Help Print this page 
Title and reference
Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) είναι το θεσμικό όργανο όπου συνεδριάζουν τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο σε υπουργικό επίπεδο. Το Συμβούλιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνει τακτικά νομοθετικές πράξεις και συντονίζει τις πολιτικές. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με διάφορες συνθέσεις, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2009/973/ΕΕ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2009, για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τη λειτουργία και την οργάνωση του Συμβουλίου της ΕΕ (του Συμβουλίου), στο οποίο απονέμεται η εξουσία να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του με βάση το άρθρο 240 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Οι συνθέσεις του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συνέρχεται υπό διαφορετικές συνθέσεις ανάλογα με τα προς εξέταση θέματα. Αυτές απαρτίζονται από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος σε επίπεδο υπουργού, εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει την κυβέρνησή του. Ο κατάλογος αυτών των συνθέσεων, εκτός από τις συνθέσεις για τις γενικές υποθέσεις και για τις εξωτερικές υποθέσεις, ορίζεται από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αναμονή μίας τέτοιας απόφασης, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στην απόφασή του2009/878/ΕΕ, καταρτίζει κατάλογο με δέκα συνθέσεις που είναι οι εξής:

 • Γενικές υποθέσεις·
 • Εξωτερικές σχέσεις·
 • Οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα (συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού)·
 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας)·
 • Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία και καταναλωτές·
 • Ανταγωνιστικότητα (εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα και διάστημα)·
 • Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια·
 • Γεωργία και αλιεία·
 • Περιβάλλον·
 • Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα).

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τον τρόπο εκπροσώπησής του στο Συμβούλιο. Στην ίδια σύνθεση μπορούν να συμμετέχουν ως πλήρη μέλη περισσότεροι του ενός υπουργοί.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ουσιαστικά συγκεντρώνει τους υπουργούς ευρωπαϊκών υποθέσεων όλων των κρατών μελών. Συνεδριάζει μία φορά το μήνα και:

 • εξασφαλίζει τη συνοχή και το συντονισμό των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου·
 • προετοιμάζει και εξασφαλίζει τη συνέχεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επιπλέον, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θεσπίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (τον προϋπολογισμό της ΕΕ για μια επταετία, ο οποίος προβλέπει χρηματοδότηση για όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες), επιβλέπει τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, και επιλύει ζητήματα που αφορούν τη θεσμική δομή της ΕΕ.

Οι υπόλοιπες συνθέσεις του Συμβουλίου διαβιβάζουν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τις εισηγήσεις τους προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο αυτού.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για:

 • την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·
 • την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ)·
 • την κοινή εμπορική πολιτική·
 • την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Την προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ασκεί ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Σε όλες τις υπόλοιπες συνόδους του Συμβουλίου προεδρεύει ο αρμόδιος υπουργός της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Ρόλος της προεδρίας είναι να δίνει ώθηση στη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου, ενώ πρέπει να υποβάλει σχέδιο προγράμματος των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η προεδρία πρέπει επίσης να καταρτίσει την προσωρινή ημερήσια διάταξη των συνόδων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η προεδρία είναι υπεύθυνη επίσης για την εφαρμογή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και μεριμνά για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Η προεδρία μπορεί επίσης να εκπροσωπεί το Συμβούλιο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΕΜΑ, επιτροπές και ομάδες εργασίας

Η ΕΜΑ απαρτίζεται από τους μόνιμους αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους (ΕΜΑ 2) ή τους αναπληρωτές τους (ΕΜΑ1). Έχει ως έργο την προετοιμασία των εργασιών των συνόδων του Συμβουλίου και την εκτέλεση των εντολών που αυτό της αναθέτει. Προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. Φροντίζει για τη συνοχή των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ και για την τήρηση:

 • των αρχών της νομιμότητας, της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αιτιολόγησης των πράξεων·
 • των κανόνων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες των οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης·
 • των δημοσιονομικών διατάξεων·
 • των κανόνων περί της διαδικασίας, της διαφάνειας και της ποιότητας της διατύπωσης.

Η ΕΜΑ:

 • πρέπει να εξετάζει προηγουμένως όλα τα σημεία που εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη μιας συνόδου του Συμβουλίου. Προσπαθεί να επιτύχει συμφωνία στο επίπεδό της, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, το σημείο εγγράφεται στο μέρος Α της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή είναι δυνατή η έγκρισή του χωρίς συζήτηση στο Συμβούλιο·
 • μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες για να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα προετοιμασίας ή μελέτης.

Η Γενική Γραμματεία

Η Γενική Γραμματεία συμμετέχει στην οργάνωση, τον συντονισμό και τη συνοχή των εργασιών του Συμβουλίου, καθώς και στην εφαρμογή του προγράμματός δραστηριοτήτων του. Τελεί υπό την ευθύνη ενός Γενικού Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Ο Γενικός Γραμματέας ασχολείται επίσης με το σχέδιο προϋπολογισμού των δαπανών του Συμβουλίου και με τη διαχείριση των πιστώσεων που αφορούν το Συμβούλιο.

Λειτουργία του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του. Η προεδρία γνωστοποιεί, επτά μήνες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της, τις ημερομηνίες των συνόδων. Το Συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, αλλά τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο πραγματοποιεί τις συνόδους του στο Λουξεμβούργο. Οι σύνοδοι μπορούν να πραγματοποιούνται σε άλλο τόπο με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου ή της ΕΜΑ.

Η προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου καταρτίζεται από τον πρόεδρο. Η οριστική ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο στην αρχή κάθε συνόδου. Διαιρείται σε δύο μέρη: από τη μία, τις νομοθετικές διαβουλεύσεις και από την άλλη, τις μη νομοθετικές διαβουλεύσεις. Επίσης, υποδιαιρείται στα μέρη Α και Β, όπου το μέρος Α περιλαμβάνει τα σημεία εκείνα για τα οποία είναι δυνατή η έγκριση του Συμβουλίου χωρίς συζήτηση.

Πριν από την ψηφοφορία πρέπει να διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας, η οποία επιτυγχάνεται αν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών. Το Συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία με πρωτοβουλία του προέδρου του. Ο πρόεδρος υποχρεούται επίσης να κινεί διαδικασία ψηφοφορίας έπειτα από πρωτοβουλία μέλους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, εφόσον το αποφασίζει η πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Συμβούλιο.

Έως την 31η Οκτωβρίου 2014, όταν το Συμβούλιο θεσπίζει απόφαση που απαιτεί ειδική πλειοψηφία, και εφόσον το ζητήσει μέλος του Συμβουλίου, εξακριβώνεται ότι τα κράτη μέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 62 % του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πράξεις του Συμβουλίου που αφορούν επείγουσες υποθέσεις μπορούν να εγκρίνονται με γραπτή ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο ή η ΕΜΑ πρέπει να αποφασίζει ομόφωνα εάν θα προσφύγει στη διαδικασία αυτή. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να την προτείνει, εάν συμφωνούν όλα τα μέλη.

Δημοσιότητα των εργασιών του Συμβουλίου, δημοσίευση και κοινοποίηση των πράξεων

Οι διαβουλεύσεις του Συμβουλίου είναι δημόσιες, όταν λαμβάνει απόφαση για σχέδιο νομοθετικής πράξης, εξού και η διάκριση μεταξύ νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων στην ημερήσια διάταξη. Το άνοιγμα προς το κοινό των συνεδριάσεων του Συμβουλίου που αφορούν το μέρος της ημερήσιας διάταξής νομοθετικές διαβουλεύσεις γίνεται μέσω της δημόσιας αναμετάδοσης με οπτικοακουστικά μέσα.

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να συνεδριάζει δημοσίως για ορισμένα είδη διαβουλεύσεων:

 • τη δημόσια συζήτηση προσανατολισμού για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Συμβουλίου
 • τις δημόσιες συζητήσεις προσανατολισμού των άλλων συνθέσεων του Συμβουλίου για τις προτεραιότητές τους
 • την παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής του πενταετούς προγράμματός της, του ετήσιου πολιτικού της προγράμματος και της ετήσιας πολιτικής στρατηγικής της·
 • τις συζητήσεις για θέματα που θίγουν τα συμφέροντα της ΕΕ ή των πολιτών της, εφόσον το Συμβούλιο ή η ΕΜΑ το αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία·
 • ορισμένες μη νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες κρίνονται αρκετά σημαντικές από την προεδρία, εφόσον το Συμβούλιο ή η ΕΜΑ συμφωνεί.

Όταν το Συμβούλιο εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και οι αιτιολογήσεις της ψήφου των μελών του Συμβουλίου.

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ), όπως και οι διεθνείς συμφωνίες που συνομολογεί η Ένωση. Για τα άλλα είδη πράξεων, εναπόκειται στο Συμβούλιο ή την ΕΜΑ να αποφασίσει για τη δημοσίευσή τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 2009/937/EE

1.12.2009

-

ΕΕ L 325 της 11.12.2009

Τροποποιητική(ές) πράξη(εις)

Έναρξη ισχύος

Μεταφορά στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2010/594/ΕΕ

16.9.2010

-

ΕΕ L 263 της 6.10.2010

Απόφαση 2010/795/EE

23.12.2010

-

ΕΕ L 338 της 22.12.2010

Απόφαση 2011/900/EE

31.11.2011

-

ΕΕ L 346 της 30.12.2011

Απόφαση 2013/746/ΕΕ

12.12.2013

-

ΕΕ L 333 της 12.12.2013

ΣΥΝΑΦΕΊΑ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση του Συμβουλίου 2013/488/ΕΕ της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ [Επίσημη Εφημερίδα L 274 της 15.10.2013].

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς όπου απαιτείται χειρισμός διαβαθμισμένων πληροφοριών, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών το οποίο θα καλύπτει το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του και τα κράτη μέλη. Η παρούσα απόφαση δέον να εφαρμόζεται οσάκις το Συμβούλιο, τα προπαρασκευαστικά όργανά του και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ (ΔΠΕΕ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.06.2014

Top