Help Print this page 
Title and reference
Ασφάλεια των προϊόντων: γενικοί κανόνες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφάλεια των προϊόντων: γενικοί κανόνες

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξασφαλίζει υψηλή και ομοιόμορφη προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά υπόκεινται σε γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εφαρμόζει επίσης σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RAPEX) για τα προϊόντα που εγκυμονούν υψηλούς κίνδυνους για τους καταναλωτές.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [Επίσημη Εφημερίδα L 11, 15.1.2002].

ΣΎΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται λόγω έλλειψης ειδικών ευρωπαϊκών ρυθμίσεων που να διέπουν την ασφάλεια ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, ή όταν οι ειδικές (τομεακές) αυτές ρυθμίσεις έχουν κενά. Επιπλέον, εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ σχετικά με την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

Γενική υποχρέωση ασφάλειας

Η πρόταση επιβάλλει γενική υποχρέωση ασφάλειας για κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά και προορίζεται για τους καταναλωτές ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που έχουν αξία ως αντίκες ή τα αντικείμενα που πρέπει να επιδιορθωθούν δεν υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση.

Ασφαλές προϊόν είναι αυτό που δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο ή εγκυμονεί μόνον περιορισμένους κινδύνους (συμβατούς με τη χρήση τού προϊόντος) και αποδεκτούς όσον αφορά έναν υψηλό βαθμό προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων.

Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές εφόσον σέβεται τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή ελλείψει τέτοιων κανόνων, εφόσον σέβεται τις ειδικές εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους εμπορίας του. Το προϊόν κρίνεται σε γενικές γραμμές ασφαλές εφόσον συμμορφώνεται με ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας οδηγίας. Ελλείψει σχετικών ρυθμίσεων ή προτύπων, η συμμόρφωση ενός προϊόντος εκτιμάται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • τα μη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα (για τη μεταφορά άλλων σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων), τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για την καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων)·
 • τα πρότυπα του κράτους μέλους παραγωγής ή εμπορίας·
 • τους κώδικες ορθής συμπεριφοράς όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία·
 • την τρέχουσα τεχνική πρόοδο·
 • την ασφάλεια την οποία μπορούν να αναμένουν οι καταναλωτές.

Υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανομέων

Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που ανταποκρίνονται στη γενική υποχρέωση ασφάλειας. Επιπλέον, πρέπει:

 • να παρέχουν στον καταναλωτή χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να αξιολογεί τους εγγενείς κινδύνους ενός προϊόντος, στην περίπτωση που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτοί·
 • να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τους (π.χ. απόσυρσή τους από την αγορά, προειδοποίηση των καταναλωτών, ανάκληση προϊόντων που ήδη έχουν αγοράσει οι καταναλωτές κ.τ.λ.).

Οι διανομείς υποχρεούνται επίσης:

 • να διαθέτουν προς πώληση προϊόντα που να ανταποκρίνονται στη γενική υποχρέωση ασφάλειας·
 • να ελέγχουν την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά·
 • να παρέχουν τα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός της προέλευσης των προϊόντων.

Σε περίπτωση που οι παραγωγοί ή οι διανομείς διαπιστώσουν ότι ένα προϊόν είναι επικίνδυνο, πρέπει να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές και, ενδεχομένως, να συνεργαστούν μαζί τους. Διευκρινίσεις όσον αφορά την εν λόγω υποχρέωση ενημέρωσης δίνονται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και οι διανομείς εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Θεσπίζουν όργανα υπεύθυνα:

 • για το έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με την υποχρέωση ασφάλειας·
 • προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες στην περίπτωση επικίνδυνων προϊόντων (π.χ. απαγόρευση εμπορίας) και τις γνωστοποιούν στην Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων και μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται από ένα σύστημα παρακολούθησης των καταγγελιών.

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γενική υποχρέωση ασφάλειας για τον καθορισμό των εντολών των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους αριθμούς των ευρωπαϊκών προτύπων, τα οποία επιτρέπουν να υπάρξει συμμόρφωση με τη γενική υποχρέωση ασφάλειας. Η Επιτροπή διαχειρίζεται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης RAPEX και μπορεί να υιοθετήσει έκτακτα μέτρα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Σύστημα RAPEX: ταχείες παρεμβάσεις για τα προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους

Τα κράτη μέλη εντοπίζουν τα προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Υιοθετούν μέτρα ταχείας επέμβασης για την προστασία των καταναλωτών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή μέσω του συστήματος RAPEX (EN). Το σύστημα αυτό είναι ένα μέσο ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Επιτρέπει να περιοριστεί ή να εμποδιστεί η διάδοση των επικίνδυνων προϊόντων. Οι διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος RAPEX περιγράφονται στο παράρτημα II της οδηγίας.

Τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα καλύπτονται από άλλα συστήματα παρέμβασης.

Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος RAPEX, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:

 • πληροφορίες που επιτρέπουν να εντοπιστεί το προϊόν·
 • την περιγραφή του κινδύνου που παρουσιάζει το προϊόν καθώς και κάθε έγγραφο που επιτρέπει την αξιολόγησή του·
 • τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί·
 • πληροφορίες για τη διανομή του προϊόντος και τις χώρες προορισμού.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή εφαρμόζει μέτρα άμεσης εφαρμογής, εάν γνωρίζει ότι ένα προϊόν εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο. Κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη μέλη, μπορεί να εγκρίνει αποφάσεις που να έχουν ισχύ ενός έτους ανανεώσιμη και για άλλες περιόδους ίσης διάρκειας. Οι εν λόγω αποφάσεις μπορούν κυρίως:

 • να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας·
 • να απαγορεύσουν τη χρήση ορισμένων ουσιών· ή ακόμη
 • να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να αναγράφουν προειδοποιήσεις επάνω στα προϊόντα τους.

Επιτροπολογία

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια κανονιστική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων κατά τη λήψη έκτακτων μέτρων, και τις αποφάσεις σχετικά με την τυποποίηση.

Η Επιτροπή επικουρείται επίσης από μια συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων όσον αφορά τις άλλες σχετικές με την οδηγία πτυχές.

Διαφάνεια

Τα στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα προϊόντα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Το επαγγελματικό απόρρητο περιορίζεται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Πλαίσιο

Η παρούσα πρόταση δίνει συνέχεια στην έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 29ης Μαρτίου 2000, για την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Καταργεί την οδηγία 92/59/ΕΟΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, από την 15η Ιανουαρίου 2004.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2001/95/ΕΚ [έκδοση: συναπόφαση COD/2000/0073]

15.1.2002

15.1.2004

ΕΕ L 11 της 15.1.2002

Πράξεις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008

1.1.2010

-

ΕΕ L 218 της 13.8.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Δεκεµβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα C 38 της 17.2.2009].

Η Επιτροπή δηµοσιεύει τους τίτλους και τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [ COM/2008/0905 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων αυξήθηκε με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης επέτρεψε την απόσυρση μεγάλου αριθμού επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά. Ωστόσο, μερικές πτυχές επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των καταναλωτών. Η παρούσα έκθεση εξυπηρετεί την αναγνώριση προτεραιοτήτων στους τομείς:

 • της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, και ειδικότερα της ιχνηλασιμότητας, ενισχύοντας τις απαιτήσεις αναγραφής της ταυτότητας του προϊόντος, του παραγωγοού ή του διανομέα·
 • της εποπτείας της αγοράς, από τη μία, χάρη στον περαιτέρω συντονισμό των κρατών μελών, με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές). Και από την άλλη, με το άνοιγμα του συστήματος RAPEX προς τη συνεργασία διεθνών, περιφερειακών ή εθνικών οργανισμών τρίτων χωρών·
 • της τυποποίησης, με την απλοποίηση των διαδικασιών για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, και με τον καθορισμό ενός επακόλουθου τεκμήριου συμμόρφωσης αυτών των προτύπων με τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας·
 • των μέτρων έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται στα πλαίσια του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και τα οποία μπορούν να οριστικοποιηθούν προκειμένουν να επιτευχθεί η απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ καλύπτει επίσης την ασφάλεια των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά της στο δίκαιο του συνόλου των κρατών μελών.

RAPEX

Απόφαση 2010/15 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) [Επίσημη Εφημερίδα L 22 της 26.1.2010].

Η Επιτροπή υιοθετεί νέες κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η διαχείριση του συστήματος RAPEX και η διαδικασία κοινοποίησης των επικίνδυνων προϊόντων. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές απευθύνονται στις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της αγοράς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Απόφαση 2009/490/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 24.6.2009].

Η Επιτροπή όρισε απαίτηση ασφάλειας που σκοπό έχει να αποτρέψει την πρόκληση βλαβών στην ακοή των καταναλωτών από τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής ήχων, υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. Αυτή η απαίτηση πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψη κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής ήχων. Στοχεύει στον ορισμό κατάλληλων προτύπων από τους οργανισμούς τυποποίησης. Τα προϊόντα πρέπει επίσης να φέρουν προειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους υφιστάμενους κινδύνους.

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Απόφαση 2009/298/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2009 , για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006/502/ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2078].

Απόφαση 2006/502/ΕΚ (τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις 2007/231/ΕΚ και 2008/322/ΕΚ) της Επιτροπής της 11ης Μαίου 2006 που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L 197, 20.7.2006].

Η κακή χρήση των αναπτήρων από μικρά παιδιά –ως παιχνίδια- είναι η αιτία για 1500 με 1900 τραυματισμούς και 34 με 40 θανάτους ετησίως στην ΕΕ των. Για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων, υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας για τα παιδιά, η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, εδώ και μια δεκαετία. Η θέσπιση απαίτησης σχετικά με την ασφάλεια για τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ως αποτέλεσμα μείωση κατά 60% του αριθμού των ατυχημάτων.

Για την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων, η Επιτροπή υιοθέτησε, στις 11 Μαΐου 2006, την απόφαση 2006/502/ΕΚ που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

Απόφαση 2008/357/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιδιών που πρέπει να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για αναπτήρες σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 120, 7.5.2008].

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιδιών όσον αφορά τους αναπτήρες πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 4 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ με στόχο να ζητηθεί από τους οργανισμούς τυποποίησης η αναθεώρηση του προτύπου ΕΝ 13869, και να καταστεί δυνατή η δημοσίευση της αναφοράς τού αναθεωρημένου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή θεσπίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας βάσει των οποίων ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) πρέπει να αναθεωρήσει το πρότυπο ΕΝ 13869 σχετικά με την ασφάλεια των αναπτήρων και των μεθόδων δοκιμής.

ΤΣΙΓΑΡΑ

Απόφαση 2008/264/ΕK της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα τσιγάρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 83, 26.3.08].

Τα αναμμένα και αφύλακτα τσιγάρα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών. Εκτιμάται ότι προκαλούν σχεδόν 1000 θανάτους στην Κοινότητα κάθε έτος. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές που επιτρέπουν να καθυστερήσει η καύση, ακόμη και να σβήσει το τσιγάρο, χάρη στην ενσωμάτωση στο τσιγαρόχαρτο ζωνών χαρτιού σε απόσταση μεταξύ τους. Πράγματι, χάρη σε αυτήν την τεχνική, το αφύλακτο αναμμένο τσιγάρο σβήνει τις περισσότερες φορές, λόγω έλλειψης αέρα.

Η απόφαση αυτή θεσπίζει τις απαιτήσεις βάσει των οποίων ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) ανταποκρίνεται στο αίτημα υιοθέτησης προτύπου για τη μείωση τής ροπής ανάφλεξης των τσιγάρων. Αυτή η απαίτηση ασφάλειας των τσιγάρων βασίζεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ.

Η αποτελεσματικότητα του προτύπου θα επαληθεύεται μέσω ελέγχων σε παρτίδες δείγματος τσιγάρων που διατίθενται στην αγορά, με στόχο να μην καίγονται σε ολόκληρο το μήκος τους πάνω από 25% των τσιγάρων.

ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απόφαση 2010/9/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για δακτυλιοειδή καθίσματα μπάνιου, βοηθήματα μπάνιου και μπανιέρες και βάσεις για μπανιέρες για βρέφη και μικρά παιδιά σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10290] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Τα προϊόντα για το μπάνιο των βρεφών και των μικρών παιδιών πρέπει να συμμορφώνονται με τη γενική απαίτηση ασφάλειας των προϊόντων. Για το λόγο αυτό οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να θεσπίσουν πρότυπα ασφάλειας για:

 • τα καθίσματα μπάνιου: χρησιμοποιούνται μόνο για παιδιά που είναι σε θέση να καθίσουν, αλλά που δεν μπορούν να σταθούν όρθια·
 • τα βοηθήματα μπάνιου: χρησιμοποιούνται για να διατηρούνται τα παιδιά σε επικλινή ή σε οριζόντια θέση, από τη γέννηση και έως ότου το παιδί είναι σε θέση να σταθεί καθιστό χωρίς βοήθεια·
 • οι μπανιέρες μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των 12 μηνών: ήτοι τα προϊόντα που τοποθετούνται στο εσωτερικό ή στην περίμετρο της οικογενειακής μπανιέρας, στο έδαφος ή σε συνδυασμό με βάσεις στήριξης.

Απόφαση 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις αυτοσυναρμολογούμενες, ασφαλείς για παιδιά, διατάξεις ασφάλισης παραθύρων και μπαλκονοπορτών, σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 10298] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Ορισμένες διατάξεις που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν το πέρασμα των παιδιών μπροστά από παράθυρα ή ανοίγματα πωλούνται σε μεμονωμένα αυτοσυναρμολογούμενα τεμάχια. Πρέπει να υιοθετηθούν ειδικά ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μηχανισμούς αυτούς που αφορούν παιδιά ηλικίας μικρότερης των 51 μηνών.

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Απόφαση 2009/251/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2009, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται ούτε είναι διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [Επίσημη Εφημερίδα L74 της 20.3.2009].

Το φουμαρικό διμεθύλιο (DMF) είναι ένα βιοκτόνο προϊόν που προορίζεται για τη συντήρηση ορισμένων καταναλωτικών αγαθών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή της μεταφοράς (έπιπλα, υποδήματα, δερμάτινα ενδύματα, κλπ.). Το DMF μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δερματικές αναφυλαξίες (δερματίτιδα δια της επαφής), και οι βλαβερές συνέπειές του έχουν διαπιστωθεί με κλινικές μελέτες.

Από την 1η Μαΐου 2009 τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι απαγορεύεται η διάθεση ή διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιέχουν DMF. Τα προϊόντα που είναι ήδη διαθέσιμα πρέπει να αποσυρθούν και πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν τα εν λόγω προϊόντα. Ένα προϊόν που περιέχει DMF περιέχει πάνω από 0,1 mg DMF ανά κιλό του προϊόντος ή ανά κιλό μίας πρώτης ύλης του προϊόντος.

Η απόφαση εφαρμόζεται ως τις 15 Μαρτίου 2010 και μπορεί να παραταθεί αν χρειαστεί.

ΠΡΌΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 87/357/ΕΟΚ και 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου. [ COM(2013)78 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Σκοπός της πρότασης είναι να αντικαταστήσει με έναν νέο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων την οδηγία 87/357/ΕΟΚ για τα προϊόντα απομίμησης τροφίμων και την οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Ο προτεινόμενος κανονισμός διατηρεί τη βασική αρχής της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας ότι όλα τα καταναλωτικά προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή όταν καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά. Ωστόσο, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αυξημένη ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη νέων προτύπων ή για την επικαιροποίηση υφιστάμενων απλοποιούνται σημαντικά, ενισχύοντας τον ρόλο των προτύπων στον τομέα της ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων.

Η πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει επίσης πρόταση κανονισμού για την εποπτεία της ενιαίας αγοράς καθώς και πολυετές σχέδιο δράσης για την εποπτεία της αγοράς, που καλύπτει την περίοδο 2013-2015. Η πράξη II για την ενιαία αγορά, η οποία εκδόθηκε το 2012, επιβεβαιώνει τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς ως βασική δράση για τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.01.2014

Top