Help Print this page 
Title and reference
Συμβάσεις εξ αποστάσεως όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Συμβάσεις εξ αποστάσεως όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει αρχές σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρέχονται εξ αποστάσεως. Αυτή η εναρμόνιση αρχών εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη προστασία για τον καταναλωτή κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων με προμηθευτή που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης (τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλειες και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων) που γίνονται από απόσταση (λ.χ. τηλεφωνικώς, με φαξ ή μέσω Διαδικτύου), δηλ. με κάθε μέσο χωρίς να απαιτείται φυσική και ταυτόχρονη παρουσία των συμβαλλόμενων μερών.

Δικαίωμα σκέψης

Αυτή η οδηγία παρέχει στον καταναλωτή το δικαίωμα να σκεφθεί πριν συνάψει τη σύμβαση με τον προμηθευτή. Ως εκ τούτου, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει στον καταναλωτή, γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο (λ.χ. δισκέτα, CD-ROM ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνει όλους τους συμβατικούς όρους. Το διάστημα αυτό ανέρχεται σε 14 ημέρες, κατά τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σύμβασης. Τα μέρη δύνανται, ωστόσο, να συμφωνήσουν από κοινού μεγαλύτερη διάρκεια ή να διαπραγματευθούν διαφορετικούς όρους.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών (30 ημέρες για τις ασφάλειες ζωής και τις πράξεις που αφορούν ατομικές συντάξεις) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν η σύμβαση έχει συναφθεί πριν λάβει ο καταναλωτής τους συμβατικούς όρους (λ.χ. στην περίπτωση ασφαλιστικού συμβολαίου άμεσης κάλυψης)·
  • όταν ο καταναλωτής, ενώ έχει λάβει τους συμβατικούς όρους, έχει παρακινηθεί κατά τρόπο αθέμιτο να συνάψει σύμβαση κατά την περίοδο σκέψης.

Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ενώ έχει ήδη συγκατατεθεί σε εκτέλεση έστω και μέρους της υπηρεσίας, ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποζημιώσει το φορέα παροχής για την παρασχεθείσα υπηρεσία. Αν η υπηρεσία έχει εξ ολοκλήρου παρασχεθεί πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το δικαίωμα αυτό δεν δύναται πλέον να ασκηθεί και ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Το ποσό που θα καταβληθεί (ή η βάση επί της οποίας θα υπολογισθεί) πρέπει να έχει εκ των προτέρων κοινοποιηθεί στον καταναλωτή.

Προκειμένου να παρεμποδισθούν κερδοσκοπικοί ελιγμοί, τα δικαιώματα σκέψης και υπαναχώρησης δεν εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που η τιμή τους ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω εξελίξεων των χρηματοπιστωτικών αγορών (λ.χ. αγορά κινητών αξιών).

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ορισμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κυρίως οι προθεσμιακές υπηρεσίες (λ.χ. η εντολή που δίδει ένας καταναλωτής για την αγορά ορισμένων μετοχών σε καθορισμένη τιμή), μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, εν μέρει ή στο σύνολό τους, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τα ποσά που κατέβαλε για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών.

Ακύρωση της πληρωμής με κάρτα σε περίπτωση κλοπής

Ο καταναλωτής που έχει πέσει θύμα δόλιας χρήσης της πιστωτικής του κάρτας δύναται να ζητήσει την ακύρωση της πληρωμής ή την επιστροφή του ποσού, εάν έχει ήδη καταβληθεί.

Προστασία από μη αιτηθείσες υπηρεσίες

Η οδηγία 2005/29/EK προστατεύει τον καταναλωτή καθώς θεωρεί τις μη αιτηθείσες υπηρεσίες αθέμιτη εμπορική πρακτική. Η έλλειψη απάντησης εκ μέρους του καταναλωτή όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες δεν τον δεσμεύει. Η έλλειψη απάντησης δεν εκλαμβάνεται ως σιωπηρή συγκατάθεση.

Διαδικασίες προσφυγής

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τις δέουσες και αποτελεσματικές (δικαστικές, διοικητικές ή εξώδικες) διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής για να ρυθμίσουν τις ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να μεριμνήσουν ούτως ώστε οι φορείς και οι προμηθευτές τεχνικών επικοινωνίας, εφόσον η τεχνολογία το επιτρέπει, να θέσουν τέλος στις παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω των εξ αποστάσεως τεχνικών επικοινωνίας.

Πλαίσιο

Η οδηγία σκοπό έχει να συμπληρώσει την οδηγία 97/7/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που παρέχει τη δέουσα προστασία στους καταναλωτές για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες πλην των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους. Η νέα οδηγία αποσκοπεί, συνεπώς, στην κάλυψη του νομικού αυτού κενού μέσω της θέσπισης μιας κοινής βάσης για τους όρους σύναψης των εξ αποστάσεως συμβάσεων όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2002/65/EK

9.10.2002

9.10.2004

ΕΕ L 271 της 9.10.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2005/29/EK

12.6.2005

12.12.2007

>ΕΕ L 149 της 11.06.2005

Οδηγία 2007/64/EK

25.12.2007

1.11.2009

ΕΕ L 319 της 5.12.2007

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2002/65/EK του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.06.2011

Top