Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εγκρίνει νομοθεσία που προβλέπει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την παροχή προσωρινής προστασίας στα πρόσωπα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων στην Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει έκτακτο μηχανισμό σε περίπτωση που αφιχθούν μαζικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπήκοοι ξένων χωρών οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, κυρίως λόγω πολέμου, βιαιοπραγιών ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νομοθεσία θεσπίζει άμεση και προσωρινή προστασία για τα εν λόγω εκτοπισθέντα πρόσωπα και εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των προσπαθειών υποδοχής που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και των συνεπειών της εν λόγω υποδοχής.

Η Δανία δεν συμμετέχει στην οδηγία.

Εφαρμογή της προσωρινής προστασίας

Η προσωρινή προστασία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη όταν το Συμβούλιο εγκρίνει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, απόφαση η οποία διαπιστώνει την μαζική εισροή εκτοπισθέντων στην ΕΕ και καθορίζει τις ομάδες των προσώπων στα οποία θα εφαρμοστεί η προστασία.

Η διάρκεια της προσωρινής προστασίας είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης για δύο χρόνια κατά ανώτατο όριο. Μπορεί επίσης να τερματιστεί όταν το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, κρίνει ότι η κατάσταση στη χώρα προέλευσης επιτρέπει τον ασφαλή και μόνιμο επαναπατρισμό των εκτοπισθέντων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να βεβαιώνονται για τη θέληση των εκτοπισθέντων να γίνουν δεκτοί στην επικράτειά τους.

Δύνανται να εξαιρεθούν από το ευεργέτημα της προσωρινής προστασίας πρόσωπα ύποπτα για εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για σοβαρό έγκλημα που δεν είναι πολιτικό, για πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και πρόσωπα που θεωρούνται επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια του κράτους υποδοχής.

Συνέπειες της προσωρινής προστασίας

Τα κράτη μέλη οφείλουν να παράσχουν στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας έγκυρη άδεια διαμονής καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας. Οι εκτοπισθέντες ενδέχεται να πρέπει να διαθέτουν διευκολύνσεις για την απόκτηση των απαραίτητων θεωρήσεων, βάσει διατυπώσεων και κόστους, μειωμένων στο ελάχιστο.

Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας παρέχονται:

  • δικαίωμα να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, σε επαγγελματική κατάρτιση και σε πρακτική άσκηση εντός επιχειρήσεων·
  • δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλληλο κατάλυμα·
  • δικαίωμα να λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε θέματα κοινωνικής βοήθειας και διαβίωσης, όταν δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, καθώς και σε θέματα ιατρικής περίθαλψης·
  • δικαίωμα για τα παιδιά κάτω των 18 ετών να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

Όταν τα μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν χωριστεί και απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν ορισμένα μέλη της οικογένειας δεν βρίσκονται ακόμα στην επικράτεια της ΕΕ, τους δίνεται η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης σε ένα και το αυτό κράτος μέλος.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ανατίθενται σε ενήλικες συγγενείς τους, σε οικογένεια υποδοχής, σε κέντρα υποδοχής για ανηλίκους ή στο άτομο που ανέλαβε τη φροντίδα τους κατά τη φυγή από τη χώρα προέλευσής τους. Τίθενται υπό κηδεμονία ή εκπροσωπούνται από οργάνωση.

Πρέπει να δίνεται στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Το κράτος μέλος που υποδέχτηκε το πρόσωπο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι ένας δικαιούχος προσωρινής προστασίας δεν μπορεί ταυτόχρονα να λάβει καθεστώς αιτούντος ασύλου. Αυτό επιτρέπει στις χώρες να μετριάσουν το συνεπαγόμενο βάρος για το σύστημα ασύλου τους όσο διαρκεί η προσωρινή προστασία, μεταθέτοντας χρονικά την εξέταση των αιτήσεων.

Εάν τα κράτη μέλη δεν αποφασίσουν διαφορετικά, το πρόσωπο που απολαμβάνει προσωρινής προστασίας σε ένα κράτος μέλος και διαμένει άνευ αδείας στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, υποχρεούται να επιστρέψει στο κράτος μέλος που του χορήγησε την προστασία.

Λήξη προσωρινής προστασίας

Μόλις εκπνεύσει η περίοδος προσωρινής προστασίας ή κατά τη διάρκειά της, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να καταστήσουν εφικτό τον εκούσιο επαναπατρισμό των ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας.

Σε περιπτώσεις αναγκαστικού επαναπατρισμού, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο επαναπατρισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βεβαιώνονται ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι που καθιστούν αδύνατο τον επαναπατρισμό.

Τα πρόσωπα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω της κατάστασης της υγείας τους, δεν αναγκάζονται να επαναπατριστούν όσο δεν παρουσιάζεται βελτίωση της υγείας τους. Οι οικογένειες με ανήλικα τέκνα που φοιτούν στο σχολείο δύνανται να λάβουν άδεια παραμονής ωσότου ολοκληρωθεί το σχολικό έτος.

Διοικητική συνεργασία

Τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Εάν ο αριθμός των εκτοπισθέντων υπερβαίνει τις δυνατότητες υποδοχής που δηλώνουν τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συγκεκριμένα παρέχοντας συμπληρωματική ενίσχυση στα εν λόγω κράτη μέλη.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2001/55/ΕΚ

7.8.2001

31.12.2002

L 212 της 7.8.2001

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.02.2012

Top