Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν τη βάση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν μια συνολική προσέγγιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται προς το παρόν και βελτίωση της συνοχής των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει ενεργά τους στόχους της στις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς.

ΠΡΑΞΗ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (EN). Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της 10ης Σεπτεμβρίου 2007 [Δεν δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Παρόλο ότι υπάρχουν διάφορα μέσα, κανόνες και διεθνείς δεσμεύσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και παρόλο που έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος στον τομέα αυτό, η καθημερινή πραγματικότητα εκατομμυρίων παιδιών στον κόσμο έρχεται σε αντίθεση με αυτές τις δεσμεύσεις και τους στόχους.

Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν διάφορους κινδύνους και δεν έχουν δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια. Πέφτουν θύματα των χειρότερων μορφών εργασίας, βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ασθενειών, ένοπλων συγκρούσεων και υφίστανται διακρίσεις, περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Συνεπώς, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές ενισχύουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στις εξωτερικές της σχέσεις και ενισχύουν μια συνολική και στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων αυτών. Συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει επιχειρησιακά μέσα, όπως:

 • τον πολιτικό διάλογο, όπου θα εξεταστούν τα δικαιώματα του παιδιού στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις εντός των διεθνών ή περιφερειακών οργανώσεων και με τις τρίτες χώρες,
 • τα διαβήματα, για να αντιδράσει σε θέματα της επικαιρότητας που έχουν επίδραση στα δικαιώματα του παιδιού και για να υπενθυμίσει στις τρίτες χώρες την αναγκαιότητα να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών,
 • την διμερή ή πολυμερή συνεργασία για να καταρτιστούν προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού, και για να τεθεί το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ,
 • τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία με τους διεθνείς φορείς, όπως η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι περιφερειακές οργανώσεις, το ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά εξίσου η κοινωνία των πολιτών και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο των σχέσεων με τις τρίτες χώρες και εντός των πολυμερών οργανώσεων.

Εφαρμογή

Για να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τις τρίτες χώρες, η ΕΕ προτείνει γενικές δράσεις, όπως:

 • να ενισχυθούν οι τρίτες χώρες να προσχωρήσουν στα συναφή διεθνή μέσα και πρότυπα και να συνεργαστούν με τους διάφορους υφιστάμενους μηχανισμούς, όπως αυτούς των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα περιφερειακά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
 • να ενισχυθούν τα μέσα δράσης για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε εθνικό επίπεδο, με την κατάρτιση στρατηγικών και τη δημιουργία ή την ενίσχυση των κυβερνητικών μηχανισμών,
 • να βελτιωθούν οι διαδικασίες και οι δομές παρακολούθησης, όπως η βάση δεδομένων και τα συστήματα επιτήρησης, να ενισχυθεί η έρευνα για τα δικαιώματα του παιδιού, να δημιουργηθούν εθνικά ανεξάρτητα ιδρύματα και να προωθηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,
 • να δοθούν περισσότεροι πόροι για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,
 • να προωθηθεί και να ενισχυθεί η αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη συνοχή και συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα και μέσα,
 • να καταπολεμηθεί η παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και να τεθεί τέλος στην υπάρχουσα ατιμωρησία,
 • να ενισχυθεί η πραγματική συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των πολιτικών που τα αφορούν και να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους,
 • να αυξηθούν τα μέσα των οικογενειών και των άλλων φορέων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν πλήρως τους ρόλους τους όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,
 • να ενισχυθεί η εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στα δικαιώματα του παιδιού με την προώθηση εκστρατειών ή την ενσωμάτωση του θέματος των δικαιωμάτων του παιδιού στα σχολικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, ειδική δράση θα αναληφθεί σε τομείς προτεραιότητας βάσει ξεχωριστών στρατηγικών εφαρμογής. Οι τομείς προτεραιότητας επιλέγονται για μια περίοδο δύο ετών. Η επιλεγείσα πρώτη επιλογή αναφέρεται σε όλες τις μορφές βίας κατά των παιδιών. Οι στόχοι, η επιχειρησιακή πτυχή και η στρατηγική εφαρμογής ανά χώρα, οι δράσεις, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής περιλαμβάνονται λεπτομερώς στο παράρτημα 1 των κατευθυντηρίων γραμμών.

Η ομάδα «Ανθρώπινα δικαιώματα» του Συμβουλίου (COHOM) επιφορτίζεται με την εξέταση της εφαρμογής και της παρακολούθησης των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, σε συντονισμό και σε στενή συνεργασία με τις άλλες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώς και τα δικαιώματα του παιδιού πιο συγκεκριμένα, δυνάμει των διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών. Η ΕΕ προσχωρεί στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, προωθεί την εφαρμογή της δήλωσης της χιλιετίας και των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη (OMD), και προωθεί το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» (EN) .

Η ΕΕ έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια πολυσχιδή δράση η οποία αφορά συγκεκριμένα τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, τη συζήτηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο του διαλόγου με τις τρίτες χώρες και στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης. Επιπλέον, η ΕΕ δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιτρέπει την προώθηση έργων στον τομέα αυτό. Ενσωματώνει, επίσης, την τήρηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο της πολιτικής της ανάπτυξης, όπως καθορίστηκε στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.12.2010

Top