Help Print this page 
Title and reference
Άμυνα κατά των εμποδίων στο εμπόριο

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Άμυνα κατά των εμποδίων στο εμπόριο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τυχόν εμπορικούς φραγμούς που δημιουργούν τρίτες χώρες. Ο κανονισμός επιδιώκει να καταργήσει τη ζημία ή τις δυσμενείς συνέπειες για τις συναλλαγές που προκύπτουν από τέτοιους εμπορικούς φραγμούς, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΣΎΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τυχόν εμπορικούς φραγμούς που δημιουργούν τρίτες χώρες. Ο κανονισμός επιδιώκει να καταργήσει τη ζημία ή τις δυσμενείς συνέπειες για τις συναλλαγές που προκύπτουν από τέτοιους εμπορικούς φραγμούς, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Στόχος του κανονισμού είναι να βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ασκεί τα δικαιώματά της στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος εμπορικών συναλλαγών. Η διασφάλιση της τήρησης των συμφωνημένων εμπορικών κανόνων από τους εμπορικούς εταίρους είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική λειτουργία των εμπορικών συμφωνιών προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ. Η νομοθεσία καλύπτει τις εμπορικές αντιδράσεις της ΕΕ σε περιπτώσεις παράνομων εμπορικών μέτρων σε άλλες χώρες, και επιτρέπει την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την προστασία των συμφερόντων των εταιρειών και εργαζομένων της ΕΕ. Βασική πτυχή της αποτελεί η θέσπιση διαδικασίας καταγγελιών για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Οι καταγγελίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού δύνανται να υποβληθούν εξ ονόματος βιομηχανίας της ΕΕ, εξ ονόματος μίας ή περισσότερων εταιρειών της ΕΕ ή από χώρα της ΕΕ που επισημαίνει συγκεκριμένο εμπορικό φραγμό. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ύπαρξη εμπορικών φραγμών και της σχετικής ζημίας ή των δυσμενών συνεπειών για τις συναλλαγές.

Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει 45 ημέρες στη διάθεσή της για να αποφασίσει εάν μπορεί να γίνει δεκτή η καταγγελία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να ανασταλεί κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία.

Μια συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε χώρας της ΕΕ και προεδρεύεται από την Επιτροπή, ενημερώνει τις χώρες αυτές. Λειτουργεί επίσης ως βήμα έκφρασης των απόψεών τους.

Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, κινείται έρευνα που αναγγέλλεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην εν λόγω ανακοίνωση επισημαίνεται το σχετικό προϊόν ή οι υπηρεσίες και οι χώρες. Στη συνέχεια η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εφόσον η ΕΕ αποφασίσει, βάσει της διαδικασίας εξέτασης, να αναλάβει δράση, μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εμπορικής πολιτικής τα οποία να είναι συμβατά με τις υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις και διαδικασίες. Συγκεκριμένα, δύναται να λάβει τα εξής μέτρα:

1.

αναστολή δασμολογικών παραχωρήσεων και επιβολή νέων ή αυξημένων τελωνειακών δασμών·

2.

επιβολή ή ενίσχυση ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών·

3.

αναστολή παραχωρήσεων που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή προμηθευτές στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την ανάληψη μίας ή περισσότερων δράσεων εντός 30 ημερών.

Το 2014, η ΕΕ τροποποίησε τον κανονισμό [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014] προσθέτοντας νέους κανόνες και διαδικασίες. Οι εν λόγω κανόνες και διαδικασίες διασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να ασκεί δικαιώματα αναστολής ή ανάκλησης παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, με αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει νομοθετικές πράξεις λαμβάνοντας μέτρα κατά τρίτων χωρών σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις είναι άμεσα εφαρμοστέες και η εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις. Στα μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν μέσω μίας εκτελεστικής πράξης περιλαμβάνονται τα 3 μέτρα που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014 εφαρμόζεται από τις 17 Ιουλίου 2014.

ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ

Εμπορικός φραγμός: κάθε εμπορική πρακτική που καθιερώνει τρίτη χώρα αλλά απαγορεύεται βάσει των κανόνων του διεθνούς εμπορίου που αναγνωρίζουν δικαίωμα στο θιγόμενο από την πρακτική μέρος να επιδιώξει την κατάργηση των συνεπειών της. Αυτοί οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες είναι κατά κύριο λόγο οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή οι κανόνες διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις: δασμολογικές παραχωρήσεις ή άλλα οφέλη τα οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Ζημία: κάθε σημαντική ζημία η οποία υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί από εμπορικό φραγμό, σε κλάδο παραγωγής της ΕΕ στην αγορά της ΕΕ.

Δυσμενείς συνέπειες για τις συναλλαγές: συνέπειες οι οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν, ως προς κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, από εμπορικό φραγμό εις βάρος επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά οποιασδήποτε τρίτης χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο των ερευνών σχετικά με εμπορικούς φραγμούς στο εμπόριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94

1.1.1995

-

ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71-78

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/95

24.2.1995

-

ΕΕ L 41 της 23.2.1995, σ. 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 125/2008

5.3.2008

-

ΕΕ L 40 της 14.2.2008, σ. 1-2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 654/2014

17.7.2014

-

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 50-58

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.04.2015

Top