Help Print this page 
Title and reference
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Το παρόν καταστατικό ορίζει τους κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το ΕΤαΕ στηρίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ιδρυτικά μέλη του ΕΤαΕ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Επιτροπή και ιδιωτικά ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

ΠΡΑΞΗ

Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων - εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 1994 και τροποποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2000 από τη γενική συνέλευση [Επίσημη Εφημερίδα C 225, 10.08.2001].

ΣΥΝΟΨΗ

Το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο των διοικητών της Τράπεζας να αποφασίσουν με ομοφωνία για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το ΕΤαΕ ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου των διοικητών στις 25 Μαΐου 1993 και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Το παρόν καταστατικό προσδιορίζει τους στόχους, τις υποδομές, το κεφάλαιο, τα μέλη, τους οικονομικούς πόρους, τα μέσα παρέμβασης, τους κανόνες ελέγχου καθώς και τη σχέση μεταξύ των οργάνων της ΕΤΕπ και εκείνων του Ταμείου.

Επίτευξη των κοινοτικών στόχων

Κύριος στόχος του ΕΤαΕ είναι να στηρίξει τη δημιουργία, την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη βοήθεια των κοινοτικών μηχανισμών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και εγγυήσεων. Δραστηριοποιείται στο έδαφος των κρατών μελών της Κοινότητας, στις υποψήφιες χώρες η διαδικασία ένταξης των οποίων έχει αρχίσει, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). στις χώρες της ΕΖΕΣ και στις χώρες που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση διασυνοριακών έργων. Το Ταμείο έχει νομική προσωπικότητα και διαθέτει χρηματοδοτική αυτονομία.

Το Ταμείο στηρίζει τους κοινοτικούς στόχους μέσω:

 • της χορήγησης εγγυήσεων καθώς και άλλων ανάλογων προϊόντων, για δάνεια και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, υπό οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου·
 • της απόκτησης, της κατοχής, της διαχείρισης και της διάθεσης σε τρίτους συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε επιχείρησης, υπό τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία της γενικής συνέλευσης του ΕΤαΕ·
 • άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ή απορρέουν από την αποστολή του ΕΤαΕ, συμπεριλαμβανομένων και των δανειοληπτικών πράξεων.

Για το σκοπό αυτό, το καταστατικό προβλέπει αρχικό κεφάλαιο 2 δισεκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του 85 % των ψήφων. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, κάθε μέλος δικαιούται να εγγραφεί σε κλάσμα της αύξησης ίσο προς την αναλογία που υπήρχε μεταξύ των μεριδίων στα οποία είχε εγγραφεί το εν λόγω μέλος και του κεφαλαίου του Ταμείου πριν από την αύξηση. Τα μέλη του Ταμείου ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του, μόνο μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους στο αναληφθέν και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο.

Τα διοικητικά όργανα

Το Ταμείο διευθύνεται και διοικείται από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και το γενικό διευθυντή.

Η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Ταμείου, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που περιέχονται στο παράρτημα του καταστατικού.

Λαμβάνει ιδίως τις αποφάσεις οι οποίες εξουσιοδοτούν το Ταμείο να διενεργεί τις χρηματοικονομικές πράξεις ώστε να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι. Επιπλέον, η γενική συνέλευση:

 • εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Ταμείου·
 • αποφασίζει σχετικά με την εισδοχή νέων μελών·
 • εγκρίνει την ετήσια έκθεση που υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο·
 • εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης·
 • καθορίζει τη διάθεση και τη διανομή των καθαρών εσόδων του Ταμείου· κ.λ.π.

Η συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, συγκαλούμενη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε μέλος του Ταμείου διαθέτει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μεριδίων στα οποία έχει εγγραφεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Η απαιτούμενη απαρτία για την πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων επιτυγχάνεται όταν τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 50 % του αναληφθέντος κεφαλαίου. Πρόεδρος της συνέλευσης είναι ο εκπρόσωπος του μέλους που κατέχει το μεγαλύτερο αριθμό μεριδίων του ΕΤαΕ. Η συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο. Το συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη τα οποία διορίζονται από τη γενική συνέλευση και ορίζονται από τα μέλη του Ταμείου. Τα μέλη του Ταμείου ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα και όσο το δυνατόν καλύτερα για τα συμφέροντα αυτού. Ευθύνονται μόνον έναντι της γενικής συνέλευσης. Η θητεία τους είναι διετής και ανανεώσιμη.

Το διοικητικό συμβούλιο

 • αποφασίζει για όλες τις πράξεις του Ταμείου·
 • εγκρίνει τους προσανατολισμούς και τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν τις ενέργειες και τη διαχείριση του Ταμείου·
 • συντάσσει τις προτάσεις οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση·
 • καθορίζει τους γενικούς όρους απόκτησης συμμετοχών·
 • καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης για τις δραστηριότητες του Ταμείου· κ.λ.π.

Η προεδρία του διοικητικού συμβουλίου ασκείται από ένα από τα μέλη του. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται όποτε το απαιτούν τα συμφέροντα του Ταμείου και τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη του είναι παρόντα.

Ο γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής διοικεί το Ταμείο εντελώς ανεξάρτητα, αλλά είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συμβουλίου. Διορίζεται για περίοδο πέντε ετών ανανεώσιμη.

Ο γενικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση του Ταμείου. Για το σκοπό αυτό, οφείλει ιδίως:

 • να ενεργεί σύμφωνα με τους προσανατολισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·
 • να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο την ετήσια έκθεση του Ταμείου ·
 • να καταρτίζει με ευθύνη του τους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου.
 • να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο κάθε συμπληρωματική έκθεση ή σημείωμα που προβλέπεται στο καταστατικό.

Η λειτουργία του ΕΤαΕ

Οι λογαριασμοί του Ταμείου ελέγχονται κάθε χρόνο από μια ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τρεις ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι διορίζονται από τη γενική συνέλευση.

Το ύψος των αμοιβών ή άλλων εσόδων που εισπράττει το Ταμείο για τις παρεμβάσεις του πρέπει να αντικατοπτρίζει τους υφιστάμενους κινδύνους, να καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας, να επιτρέπει τη σύσταση αποθεματικού.

Σε θέματα χορήγησης εγγυήσεων, τα όρια των υποχρεώσεων που μπορεί να αναλαμβάνει το Ταμείο καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα όρια των υποχρεώσεων που μπορεί να αναλαμβάνει το Ταμείο κατά την απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις καθορίζονται από τη γενική συνέλευση.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ΕΤαΕ δεν μπορούν να υπερβαίνουν, όσον αφορά τις πράξεις εγγυοδοσίας, το τριπλάσιο του ποσού του αναληφθέντος κεφαλαίου (το ανώτατο αυτό όριο είναι δυνατόν να αυξηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, κατ' ανώτατο όριο μέχρι το πενταπλάσιο του ποσού του αναληφθέντος κεφαλαίου)και, όσον αφορά τις πράξεις απόκτησης μετοχών, το ποσό που αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητες του Ταμείου εάν οι περιστάσεις το απαιτούν. Υποβάλλει την απόφαση αυτή στη γενική συνέλευση η οποία με ειδική πλειοψηφία 85 % των ψήφων αποφασίζει την οριστική παύση των εργασιών του Ταμείου.

Το Ταμείο συνεργάζεται στο πλαίσιο των αποστολών του με τρίτους όπως οι διεθνείς οργανισμοί. Οι διαφορές μεταξύ του Ταμείου και των δικαιούχων του επιλύονται από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. Η έδρα του ΕΤαΕ είναι στο Λουξεμβούργο.

Πλαίσιο

Δημόσια τράπεζα στην υπηρεσία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ ιδρύθηκε το 1958 με τη συνθήκη της Ρώμης, συγχρόνως με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).Αποστολή της ΕΤΕπ είναι η χορήγηση δανείων τα οποία χρηματοδοτεί δανειζόμενη από τις αγορές κεφαλαίων και όχι χρησιμοποιώντας δημοσιονομικούς πόρους. Συγχρηματοδοτεί συχνά σχέδια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχειρίζεται τις μη επιστρέψιμες ενισχύσεις της ΕΕ, ειδικότερα τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Το ΕΤαΕ είναι ο κλάδος του ομίλου ΕΤΕπ που είναι ειδικευμένος στα επιχειρηματικά κεφάλαια. Δημιουργήθηκε το 1994 για την προώθηση ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), επενδύει επιχειρηματικά κεφάλαια έχοντας ως στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσονται ταχέως ή οι οποίες δραστηριοποιούνται σε νέους τεχνολογικούς τομείς. Παρέχει επίσης εγγυήσεις για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων έναντι των ΜΜΕ σε τράπεζες που χορηγούν μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα δάνεια σ' αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Το ΕΤαΕ δραστηριοποιείται επίσης ενεργώς στην παροχή στρατηγικών και τεχνικών συμβουλών σε αντίστοιχους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δραστηριότητα η οποία διασφαλίζεται από το τμήμα του «χρηματοδοτική τεχνική και υπηρεσίες παροχής συμβουλών».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.11.2005

Top