Help Print this page 
Title and reference
Τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu»

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu»

Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu» του Διαδικτύου επιτρέπει στην Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της διαδικτυακή ταυτότητα. Έχει στόχο να καταστήσει περισσότερο εμφανή την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο Διαδίκτυο, να εξασφαλίσει στους χρήστες μεγαλύτερη επιλογή ονομάτων τομέα και να διευκολύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να καθορίσει τους όρους υλοποίησης του τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD) «.eu» και ιδίως να συμβάλει στον ορισμό του μητρώου και να θεσπίσει το πλαίσιο γενικής πολιτικής εντός του οποίου θα λειτουργεί το μητρώο.

Η δημιουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu» αποτελεί έναν από τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης ηλεκτρονική Ευρώπη 2002 με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προώθηση της χρήσης του Διαδικτύου.

Ο τομέας «.eu» δεν θα αντικαταστήσει τους ήδη υφιστάμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τομείς (παραδείγματος χάριν «.fr» για τη Γαλλία ή «.it» για την Ιταλία), απλώς θα τους συμπληρώσει και θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαθέτουν πανευρωπαϊκή διαδικτυακή ταυτότητα (κυρίως διευθύνσεις ιστοτόπων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στόχοι

Η υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu» ανταποκρίνεται στους ακόλουθους στόχους:

 • διευκόλυνση της χρήσης των δικτύων του Διαδικτύου και διεύρυνση της επιλογής των χρηστών μέσω της παροχής συμπληρωματικών δυνατοτήτων καταχώρισης στους υφιστάμενους εθνικούς τομείς ανωτάτου επιπέδου (ccTLD) ή σε τομείς ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα·
 • βελτίωση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών εξυπηρετητών μέσω εξασφάλισης της διάθεσης στην ΕΕ εξυπηρετητών ονομάτων «.eu»·
 • βελτίωση της προβολής της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στο παγκόσμιο δίκτυο και προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.

Χαρακτηριστικά του μητρώου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τον ορισμό του μητρώου, έπειτα από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.

Το μητρώο αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συγκροτείται βάσει της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους μέλους και έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Υποχρεώσεις του μητρώου

Το μητρώο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • καταχωρίζει στον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», μέσω οποιουδήποτε διαπιστευμένου καταχωρητή .eu, τα ονόματα τομέα που ζητούνται από κάθε επιχείρηση, οργανισμό και φυσικό πρόσωπο που έχουν την έδρα τους ή διαμένουν στην ΕΕ·
 • θεσπίζει, σε διαβούλευση με την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, την πολιτική καταχώρισης για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος·
 • επιβάλλει τέλη τα οποία σχετίζονται άμεσα με το κόστος που ανακύπτει·
 • εφαρμόζει πολιτική εξώδικης διευθέτησης των διαφορών για την ταχεία επίλυση των διαφορών μεταξύ των κατόχων ονομάτων τομέα όσον αφορά τα δικαιώματα που αφορούν τα ονόματα, καθώς και των διαφορών που αφορούν μεμονωμένες αποφάσεις του μητρώου·
 • θεσπίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες διαπίστευσης των καταχωρητών «.eu»·
 • διασφαλίζει την ακεραιότητα των βάσεων δεδομένων των ονομάτων τομέα.

Πλαίσιο δράσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη θέσπιση των κανόνων πολιτικής δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται στην υλοποίηση και στις λειτουργίες του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», καθώς και των αρχών της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την καταχώριση. Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται ιδίως:

 • η πολιτική εξώδικης διευθέτησης διαφορών·
 • η πολιτική δημοσίου συμφέροντος για τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις ονομάτων τομέα·
 • η πολιτική για την ενδεχόμενη ανάκληση ονομάτων τομέα·
 • τα γλωσσικά ζητήματα και οι γεωγραφικές έννοιες·
 • η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των λοιπών δικαιωμάτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η ΕΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των λοιπών δικαιωμάτων που αναφέρονται στις βάσεις δεδομένων του μητρώου.

Έκθεση εφαρμογής

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, ένα έτος μετά από την έγκριση του κανονισμού και στη συνέχεια ανά διετία.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στη νομοθεσία των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002

30.4.2002

-

ΕΕ L 113, 30.4.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311, 21.11.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 6ης Ιουλίου, η οποία παρουσιάζει την έκθεση σχετικά με την υλοποίηση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του τομέα ανωτάτου επιπέδου«.eu» [COM(2007) 385 τελικό].

Δύο έτη μετά την εκκίνησή του, ο τομέας ανωτάτου επιπέδου (TLD) «.eu» γνωρίζει αδιαμφισβήτητη επιτυχία.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα ονόματα τομέα «.eu» χρησιμοποιούνται εντατικά και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πολιτών, του κλάδου και άλλων οργανισμών. Σύμφωνα με το EURid, δημιουργήθηκαν στο Διαδίκτυο πάνω από 2,8 εκατομμύρια τομείς «.eu», θέτοντας έτσι τον τομέα «.eu» στην τέταρτη θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ένατη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των μεγαλύτερων τομέων ανωτάτου επιπέδου («.com», «.net», «.info», «etc.»). Η πρόκληση πλέον συνίσταται στην περαιτέρω βελτίωση της προσφερόμενης στους πελάτες υπηρεσίας μέσω παραδείγματος χάριν της θέσπισης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους καταχωρητές.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση [Επίσημη Εφημερίδα L 162 της 30.4.2004].

Ο εν λόγω κανονισμός διευκρινίζει ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 , μεταξύ των οποίων το περιεχόμενο των αιτήσεων καταχώρισης, τους κανόνες που σχετίζονται με τη διαπίστευση των καταχωρητών, τις διαδικασίες όσον αφορά τις γλώσσες και τις αποκλειστικές γεωγραφικές ονομασίες, καθώς και τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις των ονομάτων τομέα.

Αυτός ο κανονισμός υλοποίησης καθιερώνει επίσης μια διαδικασία καταχώρισης κατά στάδια, καθώς και μια διαδικασία εξώδικης επίλυσης των διαφορών.

Οι αιτήσεις καταχώρισης πρέπει να απευθύνονται στους διαπιστευμένους από το μητρώο EURid καταχωρητές, μητρώο στο οποίο έχει ανατεθεί από την Επιτροπή η διαχείριση των ονομάτων τομέα «.eu» (βλ. παρακάτω). Οι καταχωρίσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας (άρθρο 14).

See also

 • Τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας των Πληροφορ (EN)ιών και Μέσων Ενημέρωσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.05.2011

Top