Help Print this page 
Title and reference
Ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλους τους τομείς των κοινοτικών πολιτικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλους τους τομείς των κοινοτικών πολιτικών

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης, ο κανονισμός δημιουργεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλους τους τομείς των κοινοτικών πολιτικών. Ειδικότερα προβλέπει ελέγχους και διοικητικές κυρώσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προβλέπει ομοιογενείς ελέγχους σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και μέτρα και διοικητικές κυρώσεις για τις παρατυπίες που διαπράττονται εις βάρος του κοινοτικού δικαίου.

Παρατυπία: ένας οικονομικός φορέας προκαλεί ζημία στον κοινοτικό προϋπολογισμό

Παρατυπία συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου λόγω πράξης ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στον γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων ή στους προϋπολογισμούς που διαχειρίζονται οι Κοινότητες, είτε με μείωση ή κατάργηση των εσόδων που προέρχονται από τους ιδίους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Κοινότητας είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη.

Θεωρούνται ως οικονομικοί φορείς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι λοιπές οντότητες στις οποίες το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει δικαιοπρακτική ικανότητα, και στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις όταν διαπράττουν παρατυπία. Κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται και στα πρόσωπα που έχουν συμπράξει στην πραγμάτωση παρατυπίας καθώς και σε εκείνα που έχουν καθήκον να φέρουν την ευθύνη για ή να εξασφαλίζουν τη μη διάπραξη παρατυπίας.

Θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για όλες τις κοινοτικές πολιτικές

Περισσότερο από το ήμισυ των κοινοτικών δαπανών καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω των κρατών μελών. Αυτή η αποκεντρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση της χρήσης των δαπανών διέπεται από λεπτομερείς κανόνες που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ανάλογα με την εκάστοτε κοινοτική πολιτική. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις κοινοτικές πολιτικές με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως μέσω ελέγχων, λήψης μέτρων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν το νομότυπο και το ακριβές των πράξεων που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων. Τα μέτρα που αφορούν ελέγχους είναι σύμμετρα με τους επιδιωκόμενους στόχους ώστε να μην προκαλούν οικονομική επιβάρυνση ή υπερβολικές διοικητικές δαπάνες, λαμβάνονται δε σ' αυτά υπόψη οι διοικητικές πρακτικές και δομές των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να ελέγχει τα ακόλουθα:

  • το σύμφωνο των διοικητικών πρακτικών με τους κοινοτικούς κανόνες·
  • την ύπαρξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών στοιχείων και τη συμφωνία τους με τα κοινοτικά έσοδα και δαπάνες·
  • το ότι οι χρηματοοικονομικές πράξεις εξασφαλίζονται και ελέγχονται υπό κατάλληλες συνθήκες.

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει επιτόπου ελέγχους και εξακριβώσεις.

Αφαίρεση των αδικαιολόγητα παρασχεθέντων πλεονεκτημάτων

Σε γενικές γραμμές, κάθε παρατυπία έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του αδικαιολογήτως παρασχεθέντος πλεονεκτήματος, με, ανά περίπτωση, κατ' αποκοπή καθοριζόμενους τόκους, ενδεχομένως με την ακόλουθη μορφή:

  • υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων ή επιστροφή των αδικαιολόγητα εισπραχθέντων ποσών·
  • μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης που έχει συσταθεί προς υποστήριξη της αίτησης παρασχεθέντος πλεονεκτήματος ή είσπραξης προκαταβολής.

Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρατυπίες μπορούν να επισύρουν διοικητικές κυρώσεις όπως:

  • πληρωμή διοικητικού προστίμου·
  • πληρωμή επιπλέον ποσού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το απολύτως αναγκαίο επίπεδο που απαιτείται για να είναι αποτρεπτικό·
  • πλήρης ή μερική αφαίρεση του παρασχεθέντος οφέλους, ακόμα και αν ο οικονομικός φορέας έχει τύχει αδικαιολόγητα μόνο μέρους του οφέλους αυτού ή αποκλεισμός ή αφαίρεση του οφέλους για χρονική περίοδο μεταγενέστερη της περιόδου της παρατυπίας·
  • άλλες κυρώσεις αποκλειστικά οικονομικής φύσης που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο.

Γενικές αρχές

Οι έλεγχοι, τα μέτρα και οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσματικό, σύμμετρο και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Πρέπει σ' αυτά να λαμβάνεται υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης, του παρασχεθέντος πλεονεκτήματος ή του αποκτηθέντος οφέλους και του βαθμού ευθύνης.

Διοικητική κύρωση απαγγέλλεται μόνο εάν προβλέπεται από κοινοτική πράξη προγενέστερη της παρατυπίας.

Η προθεσμία παραγραφής της δίωξης είναι τετραετής, με ημερομηνία έναρξης αυτήν της διάπραξης της παρατυπίας. Για τις συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες παρατυπίες, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία που παύει η διάπραξη της παρατυπίας. Για τα πολυετή προγράμματα, η προθεσμία παραγραφής εκτείνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95

26.12.1995

-

ΕΕ L 312, 23.12.1995

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.05.2011

Top