Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σχέδιο κοινοτικής στήριξης για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Σχέδιο κοινοτικής στήριξης για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αιτιών της εξάπλωσης της φαρμακοδιέγερσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τις ενέργειες που έχει ήδη διεξαγάγει στον τομέα αυτό, καθώς και εκείνες που προβλέπονται, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τα λοιπά ενδιαφερόμενα κοινοτικά όργανα και οργανισμούς. Η Επιτροπή μελετά κυρίως τις δυνατότητες κινητοποίησης των κατάλληλων κοινοτικών μέσων στον τομέα της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, δημόσια υγεία) και τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων. Καθορίζει επίσης τις γενικές γραμμές για μια ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινοτικής στήριξης της καταπολέμησης του ντόπινγκ στον αθλητισμό [COM(99) 643 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή ακολουθεί μια τριπλή προσέγγιση στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό:

 • συγκέντρωση απόψεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δεοντολογική, νομική και επιστημονική έκταση του φαινομένου της φαρμακοδιέγερσης. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας να γνωμοδοτήσει·
 • συμβολή στην προετοιμασία της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά της Φαρμακοδιέγερσης του 1999 και συνεργασία με το ολυμπιακό κίνημα με σκοπό την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999)·
 • κινητοποίηση των κοινοτικών μέσων με σκοπό να συμπληρωθούν οι ενέργειες που διεξάγουν ήδη τα κράτη μέλη και να δοθεί σ' αυτά τα μέσα κοινοτική διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αυξανόμενη κινητικότητα που χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και τις κοινοτικές αρμοδιότητες όσον αφορά το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης.

Προώθηση της δεοντολογίας στον αθλητισμό, ενίσχυση της προστασίας της υγείας των αθλητών

Η Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει υπόψη στις μελλοντικές ενέργειες και μελέτες της στοιχεία από τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας (ΕΟΔ) (ΕΝ). Η εν λόγω ομάδα εξέφρασε την επιθυμία να υπενθυμίσει τις αρχές της δεοντολογίας στις οποίες πρέπει να βασίζονται όλες οι κοινοτικές ενέργειες:

 • το δικαίωμα όλων, των αθλητών όπως και των άλλων κατηγοριών πολιτών, στην ασφάλεια και την υγεία·
 • την αρχή της ακεραιότητας και της διαφάνειας δυνάμει της οποίας πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων και να διαφυλάσσεται η εικόνα του αθλητισμού γενικότερα·
 • την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να αποδίδεται στα πιο ευάλωτα άτομα και ειδικότερα στα παιδιά τα οποία ενδέχεται να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες υψηλού επιπέδου.

Με βάση αυτές τις αρχές δεοντολογίας, η ΕΟΔ πρότεινε ορισμένες ενέργειες:

 • τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της υγείας των αθλητών, κυρίως με τη σύσταση μιας υπηρεσίας ειδικευμένης στην παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας, καθώς και στην ενημέρωση των αθλητών·
 • την έκδοση οδηγίας για την προστασία των νεαρών αθλητών, ιδίως εκείνων που φιλοδοξούν να γίνουν επαγγελματίες·
 • την έγκριση συγκεκριμένων διατάξεων για την προστασία των αθλητών ως εργαζομένων που εκτίθενται σε ειδικούς κινδύνους·
 • την ενθάρρυνση της επιδημιολογικής έρευνας για την υγεία των αθλητών·
 • την οργάνωση συνεδρίων με θέματα τη φαρμακοδιέγερση και την υγεία των αθλητών, σε συνεργασία με το αθλητικό κίνημα·
 • την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της εκπαίδευσης στο πρόβλημα της αθλητικής δεοντολογίας·
 • αυξημένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία·
 • συμπερίληψη στις συμβάσεις των αθλητών ρητρών σχετικών με τη φαρμακοδιέγερση και την απαγόρευσή της·
 • την έγκριση κοινής δήλωσης ισοδύναμης με κώδικα ορθής πρακτικής στο χώρο του αθλητισμού, ύστερα από μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη φαρμακοδιέγερση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης: μια νέα εταιρική σχέση;

Η ενδεχόμενη συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης (EN) αποτελεί τον δεύτερο άξονα της κοινοτικής δράσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης, ο οποίος εδρεύει στο Μόντρεαλ, ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999 στη Λοζάννη. Έχει στόχο την προαγωγή και το συντονισμό της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης στο διεθνές πεδίο. Αποτελείται, μεταξύ άλλων, από εκπροσώπους του ολυμπιακού κινήματος, δημόσιων οργανισμών, διακυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετείχαν ενεργά στη σύστασή του το 1999, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο.

Εκείνη την εποχή υπήρχε σημαντικό κοινοτικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην ίδρυση του Οργανισμού, διότι πολλά από τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί αφορούν τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας.

Ο εν λόγω οργανισμός αποτελεί το πλαίσιο μιας νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ του ολυμπιακού κινήματος και των δημόσιων αρχών. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν από την αρχή να εξασφαλισθεί ο σεβασμός των αρχών της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας στη λειτουργία του Οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τις ίδιες απόψεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών του οργανισμού, με σκοπό να εξασφαλισθεί ο σεβασμός αυτών των αρχών και κυρίως να εξασφαλισθεί η ίση εκπροσώπηση των δύο μερών, καθώς και η αρχή της λήψης των κύριων αποφάσεων με συναίνεση.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) (EN) κάλεσε από την πλευρά της την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να συμμετάσχει στην ίδρυση του Οργανισμού. Επιθυμία της ΔΟΕ ήταν ο Οργανισμός αυτός, που ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1999, να είναι πλήρως λειτουργικός πριν από τους ολυμπιακούς αγώνες του Σίδνεϊ που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2000.

Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1999, η ΔΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν ως προς το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού, προσθέτοντας τις εξής παρατηρήσεις:

 • είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί στο κείμενο η ζωτική σημασία της πολιτικής και ηθικής δέσμευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού·
 • πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό η έγκριση και η τροποποίηση του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών, λαμβάνοντας ως αρχικό σημείο αναφοράς τον κατάλογο της ιατρικής επιτροπής της ΔΟΕ·
 • ο Οργανισμός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διαπίστευση των εργαστηρίων ελέγχου και για την εναρμόνιση των μεθόδων ελέγχου·
 • ο Οργανισμός πρέπει να προγραμματίζει και να συντονίζει τους ελέγχους εκτός αγώνων σε στενή συνεργασία με τις διεθνείς ομοσπονδίες και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές·
 • οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα στο πλαίσιο του συμβουλίου ίδρυσης, που θα παραμείνει ελεύθερο από κάθε εξωτερική επίδραση που εκδηλώνεται, για παράδειγμα, με τη μορφή παράνομων εμπορικών συμφερόντων·
 • οι αποφάσεις μεγάλης σημασίας πρέπει να λαμβάνονται συναινετικά.

Βάσει αυτής της συμφωνίας με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ΔΟΕ προέβη στη νομική κατάθεση του εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού ενόψει της σύστασης του συμβουλίου ίδρυσης.

Κατ' αυτή τη μεταβατική περίοδο που διήρκεσε έως την 1η Ιανουαρίου 2002, η Ένωση είχε δύο εκπροσώπους στο συμβούλιο ίδρυσης, διορισμένους ad personam. Η Επιτροπή συμμετείχε ως παρατηρητής.

Παρόλο που το Συμβούλιο είχε μελετήσει το ενδεχόμενο μιας κοινοτικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό λειτουργίας του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης από το 2002, η Επιτροπή ανήγγειλε εντούτοις τον Δεκέμβριο του 2001 ότι η ΕΕ δεν θα συμμετείχε ούτε στη μελλοντική λειτουργία ούτε στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης, διότι δεν επληρούντο οι νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις.

Σήμερα, η ίδια η ΕΕ αρκείται να υποστηρίζει τις εργασίες του Οργανισμού και ενδέχεται να μελετήσει μια ενεργό συμμετοχή στο μέλλον.

Πρέπει να σημειωθεί εντούτοις ότι τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν το καθένα χωριστά στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης.

Κινητοποίηση των κοινοτικών μέσων

Ο τρίτος άξονας δράσης της Επιτροπής στον τομέα της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης αφορά την κινητοποίηση των κοινοτικών μέσων. Προβλέπονται δύο είδη δράσης:

 • η βελτίωση, αφενός, του συντονισμού των μέτρων κανονιστικού χαρακτήρα·
 • η εκπόνηση, αφετέρου, κοινοτικών προγραμμάτων που αναμένεται να στηρίξουν θετικές ενέργειες σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης.

Για να είναι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό βιώσιμες και αποτελεσματικές, έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλίζεται πραγματικός συντονισμός και συνέργια μεταξύ των ενεργειών που αναλαμβάνουν διάφοροι υπεισερχόμενοι φορείς στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων των αρμοδιοτήτων τους: αθλητική κοινότητα, κράτη, διεθνείς οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης.

Οι ενέργειες θα επικεντρώνονται κυρίως στα εξής θέματα:

 • έμφαση στις προσπάθειες έρευνας για τις αναβολικές ουσίες, τις μεθόδους ανίχνευσης και τις επιπτώσεις της φαρμακοδιέγερσης στην υγεία, καθώς και για τη φαρμακοδιέγερση ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο·
 • κινητοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και νεολαίας για σκοπούς πληροφόρησης και αγωγής, ευαισθητοποίησης και πρόληψης στον τομέα της φαρμακοδιέγερσης·
 • πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·
 • ενίσχυση της πληροφόρησης για τα φάρμακα·
 • ανάπτυξη ενεργειών στον τομέα της πολιτικής για τη δημόσια υγεία.

Φαρμακοδιέγερση και αθλητισμός

Σήμερα η φαρμακοδιέγερση αλλάζει φύση: κατ' αρχάς, δεν αποτελεί, πλην εξαιρέσεων, μεμονωμένη πράξη ενός αθλητή την ημέρα των αγώνων. Πρόκειται πλέον για μεθόδους που εφαρμόζονται συστηματικά και οργανωμένα σε επίπεδο ομάδων που εκμεταλλεύονται τις προόδους της επιστήμης για σκοπούς αντίθετους με τη δεοντολογία, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ουσίες που εμποδίζουν τον εντοπισμό των αναβολικών κατά τις αναλύσεις.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα αίτια στα οποία οφείλεται η ανάπτυξη των πρακτικών της φαρμακοδιέγερσης. Ένα από τα κύρια αίτια της ανάπτυξης της φαρμακοδιέγερσης είναι η υπερβολική εμπορευματοποίηση στο χώρο του αθλητισμού σήμερα, κυρίως η πρόσφατη έκρηξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τις μεγάλες συμβάσεις χορηγίας. Αυτή η εμπορευματοποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα που απορρέουν από αυτήν οδήγησαν σε πολλαπλασιασμό των αθλητικών αγώνων και σε μείωση του χρόνου ανάπαυσης των αθλητών, γεγονός που προξενεί επίσης μείωση της διάρκειας της σταδιοδρομίας του επαγγελματία αθλητή. Είναι επίσης σκόπιμο να αναφερθούν οι αρνητικές συνέπειες των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ ορισμένων αθλητικών ενώσεων και των χορηγών τους, οι οποίες προβλέπουν αμοιβή ανάλογη με τα αποτελέσματα. Το περιβάλλον των αθλητών στο σύνολό του, από τον προπονητή μέχρι το γιατρό, τον αρχηγό της ομάδας και τους συγγενείς, μπορεί να συμβάλει στις πιέσεις που ασκούνται στους αθλητές.

Ένα ουσιαστικό μέρος αυτής της προβληματικής αφορά τους νεαρούς αθλητές, δεδομένου του γεγονότος ότι η σταδιοδρομία των αθλητών αρχίζει όλο και πιο νωρίς.

Η καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης αποτελεί μια εξαιρετική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η κοινοτική δράση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα, κυρίως σε εθνικό επίπεδο, και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, με σεβασμό τόσο της αυτονομίας των αθλητικών ενώσεων όσο και της αρχής της επικουρικότητας.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Απριλίου 2005, για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ο αριθμός των περιπτώσεων φαρμακοδιέγερσης κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 κατέδειξε και πάλι ότι η χρήση απαγορευμένων ουσιών στον αθλητισμό αποτελεί, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μια πραγματικότητα που πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξεκινώντας από αυτή τη διαπίστωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, να υποστηρίξει μια εντατική εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, καθώς και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επειγόντως για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό [Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 98 της 09.04.1999].

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στα πλαίσια του Συμβουλίου σχετικά με έναν κώδικα συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέργεσης στις αθλητικές δραστηριότητες [Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 044 της 19.02.1992]

Κατόπιν πρόσκλησης του Συμβουλίου, η Επιτροπή θέσπισε κώδικα ως μέσο πληροφόρησης και αγωγής του κοινού γενικά και ειδικότερα των νέων, καθώς και των ενδιαφερόμενων κύκλων.

Απόφαση 2013/304/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων των θεμάτων που άπτονται της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 170 της 22.6.2013].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.06.2014

Top