Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύμβαση της Γενεύης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Σύμβαση της Γενεύης για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση

Η συγκεκριμένη σύμβαση χαράσσει πλαίσιο διακυβερνητικής συνεργασίας με στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση που ενδέχεται να πλήξει πολλές χώρες. Η εν λόγω συνεργασία αφορά τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την οργάνωση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού επιτήρησης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1981 περί συνάψεως της συμβάσεως για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην εν λόγω σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη (ήτοι τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση) δεσμεύονται να περιορίσουν, να προλάβουν και να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και ως εκ τούτου να καταπολεμήσουν τη διαμεθοριακή ρύπανση που οφείλεται σε αυτές.

Η διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις ορίζεται ως η ανθρωπογενής άμεση ή έμμεση εκπομπή στην ατμόσφαιρα ουσιών ή ενέργειας που έχουν σε κάποια άλλη χώρα ζημιογόνες επιπτώσεις για την υγεία, το περιβάλλον και τα υλικά αγαθά, δίχως να είναι δυνατόν να γίνει διάκριση των μεμονωμένων και των συλλογικών πηγών που ευθύνονται για τις εν λόγω εκπομπές.

Πολιτική συνεργασία

Η σύμβαση προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη διαμορφώνουν και εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και στρατηγικές, ιδίως μάλιστα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα. Παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα επειγουσών διαβουλεύσεων σε περίπτωση ρύπανσης ή σημαντικού κινδύνου ρύπανσης εκ μέρους κράτους συγκαταλεγόμενου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Τα μέρη συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο) για να αξιολογήσουν τις επιτευχθείσες προόδους και να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις για θέματα σχετικά με τη σύμβαση.

Επιστημονική συνεργασία

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ιδίως όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων, την επιτήρηση και τη μέτρηση των εκπομπών και των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων ρύπων καθώς και την κατανόηση των επιπτώσεων των εν λόγω ρύπων στην υγεία και το περιβάλλον.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ανταλλάσσουν πληροφορίες ιδίως σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την εκπομπή των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων (αρχής γενομένης με το διοξείδιο του θείου) καθώς και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις τους, τα στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές τροποποιήσεις της διαμεθοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση (ιδίως όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές και τη βιομηχανική ανάπτυξη), τις τεχνικές μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές για την καταπολέμηση των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Συνεργασία σε θέματα επιτήρησης

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμμετέχουν στο συντονισμένο πρόγραμμα επιτήρησης και αξιολόγησης της μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP). Το πρόγραμμα αυτό που διέπεται από χωριστό πρωτόκολλο έχει ως στόχο να παράσχει στα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την επιτήρηση της ατμόσφαιρας, την πραγματοποίηση πληροφορικών μοντέλων, την αξιολόγηση των εκπομπών και την πραγματοποίηση προβλέψεων.

Για να ολοκληρωθεί η εν λόγω συνεργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ άλλων προβλέπουν:

  • την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, με επίκεντρο την επιτήρηση του διοξειδίου του θείου και των συγγενών προς αυτό ουσιών, καθώς και την επιτήρηση των υπόλοιπων κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων,
  • την επιτήρηση της σύστασης των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να υποστούν ρύπανση από τους εν λόγω ρύπους (νερό, έδαφος και βλάστηση) καθώς και των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον,
  • την παροχή μετεωρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων που αφορούν φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά,
  • τη χρήση, όποτε είναι δυνατόν, μεθόδων επιτήρησης και εκπόνησης μοντέλων που να είναι συγκρίσιμες ή τυποποιημένες,
  • την ενσωμάτωση του EMEP στα ενδεδειγμένα εθνικά και διεθνή προγράμματα,
  • την τακτική ανταλλαγή των συγκεντρωνόμενων δεδομένων χάρη στην εν λόγω επιτήρηση.

Πλαίσιο

Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη το 1979 στη Γενεύη στο πλαίσιο της Οικονομικής Κοινότητας των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και ετέθη σε ισχύ το 1983.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 81/462/ΕΟΚ

11.6.1981

-

ΕΕ L 171 της 27.6.1981

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους [Επίσημη Εφημερίδα L 81, 19.3.2004].

Απόφαση 2003/507/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2003, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους (τροποσφαιρικού όζοντος) [Επίσημη Εφημερίδα L 179, 17.7.2003].

Απόφαση 2001/379/ΕΚ του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις από βαρέα μέταλλα [Επίσημη Εφημερίδα L 134, 17.5.2001].

Απόφαση 98/686/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1998 για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλες αποστάσεις, σχετικά με την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θείου [Επίσημη Εφημερίδα L 326, 3.12.1998].

Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1993 που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με τη καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους [Επίσημη Εφημερίδα L 149, 21.6.1993].

Απόφαση 86/277/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το οποίο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) [Επίσημη Εφημερίδα L 181, 4.7.1986].

See also

  • Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. Σύμβαση της Γενεύης (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.11.2011

Top