Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία προσαρμόζει πλήρως τις εθνικές νομοθεσίες στη σύμβαση του Århus του 1998 για την πρόσβαση σε πληροφορίες.

 • Κατοχυρώνει την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες* που κατέχονται από τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό των δημόσιων αρχών*, τόσο κατόπιν αίτησης όσο και μέσω ενεργητικής διάδοσης.
 • Καθορίζει τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις πρακτικές ρυθμίσεις βάσει των οποίων μπορεί να παρασχεθεί η πρόσβαση κατόπιν αίτησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πρόσβαση κατόπιν αίτησης

 • Οι δημόσιες αρχές πρέπει να παρέχουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν σε αιτούντα χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο.
 • Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 2 μήνες για ογκώδεις και περίπλοκες αιτήσεις.
 • Οι δημόσιες αρχές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν μπορούν να αναπαράγονται και να παρέχεται πρόσβαση σε αυτές με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με την αιτούμενη μορφή, εκτός εάν διατίθενται ήδη δημοσίως με άλλο μορφότυπο.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι βοηθούν το κοινό που θέλει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και να διατηρούν κατάλογο δημόσιων αρχών προσιτό στο κοινό.
 • Οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων περιλαμβάνουν τα εξής:
  • διορισμός των υπεύθυνων ενημέρωσης,
  • χώροι για την εξέταση των απαιτουμένων πληροφοριών, και
  • μητρώα ή κατάλογοι των πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές καθώς και λεπτομέρειες για τα κέντρα ενημέρωσης.
 • Αιτήσεις μπορούν να απορριφθούν, αν είναι:
  • προφανώς παράλογες,
  • υπερβολικά αόριστες,
  • αφορούν ημιτελές υλικό, ή
  • αφορούν εσωτερικές επικοινωνίες.
 • Επίσης, μπορούν να απορριφθούν, πλήρως ή εν μέρει, αν η δημοσιοποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά έναν από τους προβλεπόμενους εξαντλητικούς λόγους, για παράδειγμα:
  • τις διεθνείς σχέσεις,
  • τη λειτουργία της δικαιοσύνης,
  • τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή
  • τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών.
 • Η πρόσβαση στα δημόσια αρχεία ή καταλόγους είναι δωρεάν. Οι δημόσιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών, αλλά το ποσό θα πρέπει να είναι εύλογο.
 • Οι αιτούντες που θεωρούν ότι η αίτησή τους αγνοήθηκε ή απορρίφθηκε αδικαιολόγητα έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και άλλου ανεξάρτητου φορέα.

Ενεργητική διάδοση

 • Οι ηλεκτρονικά προσβάσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
  • κείμενα διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών, πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων,
  • εκθέσεις προόδου ως προς την εφαρμογή των παραπάνω θεμάτων,
  • εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος,
  • δεδομένα από την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον,
  • τις άδειες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
  • μελέτες αντίκτυπου και αξιολογήσεις των κινδύνων.
 • Για άλλα σημεία, που δεν συμπεριλαμβάνονται παραπάνω, η ενεργητική διάδοση μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις ίδιες είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2003. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Φεβρουαρίου 2005.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Περιβαλλοντική πληροφορία: οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή για ζητήματα που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

* Δημόσια αρχή: συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων και προσώπων που καλύπτονται από τη νομοθετική πράξη. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν ότι ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει φορείς όταν αυτοί ενεργούν υπό δικαστική ή νομοθετική ιδιότητα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμβαση Århus

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26-32)

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43-48)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13-19)

τελευταία ενημέρωση 03.02.2016

Top