Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στατιστικές για τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών της ΕΕ - σύστημα Intrastat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Στατιστικές για τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών της ΕΕ - σύστημα Intrastat

Η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των δεδομένων που συγκεντρώνει, συλλέγει πληροφορίες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών (σύστημα Intrastat). Η παρούσα νομοθετική πράξη θεσπίζει τα συστήματα και τις διαδικασίες του Intrastat και στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα προς διαβίβαση στην Eurostat.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου

ΣΎΝΟΨΗ

Η Eurostat, στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των δεδομένων που συγκεντρώνει, συλλέγει πληροφορίες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών (σύστημα Intrastat). Η παρούσα νομοθετική πράξη θεσπίζει τα συστήματα και τις διαδικασίες του Intrastat και στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα προς διαβίβαση στην Eurostat.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΠΑΡΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Επιδιώκει την απλούστευση του συστήματος Intrastat το οποίο συστάθηκε το 1993 καθώς και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των στατιστικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η παροχή τέτοιων στατιστικών για τις συναλλαγές είναι απαραίτητη όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών για την ενιαία αγορά της ΕΕ καθώς και για την ανάλυση της αγοράς.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει τις συναλλαγές αγαθών. Ως «συναλλαγές αγαθών» νοείται κάθε κυκλοφορία εμπορευμάτων από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη και ως «εμπορεύματα» νοούνται όλα τα κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες είναι καταχωρισμένες ως υποκείμενες σε φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και των οποίων η ετήσια αξία εμπορικών συναλλαγών υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, πρέπει να παρέχουν στοιχεία των συναλλαγών τους με άλλες χώρες της ΕΕ. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται τόσο με τις αφίξεις (αποκτήσεις, αγορές ή εισαγωγές) όσο και με τις αποστολές (αφαιρέσεις, πωλήσεις ή εξαγωγές) εμπορευμάτων. Άλλες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την απαίτηση.

Οι χώρες της ΕΕ επαναπροσδιορίζουν κάθε χρόνο την αξία του κατώτατου ορίου και καθορίζουν χωριστές αξίες για αποστολές και αφίξεις (επιτρέποντας να συλλέγονται τα ελάχιστα δεδομένα για κάθε εμπορική ροή).

Καταχώριση

Οι εθνικές στατιστικές αρχές κάθε χώρας της ΕΕ τηρούν μητρώο των ενδοκοινοτικών φορέων (π.χ. των επιχειρήσεων) το οποίο περιέχει αποστολείς και παραλήπτες.

Συλλεγόμενα δεδομένα από το σύστημα Intrastat

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις για το σύστημα Intrastat πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

τον αριθμό αναγνώρισής τους·

την περίοδο αναφοράς·

τη ροή (άφιξη/αποστολή)·

το εκάστοτε εμπόρευμα (χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας της ΕΕ)·

τη χώρα μέλος-εταίρο·

την αξία των εμπορευμάτων στο εθνικό νόμισμα·

την ποσότητα των εμπορευμάτων σε καθαρή μάζα (βάρος εξαιρουμένης της συσκευασίας) και τις συμπληρωματικές μονάδες (λίτρα, m2, αριθμός τεμαχίων κ.λπ.), εφόσον χρειάζεται·

τη φύση της συναλλαγής.

Απόρρητο

Κάθε υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να ζητήσει να προστατεύονται τα δεδομένα του από το στατιστικό απόρρητο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εθνικές αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν τα στατιστικά αποτελέσματα που καθιστούν εφικτή την αναγνώρισή του συγκεκριμένου παρόχου, θα κοινολογηθούν ή αν θα τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Διαβίβαση δεδομένων στην Eurostat

Οι χώρες της ΕΕ διαβιβάζουν στην Eurostat τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι στατιστικές οφείλουν να πληρούν ορισμένα κριτήρια:

συνάφεια·

ορθότητα·

επικαιρότητα·

ακρίβεια·

προσβασιμότητα και σαφήνεια·

συγκρισιμότητα·

συνέπεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ, μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τεχνικές αλλαγές σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

ΑΠΌ ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ;

Από την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Το σύστημα Intrastat συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 1993, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η ενιαία αγορά της ΕΕ. Αντικατέστησε τις τελωνειακές διασαφηνίσεις ως πηγή δεδομένων για τις συναλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον δικτυακό τόπο της Eurostat.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

27.4.2004

-

ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1-8

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 222/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 160-163

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 659/2014

17.7.2014

-

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 128-134

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.04.2015

Top