Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (EOOΣ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (EOOΣ)

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας νομικής οντότητας με βάση το κοινοτικό δίκαιο με στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού είναι δυνατόν να συσταθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον ανωτέρω κανονισμό.

Σκοπός του ομίλου θα είναι η διευκόλυνση ή η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του μέσω της συνένωσης των πόρων, δραστηριοτήτων ή ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι αν το κάθε μέλος ενεργούσε μεμονωμένα. Ο στόχος του ομίλου δεν είναι να πραγματοποιεί ο ίδιος κέρδη. Στην περίπτωση που ο όμιλος πραγματοποιεί κέρδη, αυτά κατανέμονται μεταξύ των μελών και φορολογούνται ανάλογα. Οι δραστηριότητές του πρέπει να συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητες των μελών του, χωρίς όμως να μπορούν να τις αντικαταστήσουν. Ένας ΕΟΟΣ δεν μπορεί να απασχολεί πάνω από 500 άτομα.

Ο ΕΟΟΣ μπορεί να απαρτίζεται από εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους και έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Μπορεί να αποτελείται από φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κάποια βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα ή δραστηριότητα ελευθερίου επαγγέλματος ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην ΕΕ.

Ένας ΕΟΟΣ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μέλη υπαγόμενα σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Η σύμβαση για τη σύσταση ενός ΕΟΟΣ πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του ομίλου, το όνομα, τον αριθμό και τον τόπο εγγραφής, εφόσον υπάρχει, κάθε μέλους του ομίλου καθώς και τη διάρκεια του ομίλου όταν δεν είναι αόριστη. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο μητρώο που έχει υποδείξει κάθε κράτος μέλος. Με την εν λόγω καταχώρηση στο μητρώο παρέχεται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα στον ΕΟΟΣ σε όλη την ΕΕ.

Στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C ή S) θα πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με τη σύσταση ή την εκκαθάριση ενός ΕΟΟΣ.

Η έδρα ενός ομίλου θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της ΕΕ. Μπορεί να μεταφερθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Κάθε κράτος μέλος ενός ΕΟΟΣ θα έχει τουλάχιστον μία ψήφο. Εντούτοις, με τη σύμβαση του ομίλου, είναι δυνατόν να απονέμονται σε ορισμένα μέλη περισσότερες ψήφοι, υπό τον όρο ότι κανένα μέλος δεν έχει την πλειοψηφία των ψήφων. Στον κανονισμό αναφέρονται οι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία.

Ο ΕΟΟΣ πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο όργανα: τα μέλη του που ενεργούν συλλογικά και τον ή τους διαχειριστές. Οι διαχειριστές που ενεργούν επ' ονόματι του ομίλου δεσμεύουν τον ΕΟΟΣ έναντι τρίτων ακόμη και όταν οι πράξεις τους δεν εμπίπτουν στους στόχους του ομίλου.

Ο ΕΟΟΣ δεν δικαιούται να απευθύνεται στο κοινό για την προσέλκυση αποταμιεύσεων.

Ένας ΕΟΟΣ δεν θα πρέπει απαραίτητα να συστήνεται με κεφάλαιο. Τα μέλη είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης του ομίλου.

Τα κέρδη ενός ΕΟΟΣ θεωρούνται κέρδη των μελών και κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύμβαση του ομίλου ή, εάν δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση, κατ' ισομοιρία. Τα κέρδη ή οι ζημίες ενός ΕΟΟΣ είναι φορολογητέα στα μέλη του. Λόγω της συμβατικής ελευθερίας, η οποία αποτελεί τη βάση του ΕΟΟΣ, και του γεγονότος ότι τα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο, κάθε μέλος του ΕΟΟΣ ευθύνεται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα χρέη του ΕΟΟΣ.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη αρμονικής ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της ΕΕ και τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς που θα λειτουργεί υπό όρους ανάλογους με τους όρους μιας εθνικής αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, αλλά και για τη μείωση των νομικών, φορολογικών ή ψυχολογικών δυσκολιών που συναντούν τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρίες και οι άλλες οντότητες όταν συνεργάζονται και πέραν των συνόρων, η ΕΕ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κατάλληλο νομικό μέσο υπό τη μορφή Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2137/1985

3.8.1985

-

ΕΕ L 199, 31.7.1985

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.07.2011

Top