Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας όσον αφορά τα μέσα πληρωμών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας όσον αφορά τα μέσα πληρωμών

Με την έκδοση απόφασης-πλαισίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνει το πλαίσιο μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την καταπολέμηση κάθε μορφής απάτης που διαπράττεται με μέσα πληρωμών πλην των μετρητών. Ορίζει, ιδίως, τις απατηλές συμπεριφορές οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν ποινική παράβαση που υπόκειται σε κυρώσεις σε όλη την Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αποσκοπεί στη συμπλήρωση μιας σειράς άλλων μέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής, ιδίως τα εξής:

  • κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικαστικό δίκτυο
  • κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ε.Ε.·
  • κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ για τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση-πλαίσιο, κάθε μορφή απάτης όσον αφορά τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών αναγνωρίζεται ως ποινικό αδίκημα και τιμωρείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης με κυρώσεις αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Παράνομες συμπεριφορές

Η προσέγγιση την οποία ακολουθεί η παρούσα απόφαση-πλαίσιο συνίσταται στην αποφυγή της χρήσης αυστηρά καθορισμένων χαρακτηρισμών βάσει του ισχύοντος ποινικού δικαίου, γιατί δεν καλύπτουν τα ίδια στοιχεία σε όλες τις χώρες. Επομένως, η απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται στην κατάρτιση καταλόγου εκ προθέσεως συμπεριφορών που πρέπει να θεωρούνται ποινικά αδικήματα σε ολόκληρη την Ένωση. Οι διάφορες συμπεριφορές προσδιορίζονται σε συνάρτηση με το αν αυτές στρέφονται κατά του μέσου πληρωμής αυτού καθαυτού ή της κατασκευής του μέσου πληρωμής, ή αν στρέφονται κατά μιας ή περισσοτέρων πράξεων πληρωμής, ή κατά του συστήματος που χρησιμοποιείται για την παραγγελία, τη συλλογή, την επεξεργασία, την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων πληρωμής.

Κυρώσεις

Κάθε κράτος μέλος χαρακτηρίζει τα απαριθμούμενα είδη συμπεριφοράς ως ποινικά αδικήματα. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβλέψουν ποινικές κυρώσεις για τα εν λόγω αδικήματα, ανάλογα με το αν τα αδικήματα αυτά διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Δεν επισύρουν απαραιτήτως στέρηση της ελευθερίας, εκτός για τα σοβαρότερα αδικήματα που δύνανται να δικαιολογήσουν έκδοση. Τα κράτη μέλη έχουν κάποια διακριτική ευχέρεια ως προς τον προσδιορισμό της σοβαρότητας ενός αδικήματος, καθώς και ως προς τον προσδιορισμό της φύσης και της βαρύτητας των ποινών που μπορούν να επιβληθούν.

Δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών

Ορίζονται κριτήρια όσον αφορά τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστικών αρχών για τη δίωξη των αδικημάτων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Κάθε κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία εφόσον το αδίκημα διαπράττεται:

  • στο έδαφός του·
  • από υπηκόους του (εφόσον το κράτος μέλος αναγνωρίζει την εξωεδαφική δικαιοδοσία)·
  • προς όφελος νομικού προσώπου που έχει την έδρα του στο έδαφος του αρμόδιου κράτους μέλους.

Προβλέπονται επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της δίωξης των αδικημάτων και στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος δεν εκδίδει τους υπηκόους του.

Συνεργασία

Προβλέπεται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και οργανισμών που συμμετέχουν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, και των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τις έρευνες και την καταστολή των αδικημάτων που προβλέπονται από την παρούσα πρόταση. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν συμπληρωματικοί μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες και άλλες ρυθμίσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης πλαισίου από τα κράτη μέλη, το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της.

Η παρούσα πράξη επηρεάζεται από την απόφαση C-176/03 (es de en fr) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την κατανομή ων αρμοδιοτήτων στον ποινικό τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ

2.6.2001

2.6.2003

EE L 149 της 2.6.2001

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δεύτερη έκθεση η οποία βασίζεται στο άρθρο 14 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών [COM(2006) 65 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25-26 Οκτωβρίου 2004, αυτή τη δεύτερη έκθεση επί τη βάσει συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη. Η παρούσα έκθεση αφορά την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Συμπεριλαμβάνει τα νέα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη στα οποία αναφέρεται η έκθεση συμμορφώνονται με την απόφαση-πλαίσιο. Η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο δεν έχουν λάβει ακόμα όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να πραγματοποιηθεί πλήρως η μεταφορά της απόφασης-πλαισίου: το σχετικό νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμα να εγκριθεί από το εθνικό Κοινοβούλιο. Η Κύπρος δεν έχει διαβιβάσει πληροφορίες επαρκείς ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή την πλήρη αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι επτά κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει το σύνολο της νομοθεσίας τους, ή δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου κατά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της έκθεσης.

Έκθεση της Επιτροπής η οποία βασίζεται στο άρθρο 14 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών [COM(2004) 346 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το άρθρο 14 της προαναφερόμενης απόφασης-πλαισίου ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη για να συμμορφωθούν με την απόφαση-πλαίσιο. Η Επιτροπή επικρίνει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαβίβασαν εμπρόθεσμα (ως τις 2 Ιουνίου 2003) τις πληροφορίες οι οποίες ήταν αναγκαίες για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση-πλαίσιο στο εσωτερικό δίκαιο. Η έκθεση βασίζεται, κατά συνέπεια, σε ελλιπείς πληροφορίες. Η Επιτροπή βασίζει την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου στις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από 9 κράτη μέλη.

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μόνο πέντε κράτη μέλη (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μετέφεραν εμπρόθεσμα τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου. Η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν επίσης γνωστοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς που έλαβαν. Το Βέλγιο θεωρεί ότι η νομοθεσία του είναι ήδη σύμμορφη με τις διατάξεις, δεν παρέχει όμως καμία άλλη διασαφήνιση όσον αφορά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Αυστρία, η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο βρίσκονταν στο στάδιο της υλοποίησης των απαιτούμενων εθνικών διατάξεων κατά την ημερομηνία της έκθεσης. Οι Κάτω Χώρες είχαν λάβει μέτρα τα οποία δεν είχαν ακόμα τεθεί σε ισχύ. Η Δανία και η Πορτογαλία δεν έχουν απαντήσει στην Επιτροπή.

Η έκθεση περιλαμβάνει εν συνεχεία λεπτομερή ανάλυση των μέτρων που έχουν πράγματι ληφθεί από τα εν λόγω κράτη μέλη. Οι περισσότερες από τις διατάξεις υλοποιήθηκαν από την πλειονότητα των κρατών μελών που έχουν μεταφέρει την απόφαση-πλαίσιο· εντούτοις, ο βαθμός αυτής της υλοποίησης διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ιδίως όσον αφορά τις κυρώσεις (άρθρο 6).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.06.2006

Top