Help Print this page 
Title and reference
Ενίσχυση της διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με εκδότες κινητών αξιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ενίσχυση της διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με εκδότες κινητών αξιών

Στόχος της οδηγίας περί διαφάνειας είναι να επιβάλλει επίπεδο διαφάνειας και πληροφόρησης ανάλογο προς τους στόχους ορθής προστασίας των επενδυτών και αποτελεσματικότητας της αγοράς.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται σε επενδυτές σχετικά με εκδότες κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν περιοδικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το εισόδημά τους καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, πέρα από τη συνεχή πληροφόρηση σχετικά με την κατοχή σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου.

Η οδηγία περί διαφάνειας τροποποιήθηκε δεόντως το 2013 με την οδηγία 2013/50/ΕΕ, η οποία στοχεύει, ειδικότερα, στα εξής:

  • μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης στην οποία υποβάλλονται μικροί και μεσαίοι εκδότες ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε κεφάλαια·
  • βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος διαφάνειας, ιδίως αναφορικά με τη δημοσίευση πληροφοριών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών.

Το κανονιστικό πλαίσιο για τη νέα οδηγία θα εφαρμοστεί μόλις μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, όχι αργότερα από τις 26 Νοεμβρίου 2015.

Περιοδικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Οι περιοδικές πληροφορίες σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του εκδότη κινητών αξιών και των επιχειρήσεων που ελέγχει. Οι εκδότες κινητών αξιών θα πρέπει να δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, καθώς και ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις (ενδιάμεσες καταστάσεις διαχείρισης) εάν δεν προβαίνουν ήδη στη δημοσίευση τριμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων.

Η οδηγία 2013/50/ΕΕ, ωστόσο, κατάργησε την υποχρέωση δημοσίευσης ενδιάμεσης κατάστασης ή τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Η οικονομική έκθεση, από την άλλη, πρέπει να διατίθεται στο κοινό για τουλάχιστον δέκα μήνες, και όχι πλέον για πέντε.

Κοινοποίηση σχετικά με την κατοχή σημαντικών δικαιωμάτων ψήφου

Όταν ένας μέτοχος αποκτά ή παραχωρεί μετοχές εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και οι οποίες παρέχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να κοινοποιεί στον εκδότη το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μετά την πράξη. Ο εν λόγω κανόνας εφαρμόζεται εφόσον το ποσοστό κατοχής φθάνει ορισμένα όρια (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 και 75 %), τα υπερβαίνει ή υπολείπεται αυτών. Ο κανόνας κοινοποίησης ισχύει επίσης σε περιπτώσεις όπου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτά, να του αποδίδονται ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου.

Η οδηγία 2013/50/ΕΕ επέκτεινε την κοινοποίηση για την υπέρβαση του ορίου στα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα ή δυνατότητα απόκτησης μετοχών με συγκρίσιμη οικονομική επίπτωση. Ο κάτοχος, προκειμένου να αξιολογήσει την υπέρβαση του ορίου, θα πρέπει να εγκρίνει μετοχές με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η κοινοποίηση, που πρέπει να παρέχεται το ταχύτερο δυνατόν, αφορά τη νέα κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, τον κωδικό αναγνώρισης του μετόχου, την ημερομηνία της μεταβολής και το όριο των ψήφων που συμπληρώθηκε.

Έκθεση για πληρωμές που καταβάλλονται σε κυβερνήσεις

Πρόκειται για ένα νέο μέτρο που εισήγαγε η οδηγία 2013/50/ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία υποχρεώνει εισηγμένες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης (πετρέλαιο, αέριο και μεταλλεύματα) και της υλοτομίας από πρωτογενή δάση, να γνωστοποιούν, σε χωριστή έκθεση που θα συντάσσεται σε ετήσια βάση, τις πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες ασκούν δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2004/109/ΕΚ

20.1.2005

20.1.2007

ΕΕ L 390 της 31.12.2004

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2008/22/ΕΚ

20.3.2008

-

ΕΕ L 76 της 19.3.2008

Οδηγία 2010/73/ΕΕ

31.12.2010

1.7.2012

ΕΕ L 327 της11.12.2010

Οδηγία 2010/78/ΕΕ

4.1.2011

31.12.2011

ΕΕ L 331 της 15.12.2010

Οδηγία 2013/50/ΕΕ

26.11.2013

26.11.2015

ΕΕ L 294 της 6.11.2013

Τροποποιήσεις και διαδοχικές διορθώσεις της οδηγίας 2004/109/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007της Επιτροπής για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L340 της 22.12.2007).

Σύσταση της Επιτροπής 2007/657/ΕΚ, της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών κεντρικής αποθήκευσης, των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 267 της 12.10.2007).

Οδηγία της Επιτροπής 2007/14/ΕΚ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Επίσημη Εφημερίδα L 69 της 9.3.2007).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.05.2014

Top