Help Print this page 
Title and reference
Είσοδος και διαμονή των εργαζομένων με ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα (ευρωπαϊκή μπλε κάρτα)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Είσοδος και διαμονή των εργαζομένων με ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα (ευρωπαϊκή μπλε κάρτα)

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες αποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα. Θεσπίζει την ευρωπαϊκή μπλε κάρτα. Καθορίζει τέλος τους όρους και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη διαμονή στο κράτος χορήγησης, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά την προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Πρόκειται όχι μόνον για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αλλά και για τον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων. Συνίσταται σε:

 • διευκόλυνση της αποδοχής των υπηκόων αυτών, μέσω της εναρμόνισης των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • απλούστευση των διαδικασιών αποδοχής,
 • βελτίωση του νομικού καθεστώτος των υπηκόων που διαμένουν ήδη σε επικράτεια κράτους μέλους.

Η οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση οι οποίοι επιδιώκουν την είσοδο στην επικράτεια κράτους μέλους για περισσότερο από τρεις μήνες με σκοπό την απασχόληση, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους.

Όροι αποδοχής

Για να γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:

 • σύμβαση εργασίας ή προσφορά σταθερής απασχόλησης με μισθό που πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς μιάμιση φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στο οικείο κράτος μέλος (τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το κατώτατο όριο μισθού σε 1,2 φορές για ορισμένα επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες),
 • ταξιδιωτικό έγγραφο εν ισχύι και ισχύουσα άδεια διαμονής ή εθνική θεώρηση μακράς διαμονής,
 • απόδειξη ότι καλύπτεται από ασφάλιση ασθένειας,
 • κατά περίπτωση, έγγραφα που να δικαιολογούν ότι πληροί τους απαιτούμενους όρους για την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενο επάγγελμα και έγγραφα που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελματικά προσόντα για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Επίπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να μην θεωρείται από το κράτος μέλος ότι απειλεί τη δημόσια τάξη. Μπορεί επίσης να του ζητηθεί να δώσει τη διεύθυνσή του στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που καθορίζουν τον αριθμό υπηκόων που μπορούν να δεχθούν.

Διαδικασία αποδοχής, χορήγηση και αφαίρεση της ευρωπαϊκής μπλε κάρτας.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και/ή από τον εργοδότη του. Εάν ο υποψήφιος πληροί τους ανωτέρω όρους και οι εθνικές αρχές αποφασίσουν την αποδοχή του, λαμβάνει μία ευρωπαϊκή μπλε κάρτα με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. Η απάντηση γνωστοποιείται εντός προθεσμίας 90 ημερών μετά την υποβολή της αίτησης . Σε περίπτωση αποδοχής, μπορεί να παρασχεθούν στον δικαιούχο οι απαιτούμενες διευκολύνσεις για την απόκτηση άδειας εισόδου (βίζας).

Η αίτηση για ευρωπαϊκή μπλε κάρτα μπορεί ωστόσο να απορριφθεί σε περίπτωση κατάρτισης βάσει πλαστών ή αποκτηθέντων με απάτη εγγράφων, ή εάν το κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην αγορά εργασίας, αποφασίσει να προτιμήσει:

 • πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • υπηκόους τρίτων χωρών που τυγχάνουν ευνοϊκού καθεστώτος βάσει του κοινοτικού δικαίου και νόμιμοι διαμένοντες ή που είναι επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΚ και επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί λόγω των όγκων εισδοχής που έχουν καθοριστεί από το κράτος μέλος, λόγω δεοντολογικής πρόσληψης ή εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις για αδήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση.

Η ευρωπαϊκή μπλε κάρτα μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση που ο κάτοχός της δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στην κοινωνική πρόνοιας ή εάν υπήρξε άνεργος για περίοδο που υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες ή άνω της μιας φοράς κατά την περίοδο ισχύος της κάρτας.

Δικαιώματα και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη

Με την κάρτα αυτή, οι υπήκοοι των τρίτων χωρών μπορούν, με την οικογένειά τους:

 • να εισέρχονται, διαμένουν και εξέρχονται από το κράτος μέλος που εξέδωσε την κάρτα, και να διέρχονται από τα άλλα κράτη μέλη,
 • να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα,
 • να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Μετά την παρέλευση δύο ετών νόμιμης απασχόλησης, μπορούν να απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του κράτους μέλους όσον αφορά την πρόσβαση σε όποια ιδιαίτερα ειδικευμένα επαγγέλματα . Έπειτα από 18 μήνες νόμιμης διαμονής, μπορούν να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος για να τύχουν ιδιαίτερα ειδικευμένης απασχόλησης (με την επιφύλαξη των ορίων που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους όσον αφορά τον αριθμό υπηκόων που μπορεί να γίνουν δεκτοί).

Η διαδικασία είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται για την αποδοχή στο πρώτο κράτος μέλος. Ωστόσο, ο κάτοχος ευρωπαϊκής μπλε κάρτας και η οικογένειά του μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στον δεύτερο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα το κοινοποιήσουν εντός προθεσμίας ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην επιτρέψει στον υπήκοο τρίτης χώρας να εργασθεί πριν ληφθεί ευνοϊκή απόφαση επί της αιτήσεώς του. Ωστόσο, η αίτηση μπορεί να έχει ήδη υποβληθεί στις αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει και εργάζεται ακόμη στο πρώτο κράτος μέλος.

Εφαρμογή και έκθεση

Από το 2013, τα κράτη μέλη θα παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ή όχι η ευρωπαϊκή μπλε κάρτα ή των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε, σχετικά με την ιθαγένεια και το επάγγελμά τους, και σχετικά με τις οικογένειές τους. Από το 2014, η Επιτροπή απευθύνει ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου προτείνει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.

Πλαίσιο

Η Επιτροπή στο σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, που παρουσιάστηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2005, υπέβαλλε 5 νομοθετικές προτάσεις σχετικά με διάφορες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Η παρούσα οδηγία αποτελεί την πρώτη πρόταση που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο δράσης.

Παραπομπες

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/50/ΕΚ

19.6.2009

19.6.2011

ΕΕ L 155 της 18.6.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.08.2009

Top