Help Print this page 
Title and reference
Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επιδιώκει να καταπολεμήσει την απάτη στον τομέα των δαπανών και των εσόδων της με τα κατάλληλα ποινικά μέτρα, όπως ποινικοποίηση της απάτης, ποινικές κυρώσεις, ποινική ευθύνη των διευθυντών επιχειρήσεων και κανόνες δικαιοδοσίας.

ΠΡΑΞΗ

Πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 για την κατάρτιση της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Επίσημη Εφημερίδα C 316 της 27.11.1995].

ΣΥΝΟΨΗ

Mε την παρούσα πράξη το Συμβούλιο καταρτίζει σύμβαση με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης που διαπράττεται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Σύμφωνα με τη σύμβαση, η απάτη τόσο στον τομέα των δαπανών * όσο και των εσόδων * πρέπει να επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Βάσει της παρούσας σύμβασης, οι χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συμπεριφορές αυτές, καθώς και η συνεργία, η ηθική αυτουργία ή η απόπειρα που συνδέονται με αυτές να επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Στις περιπτώσεις σοβαρής απάτης, οι κυρώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν στερητικές της ελευθερίας ποινές για τις οποίες χωρεί ενδεχομένως έκδοση.

Οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε οι διευθυντές επιχείρησης ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχειρήσεις να δύνανται να υπέχουν ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζει το εθνικό τους δίκαιο, σε περιπτώσεις απάτης που διαπράττεται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ.

Κάθε χώρα της ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό της δικαιοδοσίας της ως προς τα εγκλήματα που έχει θεσπίσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Αν ποινικά κολάσιμη απάτη αφορά τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ, οι χώρες αυτές συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά την προκαταρκτική έρευνα, την ποινική δίωξη και την επιβολή των ποινών μέσω ιδίως της δικαστικής συνδρομής, της έκδοσης, της διαβίβασης των ποινικών διώξεων και της εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων εκδιδόμενων σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι διαφορές μεταξύ χωρών της ΕΕ σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης πρέπει να εξετάζονται, σε ένα πρώτο στάδιο, στα πλαίσια του Συμβουλίου. Εάν μετά την παρέλευση έξι μηνών δεν έχει μπορέσει να βρεθεί λύση, οι διάδικοι μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι εξίσου αρμόδιο για τις διαφορές μεταξύ μίας χώρας της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πλαίσιο

Η παρούσα σύμβαση και τα πρωτόκολλά της, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, οι διατάξεις εμπίπτουν στο εξής στον τίτλο V της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), στοχεύουν να δημιουργήσουν κοινή βάση για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ.

Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 17 Οκτωβρίου 2002, μαζί με το πρώτο πρωτόκολλό της και το πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πρωτόκολλο ΔΕΚ). Το δεύτερο πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2009. Η σύμβαση και τα πρωτόκολλά της είναι ανοιχτά στην προσχώρηση οποιασδήποτε χώρας καθίσταται μέλος της ΕΕ.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Απάτη όσον αφορά τις δαπάνες συνιστά κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά με: τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με αποτέλεσμα την αχρεώστητη είσπραξη ή παρακράτηση ποσών που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους· την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα αυτά αποτελέσματα· τη μη κατά προορισμό χρήση αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικώς.
  • Απάτη όσον αφορά τα έσοδα συνιστά κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά με: τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων με αποτέλεσμα την παράνομη μείωση των πόρων του γενικού προϋπολογισμού των Κοινοτήτων ή των προϋπολογισμών των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασμό τους· την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα αυτά αποτελέσματα· τη μη κατά προορισμό χρήση ενός νόμιμου αποκτηθέντος πλεονεκτήματος, με τα αυτά αποτελέσματα.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πράξη του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1997 για την κατάρτιση του δεύτερου πρωτοκόλλου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Επίσημη Εφημερίδα C 221 της 19.7.1997]. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αφορά ιδιαίτερα την ευθύνη των νομικών προσώπων, την κατάσχεση, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2009.

Πράξη του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1996 για την κατάρτιση, βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις [Επίσημη Εφημερίδα C 151 της 20.5.1997]. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να ζητούν την ερμηνεία, με προδικαστικές αποφάσεις, εκ μέρους του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατάξεων της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ και των πρωτοκόλλων της. Άρχισε να ισχύει τη 17η Οκτωβρίου 2002.

Πράξη του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την κατάρτιση πρωτοκόλλου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [Επίσημη Εφημερίδα C 313 της 23.10.1996]. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικεντρώνεται στον ορισμό των εννοιών του «υπαλλήλου», της ενεργητικής και παθητικής «δωροδοκίας», καθώς και στην εναρμόνιση των κυρώσεων για τα αδικήματα της δωροδοκίας. Επεξηγηματική έκθεση του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1997. Το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 17 Οκτωβρίου του 2002.

Απόφαση 2008/40/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση που καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997 [Επίσημη Εφημερίδα L 9 της 12.1.2008]. Με την παρούσα απόφαση, η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη σύμβαση και στα πρωτόκολλά της.

Εκθέσεις

Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρωτοκόλλων της [COM(2008) 77 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Σε συνέχεια της πρώτης έκθεσής της το 2004, η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε από τις 27 χώρες της ΕΕ σχετικά με την επικύρωση και την εφαρμογή των νομικών μέσων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ. Η συγκεκριμένη έκθεση τονίζει τα κενά που έχουν σχέση με τις συχνές καθυστερήσεις κατά την επικύρωση και με τις περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς.

Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρωτοκόλλων της [COM(2004) 709 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στην εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και των πρωτοκόλλων της από τις 15 χώρες της ΕΕ πριν από τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004. Κρίνει ότι η ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ βελτιώθηκε χάρη στις εθνικές διατάξεις που θεσπίστηκαν στις χώρες της ΕΕ, αλλά παρατηρεί με δυσαρέσκεια ότι κανένα από αυτά δεν έλαβε όλα τα μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τη σύμβαση. Η Επιτροπή συστήνει στο Συμβούλιο να καλέσει τις χώρες της ΕΕ να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν την εθνική ποινική νομοθεσία και να επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση το δεύτερο πρωτόκολλο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.03.2011

Top