Help Print this page 
Title and reference
Επίσημοι έλεγχοι των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Επίσημοι έλεγχοι των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων («πακέτο υγιεινής»), η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο για τους επίσημους ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και καθορίζει ειδικούς κανόνες για το νωπό κρέας, τα δίθυρα μαλάκια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο [Βλέπε πράξη (-εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι κοινοτικές εγκαταστάσεις και οι εισαγωγές υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

ΚΟΙΝΟΤΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ

Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν έγκριση στις εγκαταστάσεις που τηρούν τον κοινοτικό κανονισμό σε θέματα επίσημων ελέγχων υγιεινής των τροφίμων.

Οι επιχειρηματίες του επισιτιστικού τομέα πρέπει να παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλη την απαιτούμενη συνδρομή για την εκτέλεση του ελέγχου, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους χώρους και την παρουσίαση των εγγράφων ή των μητρώων.

Οι επίσημοι έλεγχοι περιλαμβάνουν ελέγχους που αφορούν τις καλές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου), καθώς και ειδικούς ελέγχους οι απαιτήσεις των οποίων ορίζονται κατά τομέα (νωπά κρέατα, δίθυρα μαλάκια, προϊόντα αλιείας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα).

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ

Επίσημος κτηνίατρος

Ο επίσημος κτηνίατρος, ο οποίος διορίζεται και εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή, πρέπει να διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου, πιστοποιούμενη με εξετάσεις επάρκειας στα γνωστικά πεδία της αρμοδιότητάς του. Εκτελεί καθήκοντα εξακρίβωσης που καλύπτουν:

 • τη διαρκή εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής (συντήρηση των κατασκευών και του εξοπλισμού της μονάδας, υγιεινή της μονάδας και του προσωπικού, κατάρτιση, κατεργασία των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο κ.λπ.)·
 • τις διαδικασίες που βασίζονται στο σύστημα HACCP κυρίως στους ακόλουθους τομείς: συμβατότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης με τα μικροβιολογικά κριτήρια, απουσία απαγορευμένων ουσιών, ρυπαντών ή υπολειμμάτων χημικών ουσιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα, απουσία φυσικών παραγόντων κινδύνου όπως ξένα σώματα, απουσία φυσιοπαθολογικών ανωμαλιών ή αλλοιώσεων, απουσία ρύπανσης.

Τα καθήκοντα επιθεώρησης που εκτελεί ο επίσημος κτηνίατρος καλύπτουν:

 • τα στοιχεία για την αλυσίδα διατροφής που παρέχουν υγειονομικά δεδομένα για τα ζώα που αποστέλλονται ή πρόκειται να αποσταλούν στο σφαγείο·
 • τις επιθεωρήσεις πριν από τη σφαγή (με εξαίρεση τα άγρια θηράματα). Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή εντός 24 ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο και λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη σφαγή. Ο επίσημος κτηνίατρος διαπιστώνει την ύπαρξη σημείων που υποδηλούν ότι η καλή μεταχείριση των ζώων δεν ήταν βέβαιη ή σημεία οιασδήποτε κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη ή ζωική υγεία·
 • την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά τη σφαγή·
 • τις επιθεωρήσεις μετά τη σφαγή. Το σφάγιο και τα εντόσθιά του υποβάλλονται σε μακροσκοπική εξέταση καθώς και σε υποχρεωτικές τομές. Για να γίνει οριστική διάγνωση ή να προσδιοριστεί η παρουσία πιθανής νόσου των ζώων ή άλλων παραγόντων που καθιστούν το κρέας ακατάλληλο για την κατανάλωση, ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να διενεργεί συμπληρωματικές εξετάσεις και δειγματοληψίες για επιστημονικές εργαστηριακές αναλύσεις. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις για να αποφευχθεί κάθε μόλυνση κατά τη στιγμή της εξέτασης·
 • τα υλικά ειδικού κινδύνου. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) επιβάλλεται η αφαίρεση, ο διαχωρισμός και η σήμανση των υλικών ειδικού κινδύνου·
 • τις εργαστηριακές δοκιμές. Ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί δειγματοληψίες για την ανίχνευση ζωονόσων, ΜΣΕ, άλλων νόσων ή απαγορευμένων ουσιών·
 • τη σήμανση καταλληλότητας για τα κρεατοπαραγωγά ζώα, τα μεγάλα θηράματα, εκτρεφόμενα και άγρια. Ύστερα από την επιθεώρηση μετά τη σφαγή, το κρέας που χαρακτηρίζεται κατάλληλο για την κατανάλωση σφραγίζεται με μελάνη ή καυτηριασμό. Η σφραγίδα αυτή είναι ωοειδής, ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και ευκόλως ορατή από τις αρχές ελέγχου και περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν κυρίως την ονομασία της χώρας καταγωγής και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης. Ανάλογα με τον τύπο του κρέατος και της συσκευασίας, καθορίζονται ιδιαίτερες διατάξεις για το είδος και το περιεχόμενο της σήμανσης αυτής.

Τα πορίσματα της επιθεώρησης καταγράφονται και καταχωρίζονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση προβλήματος, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης παραγωγής κρέατος, η αρμόδια αρχή και οι υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης πρωτογενούς παραγωγής. Ο επίσημος κτηνίατρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για να αποτραπεί η εξάπλωση του πιθανού μολυσματικού παράγοντα.

Αποφάσεις μετά τους ελέγχους

Αν κατά τους ελέγχους διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρατυπίες, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

 • αποφάσεις που αφορούν τα στοιχεία για την αλυσίδα διατροφής. Τα ζώα δεν γίνονται δεκτά για σφαγή, προκειμένου το κρέας τους να διατεθεί στην κατανάλωση από τον άνθρωπο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: προέρχονται από περιοχή στην οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί μετακινήσεων· δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα· υφίσταται κίνδυνος για την ανθρώπινη ή τη ζωική υγεία. Όταν οι πληροφορίες σχετικά με τα ζώα που παρέχονται από τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει μέτρα κατά του υπεύθυνου εκμετάλλευσης, παραδείγματος χάριν, συμπληρωματικούς ελέγχους με δαπάνες του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης·
 • αποφάσεις που αφορούν τα ζώντα ζώα. Αν η ταυτότητα των ζώων δεν μπορεί να επαληθευτεί, τα ζώα πρέπει να σφάζονται χωριστά και να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το ίδιο ισχύει για τα ζώα που παρουσιάζουν μεταδόσιμο παθολογικό κίνδυνο. Τα εν λόγω ζώα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να υποβάλλονται σε αναλυτική εξέταση προ της σφαγής. Εξάλλου, ο επίσημος κτηνίατρος επιβλέπει τη σφαγή των ζώων στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων εξάλειψης νόσων (ΜΣΕ, βρουκέλωση, φυματίωση, σαλμονέλωση)·
 • αποφάσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Ο επίσημος κτηνίατρος μεριμνά για την τήρηση των κανόνων καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή και, αν χρειάζεται, λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα·
 • αποφάσεις σχετικά με το κρέας. Το κρέας που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για την κατανάλωση. Πρόκειται ειδικότερα για το κρέας ζώων που δεν υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση πριν από τη σφαγή (με εξαίρεση τα άγρια θηράματα), ζώων των οποίων τα εντόσθια δεν υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση μετά τη σφαγή, ζώων που βρέθηκαν νεκρά πριν από τη σφαγή, θνησιγενών ζώων ή νεκρών εμβρύων ζώων, ζώων που θανατώθηκαν σε ηλικία μικρότερη των 7 ημερών και ζώων που πάσχουν από νόσο η οποία πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά, καθώς και για το κρέας που δεν ανταποκρίνεται στα μικροβιολογικά κριτήρια και στα κριτήρια ραδιενέργειας και το κρέας που περιέχει υλικά ειδικού κινδύνου ή υπολείμματα χημικών ουσιών ή κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα. Εξάλλου, ο κτηνίατρος δύναται να επιβάλλει απαιτήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κρεάτων που προέρχονται από ζώα σφαγμένα επειγόντως εκτός του σφαγείου.

Αρμοδιότητες ελέγχου και συχνότητα των ελέγχων

Η αρμόδια αρχή εγγυάται τον ενδεδειγμένο επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων μεταποίησης κρέατος. Το είδος και η έκταση του επίσημου ελέγχου πρέπει να βασίζονται σε τακτική αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και την υγεία των ζώων, καθώς και των παραμέτρων που συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώων. Πρέπει κυρίως να εξασφαλίζεται η παρουσία ενός τουλάχιστον επίσημου κτηνίατρου σε όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή, με κάποια ευελιξία για ορισμένες εγκαταστάσεις σφαγής ή επεξεργασίας κρέατος θηραμάτων.

Για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων, απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός επαγγελματικών προσόντων. Ο κτηνίατρος οφείλει να περάσει επιτυχώς δοκιμασία διεξαγόμενη από την αρμόδια αρχή, που θα πιστοποιεί τις γνώσεις των υποψηφίων σε όλους τους τομείς τους σχετικούς με την άσκηση των καθηκόντων τους (συγκεκριμένα την εθνική και κοινοτική υγειονομική νομοθεσία, τις καλές πρακτικές και συνήθειες υγιεινής, τις αρχές HACCP, τις κατάλληλες πλευρές σε ό,τι αφορά την επιδημιολογία και τις ΜΣΕ). Εξάλλου, κάθε κτηνίατρος θα πρέπει να υποβάλλεται σε πρακτική κατάρτιση 200 ωρών πριν μπορέσει να εργαστεί κατά τρόπο ανεξάρτητο.

Κατά την πλήρωση των καθηκόντων του όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο, ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από επίσημους βοηθούς που τίθενται υπό τη δικαιοδοσία του. Οι επίσημοι βοηθοί, τα καθήκοντα των οποίων ορίζονται επακριβώς, πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης (θεωρητικής τουλάχιστον 500 ωρών και πρακτικής τουλάχιστον 400 ωρών), πιστοποιούμενης με εξετάσεις επάρκειας που καλύπτουν όλα τα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους γνωστικά πεδία.

Εξάλλου, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στο προσωπικό των σφαγείων πουλερικών και κουνελιών να εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα των επίσημων βοηθών. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική κατάρτιση.

ΖΩΝΤΑ ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

Η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζει τη γεωγραφική θέση και τα όρια των περιοχών παραγωγής δίθυρων μαλακίων. Οι περιοχές παραγωγής από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή δίθυρων μαλακίων υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες:

 • Περιοχές κατηγορίας Α: περιοχές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο·
 • Περιοχές κατηγορίας Β: περιοχές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων, αλλά η διάθεσή τους στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνο έπειτα από επεξεργασία σε κέντρο καθαρισμού ή έπειτα από μετεγκατάσταση·
 • Περιοχές κατηγορίας Γ: περιοχές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων, αλλά η διάθεσή τους στην αγορά για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνο έπειτα από μετεγκατάσταση μακράς διαρκείας.

Για να κατατάξει τις περιοχές παραγωγής, η αρμόδια αρχή διενεργεί απογραφή των πηγών ρύπανσης που οφείλεται στον άνθρωπο ή στα ζώα και εξετάζει τις ποσότητες οργανικών ρύπων που εκχύνονται κατά τις διάφορες περιόδους του έτους και τα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας τους. Καταρτίζει πρόγραμμα δειγματοληψιών για να ελέγχει τη μικροβιολογική ποιότητα των δίθυρων μαλακίων και την ενδεχόμενη παρουσία τοξινοπαραγωγού πλαγκτού και χημικών ρυπαντών. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε σχέδια δειγματοληψίας που καθορίζουν τη συχνότητα των ελέγχων.

Αν από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας προκύπτει ότι δεν τηρούνται τα επιβεβλημένα πρότυπα υγιεινής, απαγορεύεται η συλλογή μαλακίων από τη συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής. Για να αρθεί η απαγόρευση, πρέπει να διεξαχθούν δύο διαδοχικές αναλύσεις με διαφορά χρόνου τουλάχιστον 48 ώρες.

Εκτός από την παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής και μετεγκατάστασης, πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα ελέγχου που να περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές, ώστε να εξακριβώνεται η τήρηση των απαιτήσεων για τα τελικά προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πέραν των γενικών ελέγχων, τα αλιευτικά προϊόντα υπόκεινται σε επίσημο έλεγχο κατά την εκφόρτωση ή πριν από την πρώτη πώληση σε ιχθυόσκαλα ή ιχθυαγορά χονδρικής πώλησης. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως:

 • εξέταση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων·
 • ανάλυση του ολικού πτητικού βασικού αζώτου·
 • δοκιμασία για τον έλεγχο της ισταμίνης·
 • εξέταση της περιεκτικότητας σε ξένες προσμίξεις,·
 • μικροβιολογικές εξετάσεις·
 • εξέταση παρουσίας παρασίτων·
 • ανίχνευση της παρουσίας τοξικών ψαριών ή αλιευτικών προϊόντων που περιέχουν βιοτοξίνες.

Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο τα αλιευτικά προϊόντα στα οποία οι οργανοληπτικοί, χημικοί ή μικροβιολογικοί έλεγχοι αποκαλύπτουν την παρουσία ουσιών επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα.

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκτός από τις κοινές απαιτήσεις, προβλέπονται ειδικοί έλεγχοι για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα:

 • επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων παραγωγής. Τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων που διέπουν την παραγωγή νωπού γάλακτος (κατάσταση υγείας των ζώων, χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων)·
 • έλεγχος του νωπού γάλακτος κατά τη συλλογή. Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει συστήματα ελέγχου για να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων που ισχύουν για το νωπό γάλα. Αν το νωπό γάλα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων, η αρμόδια αρχή δύναται να αναστέλλει την παράδοσή του και να καλέσει το φορέα εκμετάλλευσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Πίνακες τρίτων χωρών

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, καταρτίζει πίνακες των τρίτων χωρών ή των περιοχών τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τρίτη χώρα αναγράφεται στους καταλόγους αυτούς μόνον εάν παρέχει κατάλληλες εγγυήσεις και αφού έχει πραγματοποιηθεί κοινοτικός έλεγχος στη χώρα αυτήν.

Επιπλέον, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των εγκαταστάσεων από τις οποίες δύνανται να εισάγονται ή να αποστέλλονται τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Μία εγκατάσταση δύναται να καταχωρείται στον προαναφερθέν κατάλογο μόνον, εάν η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι η εν λόγω εγκατάσταση πληροί τις οικείες κοινοτικές απαιτήσεις. Επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σε τακτική βάση προκειμένου να επαληθεύονται οι εν λόγω εγγυήσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος του «πακέτου υγιεινής», δηλαδή ενός συνόλου νομοθετικών πράξεων που καθιερώνει κανόνες υγιεινής για τα προϊόντα διατροφής. Αυτό περιλαμβάνει, εκτός του παρόντος κανονισμού, τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

 • τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, που ορίζει τους στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, αφήνοντας στους επιχειρηματίες του επισιτιστικού τομέα την ευθύνη λήψης μέτρων ασφαλείας τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για την εξασφάλιση του αβλαβούς χαρακτήρα των τροφίμων·
 • τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας τροφίμων και δημόσιας υγείας.

Εξάλλου, οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις συμπληρώνουν την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων:

 • ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ο οποίος περιέχει γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων. Ο εν λόγω κανονισμός επεξηγεί τις διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·
 • ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος αναδιοργανώνει τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, κατά τρόπον ώστε να ενσωματώνονται οι έλεγχοι σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και σε όλους τους τομείς·
 • η οδηγία 2002/99/ΕΚ, που θεσπίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας προϊόντων ζωικής προέλευσης στην αγορά και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών ή περιφερειών, που υπόκεινται σε περιορισμούς υγειονομικού ελέγχου.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004

20.5.2004

-

ΕΕ L 139 της 30.4.2004

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004

20.5.2004

-

ΕΕ 165 της 30.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

ΕΕ 87 της 31.3.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού 854/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο τεκμηριωτική αξία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I – Νωπό κρέας:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 22.12.2005]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 22.12.2005]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 18.11.2006]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 363 της 20.12.2006]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 277, 18.10.2008].

Παράρτημα II – Ζώντα δίθυρα μαλάκια:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 22.12.2005]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 277, 18.10.2008]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 505/2010 [Επίσημη Εφημερίδα L 149 της 15.6.2010].

Παράρτημα III – Προϊόντα αλιείας: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 22.12.2005] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 277, 18.10.2008].

Παράρτημα IV – Νωπό γάλα, πρωτόγαλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 18.11.2006].

Παράρτημα VI – Απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τις εισαγωγές Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 320 της 18.11.2006].

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων [COM(2009) 403 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η Επιτροπή επισκοπεί την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών. Παρουσιάζει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή της δέσμης των κανονισμών για την υγιεινή τα έτη από 2006 έως 2008. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία διοικητικά και ελεγκτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων. Οι κυριότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν αφορούν:

 • ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών,
 • ορισμένους ορισμούς που περιέχονται στους εν λόγω κανονισμούς,
 • ορισμένες πρακτικές πτυχές που αφορούν την έγκριση των εγκαταστάσεων χειρισμού τροφίμων ζωικής προέλευσης και την επισήμανση αυτών των τροφίμων,
 • το καθεστώς εισαγωγής ορισμένων τροφίμων,
 • την εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στο HACCP (αναλύσεις κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων, και
 • την εφαρμογή επισήμων ελέγχων σε ορισμένους κλάδους.

Η παρούσα έκθεση δεν προτείνει λεπτομερείς λύσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο της υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθετικής δέσμης για την υγιεινή των τροφίμων, βάσει των δυσκολιών που εντοπίστηκαν.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.09.2010

Top