Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από την αλιεία βυθού

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από την αλιεία βυθού

Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην εξάλειψη των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών που απειλούν τα ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα της ανοικτής θάλασσας, υιοθετώντας μέτρα που εγγράφονται στο πλαίσιο των συστάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται στα κοινοτικά σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα, σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), και που, κατά συνέπεια, χρειάζεται να ρυθμιστούν από το κράτος σημαίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού.

ΣΥΝΟΨΗ

Το πεδίο εφαρμογής τού παρόντος κανονισμού καλύπτει τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία βυθού * στην αλιευτική τους δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα. Ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε σκάφη που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που εμπίπτουν σε περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) (EN). Το ίδιο ισχύει και για σκάφη που ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα σε περιοχή όπου έχει δρομολογηθεί διαδικασία σύστασης ΠΟΔΑ, και όπου έχουν υιοθετηθεί μεταβατικά μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για να ασκούν τη δραστηριότητά τους με εργαλεία βυθού στην ανοικτή θάλασσα, τα κοινοτικά σκάφη πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας. Οι αιτήσεις για την έκδοση της ειδικής άδειας αλιείας συνοδεύονται από αναλυτικό σχέδιο αλιείας, στο οποίο αναφέρονται:

  • η περιοχή άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων
  • τα στοχευόμενα είδη
  • το είδος και οι όροι χρήσης των αλιευτικών εργαλείων βυθού που θα χρησιμοποιηθούν
  • η χαρτογράφηση των θαλάσσιων βυθών όπου θα ασκηθεί η αλιευτική δραστηριότητα, εφόσον χρειάζεται.

Η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας εκδίδει την άδεια, αφού προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη θέση των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυτημάτων * στην περιοχή άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας που έχει οριστεί στο σχέδιο αλιείας. Πρέπει να καταδεικνύει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες δεν θα έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις * στο εν λόγω οικοσύστημα.

Όλες οι τροποποιήσεις του σχεδίου αλιείας κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή, η οποία εξετάζει εάν αυτές οι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή περιοχών όπου υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα. Η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας προχωράει στην ανάκληση της ειδικής άδειας αλιείας, όταν ένα σκάφος δε συμμορφώνεται με το προβλεπόμενο σχέδιο αλιείας.

Όταν η αρμόδια αρχή δεν έχει στη διάθεσή της αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για μια συγκεκριμένη περιοχή εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. Σε αυτήν την περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση εργαλείων βυθού. Οι αλιευτικές δραστηριότητες βυθού επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα.

Όταν ένα σκάφος συναντήσει απρόβλεπτα ένα ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα, οφείλει να εγκαταλείψει την τοποθεσία και να διακόψει αμέσως την αλίευση. Μπορεί να επαναλάβει τις αλιευτικές του δραστηριότητες μόνο σε εναλλακτικό σημείο, που απέχει τουλάχιστον 5 ναυτικά μίλια από το σημείο όπου συνάντησε το ευπαθές οικοσύστημα, εντός της περιοχής που προβλέπεται στο σχέδιο αλιείας. Το σκάφος αναφέρει αμελλητί στις αρμόδιες αρχές τη συνάντηση, παρέχοντας τις σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες (φύση, θέση, χρόνο κλπ) της συνάντησης.

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν περιοχές απαγόρευσης της αλιείας με εργαλεία βυθού, όταν τα επιστημονικά στοιχεία μαρτυρούν την ύπαρξη ή την πιθανότητα ύπαρξης ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην περιοχή όπου αλιεύουν τα σκάφη τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η οποία, με τη σειρά της, πρέπει να διαβιβάσει την κοινοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη.

Σε περίπτωση αστοχίας τής συσκευής δορυφορικού εντοπισμού (VMS) (EN), που είναι εγκατεστημένη στο αλιευτικό σκάφος, ο πλοίαρχος του σκάφους αναφέρει τη γεωγραφική του θέση ανά δίωρο στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας (ΚΠΑ) τού κράτους μέλους σημαίας. Το σκάφος επιτρέπεται να ταξιδέψει εκ νέου στη θάλασσα μόνο εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η VMS λειτουργεί και πάλι τέλεια.

Παρατηρητές επιβλέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών, για τις οποίες εκδόθηκε σχέδιο αλιείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του οικείου σχεδίου. Κατά την περίοδο παρατήρησης, οι παρατηρητές οφείλουν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα, τις τροποποιήσεις τού σχεδίου αλιείας, τις συναντήσεις με ευπαθή οικοσυστήματα, καθώς και το βάθος στο οποίο χρησιμοποιούνται τα εργαλεία βυθού. Οι παρατηρητές, εντός 20 ημερών από τη λήξη τής αποστολής τους, υποβάλλουν έκθεση στις αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους. Στη συνέχεια, αντίγραφο της έκθεσης αυτής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εμπίπτει στην κοινή αλιευτική πολιτική και την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, εφόσον θεσπίζει κανόνες που θα επιτρέψουν την πρόληψη και εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων ορισμένων αλιευτικών πρακτικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο κανονισμός εφαρμόζει τις συστάσεις που διατύπωσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ψήφισμα 61/105 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 : (EN)) σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων που στοχεύουν στην εξάλειψη των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Εργαλεία βυθού: εργαλεία που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο βυθό κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων τράτες βυθού, δράγες, στάσιμα απλάδια βυθού, παραγάδια βυθού, κιούρτοι και παγίδες.
  • Θαλάσσιο οικοσύστημα: δυναμικό σύμπλεγμα κοινοτήτων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών, καθώς και του αβιοτικού περιβάλλοντός τους, που αλληλοεπηρεάζονται ως μια λειτουργική μονάδα.
  • Ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα: κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες που οφείλονται στη φυσική επαφή με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων, και στο οποίο περιλαμβάνονται ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων. Τα πιο ευπαθή οικοσυστήματα είναι εκείνα που διαταράσσονται εύκολα και η αποκατάστασή τους επέρχεται αργά ή δεν επέρχεται ποτέ.
  • Ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες : συνέπειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η ικανότητα αναπαραγωγής των θιγόμενων πληθυσμών και να χειροτερεύει μακροπρόθεσμα η φυσική ικανότητα γένεσης των οικοσυστημάτων ή να προκαλείται σημαντική απώλεια της ποικιλίας, του οικότοπου ή των τύπων επικοινωνίας των ειδών, η οποία δεν είναι απλώς προσωρινή.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008

31.7.2008

-

ΕE L 201, 30.7.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.09.2008

Top