Help Print this page 
Title and reference
Η θέσπιση εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Η θέσπιση εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον ταχυδρομικό τομέα επετεύχθη, σε νομοθετικό επίπεδο, το 2008 με την υιοθέτηση της οδηγίας 2008/6/ΕΚ. Το βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς και η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ πέρασε σε στάδιο αποφασιστικής σημασίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σε προσιτές τιμές σε όλη την ΕΕ. Η δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών κανονιστικών αρχών είναι ο βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ. Επίσης παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο για τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αρχών τιμολόγησης, καθιερώνοντας κοινούς κανόνες για τη διαφάνεια των λογαριασμών όσον αφορά τους φορείς παροχής της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και ορίζοντας και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές υπηρεσιών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Το κοινοτικό πλαίσιο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΕ ορίζεται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ και από την οδηγία 2008/6/ΕΚ, η οποία αποτελεί και το τελευταίο βήμα για τη μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ, που ξεκίνησε το 1992 με μία Πράσινη Βίβλο. Η οδηγία 97/67/ΕΚ σήμανε την έναρξη της διαδικασίας ελευθέρωσης, η οποία εμβάθυνε περισσότερο με την οδηγία 2002/39/ΕΚ και οδήγησε σε περαιτέρω βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς..

Η οδηγία αυτή θέσπισε χρονοδιάγραμμα για προοδευτική ελευθέρωση σε δύο στάδια: 1η Ιανουαρίου 2003 για τις επιστολές που ζυγίζουν λιγότερο από 100 g.(ή των οποίων το ταχυδρομικό τέλος είναι τριπλάσιο σε σχέση με την απλή επιστολή) και 1η Ιανουαρίου 2006 για επιστολές που ζυγίζουν λιγότερο από 50 g. (ή των οποίων το ταχυδρομικό τέλος είναι κατά δυόμισι φορές μεγαλύτερο σε σχέση με την απλή επιστολή).

Η οδηγία 2008/6/ΕΚ ορίζει προθεσμία για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 για την πλειοψηφία των κρατών μελών (95% του όγκου της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ) και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 για τα λοιπά κράτη μέλη.

Υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες να απολαύουν του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας μονίμως σε όλα τα σημεία της επικράτειας σε προσιτές τιμές για όλους τους χρήστες.

Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πυκνότητα των σημείων επαφής και των σημείων πρόσβασης να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και η καθολική υπηρεσία διασφαλίζεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, για τουλάχιστον μία περισυλλογή και μία διανομή στην οικία ή στην επιχειρηματική έδρα (άρθρο 3).

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει την παροχή της καθολικής υπηρεσίας και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας ώστε να καλύπτεται το σύνολο της εθνικής επικράτειας, οι οποίες υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση (άρθρο 4). Κάθε κράτος μέλος καθορίζει και δημοσιεύει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν προβλεφθεί για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

Και θα αποκαλύπτει την ταυτότητα του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η παροχή καθολικής υπηρεσίας ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις (άρθρο5):

 • πληροί τις βασικές απαιτήσεις·
 • παρέχεται στους χρήστες, κάτω από ανάλογες συνθήκες, η ίδια υπηρεσία·
 • παρέχεται χωρίς διακρίσεις, οποιασδήποτε μορφής, ιδιαίτερα διακρίσεις με βάση πολιτικά, θρησκευτικά ή ιδεολογικά κριτήρια·
 • δεν διακόπτεται ούτε σταματά, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας·
 • εξελίσσεται ανάλογα με το τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις ανάγκες των χρηστών .

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας προσφέρουν τακτικά στους χρήστες και στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 6).

Εξασφάλιση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Η οδηγία 2008/6/ΕΚ αποτελεί το τελευταίο νομοθετικό βήμα για το βαθμιαίο άνοιγμα της αγοράς, καθιστώντας υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να μην αναγνωρίζουν ή διατηρούν σε ισχύ αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για τη δημιουργία και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας υποστηρίζουν και αποδείξουν ότι η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δημιουργεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, η οδηγία 2008/6/ΕΚ προβλέπει αποζημίωση από τα κράτη μέλη με τη μορφή διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, δημόσιας χρηματοδότησης ή μηχανισμού επιμερισμού του κόστους μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και/ή των χρηστών ή με όποιο άλλο μέσο είναι συμβατό με τη Συνθήκη.

Κάθε δήλωση άδικης οικονομικής επιβάρυνσης πρέπει να αξιολογείται και να εγκρίνεται από την ανεξάρτητη εθνική κανονιστική αρχή (άρθρο 7).

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και καθεστώτα χορήγησης αδειών

Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαδικασίες χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών αδειών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις και να διασφαλιστεί η παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν γενικές άδειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις .

Όλες οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις χορήγησης αδειών που αφορούν φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών πρέπει να είναι διαφανείς, προσιτές, αμερόληπτες, αναλογικές, ακριβείς και σαφείς, να δημοσιεύονται εκ των προτέρων και να είναι βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 9).

Τέλη και διαφάνεια λογαριασμών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα τέλη καθεμιάς από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 • οι τιμές είναι προσιτές ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και με γνώμονα τις ειδικές εθνικές συνθήκες, να έχουν πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες·
 • οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να παρέχουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή καθολικής υπηρεσίας·
 • η εφαρμογή ενιαίου τέλους δεν αποκλείει το δικαίωμα του φορέα ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας να συνάπτουν με ορισμένους χρήστες ξεχωριστές συμφωνίες όσον αφορά τις τιμές·
 • τα τέλη πρέπει να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις·
 • όταν οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας εφαρμόζουν ειδικά τέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων όσον αφορά τόσο τα τέλη όσο και τους σχετικούς όρους (άρθρο 12).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή παροχή της καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους εθνικούς τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να τηρούν τις ακόλουθες αρχές όσον αφορά τα καταληκτικά τέλη για το διακοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο:

 • τα καταληκτικά τέλη πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δαπάνες διεκπεραίωσης και διανομής της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας·
 • το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι ανάλογο προς την ποιότητα της υπηρεσίας·
 • τα καταληκτικά τέλη πρέπει να είναι διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις (άρθρο 13).

Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όσον αφορά τα εσωτερικά λογιστικά τους συστήματα, τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς προκειμένου να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν μέρος της καθολικής υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών. Αυτά τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζόμενων και αντικειμενικά εύλογων λογιστικών αρχών

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι το λογιστικό σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιείται έχει ελεγχθεί από αρμόδιο, ανεξάρτητο φορέα (άρθρο 14).

Ποιότητα των υπηρεσιών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι καθορίζονται και δημοσιεύονται οι προδιαγραφές των υπηρεσιών σχετικά με την καθολική υπηρεσία ώστε να εξασφαλίζεται καθολική υπηρεσία καλής ποιότητας.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές αφορούν ιδιαίτερα τις προθεσμίες διεκπεραίωσης, καθώς και την κανονικότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών (άρθρο 16).

Οι ποιοτικές προδιαγραφές για τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες (που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας) είναι οι ακόλουθες: D + 3 για το 85% των ταχυδρομικών αντικειμένων της ταχύτερης τυποποιημένης υπηρεσίας και D + 5 για το 97% αυτών των αντικειμένων, όπου D η ημερομηνία κατάθεσης και οι αριθμοί 3 και 5 ο αριθμός εργάσιμων ημερών ανάμεσα σ’ αυτή την ημερομηνία και την ημερομηνία παράδοσης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ποιοτικές προδιαγραφές για την εθνική αλληλογραφία και διασφαλίζουν τη συμβατότητά τους με εκείνες που ισχύουν για τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για τις εθνικές τους υπηρεσίες στην Επιτροπή, η οποία και τις δημοσιεύει με τον ίδιο τρόπο όπως και τις προδιαγραφές για τις ενδοκοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες (άρθρα 17 και 18).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών καθιερώνουν διαφανείς, απλές και φθηνές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να επιλύονται οι διαφορές δικαίως και ταχέως. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν επίσης την ανάπτυξη ανεξάρτητων εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και χρηστών (άρθρο 19).

Η εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών συνεχίζεται σε συνάρτηση με το συμφέρον των χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης είναι επιφορτισμένη με την επεξεργασία των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν στον τομέα των ταχυδρομείων, βάσει εντολών που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στην οδηγία 83/189/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει τη διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (άρθρο 20).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικές κανονιστικές αρχές

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή (άρθρο 21).

Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες εθνικές κανονιστικές αρχές για τον τομέα των ταχυδρομείων, που είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητες από τους ταχυδρομικούς φορείς.

Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των κανονιστικών λειτουργιών από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.

Παροχή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών παρέχουν όλες τις οικονομικές πληροφορίες και τις πληροφορίες σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τη συμμόρφωση με τις διατάξεις ή τις αποφάσεις βάσει της παρούσας οδηγίας· για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς (άρθρο 22α).

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις στην εσωτερική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

Κάθε τέσσερα έτη και για πρώτη φορά το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω αναφερόμενη υποχρέωση, τα ακόλουθα κράτη μέλη αποφάσισαν να επικαλεστούν το δικαίωμα να αναβάλουν την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας 2008/6/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 97/67/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/1995/0221]

10.02.1998

09.02.1999

ΕΕ L 15 της 21.01.1998

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2002/39/ΕΚ

05.07.2002

31.12.2002

ΕΕ L 176 της 05.07.2002

Οδηγία 2008/6/ΕΚ

27.2.2008

31.12.2010/31.12.2012

ΕΕ L 52 της 28.2.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

20.11.2003

-

ΕΕ L 284 της 31.10.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 22ας Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ [COM(2008) 884 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η τέταρτη έκθεση εφαρμογής παρέχει εκτενή αξιολόγηση της γενικής μεταφοράς της ταχυδρομικής οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής βασικών στοιχείων της ταχυδρομικής οδηγίας και ρυθμιστικών εξελίξεων, καθώς και λεπτομερών τάσεων της αγοράς (περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις τεχνικές και κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές σχετικά με την απασχόληση και την ποιότητα των υπηρεσιών). Η έκθεση περιγράφει τις κύριες εξελίξεις μετά την έκδοση της τελευταίας έκθεσης εφαρμογής τον Οκτώβριο του 2006 και καλύπτει την περίοδο αναφοράς 2006 – 2008.

Οι ακόλουθες κύριες κανονιστικές εξελίξεις παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

 • Η Γερμανία άνοιξε πλήρως την ταχυδρομική της αγορά την 1η Ιανουαρίου 2008.
 • Η Ολλανδία, όπου αναμενόταν πλήρες άνοιγμα της αγοράς, ανέβαλε την ελευθέρωση χωρίς να θέσει συγκεκριμένη ημερομηνία για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς.
 • Όσον αφορά την ανάπτυξη ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα, επί του παρόντος επικρατεί μια τάση προς την (υποχρεωτική ή υπό όρους) πρόσβαση στο δίκτυο διανομής από τους ανταγωνιστές.
 • Η πρόοδος προς τη μείωση των νομικών εμποδίων για τη συμμετοχή στον ανταγωνισμό και την εξασφάλιση ίσων όρων παρουσιάζει ποικίλα χαρακτηριστικά. Η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται από τις εξαιρέσεις των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και η Επιτροπή πρότεινε μια σχετική τροποποίηση της 6ης οδηγίας ΦΠΑ το 2003. Η έλλειψη πρόσβασης ανταγωνιστικών φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ταχυδρομικές διευθύνσεις εξακολουθεί να έχει κρίσιμη σημασία σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι διαδικασίες εξουσιοδότησης και αδειοδότησης και οι σχετικοί όροι δεν συντελούν πάντοτε στην ανάπτυξη ανταγωνισμού.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 18ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ [COM(2006) 595 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί από την Επίσημη Εφημερίδα]. Η τρίτη έκθεση συνόδευε την πρότασης της τρίτης ταχυδρομικής οδηγίας, και βασίστηκε στο πόρισμα ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης.

Η τρίτη έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα πολιτικής της ταχυδρομικής οδηγίας έχουν επιτευχθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2006): πρώτον, τα μονοπώλια μειώνονται σταδιακά, είτε με την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του βαθμιαίου ανοίγματος της αγοράς που έχει προβλεφθεί στην ταχυδρομική οδηγία (π.χ. μείωση του αποκλειστικού τομέα στα 50 g την 1η Ιανουαρίου 2006) είτε με το επιπλέον άνοιγμα σημαντικών τομέων (όπως το διαφημιστικό ταχυδρομείο) είτε με το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς (UK, SE, FI). Δεύτερον, ο βαθμός ανταγωνισμού αυξήθηκε και, στα πιο προχωρημένα κράτη μέλη, τα μερίδια αγοράς των κατεστημένων φορέων μειώθηκαν σε περίπου 90% ενώ ο προσλαμβανόμενος βαθμός ανταγωνισμού αυξήθηκε γενικά στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2005. Τρίτον, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας αναδιαρθρώθηκαν και αναπροσαρμόστηκαν με επιτυχία στις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς. Αυτό υποστηρίζεται από τη γενικά θετική τάση όσον αφορά τη συνολική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Τέταρτον, η ποιότητα της υπηρεσίας βελτιώθηκε, η ικανοποίηση των καταναλωτών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και διατηρήθηκε η καθολική υπηρεσία.

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 23ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/EΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2002/39/EΚ) [COM(2005) 102 τελικό – Επίσημη Εφημερίδα C 123 της 21.05.2005]. Σε αυτή τη δεύτερη έκθεση επιβεβαιώνεται ότι, συνολικά, η μεταρρύθμιση του ταχυδρομικού τομέα στην ΕΕ έχει προχωρήσει πολύ. Παρόλο που δεν έχει περατωθεί ακόμη, έχει παραγάγει ήδη έναν συγκεκριμένο αριθμό σημαντικών βελτιώσεων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και το διαχωρισμό μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων της αγοράς. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή ορισμένων πιο σύνθετων ρυθμιστικών απαιτήσεων της ταχυδρομικής οδηγίας (τιμολογιακός έλεγχος, διαφάνεια των λογαριασμών, γενικές και ειδικές άδειες) απαιτεί ορισμένες ακόμη προσπάθειες. Εξάλλου, όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει ακόμη να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός και ότι είναι αναγκαίο, σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης, να αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα των φορολογικών υποχρεώσεων. Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, είναι απαραίτητο: όλοι οι φορείς της αγοράς να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρονται για να συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός του εν λόγω τομέα· να τηρείται το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε στην οδηγία· να καθιερωθεί ρυθμιστική παρακολούθηση, καθώς και αποδοτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής· να οργανωθεί μια συζήτηση σε βάθος για τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής στον τομέα των ταχυδρομείων.

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (οδηγία 97/67/ΕΚ) [COM(2002) 632 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Το 2000, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες της ΕΕ αντιπροσώπευαν έσοδα περίπου 85 δισ. ευρώ και απασχολούσαν άμεσα περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια άτομα.

Η ταχυδρομική οδηγία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Καθιερώνοντας ελάχιστη καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, εξασφαλίζει τη διατήρηση μιας κοινωφελούς υπηρεσίας, στο πλαίσιο της μελλοντικής εξέλιξης της αγοράς. Εξάλλου, προωθώντας την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών, χάρη σε μέτρα όπως π.χ. ο καθορισμός στόχων των υπηρεσιών (ας σημειωθεί ότι το 2001, το 92,3 % της διασυνοριακής αλληλογραφίας προτεραιότητας στην ΕΕ διανεμήθηκε σε διάστημα D + 3) και τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, η ταχυδρομική οδηγία συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και στον περιορισμό των εμποδίων που θέτουν τα σύνορα. Ακόμα και εάν εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα συμμόρφωσης όσον αφορά την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η ταχυδρομική οδηγία πέτυχε επίσης την ελάχιστη εναρμόνιση της αγοράς. Έδωσε τη δυνατότητα για μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς και, με την προοπτική αυτή, κατέστη δυνατή η επιτάχυνση, αφενός, του ρυθμού των ταχυδρομικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και, αφετέρου, του ρυθμού αναδιάρθρωσης του ταχυδρομικού τομέα για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, σχετικά με την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [Επίσημη Εφημερίδα C 48 της 16.02.1994].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.02.2009

Top