Help Print this page 
Title and reference
Προσανατολισμοί της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προσανατολισμοί της ΕΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης

Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές έχουν ως στόχο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ένα λειτουργικό μέσο για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας στις εξωτερικές της σχέσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές). Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 18ης Απριλίου 2008 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της καταπολέμησης των βασανιστηρίων και της κακής μεταχείρισης συνίσταται στην ενεργό στήριξη, αφενός, της ενίσχυσης και της εφαρμογής των διεθνών μέσων και, αφετέρου, των εργασιών των αντίστοιχων οργανισμών. Η ΕΕ εγκρίνει μέτρα στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), όπως όταν ενέκρινε τον κανονισμό για την απαγόρευση του εμπορίου αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια.

Για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της κακής μεταχείρισης, το επιχειρησιακό σκέλος της ΚΕΠΠΑ προβλέπει τα εξής:

 • περιοδικές εκθέσεις των επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν τις βιαιοπραγίες που σημειώθηκαν στις τρίτες χώρες καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προληπτικής δράσης της Ένωσης·
 • ρόλο παρατηρητή για αντιπροσώπους των πρεσβειών σε δίκες στις οποίες υπάρχει φόβος ότι ο κατηγορούμενος υπήρξε θύμα βασανιστηρίων ή κακής μεταχείρισης·
 • αξιολόγηση των εκθέσεων από ειδικά όργανα, όπως από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τους Ειδικούς Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να επισημαίνονται οι καταστάσεις κατά τις οποίες η επέμβαση της ΕΕ είναι αναγκαία.

Στόχος της ΕΕ είναι να απαγορεύσουν οι τρίτες χώρες τα βασανιστήρια και την κακή μεταχείριση καθώς και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Για την εξασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

 • καθιερώνει έναν πολιτικό διάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει συζητήσεις με τρίτες χώρες καθώς και με περιφερειακές οργανώσεις. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές του διαλόγου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες αποσκοπούν στον καθορισμό σαφέστατων προϋποθέσεων και αρχών·
 • καλεί τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν, μέσα από απόρρητα ή δημόσια διαβήματα, μέτρα κατά των βασανιστηρίων και της σκληρής μεταχείρισης. Η ΕΕ θα ζητεί την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
 • προωθεί, στο πλαίσιο της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΑΑ). Το ΕΜΔΑΑ στηρίζει τις ΜΚΟ στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων καθώς και για την αποκατάσταση των ατόμων που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων.

Επίσης, η EE ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να λαμβάνουν εσωτερικά μέτρα, όπως:

 • τη θέσπιση διατάξεων που απαγορεύουν και καταδικάζουν τα βασανιστήρια και τη σκληρή μεταχείριση, καθώς και η θέσπιση νόμων, διοικητικών μέτρων και περιορισμών σχετικά με την παραγωγή και πώληση εξοπλισμού που προορίζεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες·
 • το σεβασμό των διεθνών κανόνων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της προσχώρησης στις διεθνείς συμβάσεις και στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών ή/και του Συμβουλίου της Ευρώπης·
 • την εξασφάλιση προϋποθέσεων κράτησης που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απαγόρευση των μυστικών χώρων κράτησης. Η ΕΕ έχει ταχθεί υπέρ εσωτερικών μηχανισμών, με τους οποίους εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητοι φορείς μπορούν να επισκέπτονται τους τόπους κράτησης·
 • την εναρμόνιση του νομικού τους συστήματος με τους διεθνείς κανόνες και διαδικασίες, και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας·
 • τη θέσπιση μέτρων για ομάδες οι οποίες χρήζουν ειδικής προστασίας, όπως γυναίκες, παιδιά και πρόσφυγες·
 • τη θέσπιση διαδικασιών για καταγγελίες και αναφορές βασανιστηρίων που εξασφαλίζουν την καταβολή αποζημιώσεων, που δημιουργούν και ενισχύουν τους εθνικούς θεσμούς, που εξασφαλίζουν αποτελεσματική κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα κ.λπ.

Επιπλέον, η EE εξακολουθεί να εξετάζει τα θέματα αυτά από κοινού με τα πολυμερή όργανα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OΑΣΕ). Επίσης, εξακολουθεί να ενισχύει τους αντίστοιχους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς, καθώς και τα αρμόδια ταμεία εθελοντικών εισφορών.

Πλαίσιο

Η προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και περιλαμβάνεται κυρίως στους πρωταρχικούς στόχους της ΚΕΠΠΑ. Η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας αποτελεί ένα μέρος αυτής της προσπάθειας, το οποίο είναι αναγκαίο παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά διεθνή μέσα τα οποία απαγορεύουν αυτού του είδους τις σοβαρές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι δράσεις της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζονται σθεναρά από όλες τις χώρες της, αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη των βασανιστηρίων και της κακής μεταχείρισης καθώς και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας των υπευθύνων. Οι εργασίες αυτές συμπληρώνουν τη δράση για την καταπολέμηση της θανατικής ποινής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.09.2010

Top