Help Print this page 
Title and reference
Κυρώσεις ενάντια στην εργασία των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κυρώσεις ενάντια στην εργασία των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Η παρούσα οδηγία εστιάζει στην απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με σκοπό την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Προβλέπει ελάχιστα κοινά πρότυπα όσον αφορά κυρώσεις και άλλα μέτρα (αποκλεισμός από το ευεργέτημα δημοσίων παροχών, κλπ) και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις κατά εργοδοτών που απασχολούν τους εν λόγω υπηκόους.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την απασχόληση των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα σχετικά με τις κυρώσεις κατά εργοδοτών που παραβαίνουν την απαγόρευση. Τα κράτη μέλη δύνανται να μην εφαρμόσουν την οδηγία σε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η απέλαση έχει αναβληθεί και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι εργοδότες υποχρεούνται

 • να αξιώνουν από τους υπηκόους τρίτων χωρών την παρουσίαση άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου παραμονής για την ανάληψη απασχόλησης·
 • να διατηρούν αντίγραφα της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου παραμονής κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση από τις εθνικές αρχές·
 • να ενημερώνουν, μέσα σε διάστημα καθοριζόμενο από τις αρχές των κρατών μελών, τις αρμόδιες αρχές όταν προσλαμβάνουν υπήκοο τρίτης χώρας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι ιδιώτης ο οποίος προσλαμβάνει υπήκοο τρίτης χώρας για ιδιωτικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν απλοποιημένη διαδικασία κοινοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην απαιτούν κοινοποίηση στην περίπτωση που ο εργαζόμενος διαθέτει καθεστώς μακράς παραμονής.

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων:

 • χρηματικές κυρώσεις για κάθε παράνομα απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας·
 • πληρωμή των εξόδων επιστροφής παράνομα απασχολούμενων υπηκόων τρίτης χώρας.

Οι χρηματικές ποινές μπορούν να μειώνονται για ιδιώτες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για ιδιωτικούς σκοπούς, εφόσον οι όροι εργασίας δεν ήταν καταχρηστικοί.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι να καταβάλουν καθυστερούμενες οφειλές, όπως οφειλόμενες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής στη χώρα προέλευσης του εργαζομένου, και κοινωνικές εισφορές. Προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών, η σχέση απασχόλησης θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς δυνάμει των οποίων οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών να δύνανται να απαιτήσουν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές από τους εργοδότες τους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους, πριν να εκτελεστεί η απόφαση επιστροφής τους.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργοδότες θα υπόκεινται εξίσου, εφόσον επιβάλλεται, και σε άλλα μέτρα, όπως:

 • σε μερικό ή πλήρη αποκλεισμό από το ευεργέτημα δημόσιων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη·
 • σε αποκλεισμό από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη·
 • σε ανάκτηση δημόσιων παροχών που έχουν χορηγηθεί κατά το διάστημα έως και των δώδεκα μηνών πριν από τη διαπίστωση της παράνομης απασχόλησης·
 • σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να φροντίζουν όταν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, ο εργολάβος του οποίου ο εργοδότης είναι άμεσος υπεργολάβος να θεωρείται υπεύθυνος επιπρόσθετα ή αντί του εργοδότη. Ωστόσο, οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν με τη δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία δεν θεωρούνται υπεύθυνοι. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες ευθύνης όσον αφορά την υπεργολαβία.

Η εκ προθέσεως παράβαση αποτελεί ποινικό αδίκημα όταν ο εργοδότης:

 • επιμένει να μη συμμορφώνεται·
 • απασχολεί σημαντικό αριθμό παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών·
 • απασχολεί τα εν λόγω άτομα με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας·
 • απασχολεί θύματα εμπορίας ανθρώπων·
 • απασχολεί παράνομα ανηλίκους.

Η ηθική αυτουργία και η συνέργεια στην ως άνω συμπεριφορά πρέπει επίσης να τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα.

Οι ποινικές κυρώσεις μπορεί να συνοδεύονται από άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να υπέχουν ευθύνη.

Καταγγελίες και επιθεωρήσεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παράνομα απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλουν κατά του εργοδότη τους καταγγελίες απευθείας ή με τη μεσολάβηση τρίτων. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υποστεί εξαιρετικά καταχρηστικές συνθήκες εργασίας μπορούν να λαμβάνουν άδειες διαμονής για όσο χρόνο διαρκούν οι διαδικασίες που τους αφορούν, κατά περίπτωση, υπό καθεστώς παρόμοιο με το εφαρμοστέο στην οδηγία οδηγία 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

Απαιτείται από τα κράτη μέλη να διενεργούν αποτελεσματικές και κατάλληλες επιθεωρήσεις που να βασίζονται σε τακτικές αναλύσεις κινδύνου προκειμένου να ελεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Πλαίσιο

Η Επιτροπή εισηγήθηκε αυτά τα μέτρα στην ανακοίνωσή της της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (15-16 Δεκεμβρίου 2006) υποστήριξε τη θέση αυτή, καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/52/ΕΚ

20.7.2009

20.7.2011

ΕΕ L 168, 30.6.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.12.2009

Top