Help Print this page 
Title and reference
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα - EUR-Lex

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα με σκοπό τη μείωση της παρουσίας των ουσιών αυτών στα προϊόντα σε ελάχιστα, ευλόγως εφικτά, επίπεδα που να επιτρέπουν ορθές μεταποιητικές ή γεωργικές πρακτικές. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας, ειδικότερα για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού: παιδιά, έγκυες γυναίκες, κ.λπ.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Τα τρόφιμα που παρουσιάζουν επίπεδα ουσιών που τα επιμολύνουν υψηλότερα από εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού δεν διατίθενται στην αγορά (βλ. παράρτημα).

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα αφορούν το βρώσιμο τμήμα των τροφίμων. Ισχύουν επίσης για τρόφιμα σύνθετα ή μεταποιημένα, αποξηραμένα ή αραιωμένα, ενδεχομένως με τη χρήση ενός παράγοντα συμπύκνωσης ή αραίωσης ή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναλογίες των συστατικών στο σύνθετο προϊόν.

Ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα

Οι ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι οι ακόλουθες:

  • τα νιτρικά
  • οι μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες, ωχρατοξίνη A, πατουλίνη, δεσοξυνιβαλενόλη, ζεαραλενόνη, φουμονισίνη, τοξίνες T-2 και τοξίνες HT-2)·
  • τα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος και ανόργανος κασσίτερος)·
  • η μονοχλωροπροπανο-1,2-διόλη (3-MCPD)·
  • οι διοξίνες και PCB:
  • οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Απαγορεύσεις όσον αφορά την ανάμειξη

Τα τρόφιμα που συμμορφώνονται προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα παραγόντων που τα επιμολύνουν δεν μπορούν να αναμειγνύονται με άλλα τρόφιμα που υπερβαίνουν τα εν λόγω επίπεδα. Υπό αυτήν τη λογική, τα τρόφιμα που πρόκειται να υποβληθούν σε διαλογή ή σε άλλη φυσική κατεργασία προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα ουσιών που τα επιμολύνουν δεν αναμειγνύονται με τρόφιμα που συμμορφώνονται προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα και προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Ειδικοί κανονισμοί επισήμανσης

Η επισήμανση των αράπικων φιστικιών (αραχίδων), των άλλων ελαιόσπορων, των ξηρών καρπών με κέλυφος, των ξηρών φρούτων, του ρυζιού και του αραβόσιτου που διατίθενται στην αγορά ως τρόφιμα που πρόκειται να υποβληθούν σε διαλογή ή άλλη φυσική κατεργασία πριν από την κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει να φέρει την ένδειξη: προϊόν προοριζόμενο να υποστεί κατεργασία διαλογής ή άλλη φυσική κατεργασία προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο επιμόλυνσης από αφλατοξίνες πριν από κάθε κατανάλωση από τον άνθρωπο ή χρήση ως συστατικό των τροφίμων.

Επιπλέον, στην επισήμανση των αράπικων φιστικιών (αραχίδων), των άλλων ελαιόσπορων, των παράγωγων προϊόντων ελαιόσπορων και των δημητριακών πρέπει να περιέχεται σαφής μνεία της χρήσης για την οποία προορίζονται τα προϊόντα αυτά και να αναφέρεται ο κωδικός αναγνώρισης του φορτίου. Εάν δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η χρήση για την οποία προορίζονται δεν είναι η κατανάλωση από τον άνθρωπο, ισχύουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα νιτρικών στα μαρούλια, ισχύουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα για τα μαρούλια που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο (μαρούλια υπαίθριας καλλιέργειας), με εξαίρεση τα μαρούλια προστατευμένης καλλιέργειας και για τα οποία επισημαίνεται αυτό το γεγονός.

Παρεκκλίσεις

Ο παρών κανονισμός προβλέπει παρέκκλιση στη Φινλανδία και τη Σουηδία όσον αφορά την υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων σε διοξίνες και PCB για τον σολομό του Ατλαντικού, τη ρέγγα, τη λάμπρενα, την άγρια πέστροφα και τον σαλβελίνο καθώς και για τα παράγωγά προϊόντα τους που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους. Η Λετονία επωφελείται επίσης από παρόμοια παρέκκλιση για τον άγριο σολομό. Κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επισήμανσή τους πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία.

Παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση των επιπέδων νιτρικών στα λαχανικά τα οποία ενδέχεται να περιέχουν νιτρικά σε σημαντικά επίπεδα, ιδίως στα λαχανικά με πράσινα φύλλα. Κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

Εξάντληση των αποθεμάτων

Ο παρών κανονισμός επιτρέπει την εξάντληση των αποθεμάτων των τροφίμων που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ορίων των αντίστοιχων ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Παραπομπές

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006

9.1.2007.

Εφαρμόζεται από 1.3.2007

ΕΕ L 364 της 20.12.2006

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2007

30.9.2007

-

ΕΕ L 255 της 29.9.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 629/2008

23.7.2008

-

ΕΕ L 173 της 3.7.2008

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2010

9.3.2010

-

ΕΕ L 50 της 27.2.2010

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 420/2011

20.5.2011

-

ΕΕ L 111 της 30.4.2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1258/2011

23.12.2011

-

ΕΕ L 320 της 3.12.2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2011

23.12.2011

-

ΕΕ L 320 της 3.12.2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.594/2012

26.7.2012

-

ΕΕ L 176 της 6.7.2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1058/2012

13.12.2012

-

ΕΕ L 313 της 13.11.2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1067/2013

20.11.2013

-

ΕΕ L 289 της 31.10.2013

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 252/2012 (καθορισμός των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και των μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε ορισμένα τρόφιμα) [Επίσημη Εφημερίδα L 84 της 23.03.2012].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2007 (καθορισμός μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζο[a]πυρενίου στα τρόφιμα [Επίσημη Εφημερίδα L 88 της 29.3.2007].

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1882/2006 (καθορισμός των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων νιτρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα) [Επίσημη Εφημερίδα L 364 της 20.12.2006].

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 401/2006 (καθορισμός των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα) [Επίσημη Εφημερίδα L 70 της 9.3.2006].

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 313 της 28.11.2009].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top