Help Print this page 
Title and reference
Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών

Η νομοθεσία για την ενιαία αγορά των εναέριων μεταφορών οργανώνει τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, την εποπτεία των αεροπορικών εταιρειών, και την πρόσβασή τους στην αγορά. Εγγυάται μία ανταγωνιστική αγορά εναέριων μεταφορών, υπηρεσίες ποιότητας και πιο διαφανείς ναύλους.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τη χορήγηση αδειών στους κοινοτικούς αερομεταφορείς, τα δικαιώματα που ισχύουν για αυτούς και την τιμολόγηση των αεροπορικών δρομολογίων.

Άδεια εκμετάλλευσης

Δεν μπορεί καμία επιχείρηση εγκατεστημένη στην Κοινότητα να μεταφέρει αεροπορικώς επιβάτες, ταχυδρομείο ή φορτίο χωρίς να της έχει χορηγηθεί η κατάλληλη άδεια εκμετάλλευσης *. Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους όρους χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό αερομεταφορέα (ΑΟC) *, να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλισης και κυριότητας και να παρέχει χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. Επιπλέον, απαιτείται από τους διευθύνοντες την επιχείρηση να παρέχουν αποδείξεις για τη φερεγγυότητά τους.

Η άδεια εκμετάλλευσης ισχύει ενόσω ο αερομεταφορέας συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού. Η αρμόδια αρχή αδειοδότησης εξετάζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές δύο έτη από τη χορήγηση νέας άδειας, όταν υπάρχουν υπόνοιες για πρόβλημα ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής. Η αρχή αυτή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εξετάσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση κοινοτικού αερομεταφορέα στον οποίον έχει χορηγήσει άδεια.

Εξάλλου, κάθε κοινοτικός αερομεταφορέας οφείλει να της κοινοποιεί εκ των προτέρων κάθε μεταβολή της δραστηριότητάς του (εκμετάλλευση αεροπορικής γραμμής την οποία δεν εξυπηρετούσε προηγουμένως, συγχώνευση, εξαγορά επιχειρήσεων, κλπ). Εάν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές έχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ζητούν από τον αερομεταφορέα την υποβολή αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου και αποφασίζουν εάν η άδεια εκμετάλλευσης πρέπει να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση.

Η αρμόδια αρχή οφείλει να αναστείλει την άδεια ενός αερομεταφορέα, εάν, βάσει αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης, εκτιμά ότι αυτός δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για περίοδο δώδεκα μηνών. Ωστόσο, μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια, μέχρις ότου αναδιοργανωθεί χρηματοοικονομικά ο αερομεταφορέας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ανασυγκρότησης. Η άδεια πρέπει επίσης να ανασταλεί εάν ο αερομεταφορέας παρέχει πληροφορίες εσφαλμένες κατά ουσιαστικό τρόπο, σε περίπτωση αναστολής ή αφαίρεσης πιστοποιητικού κοινοτικού αερομεταφορέα, ή όταν ο αερομεταφορέας δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις φερεγγυότητας.

Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης κανόνες όσον αφορά τη μίσθωση αεροσκαφών.

Πρόσβαση σε δρομολόγια

Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς δικαιούνται να εκμεταλλεύονται κοινοτικές αεροπορικές γραμμές και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εξαρτήσουν την εκμετάλλευση από την έκδοση άδειας ή εξουσιοδότησης. Επίσης, η ελευθερία εκμετάλλευσης δεν μπορεί να περιοριστεί από διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό, δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν είναι υπέρ το δέον περιοριστικοί.

Ένα κράτος μέλος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επιβάλει υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο ενός τακτικού αεροπορικού δρομολογίου μεταξύ ενός αερολιμένα και μιας περιφερειακής περιοχής ή περιοχής ανάπτυξης της Κοινότητας ή σε γραμμή η οποία έχει χαμηλή κίνηση με προορισμό αερολιμένα που βρίσκεται στο έδαφός του, εφόσον η γραμμή αυτή θεωρείται δρομολόγιο ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας την οποία εξυπηρετεί ο αερολιμένας. Ο παρών κανονισμός ορίζει τις γενικές αρχές για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων κίνησης * υπόκειται σε κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την κατανομή τού διαθέσιμου χρόνου χρήσης αερολιμένα. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον κανονισμό, ένα κράτος μέλος μπορεί να ρυθμίζει την κατανομή της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή το ίδιο αστικό συγκρότημα. Μπορεί επίσης να περιορίσει ή να αρνηθεί την άσκηση των δικαιωμάτων κίνησης σε περίπτωση σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων ή έκτακτης ανάγκης.

Διατάξεις σχετικές με την τιμολόγηση

Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς καθορίζουν ελεύθερα τους αεροπορικούς ναύλους και τα κόμιστρα, εκτός εξαιρέσεων που συνδέονται με υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας. Το δημοσιευμένο αντίτιμο για υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνει τον ναύλο ή το κόμιστρο, τους φόρους, τις επιβαρύνσεις, τις προσαυξήσεις και τα τέλη που είναι αναπόφευκτα και προβλέψιμα κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Επίσης, οι διάφορες συνιστώσες του αντίτιμου (ναύλος ή κόμιστρο, φόροι, τέλη αερολιμένος και λοιπές δαπάνες) πρέπει να αναφέρονται διεξοδικά. Απαγορεύονται οι διακρίσεις μέσα στην Κοινότητα μεταξύ των επιβατών ή των χρηστών υπηρεσιών εμπορευματικών αερομεταφορών βάσει του τόπου διαμονής τους ή της εθνικότητάς τους όσον αφορά την πρόσβαση στους ναύλους ή τα κόμιστρα.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά τρεις κανονισμούς της τρίτης «δέσμης» για τις αεροπορικές μεταφορές: τον κανονισμό αριθ. 2407/92 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (EN), τον κανονισμό αριθ. 2408/92 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (EN) και τον κανονισμό αριθ. 2409/92 για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών (EN).

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Άδεια εκμετάλλευσης: η έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αδειοδότησης σε επιχείρηση, η οποία της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες αερομεταφορών, όπως προσδιορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης.
  • Πιστοποιητικό αερομεταφορέα (ΑΟC): το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχείρηση, και το οποίο βεβαιώνει ότι ο εν λόγω αερομεταφορέας διαθέτει επαγγελματική ικανότητα και οργάνωση ώστε να εγγυάται την ασφάλεια των δραστηριοτήτων που διευκρινίζονται στο πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Δικαίωμα μεταφοράς: το δικαίωμα εκτέλεσης αεροπορικής γραμμής μεταξύ δύο αερολιμένων της Κοινότητας.

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008

1.11.2008

-

ΕΕ L 293, 31.10.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.11.2008

Top