Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του αερομεταφορέα και «μαύρη λίστα» των επικίνδυνων εταιρειών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ενημέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του αερομεταφορέα και «μαύρη λίστα» των επικίνδυνων εταιρειών

Το ατύχημα του Sharm-el-Sheikh το 2004 είχε προκαλέσει το θάνατο σε 148 άτομα, στην πλειονότητά τους Ευρωπαίους τουρίστες, και έδειξε ότι οι ισχύοντες κανόνες ασφαλείας πρέπει να ενισχυθούν. Προς το σκοπό αυτό, ο κανονισμός αποβλέπει να καταστούν υποχρεωτικές οι επιθεωρήσεις στο έδαφος και να αναγκασθούν τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε εκτενέστερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών εταιρειών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και για την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός του νέου νομοθετήματος είναι να δοθεί στους επιβάτες το δικαίωμα πληροφόρησής τους για την ταυτότητα του αερομεταφορέα που θα εκτελέσει την πτήση, για την οποία έχουν κάνει κράτηση θέσης και, παράλληλα, να ενισχυθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια πτήσεων. Θα απαγορευθεί στις εταιρείες που θεωρούνται επισφαλείς να εκτελούν πτήσεις και θα αναγράφονται σε «μαύρη λίστα» που δημοσιεύεται και είναι προσβάσιμη σε όλους. Η λίστα δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στις πτήσεις:

  • που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη·
  • που αναχωρούν από αερολιμένα τρίτης χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος κράτους μέλους, εάν ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση είναι κοινοτικός αερομεταφορέας·
  • που αναχωρούν από αερολιμένα τρίτης χώρας, εάν η πτήση αποτελεί μέρος σύμβασης μεταφοράς που έχει συναφθεί στην Κοινότητα και εάν το ταξίδι άρχισε στην Κοινότητα.

«Μαύρη λίστα» των επισφαλών αεροπορικών εταιρειών

Σε παράρτημα του κανονισμού αναφέρονται τα κοινά κριτήρια για την εξέταση της απαγόρευσης εκμετάλλευσης πτήσεων σε κοινοτικό επίπεδο για λόγους ασφάλειας. Οι αερομεταφορείς θα αναγράφονται στη μαύρη λίστα λαμβανομένων υπόψη των εξής στοιχείων:

  • ύπαρξη πληροφοριών που αποδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων από τον αερομεταφορέα·
  • αδυναμία (ή έλλειψη βούλησης) όσον αφορά την ικανότητα ενός αερομεταφορέα να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων (έλλειψη διαφάνειας ή ανεπαρκή μέτρα)·
  • αδυναμία (ή έλλειψη βούλησης) όσον αφορά την ικανότητα των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία ενός αερομεταφορέα να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων (έλλειψη συνεργασίας, ανεπάρκεια κ.λπ.).

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν κατάλογο των αερομεταφορέων στους οποίους απαγορεύουν να εκτελούν πτήσεις ή των οποίων τα δικαιώματα μεταφοράς υπόκεινται σε περιορισμούς για λόγους ασφάλειας πτήσεων. Ο κατάλογος αυτός τίθεται στη διάθεση των υπόλοιπων κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεντρωτικό κατάλογο με αυτούς τους αερομεταφορείς. Πρέπει εξάλλου να ελέγχει, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, εάν είναι σωστά επικαιροποιημένος ο κατάλογος, με την αφαίρεση ή την προσθήκη ορισμένων αερομεταφορέων. Για την επικαιροποίηση του καταλόγου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών (AESA) πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Δικαίωμα πληροφόρησης των επιβατών και αποζημίωσης

Για να μπορούν οι επιβάτες όταν επιλέγουν μια πτήση να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τον πραγματικό αερομεταφορέα, πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν, κατά τη στιγμή της κράτησης, ποιος αερομεταφορέας θα εκτελέσει την πτήση. Ο συμβαλλόμενος αερομεταφορέας υποχρεώνεται να πληροφορεί τους επιβάτες κατά την κράτηση θέσης σχετικά με την ταυτότητα του αερομεταφορέα ή των αερομεταφορέων, και μάλιστα ανεξάρτητα από το μέσο που θα χρησιμοποιήσει για την πληροφόρηση αυτή. Ο επιβάτης πρέπει επίσης να πληροφορείται κάθε αλλαγή μεταφορέα, κατά τον έλεγχο εισιτηρίων ή το αργότερο κατά την επιβίβαση.

Ο κανονισμός παρέχει επίσης στους επιβάτες το δικαίωμα αποζημίωσης ή αλλαγής πτήσης εάν ο αερομεταφορέας, στην πτήση του οποίου έχουν ήδη κάνει κράτηση θέσης, έχει στο μεταξύ περιληφθεί στη μαύρη λίστα, με αποτέλεσμα να έχει ματαιωθεί η αντίστοιχη πτήση.

Πλαίσιο

Η εποπτεία της ασφάλειας πτήσεων έχει ρυθμισθεί σε παγκόσμια κλίμακα στο πλαίσιο της σύμβασης του Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία και στηρίζεται στα πρότυπα που έχει καταρτίσει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ (EN)). Η σύμβαση προβλέπει ότι οι αερομεταφορείς ελέγχονται, ιδίως ως προς την τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας, από τη χώρα προέλευσής τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών.

Ωστόσο, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα επίπεδα ασφάλειας των πτήσεων εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες οι διαδικασίες εποπτείας. Εν προκειμένω, η οδηγία 2004/36/ΕΚ εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων των αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις με σημείο προορισμού ή αναχώρησης εντός της Κοινότητας ή κυκλοφορούν εντός αυτής με εναρμονισμένο σύστημα επιθεώρησης των αεροσκαφών των τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς αερολιμένες.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005

16.1.2006

-

ΕΕ L 344 της 27.12.2005

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

9.9.2010

-

ΕΕ L 237 της 8.9.2010

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαύρη λίστα των επισφαλών αεροπορικών εταιρειών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006 , για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 84 της 23.3.2006].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.09.2010

Top