Help Print this page 
Title and reference
Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: δικαιώματα των ασθενών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: δικαιώματα των ασθενών

Η ελεύθερη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Οι ασθενείς, προκειμένου να κάνουν συνειδητές επιλογές, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που επιθυμούν σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και θα τους επιστραφούν τα έξοδα όταν επιστρέψουν στη χώρα τους.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου το οποίο:

  • αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και την επιστροφή των εξόδων τους·
  • εξασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που αυτοί θα λάβουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ·
  • προωθεί τη συνεργασία σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών.

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά:

  • μακροχρόνιες υπηρεσίες περίθαλψης·
  • τα δημόσια προγράμματα εμβολιασμού.

Ευθύνες των κρατών μελών

Κάθε κράτος πρέπει να καθορίσει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα σημεία επαφής βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οργανώσεις ασθενών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης. Είναι αρμόδια να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, όταν αυτοί αποφασίζουν να επωφεληθούν της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία οργανώνει και παρέχει την υγειονομική περίθαλψη. Εξασφαλίζει την τήρηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας κατά την παροχή της περίθαλψης, κυρίως μέσω της δημιουργίας μηχανισμών ελέγχου. Επίσης, εξασφαλίζει ότι θα γίνει σεβαστή η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ίση μεταχείριση για ασθενείς μη υπηκόους τής επικράτειάς του. Το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η θεραπεία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους ασθενείς.

Τοκράτος μέλος ασφάλισης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα έξοδα για την υγειονομική περίθαλψη του ασφαλισμένου, υπό τον όρο ότι η θεραπεία που αυτός έλαβε συγκαταλέγεται μεταξύ των μορφών περίθαλψης για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή εξόδων βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Ρυθμίσεις για την επιστροφή εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει επιστροφή των εξόδων που βαρύνουν ασφαλισμένο ο οποίος λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Το επίπεδο των εξόδων που επιστρέφονται ισούται με το ποσό που θα είχε επιστραφεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του. Αυτό το επίπεδο εξόδων δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της περίθαλψης που παρασχέθηκε.

Το κράτος μέλος ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει συναφή έξοδα, όπως έξοδα διαμονής ή μετακίνησης.

Ένας ασφαλισμένος μπορεί επίσης να επωφελείται επιστροφής εξόδων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με τη μορφή της τηλεϊατρικής.

Για την αποφυγή του κινδύνου αποσταθεροποίησης του σχεδιασμού και/ή της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας του, το κράτος ασφάλισης μπορεί να εφαρμόσει σύστημα προηγούμενης έγκρισης για ορισμένα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης , η οποία παρασχέθηκε διασυνοριακά, ιδίως για τα έξοδα που αφορούν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση σε νοσοκομείο ή τη χρησιμοποίηση πολύ εξειδικευμένων ή ιδιαίτερα δαπανηρών ιατρικών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμών. Το κράτος ασφάλισης μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει έγκριση σε ασθενή σε περιπτώσεις που απαριθμούνται με μεγάλη ακρίβεια . Εντούτοις, αυτή η έγκριση είναι συστηματική εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να παρασχεθεί στη χώρα τού ασθενούς εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση υγείας του ασθενούς.

Εάν ένας ασθενής ζητάει προηγούμενη έγκριση και πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εν λόγω έγκριση πρέπει να δίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εκτός εάν ο ασθενής ζητήσει να επεξεργαστούν την αίτησή του στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση και την επιστροφή εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια χωρίς διακρίσεις. Εφαρμόζονται με διαφάνεια και πρέπει να πληρούν εύλογες προθεσμίες τις οποίες έχει καθορισεί κάθε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη, όταν επεξεργάζονται διοικητικά μία αίτηση διασυνοριακής περίθαλψης, πρέπει να λαμβάνουν κυρίως υπόψη τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς καθώς και τον επείγοντα χαρακτήρα και τις ατομικές περιστάσεις.

Συνεργασία στον τομέα τής υγείας

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να διευκολύνουν την εφαρμογή τής οδηγίας. Υποστηρίζουν, ιδιαιτέρως, τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για τους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος αυτών των δικτύων είναι να προωθηθεί η κινητικότητα της εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρώπη και η πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής εξειδίκευσης, χάρη στη συγκέντρωση και οργάνωση διαθέσιμων πόρων και ειδικών γνώσεων.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των ιατρικών συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αφορούν φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στο έδαφός τους. Η εκτελεστική οδηγία 2012/52/ΕΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, θεσπίζει, ως εκ τούτου, μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των ιατρικών συνταγών. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι συνταγές που εκδίδονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκτελούνται. Τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει επίσης να πληροφορούν τους ασθενείς σχετικά με αυτά τα στοιχεία.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να συνεργαστούν για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας των σπάνιων νόσων, χάρη, κυρίως, στη βάση δεδομένων Orphanet, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τη μεταφορά ασθενών που πάσχουν από σπάνιες νόσους σε άλλα κράτη μέλη, όταν η διάγνωση και/ή η θεραπεία μιας νόσου δεν παρέχεται στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (E-health) επιτρέπουν επίσης την παροχή διασυνοριακής περίθαλψης. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη δημιουργία δικτύου που συνενώνει τις εθνικές αρχές αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της περίθαλψης και να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Τέλος, η δημιουργία ενός δικτύου αρχών ή φορέων επιφορτισμένων με τηναξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες σε αυτόν τον τομέα.

Πλαίσιο

Η παρούσα οδηγία ακολουθεί ακριβώς το πνεύμα τής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τη δικαστική απόφαση Kohll και Decker της 28ης Απριλίου 1998 και η οποία έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων τους για ιατρική περίθαλψη που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος. Δεν αμφισβητεί τις αρχές τού κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαιτέρως την αρχή τής εξομοίωσης της μεταχείρισης των ασθενών κατοίκων και μη κατοίκων ενός κράτος μέλους, και την αρχή τής ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2011/24/ΕΕ

24.4.2011

25.10.2013

ΕΕ L 88, 4.4.2011

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Εκτελεστική οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη [Επίσημη Εφημερίδα L 356 της 22.12.2012].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top