Help Print this page 
Title and reference
Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχό τους μέσα στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός αυξάνει το επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, συμβάλλει στην καλύτερη προστασία της γεωργικής παραγωγής, διευρύνει και εδραιώνει την ενιαία αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιδιώκει την εναρμόνιση της διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά . Εξάλλου, θέλει να συμμετέχει στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού καλύπτει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις δραστικές ουσίες τους .

Κριτήρια έγκρισης των δραστικών ουσιών.

Μία δραστική ουσία εγκρίνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την αποτελεσματικότητα της ουσίας, τη σύνθεσή της, τα χαρακτηριστικά της, τις διαθέσιμες μεθόδους ανάλυσης, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, την οικοτοξικότητα, τη σημασία των μεταβολιτών και των υπολειμμάτων. Έτσι, μία δραστική ουσία εγκρίνεται μόνοv όταν δεν έχει ταξινομηθεί ως μεταλλαξιγόνος, καρκινογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, και όταν δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Εξάλλου, εάν μία δραστική ουσία θεωρείται έμμονος οργανικός ρύπος ή έμμονη, βιοσυσσωρευτική και τοξική ή ακόμη άκρως έμμονη και άκρως βιοσυσωρρευτική, δεν μπορεί να εγκριθεί.

Η πρώτη έγκριση μπορεί να υπόκειται σε όρους και περιορισμούς που αφορούν, για παράδειγμα, την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, την καλλιέργεια-στόχο, την κατηγορία των χρηστών.

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Η έκδοση αδειών διάθεσης στην αγορά για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παραμένει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους αιτούντες στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου το προϊόν θα διατεθεί στο εμπόριο για πρώτη φορά. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από δύο φακέλους οι οποίοι περιέχουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να καθίσταται εφικτή η εκτίμηση των πιθανών επιδράσεων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και του πιθανού αντίκτυπου στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα ή τον παραγωγό μπορούν να προστατεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, όταν αποτελούν βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο.

Η προθεσμία που προβλέπεται για την εξέταση μίας αίτησης άδειας κυκλοφορίας περιορίζεται σε δώδεκα μήνες από την παραλαβή της αίτησης από το κράτος μέλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κράτος μέλος ελέγχει κατά πόσο το εν λόγω προϊόν πληροί τους όρους αδειοδότησης. Εάν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες, το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την αρχική προθεσμία εξέτασης, προκειμένου να επιτρέψει στον αιτούντα να τις υποβάλει. Η επιπλέον αυτή προθεσμία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και λήγει κατά την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, το κράτος μέλος ενημερώνει τον αιτούντα ότι η αίτηση δεν είναι αποδεκτή.

Περίοδος ισχύος για άδειες κυκλοφορίας

Οι άδειες κυκλοφορίας ισχύουν για δέκα έτη και επιδέχονται ανανέωση. Το κράτος μέλος μπορεί να επανεξετάσει μία άδεια ανά πάσα στιγμή, αν η άδεια δεv συμμορφώνεται πλέον προς μία από τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά. Σε τέτοια περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν δραστική ουσία που δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Η προσωρινή άδεια χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

Η εν λόγω αρχή που θεσπίζεται με αυτόν τον κανονισμό, επιτρέπει στον κάτοχο άδειας να διαθέτει το προϊόν στην αγορά άλλου κράτους μέλους, στοv βαθμό που οι γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες στις εκάστοτε περιοχές. Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει προσωρινά την κυκλοφορία προϊόντος στην επικράτειά του, αν το προϊόν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ή για το περιβάλλον.

Ο κανονισμός, προκειμένου να μη στερηθούν ορισμένες καλλιέργειες μέσα προστασίας, επιτρέπει στον κάτοχο άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία έχει ήδη χορηγηθεί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, να ζητήσει επέκταση της άδειας σε χρήσεις ήσσονος σημασίας που δεν καλύπτονται ακόμα από την εν λόγω άδεια. Οι διευρύνσεις χρήσης αυτές καλύπτονται επίσης από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Πληροφορίες, ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία

Τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ή αποσυρθεί. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό.

Για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία 1999/45/ΕΚ για επικίνδυνα παρασκευάσματα. Η συσκευασία των προϊόντων αυτών πρέπει να αποφεύγει την παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς τη χρήση τους.

Έλεγχοι και έκτακτα μέτρα

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την έκταση και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους το οποίο αφορούν οι εκθέσεις. Η Επιτροπή απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν γενικούς και ειδικούς ελέγχους στα κράτη μέλη. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να επαληθεύσουν τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει έκτακτα μέτρα προκειμένου να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση και/ή την πώληση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, όταν είναι πιθανό αυτό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν το ή τα οικεία κράτη μέλη.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός κατάργησε και αντικατέστησε:

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

14.12.2009

-

EE L 309 της 24.11.2009

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [Επίσημη Εφημερίδα L 93 της 3.4.2013].

Ο εν λόγω κανονισμός, που καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 544/2011, τροποποιεί τους όρους που πρέπει να πληρούν οι φάκελοι που υποβάλλονται για την έγκριση δραστικών ουσιών, δηλαδή τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με ενεργές χημικές ουσίες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [Επίσημη Εφημερίδα L 93 της 3.4.2013].

Ο εν λόγω κανονισμός, που καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 545/2011, τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τα χημικά σκευάσματα για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λόγω της προσχώρησης της Κροατίας [ COM(2013) 073 final - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η εν λόγω πρόταση πρέπει να τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, στο οποίο καθορίζονται οι ζώνες για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η Κροατία πρέπει να ανήκει, συνεπώς, στη Νότια Ζώνη Γ.

Πρόταση κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 1/2005, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 834/2007, (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΚ) αριθ. 1151/2012, (ΕΚ) αριθ. […]/2013, και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) [ COM(2013) 265 final - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η αρμοδιότητα για την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την αγροδιατροφική αλυσίδα ανατέθηκε στα κράτη μέλη, στα οποία οι αρχές διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες προδιαγραφές αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής εφαρμογής, τήρησης και εκπλήρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων επίσημων ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και ομοιόμορφη προσέγγιση των επίσημων ελέγχων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. Η εν λόγω πρόταση, που καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό αριθ. 882/2004 και διάφορες πράξεις και τομεακές διατάξεις, επανεξετάζει τη νομοθεσία που διέπει τους επίσημους ελέγχους για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν μετά την εφαρμογή της.

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ [ COM(2013)0327 final - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η εν λόγω πρόταση κανονισμού ορίζει τον αντίκτυπο και τους στόχους των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών για την περίοδο 2014-2020, θέτοντας ως ανώτατο όριο το ποσό του 1.891.936 εκατομμυρίου ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής: i)αυξημένο επίπεδο ασφάλειας στην παραγωγή τροφίμων και τα συστήματα παραγωγής των εν λόγων τροφίμων, ii)βελτίωση στα επίπεδα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, iii)εντοπισμός και εξουδετέρωση βλαβερών οργανισμών, iv)αποτελεσματική εκτέλεση των επίσημων ελέγχων. Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους συνοδεύεται από κατευθυντήριες γραμμές.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top