Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αεροπορικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Αεροπορικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών

Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου που διέπει όλες τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των τρίτων χωρών στον τομέα των εναέριων μεταφορών. Το εν λόγω σύνολο μέτρων αποβλέπει στην άρση της αβεβαιότητας που επικρατεί στον τομέα των εναέριων μεταφορών μετά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) που κηρύσσει μη σύμμορφες με το κοινοτικό δίκαιο τις διμερείς συμφωνίες (συμφωνίες «Ανοικτός Ουρανός») μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και οκτώ κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Οι συμφωνίες αυτές είχαν συναφθεί από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία και τη Μεγάλη Βρετανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξουσιοδοτούν δε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν το δικαίωμα μεταφοράς των αερομεταφορέων που ορίζουν τα υπογεγραμμένα κράτη.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), οι συμφωνίες αυτές παραβαίνουν διττώς το κοινοτικό δίκαιο. Αφενός παραβιάζουν το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων στην αγορά σε ό,τι αφορά τις γραμμές μεταξύ όλων των κρατών μελών και τρίτων χωρών, με την ύπαρξη ρήτρας εθνικότητας· αφετέρου, μόνο η Κοινότητα δικαιούται να αναλαμβάνει τον εν λόγω τύπο υποχρεώσεων όταν οι συμφωνίες θίγουν την άσκηση κοινοτικής αρμοδιότητας, δηλαδή όταν αφορούν τομείς που καλύπτονται από κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις.

Το Δικαστήριο εξηγεί ότι αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν κάποιον αερομεταφορέα, οι συμφωνίες αυτές συνιστούν, κατ' επέκταση, εμπόδιο στην ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι το άνοιγμα των ευρωπαϊκών ουρανών στις αμερικανικές εταιρείες δεν είναι αμοιβαίο για το σύνολο των κοινοτικών αερομεταφορέων.

Ο νέος κανονισμός

Ο παρών κανονισμός, ο οποίος εγγράφεται στο σύνολο των προαναφερθέντων προταθέντων μέτρων, θεσπίζει δέσμη αρχών για την εξασφάλιση κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών στην Κοινότητα ούτως ώστε, στις διμερείς σχέσεις τους με τις τρίτες χώρες στον τομέα των αερομεταφορών, τα κράτη μέλη να μην διακινδυνεύουν παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε την αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και σύναψη τέτοιων συμφωνιών, όταν αυτές αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε, επίσης, το δικαίωμα των κοινοτικών αερομεταφορέων να επωφελούνται του δικαιώματος εγκατάστασης στην Κοινότητα, καθώς και του δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης στην αγορά σε ό,τι αφορά τις γραμμές μεταξύ όλων των κρατών μελών και τρίτων χωρών (ρήτρα εθνικότητας).

Η Κοινότητα οφείλει να διορθώσει, στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες, τα στοιχεία που θίγουν το κοινοτικό δίκαιο. Λόγω του σημαντικού αριθμού διμερών συμφωνιών, τα κράτη μέλη, εφόσον δεν έχει δρομολογηθεί κοινοτική διαπραγμάτευση, δικαιούνται να διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες για τη σύναψη νέας συμφωνίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης, πλην όμως οφείλουν, στην περίπτωση αυτή, να ενεργούν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα της εν λόγω συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο.

Ο νέος κανονισμός δημιουργεί σύστημα κοινοποίησης και έγκρισης των διμερών διαπραγματεύσεων που διεξάγουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την εναρμόνιση των υφιστάμενων συμφωνιών με το κοινοτικό δίκαιο, μέσω της θέσπισης τυποποιημένων ρητρών. Επιβάλλει, επίσης, ορισμένες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέσπιση συστημάτων που δεν εισάγουν διακρίσεις, σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τον βιομηχανικό κλάδο και την απόδοση διασφαλισμένων δικαιωμάτων διακίνησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κάποιο κράτος μέλος δύναται να εγκαινιάσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα, με αντικείμενο νέα συμφωνία ή την τροποποίηση υφιστάμενης συμφωνίας παροχής αεροπορικών υπηρεσιών, των παραρτημάτων της ή οποιασδήποτε άλλης διμερούς ή πολυμερούς συναφούς ρύθμισης, της οποίας το αντικείμενο εμπίπτει εν μέρει στην κοινοτική αρμοδιότητα, εφόσον περιληφθεί στις διαπραγματεύσεις κάθε σχετική ρήτρα που έχει καταρτισθεί από κοινού από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, και τηρηθεί η διαδικασία τυποποίησης.

Εάν κάποιο κράτος μέλος έχει την πρόθεση να εγκαινιάσει διαπραγματεύσεις, ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή περί αυτού. Εάν, εντός των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών που έπονται της παραλαβής της κοινοποίησης, η Επιτροπή συμπεράνει ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους τρεχουσών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης χώρας ή/και να οδηγήσουν σε αντιβαίνουσα προς το κοινοτικό δίκαιο συμφωνία, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη δεν συνάπτουν καμία νέα ρύθμιση με τρίτη χώρα η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του αριθμού των κοινοτικών αερομεταφορέων που μπορούν να καθορισθούν για τη διασφάλιση των δρομολογίων μεταξύ του εδάφους τους και της εν λόγω τρίτης χώρας.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/2004

30.5.2004

-

ΕΕ L 157 της 30.4.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών [Επίσημη Εφημερίδα L 240 της 24.08.1992].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.09.2007

Top