Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας στις ευρωπαϊκές οδικές σήραγγες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας στις ευρωπαϊκές οδικές σήραγγες

Ορισμένες ευρωπαϊκές σήραγγες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης εδώ και πολύ καιρό, σχεδιάστηκαν σε εποχές όπου οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι όροι μεταφοράς ήταν πολύ διαφορετικοί απ΄ ό,τι σήμερα. Τα πρόσφατα ατυχήματα στις σήραγγες υπογραμμίζουν τη σημασία της λήψης εναρμονισμένων μέτρων ασφαλείας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ιστορικό

Οι σήραγγες αποτελούν σημαντικές υποδομές οι οποίες διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των απέραντων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και είναι συνεπώς αναγκαίες για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και για την ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών.

Ωστόσο, τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στις σήραγγες, ιδιαίτερα οι πυρκαγιές, είναι δυνατόν να έχουν δραματικές συνέπειες και να αποβούν εξαιρετικά επαχθή από πλευράς ανθρώπινων ζωών, αύξησης της συμφόρησης, της ρύπανσης και των εξόδων αποκατάστασης.

Οι πυρκαγιές που συνέβησαν στις σήραγγες του Mont-Blanc (Γαλλία/Ιταλία) και του Tauern (Αυστρία) το 1999, και στη σήραγγα του Gothard (Ελβετία) το 2001 κατέδειξαν τις συνέπειες των ατυχημάτων αυτών στις σήραγγες από πλευράς ανθρώπινων ζωών και οικονομικού κόστους: δεκάδες νεκροί και τραυματίες και διακοπή της κυκλοφορίας σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς άξονες για πολλούς μήνες, ακόμα και χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, προβληματισμένη από την αύξηση της συχνότητας των ατυχημάτων, έχει ανακοινώσει στη Λευκή βίβλο με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών με ορίζοντα το 2010: η ώρα των αποφάσεων» ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που εφαρμόζονται στις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Η οδηγία αυτή καθορίζει ένα σύνολο ελάχιστων εναρμονισμένων κανόνων ασφαλείας που αφορούν οργανωτικές, διαρθρωτικές, τεχνικές και λειτουργικές πτυχές.

Η οδηγία αυτή επιδιώκει όλες οι σήραγγες άνω των 500 μέτρων μήκους, υπό εκμετάλλευση, υπό κατασκευή ή υπό μελέτη, που αποτελούν τμήμα του οδικού διευρωπαϊκού δικτύου, να υπόκεινται σε νέες εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι σήραγγες με μήκος μικρότερο των 500 μέτρων δεν χρειάζεται, γενικά, να είναι εξοπλισμένες με συστήματα μηχανικού εξαερισμού δεδομένου ότι οι θερμοί ατμοί των πυρκαγιών στρωματοποιούνται φυσιολογικά.

Η διοικητική αρχή

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να ορίζει μία ή περισσότερες διοικητικές αρχές, υπεύθυνες για όλα τα θέματα ασφάλειας και η οποία λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την παρούσα οδηγία.

Οι διοικητικές αρχές μπορεί να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές. Στην περίπτωση των διαμεθοριακών σηράγγων, είτε κάθε χώρα της ΕΕ υποδεικνύει μια διοικητική αρχή, είτε οι δύο χώρες της ΕΕ υποδεικνύουν μια κοινή διοικητική αρχή.

Οι διοικητικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν την έγκρισή τους όταν τίθεται σε λειτουργία μια νέα σήραγγα ή σε περίπτωση ανακατασκευής υφιστάμενης σήραγγας. Θα είναι εξουσιοδοτημένες να αναστέλλουν ή να περιορίζουν την εκμετάλλευση μιας σήραγγας εφόσον δεν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας.

Η διοικητική αρχή μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η διεκπεραίωση των ανωτέρω υποχρεώσεων:

 • τακτικός έλεγχος και δοκιμή των σηράγγων και κατάρτιση των σχετικών απαιτήσεων ασφαλείας·
 • θέσπιση επιχειρησιακών οργανωτικών σχημάτων (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων επέμβασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης) για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών επέμβασης·
 • καθορισμός της διαδικασίας άμεσου κλεισίματος μιας σήραγγας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης·
 • θέσπιση των αναγκαίων μέτρων περιορισμού των κινδύνων.

Ο διαχειριστής της σήραγγας

Για κάθε σήραγγα που βρίσκεται στην επικράτεια χώρας της ΕΕ, είτε πρόκειται για προγραμματισθέν έργο, είτε για έργο στο στάδιο της κατασκευής ή της εκμετάλλευσης, η διοικητική αρχή αναγνωρίζει ως διαχειριστή της σήραγγας τον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της σήραγγας στο συγκεκριμένο στάδιο. Κάθε σημαντικό συμβάν ή ατύχημα που αφορά την σήραγγα αποτελεί το αντικείμενο έκθεσης που συντάσσει ο διαχειριστής της σήραγγας.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας

Για κάθε σήραγγα, ο διαχειριστής της σήραγγας υποδεικνύει έναν υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος πρέπει να έχει γίνει εκ των προτέρων αποδεκτός από τη διοικητική αρχή και ο οποίος συντονίζει όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που αποβλέπουν στην ασφάλεια των χρηστών και του προσωπικού εκμετάλλευσης. Ο υπεύθυνος ασφαλείας ασκεί τα εξής καθήκοντα:

 • εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις υπηρεσίες επέμβασης και συμμετέχει στην κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων·
 • συμμετέχει στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των επεμβάσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης·
 • συμμετέχει στην κατάρτιση των σχεδίων ασφαλείας και τον καθορισμό των εξοπλισμών υποδομής·
 • ελέγχει την εκπαίδευση του προσωπικού εκμετάλλευσης και των υπηρεσιών επέμβασης και συμμετέχει στην οργάνωση ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα·
 • γνωμοδοτεί επί της αδείας χρήσεως της δομής, των εξοπλισμών και της εκμετάλλευσης των σηράγγων·
 • ελέγχει τη συντήρηση και επιδιόρθωση της δομής και των εξοπλισμών της σήραγγας·
 • συμμετέχει στην αξιολόγηση κάθε σημαντικού συμβάντος ή ατυχήματος.

Στην περίπτωση των σηράγγων των οποίων το σχέδιο έχει εγκριθεί, πλην όμως οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στην δημόσια κυκλοφορία έως τις 30 Απριλίου 2005, η διοικητική αρχή αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Στην περίπτωση σηράγγων που έχουν ήδη αποδοθεί στη δημόσια κυκλοφορία στις 30.4.2005, η διοικητική αρχή έχει προθεσμία μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2005 για να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου 2005, έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, για τα προβλεπόμενα μέτρα, και, ενδεχομένως, για τις επιπτώσεις του ανοίγματος ή του κλεισίματος των κυριότερων οδών πρόσβασης στις σήραγγες.

Περιοδικοί έλεγχοι

Οι χώρες της ΕΕ μεριμνούν ώστε οι έλεγχοι, οι αξιολογήσεις και οι δοκιμές πραγματοποιούνται από τους φορείς ελέγχου.

Η διοικητική αρχή βεβαιούται ότι οι τακτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον φορέα ελέγχου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι σήραγγες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι σύμμορφες προς τις σχετικές διατάξεις. Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ελέγχων μιας σήραγγας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι έτη.

Ανάλυση κινδύνων

Πραγματοποιείται ανάλυση των κινδύνων, βάσει ενιαίας μεθοδολογίας, η οποία εξειδικεύεται σε εθνικό επίπεδο, από ανεξάρτητο οργανισμό και αιτήσει της διοικητικής αρχής, για δεδομένη σήραγγα, συνεκτιμώντας το σύνολο των σχεδιαστικών πτυχών και των συνθηκών κυκλοφορίας που επιδρούν στην ασφάλεια, ιδίως δε τα χαρακτηριστικά και τον τύπο της κυκλοφορίας, το μήκος και τη γεωμετρία της σήραγγας, καθώς και τον αριθμό των βαρέων φορτηγών που προβλέπεται να διέλθουν καθημερινά.

Εκθέσεις

Το αργότερο στις 30 Απριλίου 2009, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιεύσει έκθεση για τις πρακτικές που ακολουθούνται στις χώρες της ΕΕ.

Ανά διετία, οι χώρες της ΕΕ συντάσσουν εκθέσεις για τις πυρκαγιές στις σήραγγες και τα ατυχήματα που επηρεάζουν κατά τρόπο έκδηλο την ασφάλεια των χρηστών της οδικής σήραγγας, καθώς και τη συχνότητά τους και τα σχετικά αίτια, προβαίνουν στις σχετικές αξιολογήσεις και κοινοποιούν πληροφορίες για το ρόλο και την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας.

Η Επιτροπή θα προσαρμόζει τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας βάσει της τεχνικής προόδου.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2004/54/ΕΚ

30.4.2004

30.4.2006

EE L 167, 30.4.2004

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188, 18.7.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2004/54/ΕΚ του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.07.2011

Top