Help Print this page 
Title and reference
Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενεάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενεάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται κοινή επιχείρηση, η οποία θα εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η κοινή επιχείρηση συγκεντρώνει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές προσπάθειές της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο του έργου SESAR (ερευνητικό σχέδιο για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι αερομεταφορές αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας και συνοχής. Συμβάλλουν με 220 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και απασχολούν πάνω από 3 εκατ. άτομα. Η αεροπορική κίνηση, η οποία συνεχώς αυξάνεται, αναμένεται να υπερδιπλασιασθεί τα επόμενα 20 χρόνια, ή ακόμη και να τριπλασιασθεί σε ορισμένες περιοχές. Ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες, όμως, που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση αυτής της ροής κυκλοφορίας, έχουν εξελιχθεί ελάχιστα και ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις με δυσκολία.

Τα σημερινά συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δείχνουν σήμερα σημεία γήρανσης και δεν ανταποκρίνονται πλέον στη γρήγορη, οικονομική και αξιόπιστη εξέλιξη των αερομεταφορών στην Ευρώπη που θα είναι ικανή να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της κοινωνίας:

 • ο επιβάτης επιζητεί ένα μεταφορικό μέσο οικονομικά προσιτό και ασφαλές·
 • ο σεβασμός προς το περιβάλλον καθίσταται επιτακτικός·
 • οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έδειξαν ότι το αεροπλάνο μπορεί να αποβεί απειλή κατά της ασφάλειας του ανθρώπου.

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (SES/ΕΕΟ) είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πρόβλημα. Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2004, καθιστώντας τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) αρμοδιότητα της ΕΕ. Αποτελεί θεσμική μεταρρύθμιση της ΑΤΜ με σκοπό την αναδιοργάνωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και τη βελτιωμένη απόδοση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η θεσμική μεταρρύθμιση, ωστόσο, δεν αρκεί για να επιτευχθούν οι στόχοι απόδοσης του ΕΕΟ. Χρειαζόταν και ένα υποδειγματικό άλμα τεχνολογικής μεταρρύθμισης της ΑΤΜ. Το SESAR (ερευνητικό σχέδιο για την ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) είναι ο τεχνολογικός πυλώνας του ΕΕΟ και βασικός μοχλός εφαρμογής του. Το SESAR αποτελείται από τρεις φάσεις:

 • μια φάση καθορισμού (2005-2007), κατά την οποία αναπτύχθηκε το σχέδιο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ή «Γενικό Πρόγραμμα για την ATM»), καθορίζοντας τα διάφορα τεχνολογικά στάδια, τις προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα·
 • μια φάση ανάπτυξης (2007-2016), με δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που θα αποτελέσουν το θεμέλιο των συστημάτων νέας γενεάς·
 • μια φάση εγκατάστασης (2014-2020), κατά την οποία θα εκπονηθούν και θα εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες.

Επιχείρηση SESAR: δράσεις, καθεστώς και χρηματοδότηση

Με τον παρόντα κανονισμό ιδρύεται κοινή επιχείρηση βάσει του άρθρου 187 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θα διαχειρισθεί τη φάση ανάπτυξης του SESAR. Συστήνεται σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδρυτικά μέλη την ΕΕ και τον Eurocontrol, η οποία επιτρέπει τον εξορθολογισμό και το συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών της ΑΤΜ σε ολόκληρη την ΕΕ, με προσανατολισμό στην εγκατάσταση. Η κοινή επιχείρηση επιτρέπει την άντληση και συγκέντρωση της χρηματοδότησης και της τεχνογνωσίας, την ελάττωση του κατακερματισμού λόγω παρόμοιων εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και του δυναμικού καινοτομίας που έχει ο ιδιωτικός τομέας, στο πλαίσιο κατάλληλων ρυθμίσεων καταμερισμού του κινδύνου με τη συμμετοχή φορέων του δημοσίου.

Η κοινή επιχείρηση SESAR είναι αρμόδια για τα εξής:

 • οργάνωση και συντονισμό της ανάπτυξης του έργου SESAR, σύμφωνα με το «Γενικό Πρόγραμμα για την ATM»·
 • εξασφάλιση της χρηματοδότησης των αναγκαίων δραστηριοτήτων, με συνδυασμό και διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων·
 • εκτέλεση και επικαιροποίηση του Γενικού Προγράμματος για την ATM·
 • οργάνωση του τεχνικού έργου έρευνας και ανάπτυξης, επικύρωσης και μελέτης, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθεί κατακερματισμός των προσπαθειών·
 • εξασφάλιση συμμετοχής στο έργο παραγόντων του τομέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (πάροχοι υπηρεσιών, χρήστες, επαγγελματικές οργανώσεις, αερολιμένες, βιομηχανία, καιθώς και η επιστημονική κοινότητα και άλλα επιστημονικά ιδρύματα)·
 • εποπτεία των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κοινών προϊόντων του «Γενικού Προγράμματος για την ATM» και – ενδεχομένως – προκήρυξη ειδικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Η κοινή επιχείρηση SESAR, η οποία έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, είναι φορέας της ΕΕ με νομική προσωπικότητα και χρηματοδοτείται από τις εισφορές των μελών της, καθώς και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εισφορά της ΕΕ προέρχεται από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών δικτύων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007

3.3.2007

-

ΕΕ L 64 της 2.3.2007

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2008

1.1.2009

-

ΕΕ L 352 της 31.12.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.08.2011

Top