или копиране на данни от ШИС.

9.Приемат се и се прилагат мерките за гарантиране на сигурност и поверителност, предвидени в членове 10 и 11.

Член 33
Обхват на достъпа

Крайните ползватели, включително Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, имат право на достъп само до данните, от които се нуждаят за изпълнението на своите задачи.

Член 34
Срок на съхранение на сигналите

1.Сигналите, въведени в ШИС по силата на настоящия регламент, се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били въведени.

2.Държава членка, която подава сигнал, преразглежда необходимостта от съхранението му в петгодишен срок от неговото въвеждане в ШИС.

3.Всяка държава членка определя, когато е целесъобразно, по-кратки срокове за преразглеждане в съответствие с националното си законодателство.

4.В случаите, в които на служителите в бюро SIRENE, отговарящи за координирането и проверката на качеството на данните, стане ясно, че сигналът за дадено лице е изпълнил своята цел и следва да бъде заличен от ШИС, служителите уведомяват органа, който е създал сигнала, за да поставят този въпрос на неговото внимание. Органът разполага с 30 календарни дни от получаването на това уведомление, за да посочи, че сигналът е бил или ще бъде заличен, или посочва причините за съхранението на сигнала. Ако 30-дневният срок изтече, без да бъде получен такъв отговор, сигналът се заличава от служителите на бюрото SIRENE. Бюрата SIRENE докладват всички повтарящи се проблеми в тази област на своя национален надзорен орган.

5.В рамките на срока за преразглеждане държавата членка, подаваща сигнала, може след обстойна индивидуална оценка, която се регистрира, да реши да запази сигнала за по-дълъг период, в случай че това се окаже необходимо за целите, за които е подаден сигналът. В такъв случай параграф 2 се прилага и по отношение на удължаването. Всяко удължаване на срока на съхранение на даден сигнал се съобщава на ЦС-ШИС.

6.Сигналите се заличават автоматично след изтичане на посочения в параграф 2 срок за преразглеждане, освен когато държавата членка, подаваща сигнала, е информирала ЦС-ШИС за удължаването на срока на съхранение на сигнала съгласно параграф 5. ЦС-ШИС автоматично информира държавите членки за насрочено заличаване на данните от системата четири месеца преди заличаването.

7.Държавите членки водят статистика за броя на сигналите, чийто срок на съхранение е бил удължен в съответствие с параграф 5.

Член 35
Заличаване на сигнали

1.Сигналите за отказ за влизане и престой съгласно член 24 се заличават, когато решението, въз основа на което е въведен сигнал, е оттеглено от компетентния орган, след провеждане, когато е приложимо, на процедурата на консултация, посочена в член 26.

2.Сигналите за граждани на трети държави, спрямо които се прилага ограничителна мярка съгласно посоченото в член 27, се заличават, когато мярката за изпълнение на забраната за пътуване е прекратена, спряна или отменена.

3.Сигналите, подадени по отношение на лице, което е придобило гражданство на държава, чиито граждани се ползват с право на свободно движение в Съюза, се заличават веднага щом подаващата държава членка узнае или бъде уведомена съгласно член 38 за това, че въпросното лице е придобило такова гражданство.

ГЛАВА VIII

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ

Член 36
Обработване на данни от ШИС

1.Държавите членки могат да обработват данните, посочени в член 20, с цел отказ за влизане и престой на тяхната територия.

2.Данните могат да се копират единствено за технически цели, при условие че такова копиране е необходимо за извършването на директно търсене от органите, посочени в член 29. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат по отношение на такива копия. Държавите членки не копират данни за сигнали или допълнителни данни, въведени от друга държава членка, от своите Н.ШИС или от ЦС-ШИС в други национални файлове с данни.

3.Технически копия по параграф 2, които водят до офлайн бази данни, могат да бъдат съхранявани за срок, не по-дълъг от 48 часа. Този срок може да бъде удължен в извънредни случаи до приключването на извънредния случай.

Независимо от първа алинея, не се разрешават технически копия, водещи до офлайн бази данни, които ще бъдат използвани от органи, издаващи визи, с изключение на копията, направени с цел използване само в извънредни случаи, след като мрежата не е била на разположение в продължение на повече от 24 часа.

Държавите членки водят актуализиран опис на тези копия, предоставят този опис на разположение на своя национален надзорен орган и гарантират, че разпоредбите на настоящия регламент, по-специално разпоредбите на член 10, се прилагат по отношение на тези копия.

4.Достъп до данни се разрешава единствено в границите на компетентност на националните органи, посочени в член 29, и на надлежно оправомощени служители.

5.Всяко обработване на информация, съдържаща се в ШИС, за цели, различни от тези, за които е въведена в ШИС, трябва да бъде свързано с определен случай и да е оправдано от необходимостта да се предотврати сериозна непосредствена заплаха за обществения ред и обществената сигурност, от сериозни съображения, свързани с националната сигурност, или за целите на предотвратяване на тежко престъпление. За тази цел се получава предварително разрешение от държавата членка, подала сигнала.

6.Данните, засягащи документи, свързани с лица, които са въведени в съответствие с член 38, параграф 2, букви й) и к) от Регламент (ЕС) № 2018/xxx, могат да се използват от органите, посочени в член 29, параграф 1, буква г), в съответствие със законите на всяка държава членка.

7.Всяко използване на данни, което не е в съответствие с параграфи 1—6, се счита за злоупотреба съгласно националното законодателство на всяка държава членка.

8.Всяка държава членка изпраща на Агенцията списък на своите компетентни органи, които са оправомощени да търсят директно в данните, съдържащи се в ШИС, по силата на настоящия регламент, както и всяка промяна в списъка. В списъка се определя за всеки орган в кои данни същият може да извършва търсене и за какви цели. Агенцията осигурява годишното публикуване на списъка в Официален вестник на Европейския съюз.

9.Доколкото законодателството на Съюза не предвижда специални разпоредби, законодателството на всяка държава членка се прилага за данните, въведени в нейната Н.ШИС.

Член 37
Данни в ШИС и национални файлове

1.Член 36, параграф 2 не засяга правото на държава членка да съхранява в националните си файлове данни от ШИС, във връзка с които са предприети действия на нейна територия. Такива данни се съхраняват в националните файлове за максимален срок от три години, освен ако специални разпоредби в националното законодателство не предвиждат по-дълъг срок на съхранение.

2.Член 36, параграф 2 не засяга правото на държава членка да съхранява в националните си файлове данни, съдържащи се в конкретен сигнал, подаден в ШИС от същата държава членка.

Член 38
Информация в случай на неизпълнение на действия по сигнал

Ако дадено поискано действие не може да бъде извършено, държавата членка, към която е отправено искането, незабавно уведомява държавата членка, подала сигнала.

Член 39
Качество на данните, обработвани в ШИС

1.Държавата членка, подаваща сигнал, отговаря за осигуряването на точността и актуалността на данните и законосъобразното им въвеждане в ШИС.

2.Само държавата членка, която е подала сигнала, има право да изменя, допълва, поправя, актуализира или заличава данните, които е въвела.

3.Когато държава членка, различна от тази, която е подала сигнала, разполага с доказателства, сочещи, че дадени данни са фактологично неточни или са неправомерно съхранени, тя уведомява подаващата държава членка за това посредством обмена на допълнителна информация във възможно най-кратък срок и не по-късно от 10 дни, след като се е запознала с въпросните доказателства. Подаващата държава членка проверява съобщението и ако е необходимо, незабавно поправя или заличава въпросните данни.

4.Когато държавите членки не могат да постигнат съгласие до два месеца, след като доказателствата са станали известни за първи път, както е описано в параграф 3, държавата членка, която не е подала сигнала, отнася въпроса пред съответните национални надзорни органи, които следва да вземат решение.

5.Държавите членки обменят допълнителна информация, когато дадено лице подаде жалба, че не е лицето, издирвано по даден сигнал. Когато в резултат на проверката се установи, че всъщност се касае за две различни лица, жалбоподателят бива уведомен за мерките, определени в член 42.

6.Когато за дадено лице вече има сигнал в ШИС, държавата членка, която въвежда нов сигнал, постига съгласие относно въвеждането на сигнала с държавата членка, въвела първия сигнал. Съгласието се постига въз основа на обмена на допълнителна информация.

Член 40
Инциденти, свързани със сигурността

1.Всяко събитие, което има или може да има въздействие върху сигурността на ШИС и може да предизвика щети или загуба на данни в ШИС, се разглежда като инцидент, свързан със сигурността, особено когато може да е бил осъществен достъп до данни или когато наличността, целостта и поверителността на данните са били или е могло да бъдат компрометирани.

2.Инцидентите, свързани със сигурността, се управляват с цел да се гарантира бърза, ефективна и правилна реакция.

3.Държавите членки уведомяват Комисията, Агенцията и Европейския надзорен орган по защита на данните за инцидентите, свързани със сигурността. Агенцията уведомява Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните за инцидентите, свързани със сигурността.

4.Информацията относно инциденти, свързани със сигурността, които имат или могат да имат въздействие върху функционирането на ШИС в дадена държава членка или в рамките на Агенцията, или върху наличността, целостта и поверителността на данните, въведени или изпратени от други държави членки, се предоставя на държавите членки и се докладва в съответствие с плана за управление на инциденти, осигурен от Агенцията.

Член 41
Различаване на лица със сходни характеристики

Когато при въвеждането на нов сигнал се установи, че в ШИС вече фигурира лице със същия елемент от описанието на самоличността, се прилага следната процедура:

а)бюрото SIRENE се свързва с органа, отправил искането, за да се изясни дали сигналът се отнася за същото лице;

б)ако при кръстосаната проверка се установи, че лицето, за което се отнася новият сигнал, действително е същото лице, което вече фигурира в ШИС, бюрото SIRENE прилага процедурата за въвеждане на множествени сигнали по член 39, параграф 6. Ако в резултат на проверката се установи, че в действителност това са две различни лица, бюрото SIRENE одобрява искането за въвеждане на втория сигнал, като добавя необходимите елементи за предотвратяване на евентуално неправилно определяне на самоличността.

Член 42
Допълнителни данни с цел действия при злоупотреби със самоличност

1.В случаите, в които може да възникне объркване между лице, което действително е обектът на даден сигнал, и лице, с чиято самоличност е злоупотребено, подаващата държава членка добавя в сигнала данни относно последното лице, с изричното съгласие на това лице, с цел да се предотвратят отрицателните последици от неправилно определяне на самоличността.

2.Данните, свързани с лице, с чиято самоличност е злоупотребено, се използват единствено за следните цели:

а)да се даде възможност на компетентния орган да разграничи лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, от лицето, което действително е обект на сигнала;

б)да се даде възможност на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да докаже своята самоличност, както и да докаже, че със самоличността му е злоупотребено.

3.За целите на настоящия член в ШИС могат да се въвеждат и допълнително да се обработват само следните лични данни:

а)фамилно(и) име(на);

б)собствено(и) име(на);

в)име(на) при раждане;

г)предишни имена и псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно;

д)всички специфични, обективни и непроменливи физически отличителни белези;

е)място на раждане;

ж)дата на раждане;

з)пол;

и)портретни снимки;

й)пръстови отпечатъци;

к)гражданство(а);

л)категория на документа за самоличност на лицето;

м)държава, издала документа за самоличност на лицето;

н)номер(а) на документа за самоличност на лицето;

о)дата на издаване на документа за самоличност на лицето;

п)адрес на жертвата;

р)име на бащата на жертвата;

с)име на майката на жертвата;

4.Техническите правила, необходими за въвеждане и допълнително обработване на данните, посочени в параграф 3, се определят чрез мерки за изпълнение, установени и изготвени в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

5.Данните, посочени в параграф 3, се заличават едновременно със съответния сигнал или по-рано, ако лицето поиска това.

6.Единствено органите, които имат право на достъп до съответния сигнал, могат да осъществяват достъп до данните, посочени в параграф 3. Те могат да осъществяват този достъп единствено с цел да се предотврати неправилното определяне на самоличност.

Член 43
Връзки между сигналите

1.Държава членка може да създаде връзка между сигнали, които въвежда в ШИС. Резултатът от такава връзка е установяване на взаимовръзка между два или повече сигнала.

2.Създаването на връзка не засяга конкретните действия, които трябва да бъдат предприети въз основа на всеки свързан сигнал, нито срока на съхранение на всеки един от свързаните сигнали.

3.Създаването на връзка не засяга правата на достъп, предвидени в настоящия регламент. Органите без право на достъп до определени категории сигнали не могат да виждат връзката към сигнал, до който нямат достъп.

4.Държава членка създава връзка между сигнали, когато съществува оперативна необходимост.

5.Когато държава членка счита, че създаването от друга държава членка на връзка между сигнали е несъвместимо с нейното национално законодателство или международни задължения, тя може да предприеме необходимите мерки, за да осигури невъзможността за достъп до връзката от нейната национална територия или от страна на нейни органи, намиращи се извън територията ѝ.

6.Техническите правила за свързване на сигнали се определят и разработват в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

Член 44
Цел и срок на съх
ранение на допълнителна информация

1.Държавите членки съхраняват в своето бюро SIRENE справка за решенията, породили сигнал, с цел подпомагане на обмена на допълнителна информация.

2.Личните данни, съхранявани във файлове от бюрото SIRENE в резултат на обменена информация, се съхраняват единствено за срока, необходим за постигане на целите, за които са предоставени. При всички случаи те се заличават най-късно една година след заличаването на съответния сигнал от ШИС.

3.Параграф 2 не засяга правото на държава членка да съхранява в национални файлове данни, свързани с определен сигнал, подаден от тази държава членка, или със сигнал, във връзка с който са предприети действия на нейна територия. Срокът на съхранение на такива данни в такива файлове се урежда от националното законодателство.

Член 45
Предаване на лични данни на трети държави

Данните, обработвани в ШИС, и свързаната допълнителна информация съгласно настоящия регламент не се предават или предоставят на трети държави или на международни организации.

ГЛАВА IХ

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 46
Приложимо законодателство

1.    Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от Агенцията съгласно настоящия регламент.

2.    Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработването на лични данни от органите, посочени в член 29 от настоящия регламент, при условие че не се прилагат националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

3.    По отношение на обработването на данни от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване, се прилагат националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2016/680.

Член 47
Право на достъп, коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни

1.Правото на субектите на данни на достъп до свързаните с тях данни, въведени в ШИС, и на коригиране или заличаване на тези данни се упражнява в съответствие със законодателството на държавата членка, пред която те се позовават на това право.

2.Ако това е предвидено в националното законодателство, националният надзорен орган решава дали информацията да бъде съобщена и с какви средства.

3.Държава членка, различна от държавата членка, която е подала сигнал, може да съобщи информация относно такива данни единствено ако първо предостави възможност на подалата сигнала държава членка да изрази своето становище. Това се извършва чрез обмена на допълнителна информация.

4.Държава членка взема решение да не съобщава, изцяло или частично, информация на субекта на данни, в съответствие с националното право, до степен и за срок, при които такова частично или пълно ограничаване представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество, като надлежно се вземат под внимание основните права и законните интереси на засегнатото физическо лице, с цел:

а)да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, разследвания или процедури;

б)да се избегне неблагоприятно влияние върху предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

в)да се защити обществената сигурност;

г)да се защити националната сигурност;

д)да се защитят правата и свободите на други лица.

5.Засегнатото лице се информира във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 60 дни от датата, на която е подало заявление за достъп, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство.

6.Засегнатото лице се уведомява за последващите мерки, предприети във връзка с упражняването на правата му на коригиране и заличаване, във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от три месеца от датата на подаване на заявление за коригиране или заличаване, или по-рано, ако така е предвидено в националното законодателство.

Член 48
Право на информация

1.На гражданите на трети държави, които са обект на сигнал, подаден в съответствие с настоящия регламент, се предоставя информация в съответствие с членове 10 и 11 от Директива 95/46/ЕО. Тази информация се предоставя в писмен вид заедно с копие на националното решение, породило сигнала, посочено в член 24, параграф 1, или с позоваване на това решение.

2.Тази информация не се предоставя:

а)когато:

i)личните данни не са били получени от въпросния гражданин на трета държава;

и

ii) предоставянето на информацията е невъзможно или би изисквало непропорционални усилия;

б)когато въпросният гражданин на трета държава вече разполага с информацията;

в)когато националното законодателство позволява ограничаване на правото на информация, по-специално с цел да се гарантират националната сигурност, отбраната, обществената сигурност и предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления.

Член 49
Средства за правна защита

1.Всяко лице може да заведе иск пред съдилищата или органите, компетентни съгласно законодателството на всяка държава членка, за получаване на достъп, коригиране или заличаване на информация, или за получаване на обезщетение във връзка с отнасящ се до него сигнал.

2.Държавите членки се задължават взаимно да изпълняват окончателните решения, постановени от съдилищата или органите, посочени в параграф 1 от настоящия член, без да се засягат разпоредбите на член 53.

3.С цел да се добие цялостен поглед върху функционирането на средствата за правна защита, националните надзорни органи се приканват да разработят стандартна система за статистически данни за ежегодно докладване относно:

а)броя на исканията за достъп, подадени от субекти на данни до администратора на лични данни, и броя на случаите, в които е бил предоставен достъп до данните;

б)броя на исканията за достъп, подадени от субекти на данни до националния надзорен орган, и броя на случаите, в които е бил предоставен достъп до данните;

в)броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни, подадени до администратора на лични данни, както и броя на случаите, в които данните са били коригирани или заличени;

г)броя на исканията за коригиране на неточни данни и заличаване на неправомерно съхранявани данни, подадени до националния надзорен орган;

д)броя на делата, разглеждани от съдилищата;

е)броя на делата, по които съдът е постановил решение в полза на подалия искането по който и да е аспект на делото;

ж)коментари по случаи на взаимно признаване на окончателни решения, постановени от съдилищата или органите на други държави членки, относно сигнали, създадени от подаващата държава членка.

Докладите на националните надзорни органи се изпращат на механизма за сътрудничество, посочен в член 52.

Член 50
Надзор върху Н.ШИС

1.Всяка държава членка гарантира, че независимият национален надзорен орган или независимите национални надзорни органи, определени от нея, на които са предоставени правомощията по глава VI от Директива (ЕС) 2016/680 или глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679, извършват независимо наблюдение на законосъобразността на обработването на лични данни от ШИС на нейна територия и на предаването на тези данни от нейната територия, както и на обмена и по-нататъшното обработване на допълнителна информация.

2.Националният надзорен орган гарантира, че най-малко веднъж на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на операциите по обработване на данни в неговата Н.ШИС. Одитът се извършва от националния надзорен орган или органи, или националният надзорен орган или органи пряко възлагат извършването на одита на независим одитор в областта на защитата на данните. Националният надзорен орган запазва по всяко време контрол върху независимия одитор и носи отговорност за извършената от него работа.

3.Държавите членки гарантират, че техният национален надзорен орган разполага с достатъчно средства за изпълнение на задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

Член 51
Надзор върху Агенцията

1.Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че дейностите по обработване на лични данни, извършвани от Агенцията, се извършват в съответствие с настоящия регламент. Във връзка с това се прилагат задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с международните одиторски стандарти се извършва одит на дейностите на Агенцията по обработване на лични данни. Доклад за този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Агенцията, Комисията и националните надзорни органи. На Агенцията се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Член 52
Сътрудничество между националните надзорни органи и Европейския надзорен орган по защита на данните

1.Националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните, действайки в рамките на съответните си правомощия, си сътрудничат активно в рамките на отговорностите си и осигуряват координиран надзор на ШИС.

2.Действайки в рамките на съответните си правомощия, те обменят релевантна информация, взаимно си оказват съдействие при извършването на одити и проверки, разглеждат трудностите при тълкуването или прилагането на настоящия регламент и други приложими правни актове на Съюза, проучват проблемите, установени при упражняването на независим надзор или при упражняването на правата на субектите на данни, съставят хармонизирани предложения за съвместни решения на евентуални проблеми и насърчават осведомеността относно правата на защита на данните, в зависимост от нуждите.

3.За целите, определени в параграф 2, националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания поне два пъти годишно като част от Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679. Разходите за тези заседания и обслужването им са за сметка на комитета, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679. На първото заседание се приема процедурен правилник. При необходимост съвместно се разработват допълнителни работни методи.

4.На всеки две години комитетът, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, изпраща до Европейския парламент, Съвета и Комисията съвместен доклад относно дейностите във връзка с координирания надзор.

ГЛАВА X

ОТГОВОРНОСТ

Член 53
Отговорност

1.Всяка държава членка носи отговорност за всяка вреда, причинена на лице чрез използване на Н.ШИС. Това се отнася също за вреда, причинена от подаващата държава членка, когато последната е въвела фактологично неточни данни или е съхранила данни неправомерно.

2.Ако държавата членка, срещу която е заведен иск, не е държавата членка, подала сигнала, последната е задължена, при поискване, да възстанови сумите, изплатени като обезщетение, освен ако използването на данните от държавата членка, поискала възстановяване, е в нарушение на настоящия регламент.

3.Ако неспазването от страна на държава членка на нейните задължения по настоящия регламент причини вреда на ШИС, тази държава членка носи отговорност за вредата, освен ако и доколкото Агенцията или други държави членки, участващи в ШИС, не са предприели разумни стъпки за предотвратяване на вредата или за намаляване на последиците от нея.

ГЛАВА ХI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 54
Наблюдение и статистика

1.Агенцията гарантира, че са въведени процедури за наблюдение на функционирането на ШИС с оглед на целите, свързани с резултатите, разходната ефективност, сигурността и качеството на работа.

2.За целите на техническата поддръжка, отчитането и статистиката Агенцията има достъп до необходимата информация, свързана с операциите по обработване, извършвани в централната ШИС.

3.Агенцията изготвя дневна, месечна и годишна статистика, показваща броя на регистрираните сигнали по категории сигнали, годишния брой намерени съответствия по категории сигнали, колко пъти е извършвано търсене в ШИС и колко пъти е осъществяван достъп до ШИС с цел въвеждане, актуализиране или заличаване на сигнал — общо и за всяка държава членка, включително статистика относно процедурата на консултация, посочена в член 26. В изготвената статистика не се съдържат лични данни. Годишният статистически доклад се публикува.

4.Държавите членки, както и Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставят на Агенцията и Комисията информацията, необходима за изготвяне на докладите, посочени в параграфи 7 и 8.

5.Агенцията предоставя на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана всички статистически доклади, които изготвя. С цел наблюдение на прилагането на правните актове на Съюза Комисията може да поиска от Агенцията да предоставя, редовно или по конкретен повод, специфични допълнителни статистически доклади относно функционирането или използването на ШИС и комуникацията по линия на SIRENE.

6.За целите на параграфи 3—5 от настоящия член и член 15, параграф 5 Агенцията създава, внедрява и поддържа в техническите си звена централно хранилище, в което се съдържат данните, посочени в параграф 3 от настоящия член и в член 15, параграф 5, и което не позволява установяване на самоличността на лица, но дава възможност на Комисията и агенциите, посочени в параграф 5, да получават съответстващи на нуждите им доклади и статистически данни. Агенцията предоставя на държавите членки, Комисията, Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана достъп до централното хранилище посредством обезопасен достъп през комуникационната инфраструктура с контрол на достъпа и специални потребителски профили единствено за целите на докладването и изготвянето на статистика.

Подробните правила за функционирането на централното хранилище и правилата за сигурност и за защита на данните, приложими към хранилището, се определят и разработват чрез мерки за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 55, параграф 2.

7.Две години след пускането в действие на ШИС и на всеки две години след това Агенцията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно техническото функциониране на централната ШИС и комуникационната инфраструктура, включително относно тяхната сигурност, както и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

8.Три години след пускането в действие на ШИС и на всеки четири години след това Комисията изготвя цялостна оценка на централната ШИС и на двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки. При тази цялостна оценка се прави преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, преценява се дали основната обосновка продължава да е валидна и се оценяват прилагането на настоящия регламент по отношение на централната ШИС, сигурността на централната ШИС и последиците за бъдещото функциониране. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

Член 55
Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 56

Изменения на Регламент (ЕС) № 515/2014

Регламент (ЕС) № 515/2014 74 се изменя, както следва:

В член 6 се вмъква следният параграф 6:

„6. Във фазата на разработване държавите членки получават в допълнение към основните разпределени за тях суми допълнителна сума в размер на 36,8 милиона евро, която следва да бъде разпределена под формата на еднократни суми, и използват това финансиране изцяло за националните системи ШИС, за да се гарантира тяхното бързо и ефективно модернизиране в съответствие с прилагането на централната ШИС, както се изисква в Регламент (ЕС) 2018/…* и в Регламент (ЕС) 2018/…** 

*Регламент относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (ОВ…..

**Регламент (ЕС) 2018/... относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки (ОВ…)“

Член 57
Отмяна

Регламент (ЕО) № 1987/2006 за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение;

Решение 2010/261/ЕС на Комисията от 4 май 2010 г. относно плана за сигурност за централната ШИС II и комуникационната инфраструктура 75 .

Член 25 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген 76 .

Член 58
Влизане в сила и прилагане

1.Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.Той се прилага от датата, определена от Комисията, след като:

а)бъдат приети необходимите мерки за изпълнение;

б)държавите членки са уведомили Комисията, че са предприели необходимите технически и правни мерки за обработване на данни от ШИС и за обмен на допълнителна информация съгласно настоящия регламент;

в)Агенцията е уведомила Комисията за приключването на всички дейности по изпитване по отношение ЦС-ШИС и взаимодействието между ЦС-ШИС и Н.ШИС.

3.Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за наблюдение и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции на многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006.

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 77  

Област на политиката: Миграция и вътрешни работи (дял 18)

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 78  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Цел — „Към създаването на нова политика за миграцията“

Комисията неведнъж е подчертавала необходимостта от преразглеждане на правното основание на ШИС с цел да се отговори на новите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията. В Европейската програма за миграцията 79 например Комисията посочва, че по-ефективното управление на границите предполага по-добро използване на възможностите, предоставени от информационните системи и технологии. В Европейската програма за сигурност 80 Комисията обяви намерението си да извърши оценка на ШИС в периода 2015—2016 г. и да разгледа възможностите за подпомагане на държавите членки при изпълнението на забрани за пътуване, определени на национално равнище. В Плана за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти 81 Комисията заяви, че обмисля установяването на задължение за органите на държавите членки да въвеждат в ШИС всички забрани за влизане, за да могат те да бъдат изпълнявани в целия ЕС. Комисията заяви също така, че ще проучи възможността и пропорционалността на въвеждането в системата на решенията за връщане, постановени от органи на държавите членки, за да се проверява дали за даден задържан незаконен мигрант има решение за връщане, постановено от друга държава членка. И накрая, в съобщението „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ 82 Комисията подчерта, че проучва евентуални допълнителни функционалности в ШИС със свързани предложения за преразглеждане на правното основание за системата.

В резултат на цялостната оценка на системата и в пълно съответствие с многогодишните цели на Комисията, посочени в споменатите по-горе съобщения и в стратегическия план за периода 2016—2020 г. на ГД „Миграция и вътрешни работи 83 , настоящото предложение има за цел да се реформират структурата, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

План за управление на ГД „Миграция и вътрешни работи“ за 2017 г. — Конкретна цел № 1.2:

Ефективно управление на границите — спасяване на живот и обезпечаване на сигурността на външните граници на ЕС

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Глава 18 02 — Вътрешна сигурност

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Основните цели на политиката са:

1) Да спомогне за високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на ЕС;

2) Да укрепи ефективността и ефикасността на граничния контрол;

В цялостната оценка на ШИС, извършена от ГД „Миграция и вътрешни работи“ през 2015—2016 г., се препоръчват технически подобрения на системата и хармонизиране на националните процедури в областта на управлението на отказите за влизане и престой. Например в действащия Регламент за ШИС II само се дава възможност, а не се изисква държавите членки да подават сигнали за отказ за влизане и престой в системата. Някои държави членки системно въвеждат всички забрани за влизане в ШИС, докато други не го правят. Следователно с настоящото предложение ще се допринесе за достигане на по-високо ниво на хармонизация в тази област чрез установяване на задължение за въвеждане в ШИС на всички забрани за влизане, ще се определят общи правила за въвеждането на сигнали в системата и ще се конкретизира причината за сигнала.

С новото предложение се въвеждат мерки, насочени към оперативните и техническите нужди на крайните ползватели. По-конкретно, благодарение на новите полета с данни за съществуващите сигнали граничните служители ще могат да разполагат с цялата необходима информация за ефективното изпълнение на своите задачи. Освен това в предложението специално се подчертава значението на непрекъсната наличност на ШИС, тъй като периодите, в които няма достъп до системата, могат да имат значително отражение върху способността за извършване на контрол на външните граници. Ето защо настоящото предложение ще има силно положително въздействие върху ефективността на граничния контрол.

След като бъдат приети и приложени, тези предложения също така ще доведат до по-висока степен на непрекъснатост на дейността — държавите членки ще бъдат задължени да разполагат с пълно или частично национално копие, както и негово резервно копие. Това ще позволи системата да остане напълно функционална и оперативна за служителите по места.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

По време на модернизирането на системата:

След одобрението на проекта на предложение и приемането на техническите спецификации ШИС ще бъде модернизирана с цел по-добро хармонизиране на националните процедури за използване на системата, разширяване на обхвата на системата чрез увеличаване на количеството информация, достъпна за крайните ползватели, така че да се осигури по-добра информираност на служителите, извършващи проверки, както и въвеждане на технически промени, за да се подобри сигурността и да се спомогне за намаляване на административната тежест. eu-LISA ще координира управлението на проекта за модернизиране на системата. Тя ще създаде структурата за управление на проекта и ще изготви подробен график с основни етапи за изпълнението на предложените промени, което ще позволи на Комисията да следи отблизо изпълнението на предложението.

Конкретна цел — Пускане в действие на актуализираните функционалности на ШИС през 2020 г.

Показател — успешно приключване на широкообхватното предексплоатационно изпитване на модернизираната система.

След като системата започне да действа:

След като системата започне да действа, eu-LISA ще гарантира, че са налице процедури за наблюдение на функционирането на ШИС спрямо целите, свързани с резултатите, разходната ефективност, сигурността и качеството на работа. Две години след пускането в действие на ШИС и на всеки две години след това eu-LISA е задължена да представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно техническото функциониране на централната ШИС и комуникационната инфраструктура, включително относно тяхната сигурност, както и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки. Освен това eu-LISA изготвя дневна, месечна и годишна статистика, показваща броя на регистрираните сигнали по категории сигнали, годишния брой намерени съответствия по категории сигнали, колко пъти е извършвано търсене в ШИС и колко пъти е осъществяван достъп до системата с цел въвеждане, актуализиране или заличаване на сигнал — общо и за всяка държава членка.

Три години след пускането в действие на ШИС и на всеки четири години след това Комисията прави цялостна оценка на централната ШИС и на двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки. При тази цялостна оценка се прави преглед на постигнатите резултати спрямо заложените цели, преценява се дали основната обосновка продължава да е валидна и се оценяват прилагането на настоящия регламент по отношение на централната ШИС, сигурността на централната ШИС и последиците за бъдещото функциониране. Комисията изпраща оценката на Европейския парламент и на Съвета.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

1. Да се спомогне за поддържането на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС;

2. Да се подсили борбата с международната престъпност, тероризма и други заплахи за сигурността;

3. Да се разшири обхватът на ШИС чрез въвеждане на нови елементи в сигналите за отказ влизане и престой;

4. Да се повиши ефективността на граничния контрол;

5. Да се увеличи ефикасността на работата на граничната охрана и имиграционните органи;

6. Да се постигне по-високо ниво на ефективност и хармонизация на националните процедури и да се гарантира, че забраните за влизане ще могат да бъдат изпълнявани на цялата територия на Шенгенското пространство;

7. Да се допринесе за борбата с незаконната миграция.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

ШИС е основната бази данни в областта на сигурността в Европа. В отсъствието на контрол на вътрешните граници ефективната борба с престъпността и тероризма придоби европейско измерение. Ето защо ШИС е абсолютно необходима, що се отнася до подпомагането на контрола по външните граници и проверките на незаконни мигранти, открити на националната територия. Целите на настоящото предложение се отнасят до техническите подобрения за повишаване на ефикасността и ефективността на системата, както и за хармонизиране на нейното използване във всички участващи държави членки. Транснационалният характер на тези цели, заедно с предизвикателствата пред осигуряването на ефективен обмен на информация с цел да се противодейства на все по-разнообразните заплахи, означава, че ЕС е в най-добра позиция да предложи решения на тези проблеми. Целите за повишаване на ефективността и хармонизирано използване на ШИС, а именно увеличаването на обема, качеството и скоростта на обмена на информация посредством централизирана широкомащабна информационна система, управлявана от регулаторна агенция (eu-LISA), не могат да се постигнат самостоятелно от държавите членки и налагат намеса на равнище ЕС. Ако съществуващите проблеми не бъдат решени, ШИС ще продължи да функционира съгласно приложимите понастоящем правила, в резултат на което ще бъдат пропуснати възможностите за постигане на максимална ефективност и максимална добавена стойност за ЕС, набелязани чрез оценката на ШИС и на използването ѝ от държавите членки.

Само през 2015 г. националните органи са направили близо 2,9 милиарда проверки в ШИС и са обменили допълнителна информация над 1,8 милиона пъти, което е явно доказателство за жизненоважния принос на системата за контрола на външните граници. Това високо ниво на обмен на информация между държавите членки не би могло да бъде достигнато чрез децентрализирани решения и би било невъзможно тези резултати да бъдат постигнати на национално равнище. Освен това ШИС се доказа като най-ефективния инструмент за обмен на информация за целите на борбата с тероризма и осигурява добавена стойност за ЕС, тъй като позволява на националните служби за сигурност да си сътрудничат по бърз, поверителен и ефикасен начин. С новите предложения допълнително ще се улеснят обменът на информация и сътрудничеството между органите за граничен контрол на държавите — членки на ЕС. Освен това в рамките на своята компетентност Европол и европейската гранична и брегова охрана ще получат пълен достъп до системата, което е ясен знак за добавената стойност от намесата на ЕС.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Основните изводи, направени при разработването на Шенгенската информационна система от второ поколение, са следните:

1. Фазата на разработване следва да започне едва след като бъдат изцяло определени техническите и оперативните изисквания. Разработването може да се осъществява едва след като бъдат окончателно приети основните правни инструменти, в които се определят неговата цел, обхват, функции и технически подробности.

2. Комисията проведе (и продължава да провежда) чести консултации със съответните заинтересовани страни, включително с делегатите в Комитета за ШИС—ВИС в рамките на процедурата на комитет. Този комитет включва представители на държавите членки както по оперативните въпроси, свързани със SIRENE (трансгранично сътрудничество във връзка с ШИС), така и по техническите въпроси, засягащи разработването и поддръжката на ШИС и свързаното приложение SIRENE. Предложените с настоящия регламент промени бяха обсъдени прозрачно и обстойно на специални срещи и семинари. Освен това във вътрешен план Комисията създаде междуведомствена ръководна група с участието на Генералния секретариат и генерални дирекции „Миграция и вътрешни работи“, „Правосъдие и потребители“, „Човешки ресурси и сигурност“ и „Информатика“. Тази ръководна група наблюдаваше процеса на оценяване и при необходимост предоставяше насоки.

3. Комисията също така потърси становищата на външни експерти чрез три проучвания, резултатите от които бяха включени в изготвянето на настоящото предложение:

- Техническа оценка на ШИС (Kurt Salmon) — в оценката бяха набелязани ключовите проблеми, свързани с ШИС, и бъдещите нужди, които следва да бъдат взети под внимание; набелязани бяха също така въпроси, свързани с постигането на максимална непрекъснатост на дейността и с това да се гарантира, че цялостната архитектура може да се адаптира към увеличаващите се изисквания по отношение на капацитета;

- Оценка на въздействието от гледна точка на ИКТ на възможните подобрения на архитектурата на ШИС II (Kurt Salmon) — в проучването се оценяват текущите разходи за функционирането на ШИС на национално равнище, както и три възможни технически сценария за подобряване на системата. Всички сценарии включват набор от технически предложения, насочени към подобряване на централната система и цялостната архитектура;

- Проучване за осъществимостта и последиците от създаване в рамките на Шенгенската информационна система на общоевропейска система за обмен на данни относно решенията за връщане и наблюдение на спазването им (PwC) — в това проучване се оценяват осъществимостта и техническите и оперативните последици от предложените промени в ШИС с цел да се засили нейното използване за връщане на незаконните мигранти и за предотвратяване на повторното им влизане.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Настоящото предложение следва да се разглежда като инструмент за изпълнение на действията, съдържащи се в съобщението от 6 април 2016 г. „По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ 84 , в което се подчертава необходимостта ЕС да укрепи и подобри своите информационни системи, архитектура на данните и обмен на информация в областта на правоприлагането, борбата с тероризма и управлението на границите.

Освен това предложението е в съответствие с редица политики на ЕС в тази област:

а) Вътрешната сигурност, що се отнася до ролята на ШИС за предотвратяване на влизането на гражданите на трети държави, които представляват заплаха за сигурността;

б) Защитата на данните, доколкото настоящото предложение трябва да гарантира защитата на основните права на зачитане на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват в ШИС.

Предложението също така е съвместимо с действащото законодателство на Европейския съюз по отношение по-специално на:

а) Ефективна политика на ЕС за връщане, с която да се подпомогне и подобри системата на ЕС за откриване и предотвратяване на повторното влизане на граждани на трети държави след връщането им. Това би спомогнало да се намалят стимулите за незаконна миграция към ЕС — една от основните цели на европейската програма за миграцията 85 . б) Европейската гранична и брегова охрана 86 : що се отнася до възможността персоналът на Агенцията, който извършва анализи на риска, както и европейските екипи за гранична и брегова охрана, екипите от персонал, изпълняващ задачи в областта на връщането, и членовете на екипите за съдействие в управлението на миграцията, в рамките на своя мандат, да се ползват с право на достъп до данните, въведени в ШИС, и на търсене в тях;

в) Контрола на външните граници, доколкото чрез настоящия регламент се подпомагат държавите членки при осъществяването на контрол на техните участъци от външните граници на ЕС, както и при изграждането на доверие в ефективността на системата на ЕС за управление на границите;

г) Европол, доколкото с настоящото предложение на Европол се предоставят допълнителни права, в рамките на нейния мандат, за достъп до данните, въведени в ШИС, и търсене в тях.

Предложението също така е съвместимо с бъдещото законодателство на Европейския съюз, що се отнася до:

а) Системата за влизане/излизане 87 , за функционирането на която се предлага използването на комбинация от пръстови отпечатъци и портретна снимка като биометрични идентификатори — подход, който е залегнал и в настоящото предложение.

б) ETIAS, в чийто контекст се предлага цялостна оценка на сигурността, включително проверка в ШИС, на освободени от изискване за виза граждани на трети държави, които възнамеряват да пътуват в ЕС.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от 2018 г. до 2020 г.

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 88  

 Пряко управление от Комисията

☑от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ трети държави или органите, определени от тях;

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

☑органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Комисията ще отговаря за цялостното управление на политиката, а eu-LISA ще отговаря за разработването, функционирането и поддръжката на системата.

ШИС е единна информационна система. Следователно разходите, предвидени в две от предложенията (настоящото предложение и предложението за регламент относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси), не следва да се разглеждат като две отделни суми, а като една сума. Отражението върху бюджета на промените, необходими за прилагането на двете предложения, са включени в една законодателна финансова обосновка.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Комисията, държавите членки и Агенцията ще извършват редовен преглед и наблюдение на използването на ШИС, за да се гарантира, че системата продължава да функционира ефективно и ефикасно. Комисията ще бъде подпомагана от Комитета при изпълнението на техническите и оперативните мерки, както е описано в предложението.

Освен това в настоящото предложение за регламент в член 54, параграфи 7 и 8 се предвижда формална процедура на редовен преглед и оценка.

На всеки две години eu-LISA трябва да докладва пред Европейския парламент и Съвета относно техническото функциониране — включително сигурността — на ШИС, относно комуникационната инфраструктура, която го подкрепя, и относно двустранния и многостранния обмен на допълнителна информация между държавите членки.

Освен това от Комисията се изисква на всеки четири години да извършва цялостна оценка на ШИС и на обмена на информация между държавите членки и да изпраща тази оценка на Европейския парламент и на Съвета. При оценката:

а) ще се разглеждат постигнатите резултати спрямо заложените цели;

б) ще се прави преценка дали основната обосновка продължава да е валидна;

в) ще се оценява как регламентът се прилага по отношение на централната система;

г) ще се оценява сигурността на централната система;

д) ще се проучват последиците за бъдещото функциониране на системата.

2.2.Освен това от eu-LISA вече се изисква също да предоставя дневна, месечна и годишна статистика за използването на ШИС, с което се осигурява непрекъснат мониторинг на системата и на функционирането ѝ спрямо заложените цели. Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Установени са следните рискове:

1. Потенциални трудности за eu-LISA да управлява промените, представени в настоящото предложение, успоредно с други текущи промени (напр. въвеждането на AFIS в ШИС) и бъдещи промени (напр. Системата за влизане/излизане, ETIAS и модернизирането на Евродак). Този риск би могъл да се ограничи, като се гарантира, че eu-LISA разполага с достатъчно персонал и ресурси за изпълнението на тези задачи и за текущото управление на изпълнителя, отговарящ за поддръжката в работен режим.

2. Трудности за държавите членки:

2.1 Тези трудности са основно от финансов характер. Така например, законодателните предложения предвиждат задължителното разработване на частично национално копие във всяка Н.ШИС II. Държавите членки, които все още не са разработили такова, ще трябва да направят тази инвестиция. Също така прилагането на национално равнище на документа за контрол на интерфейса следва да се извърши в пълна степен. Онези държави членки, които все още не са извършили това пълно прилагане, ще трябва да предвидят средства за това в бюджетите на съответните министерства. Рискът в тази връзка би могъл да се ограничи, като на държавите членки се предостави финансиране от ЕС, например от компонента „Граници“ на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС).

2.2 Националните системи трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на централната система, като дискусиите с държавите членки по този въпрос могат да доведат до забавяне в процеса. Този риск може да се ограничи чрез своевременно взаимодействие с държавите членки по този въпрос, за да се гарантира, че ще могат да бъдат предприети действия в подходящия момент.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

eu-LISA носи отговорност за централните компоненти на ШИС. За да се даде възможност за по-добро наблюдение на използването на ШИС с цел анализиране на тенденциите, свързани с миграционния натиск, управлението на границите и престъпленията, Агенцията следва да може да развие капацитет според съвременното технологично равнище за статистическа отчетност пред държавите членки и Комисията.

Отчетите на eu-LISA се представят на Сметната палата за одобрение и за тях се прилага процедурата по освобождаване от отговорност. Службата за вътрешен одит на Комисията извършва одити в сътрудничество с вътрешния одитор на Агенцията.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Не се прилага

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Мерките, предвидени за борба с измамите, са посочени в член 35 от Регламент (ЕС) № 1077/2011, където е предвидено следното:

1. За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилага Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2. Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и незабавно приема подходящи разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията.

3. Решенията за финансиране и споразуменията за прилагане и инструментите, които произтичат от тях, предвиждат изрично, че Сметната палата и OLAF имат право при необходимост да извършват проверки на място при получателите на средства от Агенцията, както и при лицата, отговарящи за разпределението на тези средства.

В съответствие с тази разпоредба на 28 юни 2012 г. Управителният съвет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие прие решение относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви незаконни дейности в ущърб на интересите на Съюза

Ще се прилага стратегията за предотвратяване и откриване на измами на ГД „Миграция и вътрешни работи“.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид
разход

Вноска[Функция 3 — Сигурност и гражданство

Многогод./едногод. 89 .

от държави от ЕАСТ 90

от държави кандидатки 91

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

18.0208 — Шенгенска информационна система

Многогод.

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

18.020101 — Подкрепа за управлението на границата и обща визова политика за улесняване на законното пътуване

Многогод.

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

18.0207 — Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)

Многогод.

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

Функция от многогодишната финансова 
рамка

3

Сигурност и гражданство

ГД „Миграция и вътрешни работи“

Година
2018

Година
2019

Година
2020

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

18.0208 Шенгенска информационна система

Поети задължения

(1)

6,234

1,854

1,854

9,942

Плащания

(2)

6,234

1,854

1,854

9,942

18.020101 (Граници и визи)

Поети задължения

(1)

18,405

18,405

36,810

Плащания

(2)

18,405

18,405

36,810

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Миграция и вътрешни работи“

Поети задължения

=1+1а +3

6,234

20,259

20,259

46,752

Плащания

=2+2а

+3

6,234

20,259

20,259

46,752

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

3

Сигурност и гражданство

eu-LISA

Година
2018

Година
2019

Година
2020

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Дял 1: Разходи за персонал

Поети задължения

(1)

0,210

0,210

0,210

0,630

Плащания

(2)

0,210

0,210

0,210

0,630

Дял 2: Разходи за инфраструктура и за функциониране

Поети задължения

(1а)

0

0

0

0

Плащания

(2а)

0

0

0

0

Дял 3: Оперативни разходи

Поети задължения

(1а)

12,893

2,051

1,982

16,926

Плащания

(2а)

2,500

7,893

4,651

15,044

ОБЩО бюджетни кредити
за eu-LISA

Поети задължения

=1+1а +3

13,103

2,261

2,192

17,556

Плащания

=2+2а

+3

2,710

8,103

4,861

15,674

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходиОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ <….> от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

Плащания

=5+ 6

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

Плащания

(5)

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

19,337

22,520

22,451

64,308

Плащания

=5+ 6

8,944

28,362

25,120

62,426

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходиФункция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: <…….>

• Човешки ресурси

• Други административни разходи

ОБЩО ГД <….>

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5 от
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N 92

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

Плащания

3.2.3.1.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи на eu-LISA

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Да се посочат целите и резултатите

Година
2018

Година

2019

Година
2020

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 93

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 94
Разработване на централната система

- Изпълнител

1

5,013

5,013

- Софтуер

1

4,050

4,050

- Хардуер

1

3,692

3,692

Междинен сбор за конкретна цел № 1

12,755

12,755

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2
Поддръжка на централната система

- Изпълнител

1

0

1

0,365

1

0,365

0,730

Софтуер

1

0

1

0,810

1

0,810

1,620

Хардуер

1

0

1

0,738

1

0,738

1,476

Междинен сбор за конкретна цел № 2

1,913

1,913

3,826

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3
Срещи/Обучение

Дейности по обучение

1

0,138

1

0,138

1

0,069

0,345

Междинен сбор за конкретна цел № 3

0,138

0,138

0,069

0,345

ОБЩО РАЗХОДИ

12,893

2,051

1,982

16,926

Бюджетни кредити за поети задължения в милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

3.2.3.2.Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за ГД „Миграция и вътрешни работи“

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Да се посочат целите и резултатите

Година
2018

Година

2019

Година
2020

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 95

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 96

Разработване на националната система


Разработване на националната система

1

1

1,221

1

1,221

2,442

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2

Инфраструктура

1

1

17,184

1

17,184

34,368

ОБЩО РАЗХОДИ

18,405

18,405

36,810

3.2.3.3.Очаквано отражение върху човешките ресурси на eu-LISA — Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
2018

Година
2019

Година
2020

ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD)

Длъжностни лица (степени AST)

Договорно нает персонал

0,210

0,210

0,210

0,630

Срочно нает персонал

Командировани национални експерти

ОБЩО

0,210

0,210

0,210

0,630

Набирането на персонал е предвидено за януари 2018 г. Всички служители трябва да бъдат на разположение от началото на 2018 г., за да може разработването да започне своевременно, така че да се гарантира пускане в действие на преработената ШИС II през 2020 г. Наемането на трима нови договорно наети служители е необходимо, за да се покрият нуждите както във връзка с изпълнението на проекта, така и във връзка с оперативната подкрепа и поддръжката след въвеждането в производство. Тези ресурси ще се използват:

За подкрепа на изпълнението на проекта като членове на работещия по проекта екип, включително за дейности като: определяне на изисквания и технически спецификации, сътрудничество и оказване на подкрепа на държавите членки по време на изпълнението; актуализации на документа за контрол на интерфейса (ДКИ), последващи действия във връзка с изпълнението на договорите, осигуряване на документация и актуализации и т.н.

За подкрепа по време на преходния период на дейностите по пускане на системата в действие в сътрудничество с изпълнителя (последващи действия във връзка с пусковете, актуализации на оперативните процеси, обучения (включително дейности по обучение в държавите членки) и др.

За подкрепа на дългосрочните дейности, определяне на спецификациите, изготвяне на договорите в случай на реорганизиране на системата (например заради разпознаването на изображения) или ако се налага новият договор за поддръжка в работен режим на ШИС II да бъде изменен, за да обхване допълнителни промени (от техническа и бюджетна гледна точка).

За засилване на подкрепата на второ ниво след пускането в действие и по време на текущата поддръжка и експлоатацията.

Трябва да се отбележи, че трите нови ресурса (договорно наетите служители на еквивалент на пълно работно време) ще действат в допълнение на ресурсите на вътрешните екипи, които също ще бъдат използвани за дейности по проекта/договорни и финансови последващи действия/оперативни дейности. Използването на договорно наети служители ще осигури адекватна продължителност и непрекъснатост на договорите, за да се осигури непрекъснатост на дейността и използване на същите специалисти за дейностите по оперативна подкрепа след приключване на проекта. Освен това за дейностите по оперативна подкрепа е необходим достъп до производствената среда, който не може да бъде предоставян на изпълнители или на външен персонал.

3.2.3.4.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 97

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  98

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Планирано е препрограмиране на останалата част от пакета „Интелигентни граници“ на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) с цел въвеждане на функционалностите и извършване на промените, предвидени в двете предложения. Регламентът за инструмента за финансово подпомагане за външните граници по ФВС е финансовият инструмент, в който е включен бюджетът за изпълнението на пакета „Интелигентни граници“. В член 5 от този регламент се предвижда отпускането на 791 милиона евро чрез програма за създаване на информационни системи за управление на миграционните потоци през външните граници съгласно условията, предвидени в член 15. От тази сума от 791 милиона евро 480 милиона евро са предназначени за разработването на Системата за влизане/излизане, а 210 милиона евро — за разработването на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). Останалата част от 100,828 милиона евро ще бъде използвана частично за покриване на разходите за промените, предвидени в двете предложения.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

☑ Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 99

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия 6313 — вноска от асоциираните към Шенген държави (CH, NO, LI, IS).

p.m

p.m

p.m

p.m

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

18.02.08 (Шенгенска информационна система), 18.02.07 (eu-LISA)

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

Бюджетът включва вноска от държавите, асоциирани към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

(1) Доклад до Европейския парламент и Съвета относно оценката на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) в съответствие с член 24, параграф 5, член 43, параграф 3 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 59, параграф 3 и член 66, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и придружаващ работен документ на службите на Комисията. (ОВ…).
(2) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(3) COM(2016) 205 final от 6.4.2016 г.
(4) Решение 2016/C 257/03 на Комисията от 17.6.2016 г.
(5) Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).
(7) Моля, вж. раздел 2 „Избор на инструмент“ за обяснение защо целта е да се извърши замяна, а не преработване на текущото законодателство.
(8) Доклад до Европейския парламент и Съвета относно оценката на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) в съответствие с член 24, параграф 5, член 43, параграф 3 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 59, параграф 3 и член 66, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и придружаващ работен документ на службите на Комисията. (ОВ…).
(9) Експертна група на високо равнище — Доклад на председателя от 21 декември 2016 г.
(10) Моля вж. раздел 5 „Други елементи“ за подробно обяснение на промените, включени в предложението.
(11) COM(2015) 453 final.
(12) COM(2015) 240 final.
(13) COM(2016) 731 final.
(14) Решение на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (OJ L 166, 1.7.2010, стр. 17).
(15) Създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(16) Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).
(17) Доклад до Европейския парламент и Съвета относно оценката на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) в съответствие с член 24, параграф 5, член 43, параграф 3 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 59, параграф 3 и член 66, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и придружаващ работен документ на службите на Комисията
(18) COM(2014) 199 final.
(19) ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Европейската комисияТехническа оценка на ШИС II
(20) ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Европейската комисияОценка на въздействието от гледна точка на ИКТ на възможните подобрения на архитектурата на ШИС II за 2016 г.
(21) ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Европейската комисия — „Оценка на въздействието от гледна точка на ИКТ на техническите подобрения на архитектурата на ШИС II – окончателен доклад“, 10 ноември 2016 г., (Wavestone)
(22) Проучване на изпълнимостта и последиците от създаване в рамките на ШИС на общоевропейска система за обмен на данни и наблюдение на спазването на решенията за връщан, 4 април 2015 г. (PwC).
(23) Решение за изпълнение (EС) 2015/219 на Комисията от 29 януари 2015 г. за замяна на приложението към Решение за изпълнение 2013/115/ЕС относно наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 44, 18.2.2015 г., стр. 75).
(24) ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА за изработване на каталог с препоръки и най-добри практики за правилното прилагане на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и за обмен на допълнителна информация от компетентните органи на държавите членки, които прилагат и използват ШИС II (C(2015)9169/1).
(25) Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета отоктомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).
(26) Харта на основните права на Европейския съюз (2012/C 326/02).
(27) Wavestone „Оценка на въздействието от гледна точка на ИКТ на техническите подобрения на архитектурата на ШИС II — окончателен доклад“, 10 ноември 2016 г., сценарий 3 прилагане на различни Н.ШИС II.
(28) Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фондВътрешна сигурност“ (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(29) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(30) COM (2016)731 final.
(31) На централното звено на ETIAS се предоставя достъп до данни, въведени в съответствие с членове 24 и 27 от настоящия регламент.
(32) COM (2016)
(33) Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).
(34) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(35) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(36) ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19 . Конвенция, изменена с Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18 ).
(37) OJ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4 .
(38) Решение 2001/886/ПВР на Съвета отдекември 2001 г. за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) ( ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 1 ).
(39) Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (ОВ L 181, 28.12.2006 г., стр. 4).
(40) Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).
(41) Доклад до Европейския парламент и Съвета относно оценката на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) в съответствие с член 24, параграф 5, член 43, параграф 3 и член 50, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 59, параграф 3 и член 66, параграф 5 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета и придружаващ работен документ на службите на Комисията
(42) Регламент (ЕС) 2018/…
(43) Създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(44) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(45) Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).
(46) Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).
(47) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(48) Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).
(49) Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).
(50) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(51) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(52) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(53) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 25.5.2016 г., стр. 53).
(54) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(55) COM (2016)731 final.
(56) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 3).
(57) ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.
(58) ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.
(59) ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.
(60) ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.
(61) Решение 2004/849/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ( ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 26 ).
(62) Решение 2004/860/ЕО на Съвета от 25 октомври 2004 г. за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на някои разпоредби от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ( ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 78 ).
(63) ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.
(64) Решение 2011/349/ЕС на Съвета отмарт 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).
(65) Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(66) ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17.
(67) Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фондВътрешна сигурност“ (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(68) Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).
(69) Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).
(70) Създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
(71) Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).
(72) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(73) Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
(74) Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).
(75) Решение 2010/261/ЕС на Комисията от 4 май 2010 г. относно плана за сигурност за централната ШИС II и комуникационната инфраструктура (ОВ L 112, 5.5.2010 г., стр. 31).
(76) ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.
(77) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(78) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(79) COM(2015) 240 final.
(80) COM(2015) 185 final.
(81) COM(2015) 285 final.
(82) COM(2016) 205 final.
(83) Ares(2016)2231546 — 12.5.2016 г.
(84) COM(2016) 205 final.
(85) COM(2015) 240 final.
(86) Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(87) Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016) 194 final).
(88) Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(89) Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(90) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(91) Държави кандидатки и ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(92) Година „N“ е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(93) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(94) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(95) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се,, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(96) Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(97) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(98) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(99) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.
Top