Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιδιώκει να προωθήσει σταθερά τα δικαιώματα των παιδιών και να τα προβάλει στη διεθνή σκηνή. Η παρούσα ανακοίνωση συμβάλει στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ, θεμελιωμένου επί ολιστικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πτυχές του προβλήματος και εμπλέκει ανθρωπιστικές πολιτικές, αλλά και πολιτικές ανάπτυξης, ασφάλειας και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή περιφερειών, της 5ης Φεβρουαρίου 2008 – Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ [COM(2008) 55 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα παιδιά και οι έφηβοι αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του παγκοσμίου πληθυσμού και πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Το να επενδύουμε στα παιδιά και στους νέους σήμερα σημαίνει ότι επενδύουμε στο μέλλον. Η βελτίωση της κατάστασης των παιδιών καθιστά πράγματι δυνατή την πρόληψη της αποδυνάμωσης των κρατών και διασφαλίζει τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη καθώς και σταθερότητα και ασφάλεια των ανθρώπων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τα παιδιά είναι ευάλωτα και για τον λόγο αυτό πρέπει να καταλάβουν κεντρική θέση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους τομείς της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εξωτερικών σχέσεων.

Οι προκλήσεις που συνδέονται με αυτή τη μερίδα πληθυσμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υγεία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση εγκλημάτων όπως η εμπορία ανθρώπων,η σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και η πάταξη της παιδικής εργασίας και της στράτευσης παιδιών σε ένοπλες ομάδες. Ορισμένα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, ειδικότερα σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν τα κορίτσια που αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους, όπως διάφορες μορφές βίας, σεξουαλικής ή υφιστάμενης στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Κανονιστικό πλαίσιο

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου γενικά και ειδικότερα τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών. Έτσι έχει προσχωρήσει στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (EN) (ES) (FR) που ορίζει τέσσερις γενικές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά: μη διάκριση, τα μείζονα συμφέροντα του παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού στην επιβίωση και στην ανάπτυξη, και το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Η ΕΕ έχει συνταχθεί επίσης στη διακήρυξη της χιλιετίας και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (OMD) και υποστηρίζει το σχέδιο δράσης «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» των Ηνωμένων Εθνών.

Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών υπογραμμίζεται επίσης ιδιαίτερα στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό των τρίτων χωρών, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ προστασία των παιδιών κατά τις ένοπλες συρράξεις και εκείνων που αφορούν την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η διαδικασία διεύρυνσης καθώς και η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελούν επίσης ισχυρούς μοχλούς.

Δράση της ΕΕ

Για να αποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις, η ΕΕ έχει χαράξει ένα πλαίσιο για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στις τρίτες χώρες. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να θεμελιώνεται σε μια σφαιρική και παγκοσμίως ισχύουσα θεώρηση των δικαιωμάτων του παιδιού και να εγγράφεται σε ευρύτερες στρατηγικές για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.

Για να εξασφαλίσει το συντονισμό της εξωτερικής της δράσης, η ΕΕ προτίθεται να στηριχθεί σε πολλά μέτρα, όπως:

 • Την αναπτυξιακή συνεργασία για να εξαλειφθούν τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας,
 • Την εμπορική πολιτική που πρέπει να συνάδει με την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πράγματι, στις διμερείς συμφωνίες το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού καλύπτεται από τους βασικούς κανόνες εργασίας,
 • Τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των εταιρικών χωρών, ο οποίος καθιστά δυνατή την επιμονή να τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού,
 • Τις περιφερειακές και παγκόσμιες ενέργειες που συμπληρώνουν τις ενέργειες σε εθνικό επίπεδο και αφορούν θέματα υπερεθνικού χαρακτήρα,
 • Την ενίσχυση της αυτονομίας των παιδιών και των εφήβων που τους επιτρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στα θέματα που τα επηρεάζουν άμεσα,
 • Την ανθρωπιστική δράση διότι σε δύσκολες περιστάσεις που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή σε συρράξεις τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα. Η ανθρωπιστική δράση στρέφεται κατά κύριο λόγο προς τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και τα μη συνοδευόμενα παιδιά, τα παιδιά που έχουν στρατολογηθεί σε ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες, καθώς και στην εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Πλαίσιο

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης του 2006 που προτείνει τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. Συμπληρώνει τις "κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού", οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2007 και αποτελούν τη βάση της δράσης της ΕΕ όσον αφορά την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική.

Αριθμοί κλειδιά της πράξης

 • Παιδιά που δεν φοιτούν σε σχολείο: 72 εκατομμύρια, εκ των οποίων 57 % κορίτσια.
 • Παιδιά θύματα παιδικής εργασίας: 110 εκατομμύρια.
 • Πάνω από το 50 % των γυναικών γεννούν χωρίς τη βοήθεια εκπαιδευμένης μαίας.
 • Πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν λόγω επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού ή αμέσως μετά.
 • Κάθε χρόνο, πάνω από 300.000 παιδιά γεννιούνται οροθετικά στον ιό HIV.
 • Δέκα εκατ. παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο προτού φθάσουν την ηλικία των πέντε ετών από αιτίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.05.2008

Top