Help Print this page 
Title and reference
Αλκοολούχα ποτά

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Αλκοολούχα ποτά

Η εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με τη διοχέτευση αλκοολούχων ποτών στην ευρωπαϊκή αγορά συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών και την ανάπτυξη του αντίστοιχου τομέα. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο διευκολύνει την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών διαφυλάσσοντας παράλληλα τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου [Βλέπε πράξη(εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεών τους. Εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά, είτε παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είτε σε τρίτες χώρες.

Τα αλκοολούχα ποτά

Τα αλκοολούχα ποτά είναι τα αλκοολικά ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Εξ ορισμού, έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15 % vol. Παράγονται είτε απευθείας με απόσταξη, διαβροχή ή προσθήκη αρτυμάτων, είτε με ανάμειξη αλκοολούχου ποτού με άλλο ποτό, με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή με ορισμένα προϊόντα απόσταξης.

Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει κατάλογο των αλκοολούχων ποτών ταξινομημένων σε κατηγορίες (ρούμι, απόσταγμα, βότκα, κλπ.).

Επωνυμία πώλησης

Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις προδιαγραφές των προϊόντων τα οποία ορίζονται σε μία από τις 46 κατηγορίες του παραρτήματος II, διατίθενται στην αγορά με μία εκ των επωνυμιών που καθορίζονται εκεί. Τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές ώστε να συμπεριληφθούν σε μία από τις 46 κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙ, διατίθενται στην αγορά με την επωνυμία πώλησης "αλκοολούχο ποτό".

Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις προδιαγραφές περισσοτέρων της μιας κατηγοριών του παραρτήματος ΙΙ, επιτρέπεται να πωλούνται με μία ή περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται για τις κατηγορίες αυτές.

Οι επωνυμίες πώλησης επιτρέπεται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι αυτό δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Επισήμανση και παρουσίαση

Οι γενικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων ισχύουν και για τα αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες επισήμανσης και παρουσίασης. Σε περίπτωση που στην επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, κάθε χρησιμοποιούμενη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης πρέπει να αναφέρεται κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η ένδειξη “blend”, “blending” ή “blended” μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον το αλκοολούχο ποτό συνιστά ανάμειξη δύο ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών τής ίδιας κατηγορίας. Μεταξύ των ποτών αυτών δεν εμφανίζονται ουσιώδεις διαφορές ως προς τη σύνθεση, παρά μόνο διαφορές οφειλόμενες στη μέθοδο παρασκευής, στα χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα, στη διάρκεια ωρίμανσης ή παλαίωσης ή στη γεωγραφική ζώνη παραγωγής.

H διάρκεια παλαίωσης ή η ηλικία μπορεί να αναφέρεται μόνον όταν αφορά το νεώτερο από τα αλκοολικά συστατικά και εφόσον αποτελεί αντικείμενο φορολογικού ή άλλου ισοδύναμου ελέγχου.

Οι θήκες ή τα φύλλα που έχουν κατασκευασθεί από μόλυβδο δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον πωματισμό δοχείων που περιέχουν αλκοολούχο ποτό.

Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναγράφονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, πλην:

  • των όρων που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ,
  • των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Η γεωγραφική ένδειξη δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό κατάγεται από την επικράτεια χώρας ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.

Καταχώριση μίας γεωγραφικής ένδειξης

Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

  • όνομα και κατηγορία του αλκοολούχου ποτού καθώς και γεωγραφική ένδειξη×
  • περιγραφή του αλκοολούχου ποτού×
  • καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής×
  • περιγραφή της μεθόδου παρασκευής×
  • λεπτομερή στοιχεία από τα οποία επιβεβαιώνεται ο δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή η γεωγραφική καταγωγή×
  • τυχόν απαιτήσεις των κειμένων ευρωπαϊκών, εθνικών ή/και περιφερειακών διατάξεων×
  • κάθε συμπληρωματικό στοιχείο προς τη γεωγραφική ένδειξη ή/και κάθε ειδικό κανόνα σχετικά με την επισήμανση.

Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής τής αίτησης, η Επιτροπή επαληθεύει κατά πόσον η τελευταία είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, πριν τη δημοσίευση του τεχνικού φακέλου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να διατυπώσει ένσταση κατά της καταχώρισης της γεωγραφικής ένδειξης, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του τεχνικού φακέλου.

Ακύρωση γεωγραφικής ένδειξης

Η Επιτροπή δύναται να ακυρώσει την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης εφόσον το αλκοολούχο ποτό δεν διαθέτει πια τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση καταχώρισης.

Αναφορες

Νομοθετική πράξη

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008

20.2.2008

-

ΕΕ L αριθ. 39 της 13.2.2008

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ

Προθεσμία μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008

20.1.2009

-

ΕΕ L 354 της 31.12.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1924/2006 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/2009 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2009 για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών [Επίσημη Εφημερίδα L 264 της 8.10.2009]. Μετά από τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Μεξικού, οι χρησιμοποιούμενοι χαρακτηρισμοί για ορισμένα οινοπνευματώδη ποτά (ιδίως τα «Tennessee Whisky ή Tennessee Whiskey», «Bourbon Whisky ή Bourbon Whiskey ή του Bourbon ως χαρακτηρισμού για το Bourbon Whiskey», «Tequila» και « Mezcal») πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις των ως άνω χωρών.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.01.2011

Top