Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Παρακολούθηση αποτελεσμάτων στην ενιαία αγορά

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων στην ενιαία αγορά

Οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να αναμένουν από την κοινή αγορά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή απέκτησε ένα νέο εργαλείο παρατήρησης των καταναλωτικών αγορών: Ένα πίνακα αποτελεσμάτων που δεν ασχολείται μόνο με τις τιμές και την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά παράλληλα και με την ικανοποίηση των καταναλωτών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά: ο πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών» [COM(2008) 31 τελικό – δε δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινή αγορά δεν έχει αποκλειστικά οικονομικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει παράλληλα στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των Ευρωπαίων. Προκειμένου να παράγει επιπλέον αποτελέσματα για τους πολίτες, η Επιτροπή δημιούργησε ένα νέο εργαλείο παρατήρησης της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για τις αγορές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Έχει ως στόχο να αξιολογήσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από την οπτική γωνία των καταναλωτών.

Αυτή η ανακοίνωση παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση των καταναλωτικών αγορών καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία παρακολούθησης των αγορών καταναλωτικών αγαθών διαιρείται σε δύο στάδια, ένα στάδιο επιλογής ακολουθούμενο από ένα στάδιο ανάλυσης. Το στάδιο επιλογής έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους τομείς που παρουσιάζουν δυσλειτουργία. Το στάδιο ανάλυσης έχει ως στόχο να καθορίσει τις αιτίες αυτής της δυσλειτουργίας.

Η αγορά θα μελετηθεί με βάση τρεις άξονες, που συνοψίζονται παρακάτω.

Ο προσδιορισμός των καταναλωτικών αγορών

Οι γενικές επιδόσεις των διαφόρων τομέων αναλύονται με τη βοήθεια των πέντε ακολούθων δεικτών:

 • τα παράπονα των καταναλωτών: ο αριθμός των παραπόνων ποικίλλει σε συνάρτηση με τους τομείς, τις χώρες, τις παραδόσεις σε ό,τι αφορά την προστασία καταναλωτών και τις πιθανότητες να υπάρξει όφελος από την προσφυγή.
 • τα επίπεδα των τιμών: το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής ή το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας ενδεχομένως επηρεάζουν την τιμή, ωστόσο ορισμένες φορές οι διαφορές είναι τόσο σημαντικές που δημιουργούνται υποψίες ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά παρεμποδίζεται από κυκλώματα ή άλλους παράγοντες, ή ότι εφαρμόζονται αδιαφανείς τιμολογιακές πρακτικές που δυσχεραίνουν τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ερευνώνται όχι μόνο οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τιμών, αλλά και οι λόγοι της διαφοροποίησης αυτής·
 • η ικανοποίηση των καταναλωτών, η οποία μετριέται, για παράδειγμα, μέσω της ποιότητας των προϊόντων, τη δυνατότητα επιλογής που έχουν οι καταναλωτές, τη διαφάνεια των τιμών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση·
 • αλλαγές προμηθευτή: οι αλλαγές προμηθευτή επιτρέπουν την αξιολόγηση της δυνατότητας επιλογής του καταναλωτή. Ποικίλλουν κυρίως ανάλογα με τη διαφάνεια της αγοράς και τα εμπόδια στις αλλαγές·
 • ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών: Πρέπει κατά περίπτωση να αξιολογείται επαρκώς ο αριθμός των ατυχημάτων και των τραυματισμών που προκαλούνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς λιανικής πώλησης

Μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά είναι μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές έχουν την ίδια εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές αγορές με τις αγορές που πραγματοποιούν στη χώρα τους. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς λιανικής πώλησης μπορεί να μετρηθεί με την παρουσία λιανοπωλητών από άλλες χώρες, τις άμεσες διασυνοριακές επενδύσεις και το διασυνοριακό εμπόριο λιανικής. Είναι επίσης απαραίτητο να αξιολογηθεί η νοοτροπία και τα προβλήματα που συναντούν όσοι πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές.

Σύγκριση του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ κρατών μελών

Η προστασία των καταναλωτών ποικίλλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Προκειμένου να αξιολογηθεί το καταναλωτικό περιβάλλον κάθε κράτους μέλους, πρέπει να εξεταστούν:

 • η εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή η ποιότητα των συστημάτων επιβολής, ο σεβασμός στη νομοθεσία και των χρησιμοποιούμενων πόρων (για παράδειγμα, οι διεξαγόμενοι έλεγχοι)·
 • τα μέσα έννομης προστασίας, καθώς και η άποψη που έχουν γι’ αυτά οι καταναλωτές·
 • ο ρόλος των οργανώσεων καταναλωτών και η εμπιστοσύνη που τους δείχνουν οι καταναλωτές
 • ο βαθμός ενδυνάμωσης των καταναλωτών: κυρίως σε επίπεδο εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ικανότητας και ευαισθητοποίησης.

Το στάδιο ανάλυσης

Το στάδιο ανάλυσης έχει ως στόχο να καθορίσει τις αιτίες των δυσλειτουργιών της αγοράς. Ο εντοπισμός των αιτιών δυσλειτουργίας θα επιτρέψει αργότερα να επιλεγεί το καταλληλότερο εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος, για παράδειγμα, η πολιτική ανταγωνισμού για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η κανονιστική ρύθμιση του τομέα για την άρση ορισμένων φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά, η πολιτική των καταναλωτών για τη διασφάλιση της διαφάνειας των πληροφοριών, κτλ.

Στα σημεία που πρέπει να μελετηθούν κατά το στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνονται:

 • η ενδυνάμωση των καταναλωτών·
 • η ζημία των καταναλωτών·
 • η σχέση μεταξύ των τιμών εισαγωγής και των τιμών κατανάλωσης·
 • οι νομοθετικοί δείκτες·
 • ο σεβασμός στη νομοθεσία·
 • η ποιότητα, κυρίως ο βαθμός καινοτομίας, η υγεία και το περιβάλλον·
 • η προσβασιμότητα και οι προσιτές τιμές·
 • η διαλειτουργικότητα, δηλαδή την ικανότητα ενός συστήματος ή ενός προϊόντος να συντονίζεται με άλλα προϊόντα.

Ο πρώτος πίνακας αποτελεσμάτων κατανάλωσης

Ο πρώτος πίνακας αποτελεσμάτων έφερε στο φως ορισμένες δυσλειτουργίες των καταναλωτικών αγορών. Αποκαλύπτει, για παράδειγμα, ότι η εσωτερική λιανική αγορά της ΕΕ απέχει πολύ από την ολοκλήρωση. Πράγματι, οι Ευρωπαίοι προτιμούν ακόμα να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες στις δικές τους χώρες. Επιπλέον, το καταναλωτικό περιβάλλον διαφέρει κατά πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Προκειμένου να βελτιωθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων, η Επιτροπή σκοπεύει από το 2008 να αναλάβει τις εξής δράσεις:

 • εισαγωγή μιας πιο εναρμονισμένης ταξινόμησης των παραπόνων των καταναλωτών σε κοινοτική κλίμακα·
 • ανάπτυξη συγκρίσιμων στοιχείων πάνω στις τιμές, σε συνεργασία με τη Eurostat (DE) (EN) (FR) και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·
 • αύξηση των καλυπτόμενων τομέων.

Πλαίσιο

Αυτό το νέο εργαλείο αποτελεί συνέχεια του εκσυγχρονισμού της εσωτερικής αγοράς ο οποίος ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και χάρη στον οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρόοδος στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

See also

 • Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών – Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.06.2009

Top