Help Print this page 
Title and reference
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΟΘΔ) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΟΘΔ) - EUR-Lex

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με σκοπό την διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC). Στόχος του εν λόγω οργανισμού, που είναι λειτουργικός από την 1η Μαρτίου 2007, είναι να παρέχει στα ενωσιακά θεσμικά όργανα καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αρωγή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του οργανισμού αυτού είναι να παρέχει στα ενωσιακά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αρωγή και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την υλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Ο οργανισμός έχει σκοπό να συμβάλει στον απόλυτο σεβασμό των εν λόγω δικαιωμάτων από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη.

Ο οργανισμός συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στους τομείς αρμοδιότητας της Κοινότητας που απαριθμούνται στο πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιό της. Επιπλέον, ο οργανισμός είναι ανοιχτός στη συμμετοχή υποψηφίων χωρών. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει να προσκαλέσει χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την ΕΕ να συμμετάσχουν στις εργασίες του οργανισμού. Έτσι, διευκολύνεται η σταδιακή ευθυγράμμιση της νομοθεσίας των χωρών αυτών με το ενωσιακό δίκαιο και υποστηρίζονται οι προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο πενταετούς διάρκειας καθορίζει τους θεματικούς τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η δράση του οργανισμού. Οι τομείς αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και τις συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας.

Τα καθήκοντα του οργανισμού πρέπει να εκτελούνται στο πλαίσιο θεματικών τομέων. Περιλαμβάνουν:

 • τη συλλογή, την ανάλυση, τη διάδοση και την αξιολόγηση, με απόλυτη ανεξαρτησία, κατάλληλων, αντικειμενικών αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τον συγκεκριμένο αντίκτυπο που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ, καθώς και με τις ορθές πρακτικές στον τομέα του σεβασμού και της προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων;
 • την εκπόνηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προτύπων για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκών επίπεδο;
 • την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών, προπαρασκευαστικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας;
 • τη σύνταξη και τη δημοσίευση συμπερασμάτων και γνωμών σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, και σχετικά με την εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών, με αποδέκτες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, όταν κάνουν χρήση της ενωσιακής νομοθεσίας;
 • τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από τους τομείς δράσης του οργανισμού;
 • τη δημοσίευση θεματικών εκθέσεων με βάση τις αναλύσεις του οργανισμού;
 • τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων;
 • τη χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής και ενθάρρυνση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο οργανισμός συντονίζει τη δράση του και θέτει σε εφαρμογή ένα δίκτυο συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών (πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων) στο οποίο συμμετέχουν οι διάφοροι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η αμοιβαία διάθεση γνώσεων και η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και των συμμετεχόντων.

Ο οργανισμός συνάπτει επίσης στενές θεσμικές σχέσεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κυρίως με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΟΣΑ), τους αρμόδιους ενωσιακούς οργανισμούς καθώς και τις κυβερνητικές οργανώσεις και τα δημόσια όργανα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών οργανισμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στόχος είναι η συνεργασία και η αποφυγή της επικάλυψης έργου.

Τα όργανα του οργανισμού έχουν την εξής διάρθρωση:

 • το διοικητικό συμβούλιο (όργανο σχεδιασμού και παρακολούθησης) περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και μη ανανεώσιμη. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και, εάν χρειαστεί, ανακαλεί το διορισμό του διευθυντή. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και τον ετήσιο οριστικό προϋπολογισμό του οργανισμού;
 • το εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, δύο άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο και έναν από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Το πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού γραφείου. Καθήκον του εκτελεστικού γραφείου είναι να επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο;
 • η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα ανεξάρτητες προσωπικότητες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα προσόντα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού κατόπιν επιλογής και διαβούλευσης με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία των μελών της είναι πενταετής και μη ανανεώσιμη. Η επιστημονική επιτροπή διασφαλίζει την επιστημονική ποιότητα των εργασιών του οργανισμού.

Ο διευθυντής του οργανισμού διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει υπόψη της γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών βάσει καταλόγου υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή. Είναι κυρίως υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων και του προϋπολογισμού του οργανισμού.

Το προσωπικό του οργανισμού και ο διευθυντής του υπόκεινται στους κανονισμούς που εφαρμόζονται στους μονίμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός πρέπει να αναπτύξει ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του.

Το 2013, ο οργανισμός διέθετε προϋπολογισμό 21,3 εκατ. ευρώ και συνολικό προσωπικό 78 ατόμων. Ο προϋπολογισμός του οργανισμού καλύπτεται από ενωσιακή επιδότηση, από τις εισπράξεις έναντι παρεχομένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων και από ενδεχόμενες οικονομικές εισφορές των οργανώσεων με τις οποίες συνεργάζεται ο οργανισμός καθώς και των υποψηφίων χωρών και των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία σταθερότητας ή σύνδεσης με την ΕΕ. Οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν τα έξοδα λειτουργίας, τις αμοιβές του προσωπικού και τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα υποδομής.

Πλαίσιο

Ο οργανισμός λειτουργεί από την 1η Μαρτίου 2007. Διαδέχεται νομικά το ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας (EUMC), έχοντας αναλάβει τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, και όλες τις οικονομικές δεσμεύσεις του Παρατηρητηρίου. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας καταργείται με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2007. Η έδρα του οργανισμού βρίσκεται στη Βιέννη.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007

23.2.2007

-

ΕΕ L 53 της 22.2.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης [Επίσημη εφημερίδα L 186 της 15.7.2008].

Με τη συμφωνία αυτή θεσπίζεται πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ του ΟΘΔ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος είναι κατά κύριο λόγο η αποφυγή επικαλύψεων και, κατά δεύτερο λόγο, η συμπλήρωση και η παροχή προστιθέμενης αξίας στο έργο τους. Η συνεργασία βασίζεται σε τακτικές επαφές. Για το σκοπό αυτό διορίζεται ένα άτομο επαφής και στα δύο όργανα. Επιπλέον, εκπρόσωποι του κάθε οργάνου θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του άλλου οργάνου ως παρατηρητές. Ο ΟΘΔ και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανταλλαγή όλων των συναφών μη απορρήτων δεδομένων και πληροφοριών, και την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους. Για την περαιτέρω προώθηση της συμπληρωματικότητας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο για το συντονιμό των δραστηριοτήτων του ΟΘΔ. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κοινών και/ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, βάσει των κοινών ενδιαφερόντων τους.

Απόφαση 2008/203/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος-πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2012 [Επίσημη Εφημερίδα L 63 της 7.3.2008].

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ένα πολυετές πλαίσιο που καθορίζει τους θεματικούς τομείς δράσεις του οργανισμού για την περίοδο 2007-2012. Το πλαίσιο προβλέπει εννέα θεματικούς τομείς και συγκεκριμένα: ρατσισμός, ξενοφοβία και μισαλλοδοξία· διακριτική μεταχείριση· αποζημίωση θυμάτων· δικαιώματα των παιδιών· δικαίωμα ασύλου, μετανάστευση και ένταξη μεταναστών· θεωρήσεις εισόδου και έλεγχοι στα σύνορα· συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη δημοκρατική λειτουργία της· κοινωνία των πληροφοριών· και πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο οργανισμός μπορεί να υπερβεί το πεδίο αυτών των θεματικών τομέων μετά από αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Απόφαση No 252/2013/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2013-2017 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 79 της 21.3.2013].

Στην εν λόγω απόφαση παρουσιάζεται ένα νέο πολυετές πλαίσιο για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2013-2017. Αυτό περιλαμβάνει εννέα θεματικούς τομείς: (i) πρόσβαση στη δικαιοσύνη, (ii) θύματα εγκληματικών πράξεων, καθώς και αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, (iii) κοινωνία των πληροφοριών, και ιδίως ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (iv) ένταξη των Ρομά, (v) δικαστική συνεργασία, εξαιρουμένου του τομέα των ποινικών υποθέσεων, (vi) δικαιώματα του παιδιού, (vii) διακρίσεις, (viii) μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών· θεωρήσεις και έλεγχοι στα σύνορα και το άσυλο, και (ix) ρατσισμός, ξενοφοβία. Ο Οργανισμός μπορεί να εργαστεί εκτός αυτών των θεματικών τομέων, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Κατά την εφαρμογή του πλαισίου, ο Οργανισμός διασφαλίζει τη δέουσα συνεργασία και συντονισμό με τους συναφείς φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών.

12.11.2013

Top