Help Print this page 
Title and reference
Επιβολή τελών στα βαρέα οχήματα: οδηγία για το «ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας» (Eurovignette)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Επιβολή τελών στα βαρέα οχήματα: οδηγία για το «ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας» (Eurovignette)

Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει τα συστήματα επιβολής τελών, φόρων επί των οχημάτων, διοδίων και τελών χρήσης οδικών υποδομών, και θεσπίζει δίκαιους μηχανισμούς καταλογισμού των δαπανών της υποδομής στους μεταφορείς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999 περί επιβολής τελών στα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά την οδηγία 93/89/ΕΟΚ σχετικά με την επιβολή, εκ μέρους των κρατών μελών, φόρων επί ορισμένων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς και των διοδίων και τελών χρήσης που εισπράττονται για τη χρησιμοποίηση ορισμένων έργων υποδομής (Eurovignette).

Η οδηγία ισχύει για τους φόρους επί των οχημάτων, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στα οχήματα που προορίζονται για οδικές εμπορευματικές μεταφορές και έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνους.

Δεν αφορά:

 • τα οχήματα που εκτελούν μεταφορές αποκλειστικά στα εκτός Ευρώπης εδάφη των κρατών μελών·
 • τα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στις Κανάριους Νήσους, στη Θέουτα και στη Μελίλα, στις Αζόρες και στη Μαδέρα και τα οποία εκτελούν μεταφορές αποκλειστικά στα συγκεκριμένα εδάφη ή μεταξύ αυτών και του ηπειρωτικού εδάφους της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας αντίστοιχα.

Φόροι επί των οχημάτων

Η οδηγία διευκρινίζει, ξεχωριστά για κάθε χώρα, ποιους φόρους αφορά. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει διαδικασίες επιβολής και είσπραξης των εν λόγω φόρων. Επιπλέον, οι φόροι εισπράττονται από το κράτος μέλος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καθορίσουν ποσό φόρου επί των οχημάτων μικρότερο από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην οδηγία. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα όλων των κρατών μελών να εφαρμόζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μειωμένους συντελεστές φόρων ή φοροαπαλλαγές.

Διόδια και τέλη χρήσης

Η οδηγία απαριθμεί τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή/και να επιβάλουν διόδια ή να επιβάλουν τέλη χρήσης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • επιβολή αποκλειστικά στους χρήστες αυτοκινητόδρομων ή άλλων ανάλογων οδών, γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων·
 • εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω της ιθαγένειας του μεταφορέα ή της προέλευσης ή του προορισμού του οχήματος·
 • απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·
 • επανεξέταση του μέγιστου ύψους των τελών χρήσης την 1η Ιουλίου 2002 και ακολούθως ανά διετία·
 • εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας των τελών χρήσης ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής·
 • δυνατότητα διαφοροποίησης των διοδίων ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών του οχήματος ή/και την ώρα του εικοσιτετραώρου·
 • δυνατότητα δύο ή περισσότερων κρατών μελών να συνεργαστούν για τη θέσπιση κοινού συστήματος τελών χρήσης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων, όπως ο δίκαιος καταμερισμός των εσόδων μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον των φόρων που προβλέπει η οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν:

 • φόρους ή τέλη που επιβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή επιβάλλονται σε οχήματα ή φορτία βάρους ή διαστάσεων εκτός του συνήθους·
 • τέλη στάθμευσης και ειδικά τέλη για την κυκλοφορία σε αστικές περιοχές·
 • τέλη για την καταπολέμηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα κράτη μέλη που εισάγουν ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης των διοδίων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα συστήματά τους να είναι συμβατά μεταξύ τους.

Αναθεώρηση της οδηγίας του 2006

Η οδηγία 2006/38/ΕΚ της 17ης Μαΐου 2006 τροποποιεί την παρούσα οδηγία προκειμένου να καθιερωθεί ένα κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με την τιμολόγηση της χρήσης των οδικών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος των οδικών μεταφορών και θα εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία προβλέπει κανόνες για την είσπραξη των διοδίων ή των τελών χρήσης οδών, συμπεριλαμβανομένων των οδών τους στο διευρωπαϊκό δίκτυο και εκείνων στις ορεινές περιοχές.

Από το 2012, η οδηγία 2006/38/ΕΚ θα εφαρμόζεται στα οχήματα βάρους μεταξύ 3,5 και 12 τόνων.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν τα διόδια ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την κατηγορία εκπομπών του οχήματος («ταξινόμηση EURO»), το βαθμό της ζημίας που προκαλεί στις οδούς, καθώς και τον τόπο, τη χρονική στιγμή και το επίπεδο της συμφόρησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης που προκαλείται στο περιβάλλον, με βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 1999/62/ΕΚ

20.07.2000

01.07.2000

ΕΕ L 187 της 20.07.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2006/38/ΕΚ

10.06.2006

10.06.2008

ΕΕ L 157 της 09.06.2006

Οδηγία 2006/103/ΕΚ

1.1.2007

1.1.2007

ΕΕ L 363 της 20.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής [COM(2008) 436 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η αναθεώρηση της οδηγίας για το «ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας» (Eurovignette) θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν το κόστος που σχετίζεται με τη ρύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν τα βαρέα φορτηγά οχήματα (εξωτερικό κόστος). Έτσι, θα τους επιτρέπεται να ενσωματώσουν στα τέλη που επιβάλλουν στα βαρέα φορτηγά οχήματα ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης που οφείλεται στην κυκλοφορία και στο κόστος της συμφόρησης που προκαλείται για τα άλλα οχήματα. Τα ποσά θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κλάση EURO των εκπομπών, τη διανυθείσα απόσταση, τον τόπο και το χρόνο χρήσης του οδικού δικτύου. Οι εισπράξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη σε έργα για την αειφόρο ανάπτυξη των μεταφορών. Τα τέλη θα πρέπει να εισπράττονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία δεν θα εμποδίζουν την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας και δεν θα δημιουργούν τοπική όχληση στους σταθμούς διοδίων, Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας διευρύνεται πέραν του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας [Επίσημη Εφημερίδα L 283 της 31.10.2003]. Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα συνολικό καθεστώς φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.10.2008

Top