Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης έχουν ως στόχο την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στα θύματα φυσικών καταστροφών, συγκρούσεων ή άλλων ανάλογων έκτακτων συνθηκών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Ο κανονισμός καλύπτει την εφαρμογή κάθε ενέργειας ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης σε θύματα, στα οποία δεν μπορεί να δοθεί αποτελεσματική περίθαλψη από τις αρχές της χώρας τους. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πλευρά των εξωτερικών σχέσεων ενώ η ανθρωπιστική πολιτική, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καταβάλλει προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπράυνση του ανθρώπινου πόνου. Για να καταστεί αποτελεσματική και συνολική η πολιτική αυτή, το έργο μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ενισχύεται από τη συνεργασία με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και τους διεθνείς οργανισμούς.

Αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία αφορά κατά προτεραιότητα τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, περιλαμβάνει όχι μόνον ενέργειες άμεσης αρωγής αλλά και ενέργειες πρόληψης καταστροφών και ενέργειες ανασυγκρότησης. Κατά τον απαραίτητο χρόνο, οι ενέργειες αυτές επικεντρώνονται στις ανάγκες έκτακτου χαρακτήρα που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές (όπως οι πλημμύρες και οι σεισμοί), που προξενούνται από τον άνθρωπο (όπως οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις) ή που οφείλονται σε ανάλογες έκτακτες καταστάσεις.

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία της ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ανθρωπιστική βοήθεια, επειδή είναι βραχυπρόθεσμο μέσο (ανώτατης διάρκειας έξι μηνών), αποβλέπει κυρίως:

  • στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και έπειτα από αυτές,
  • στην παροχή βοήθειας και αρωγής στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί λόγω κρίσεων μεγάλης διαρκείας που οφείλονται ιδίως σε συγκρούσεις ή πολέμους,
  • στην ανάπτυξη, βραχυπρόθεσμα και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που ακολουθούν μετά την έκτακτη ανάγκη, των εργασιών αποκατάστασης και ανοικοδόμησης, ιδίως υποδομής και εξοπλισμού,
  • στην αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω της μετακίνησης πληθυσμών, με ενέργειες επαναπατρισμού και παροχής βοήθειας για την επανεγκατάσταση, ανάλογα με την περίπτωση,
  • στην εξασφάλιση προετοιμασίας για συγκεκριμένους κινδύνους και τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης και κατάλληλης παρέμβασης.

Επιπλέον, η βοήθεια μπορεί να χρηματοδοτήσει ενέργειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της, όπως προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγηση σχεδίων, βελτίωση της γνώσης της ανθρωπιστικής προβληματικής, ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών.

Χρηματοδότηση

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν επιστρέφεται. Η χορήγησή της εξασφαλίζεται από μια χρηματοδότηση η οποία περιλαμβάνει τη διανομή υλικού αρωγής, τις δαπάνες που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό, την κατασκευή καταφυγίων κ.λπ.

Χορήγηση

Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται από την Ένωση μπορεί να κινητοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, ενός κράτους μέλους ή της δικαιούχου χώρας.

Η Επιτροπή προβλέπει τρεις χωριστές διαδικασίες λήψης απόφασης:

  • τη διαδικασία εκπροσώπησης: με στόχο να αυξήσει την ταχύτητα αντίδρασης σε απρόβλεπτες έκτακτες ανάγκες, η Επιτροπή έχει ορίσει ως εκπρόσωπο το διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής βοήθειας (ECHO) «για τις πλέον έκτακτες αποφάσεις», υπό ορισμένες ωστόσο προϋποθέσεις (ανώτατο ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ, διάρκεια της δράσης το ανώτατο 3 μήνες)·
  • τη διαδικασία εξουσιοδότησης: ο Επίτροπος ο επιφορτισμένος με την ανθρωπιστική βοήθεια έχει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης για ανώτατο ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ και για περίοδο ανώτατης διάρκειας 6 μηνών, καθώς και για τις «μη έκτακτες» αποφάσεις και για ανώτατο ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν το αντικείμενο διαδικασίας διαβούλευσης (σε επίπεδο Ιδιαίτερου Γραφείου των Επιτρόπων και διυπηρεσιακά). Οι αποφάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν ποσό που υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και οι μη έκτακτες αποφάσεις, που αφορούν ποσό που υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, απαιτούν την έγκριση της επιτροπής για την ανθρωπιστική βοήθεια·
  • τη γραπτή διαδικασία για όλες τις αποφάσεις που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης.

Η Επιτροπή είναι επίσης επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών. Για το έργο αυτό συνδράμεται από μια επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται από ΜΚΟ, από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, από την Επιτροπή ή από ειδικευμένους οργανισμούς των κρατών μελών. Η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, φροντίζοντας για το συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων της και εκείνων των κρατών μελών, καθώς και για τη συνοχή των ενεργειών των διεθνών οργανισμών και οργανώσεων.

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή, για να αξιολογήσει και να μπορέσει να βελτιώσει τις ενέργειες στον τομέα αυτό, υποβάλλει, ύστερα από κάθε οικονομικό έτος, ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει περίληψη των ενεργειών που έχουν χρηματοδοτηθεί, πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εφαρμογή και μια σύνοψη των εξωτερικών αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης το 1999 μια αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί από το 1996 στο πλαίσιο του κανονισμού.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96

5.7.1996

-

ΕΕ L 163 της 2.7.1996

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.06.2010

Top