Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρωτόκολλο κατά της εμπορίας ανθρώπων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Πρωτόκολλο κατά της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο αποσκοπεί στην καταστολή και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων. Το πρωτόκολλο αυτό αποσκοπεί ιδίως στην προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία.

ΠΡΑΞΗ

Αποφάσεις αριθ. 2006/618/EΚ και 2006/619/EΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος.

ΣΥΝΟΨΗ

Με αυτές τις αποφάσεις, το Συμβούλιο επικυρώνει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος (es de en fr), το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 15 Νοεμβρίου 2000 και αφορά την εμπορία ανθρώπων. Το παράρτημα II των αποφάσεων προσδιορίζει την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τα θέματα που διέπονται από το πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο αποσκοπεί στην:

  • πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων *, ιδίως των γυναικών και των παιδιών *, που διαπράττεται από διεθνή οργανωμένη εγκληματική ομάδα,
  • προστασία και τη βοήθεια των θυμάτων της εκμετάλλευσης *,
  • προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε αυτό τον τομέα.

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πράξεις εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της συνενοχής σε τέτοιες πράξεις, να τιμωρούνται ποινικώς.

Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών μερών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου πρέπει κατ' αρχήν να ρυθμίζονται μέσω διαπραγματεύσεων και, ενδεχομένως, με διαιτησία. Στην τελευταία περίπτωση, εάν δεν βρεθεί λύση εντός έξι μηνών, ένας από τους διαδίκους δύναται να προσφύγει στο διεθνές δικαστήριο.

Πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να θεσπίσουν μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης, εκστρατείες στα μαζικά μέσα επικοινωνίας καθώς και κοινωνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες.

Επίσης, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που καθιστούν τα άτομα ευάλωτα στην εμπορία, όπως η φτώχεια, η υπανάπτυξη και η ανισότητα των ευκαιριών, μέσω της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας.

Προστασία των θυμάτων

Τα συμβαλλόμενα κράτη της σύμβασης οφείλουν να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ταυτότητα των θυμάτων και να τα ενημερώνουν σχετικά με τις εφαρμοστέες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η φυσική, ψυχολογική και κοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων, για παράδειγμα με τη χορήγηση κατοικίας, κατάλληλης περίθαλψης, απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος της σύμβασης πρέπει να επιτρέπει στα θύματα να παραμένουν στο έδαφός του, προσωρινά ή μόνιμα, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρωπιστικούς και προσωπικούς παράγοντες. Εξάλλου, πρέπει να παρέχεται βοήθεια στα θύματα για να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους ή να μεταβούν σε άλλη χώρα με πλήρη ασφάλεια.

Συνεργασία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των συμβαλλόμενων κρατών πρέπει να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αφορούν τα είδη των εγγράφων ταξιδίου που χρησιμοποιούνται για την εμπορία ανθρώπων καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για την εμπορία ανθρώπων. Τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των οικείων υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων.

Πλαίσιο

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Νοεμβρίου 2000, ετέθη σε ισχύ στις 23 Σεπτεμβρίου 2003.

Η εν λόγω σύμβαση συμπληρώθηκε με τρία πρωτόκολλα: το πρωτόκολλο που αφορά την εμπορία ανθρώπων, που ετέθη σε ισχύ στις 25 Δεκεμβρίου 2003, το πρωτόκολλο για τη λαθραία μεταφορά μεταναστών διά ξηράς, αέρας και θαλάσσης, το οποίο ετέθη σε ισχύ στις 28 Ιανουαρίου 2004 και το πρωτόκολλο για την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, το οποίο ετέθη σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2005.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Εμπορία ανθρώπων: η στρατολόγηση, η μεταφορά, μετακίνηση, απόκρυψη ή παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, μέσω απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συμφωνίας ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου με σκοπό την εκμετάλλευση.
  • Εκμετάλλευση: εκμετάλλευση της εκπόρνευσης τρίτων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, η δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, η δουλοπαροικία ή η αφαίρεση οργάνων.
  • Παιδί: κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Αποφάσεις αριθ. 2006/618/EΚ και 2006/619/EΚ [έγκριση: διαβούλευση CNS/2003/0197]

24.7.2007

-

ΕΕ L 262 της 22.9.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 2004/579/EΚ ( es de en fr) του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος [Επίσημη Εφημερίδα L 261 της 6.8.2004].

Αποφάσεις αριθ. 2006/616/EΚ και 2006/617/EΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 για τη σύναψη του πρωτοκόλλου κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος [Επίσημη Εφημερίδα L 262 της 22.9.2006].

Απόφαση αριθ. 2001/748/EΚ του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2001 για την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπογραφή του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών [Επίσημη Εφημερίδα L 280 της 24.10.2001].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.03.2008

Top