Help Print this page 
Title and reference
Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. Στόχος της είναι η αποφυγή μίας νέας επισιτιστικής κρίσης, όπως αυτή της δεκαετίας του 90, και η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΎΝΟΨΗ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, διαπιστώθηκε η εμφάνιση αρκετών μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) χωριστά στον άνθρωπο (ασθένεια του Creutzfeldt-Jakob και οι διάφορες μορφές της) και στα ζώα (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών ή ΣΕΒ).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών στα ζώα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και σε ορισμένες περιπτώσεις στις εξαγωγές τους.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • στα καλλυντικά και στα φαρμακευτικά προϊόντα, στις πρώτες ύλες ή σε κάθε άλλον προϊόν ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους·
 • στις πρώτες ύλες ή σε κάθε άλλον προϊόν ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή λιπασμάτων·
 • στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για έκθεση, διδασκαλία, επιστημονική έρευνα, ειδικές μελέτες ή αναλύσεις, εφόσον αυτά τα προϊόντα δεν καταναλώνονται ούτε χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο ή από ζώα·
 • στα ζώντα ζώα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για έρευνα.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΣΕΒ

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ιεράρχησης που ταξινομεί τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή τις περιφέρειες τους στις διάφορες κατηγορίες με βάση το επίπεδο κινδύνου από άποψη ΣΕΒ. Το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης των χωρών βάσει του βαθμού επικινδυνότητάς τους είναι παρόμοιο με αυτό που συνιστά το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΔΓΕ).

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες για την ταξινόμηση των χωρών ή των περιφερειών τους όσον αφορά την κατάστασή τους από άποψη ΣΕΒ:

 • κατηγορία 1: χώρες ή περιφέρειες όπου ο κίνδυνος για ΣΕΒ είναι αμελητέος·
 • κατηγορία 2: χώρες ή περιφέρειες όπου ο κίνδυνος για ΣΕΒ είναι ελεγχόμενος·
 • κατηγορία 3: χώρες ή περιφέρειες όπου ο κίνδυνος για ΣΕΒ δεν έχει προσδιοριστεί.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΣΕ

Σύστημα επιτήρησης

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ετήσιο πρόγραμμα επιτήρησης της ΣΕΒ και της τρομώδους νόσου των προβάτων το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα ανίχνευσης με ταχείες δοκιμές. Στο παράρτημα ΙΙΙ περιγράφεται λεπτομερώς το σύστημα επιτήρησης που πρέπει να θεσπιστεί για τις δύο αυτές νόσους. Εκτός από τους υποχρεωτικούς ελέγχους για όλα τα ζώα που εμφανίζουν συμπτώματα που γεννούν υπόνοιες για ΜΣΕ, πρέπει να διενεργείται επίσης ταχεία διάγνωση μετά τη σφαγή για μεγάλο αριθμό ζώων (κυρίως βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών), μεταξύ άλλων (αλλά όχι περιοριστικά), όταν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ύποπτων κρουσμάτων ανά ζωικό είδος και των ζώων που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει ενιαία έκθεση για την επιδημιολογική κατάσταση στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την Κοινότητα και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εμφάνιση στην επικράτειά τους άλλων κρουσμάτων ΜΣΕ.

Το παράρτημα III, όπως και τα λοιπά παραρτήματα του κανονισμού, τροποποιήθηκε το 2013 προκειμένου να λάβει υπόψη νέες επιστημονικές παραινέσεις για τις ΜΣΕ και να προσπαθήσει να αποσαφηνίσει μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία.

Απαγορεύσεις που αφορούν τις ζωοτροφές

Ο κανονισμός απαγορεύει τη χρήση ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες για τη διατροφή των μηρυκαστικών. Στη διατροφή ζώων εκτροφής με εξαίρεση τα σαρκοφάγα γουνοφόρα ζώα, η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, ζελατίνης προερχόμενης από μηρυκαστικά, προϊόντων αίματος, πρωτεϊνών που έχουν υποστεί υδρόλυση, όξινου και μη όξινου φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης απαγορεύεται.

Το παράρτημα IV του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε το 2013, διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες ορισμένες ζωικές πρωτεΐνες μπορούν, παρόλα αυτά, να χρησιμοποιούνται στη διατροφή των μονογαστρικών ζώων, των μηρυκαστικών και των ψαριών.

Από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον ενημερωμένο κατάλογο των σφαγείων τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία δεν σφάζουν μηρυκαστικά. Διαβιβάζουν επίσης κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για την παραγωγή των ζωοτροφών και των πρωτεϊνών που αναφέρονται λεπτομερώς παραπάνω.

Η εξαγωγή προς τρίτη χώρα ζωικών μεταποιημένων πρωτεϊνών που προέρχονται από μηρυκαστικά και προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που ισχύει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ των προτέρων και γραπτώς, η τρίτη χώρα προορισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί και/ή να επανεξάγει τα προϊόντα αποκλειστικά για την τελική χρήση για την οποία προορίζονται. Το κράτος μέλος το οποίο εγκρίνει την εξαγωγή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Ειδικά υλικά κινδύνου

Τα κράτη μέλη που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση απόσυρσης των ειδικών υλικών κινδύνου (ΕΥΚ).

Στις χώρες ή τις περιοχές που εμφανίζουν ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ, τα οστά βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κρέατος διαχωρισμένου μηχανικά. Το κρέας της κεφαλής και η σπονδυλική στήλη των βοοειδών άνω των 30 μηνών καθώς και η γλώσσα των βοοειδών κάθε ηλικίας συλλέγονται σύμφωνα με ειδικές μεθόδους.

Τα προσδιορισμένα υλικά κινδύνου αποσύρονται από τα σφαγεία, από τις εγκαταστάσεις κοπής για την σπονδυλική στήλη βοοειδών και, ενδεχόμενα, από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που εμφαίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Αμέσως μετά την αφαίρεσή τους, όλα τα ΕΥΚ ή τα παράγωγά τους βάφονται με χρωστική ουσία ή επισημαίνονται με μαρκαδόρο. Χρησιμοποιούνται και καταστρέφονται σύμφωνα με τις μεθόδους τις οποίες καθορίζει ο κανονισμός 1069/2009. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συχνούς επίσημους ελέγχους για την εξακρίβωση της εφαρμογής των διατάξεων αυτών και μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της μόλυνσης του συνόλου του κλάδου.

Προγράμματα κατάρτισης

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν για την κατάρτιση του προσωπικού της αρμόδιας αρχής, των διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδρυμάτων γεωργίας και κτηνιατρικής, καθώς και των επίσημων κτηνιάτρων, του προσωπικού των σφαγείων και των εκτροφέων, έτσι ώστε να διακρίνουν τα κλινικά συμπτώματα και την επιδημιολογία των ΜΣΕ. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα μπορεί να παράσχει χρηματική ενίσχυση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΜΣΕ

Μέτρα έναντι των ζώων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί από ΜΣΕ

Με την επιφύλαξη των ευρωπαϊκών μέτρων για την κοινοποίηση των ασθενειών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να κοινοποιείται αμέσως στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε περίπτωση ζώου για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει μολυνθεί από ΜΣΕ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα κοινοποιημένα κρούσματα ΜΣΕ.

Κάθε ζώο για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ΜΣΕ υπόκειται σε επίσημο περιορισμό των μετακινήσεων εν αναμονή των αποτελεσμάτων κλινικής και επιδημιολογικής εξέτασης ή θανατώνεται για εργαστηριακή εξέταση υπό επίσημη επίβλεψη. Όλα τα άλλα βοοειδή της εκμετάλλευσης αυτής υπόκεινται επίσης σε επίσημο περιορισμό των μετακινήσεων μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκμετάλλευση, όπου βρισκόταν το ζώο όταν ανέκυψαν οι υπόνοιες ΣΕΒ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο ενδέχεται να μολύνθηκε από ΣΕΒ, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι μόνον το ύποπτο μόλυνσης ζώο υπόκειται σε επίσημο περιορισμό μετακινήσεων και μπορεί επίσης να θέσει και άλλες εκμεταλλεύσεις υπό επιτήρηση.

Mέτρα για τις περιπτώσεις επιβεβαίωσης ΜΣΕ

Όταν η παρουσία μιας ΜΣΕ επιβεβαιωθεί επισήμως, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

 • η διεξαγωγή μιας έρευνας με σκοπό τον προσδιορισμό της πιθανής προέλευσης της ασθένειας, καθώς και του συνόλου των ζώων και των παράγωγων προϊόντων που μπορεί να έχουν μολυνθεί·
 • στην περίπτωση επιβεβαίωσης ΣΕΒ σε βοοειδή, η θανάτωση και πλήρης καταστροφή των επιμέρους βοοειδών που έχουν επισημανθεί από την έρευνα ως επικίνδυνα (ιδίως τα ζώα που ανήκουν στην κλάση γέννησης ή εκτροφής του προσβεβλημένου ζώου)·
 • στην περίπτωση επιβεβαίωσης ΣΕΒ σε προβατοειδή ή βοοειδή, η θανάτωση και η πλήρης καταστροφή όλων των προβατοειδών και βοοειδών του κοπαδιού·
 • στην περίπτωση επιβεβαίωσης ΜΣΕ σε προβατοειδή ή βοοειδή, έχοντας αποκλείσει την ΣΕΒ, η θανάτωση και η πλήρης καταστροφή όλων των προβατοειδών και βοοειδών του κοπαδιού ή, μόνο εάν πρόκειται για προβατοειδή, η θανάτωση και η εκλεκτική καταστροφή των ζώων που εμφανίζουν γονότυπο επιρρεπή στις ΜΣΕ· εάν το μολυσμένο ζώο προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει μέτρα εξάλειψης στην εκμετάλλευση προέλευσης επιπλέον ή αντί εκείνης στην οποία επιβεβαιώθηκε η μόλυνση.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας, η εκμετάλλευση όπου βρισκόταν το ζώο όταν επιβεβαιώθηκε η μόλυνση τίθεται υπό επίσημη επίβλεψη και για κάθε μετακίνηση των επιρρεπών στις ΜΣΕ ζώων (και των προϊόντων ζωικής προέλευσης) από και προς τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση απαιτείται απαραίτητα άδεια της αρμόδιας αρχής. Το μέτρο αυτό εγγυάται την αποτελεσματική ταυτοποίηση και ανιχνευσιμότητα των μετακινήσεων των ζώων (ή των παράγωγων προϊόντων τους). Εάν αποδεικνύεται ότι η εκμετάλλευση όπου βρισκόταν το ζώο όταν ανέκυψαν οι υπόνοιες ΜΣΕ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο ενδέχεται να εκτέθηκε στον παθογόνο παράγοντα ΜΣΕ, η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει σε επίσημη επιτήρηση διάφορες εκμεταλλεύσεις, παράλληλα με την εκμετάλλευση μόλυνσης.

Ωστόσο, μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις από αυτούς τους γενικούς κανόνες, και το πεδίο εφαρμογή τους έχει αλλάξει με τον καιρό για να ληφθούν υπόψη επιστημονικές μελέτες για τις ΜΣΕ.

Οι ιδιοκτήτες αποζημιώνονται αμελλητί για την απώλεια των ζώων που θανατώνονται η των προϊόντων ζωικής προέλευσης που καταστρέφονται.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές που προσδιορίζουν τα ληπτέα εθνικά μέτρα καθώς και τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες στην περίπτωση εκδήλωσης ΜΣΕ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ

Ζώντα ζώα, σπέρμα, έμβρυα και ωάριά τους

Όταν επιτρέπεται η εισαγωγή, η διάθεσή τους στην αγορά ή η εξαγωγή τους, τα ζώντα ζώα και τα έμβρυα και τα ωάριά τους συνοδεύονται από τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά. Στην περίπτωση προβατοειδών και αιγοειδών, αυτά τα πιστοποιητικά πιστοποιούν ότι προέρχονται από εκμεταλλεύσεις στις οποίες καμία περίπτωση τρομώδους νόσου δεν έχει διαγνωστεί ποτέ ή, εφόσον πρόκειται για προβατοειδή, ότι ο γονότυπός τους αντιστέκεται στις ΜΣΕ.

Απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά ζώα τα οποία γεννήθηκαν από θηλυκά βοοειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή προσβεβλημένα από ΜΣΕ κατά τα έτη που προηγούνται της εμφάνισης των πρώτων κλινικών ενδείξεων της νόσου.

Διάθεση στην αγορά και εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης

Ο εν λόγω κανονισμός επιβάλλει υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τη ΣΕΒ. Απαιτεί την εφαρμογή στις εισαγωγές βοείου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ίδιων μέτρων που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Ένωσης, με εξαίρεση τις τρίτες χώρες οι οποίες εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ. Για παράδειγμα, απαγορεύει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες που εμφανίζουν ελεγχόμενο κίνδυνο ΣΕΒ ειδικών υλικών κινδύνου ή προϊόντων με βάση το κρέας που περιέχει ΕΥΚ. Οι εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει συνεπώς να μεριμνούν ώστε οι τεχνικές σφαγής των ζώων να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τέτοιοι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε έναν κατάλογο προϊόντων βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών προερχόμενων από τρίτες χώρες.

Μέτρα διαφύλαξης

Ο κανονισμός προβλέπει μέτρα διαφύλαξης που μπορούν να εφαρμόζονται στις διευρωπαϊκές συναλλαγές ή στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Τα μέτρα αυτά προέρχονται κυρίως από τις ισχύουσες για το θέμα αυτό οδηγίες [κυρίως τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/EOK, 91/496/EOK και 97/78/EK]. Για παράδειγμα, εάν το κράτος μέλος εισαγωγής διαπιστώνει, κατά τη διενέργεια επίσημων ελέγχων, την παρουσία ασθένειας που συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, οι αρχές μπορούν να λάβουν πιο περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των ύποπτων ζώων σε καραντίνα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προβεί στη λήψη τέτοιων μέτρων.

Εργαστήρια αναφοράς, δειγματοληψία, ανίχνευση και έλεγχοι

Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες επιστημονικές αναλύσεις και αξιόπιστα αποτελέσματα, ορίστηκαν εθνικά και ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς. Εάν είναι αναγκαίο, η καλή λειτουργία των εγκαταστάσεών τους μπορεί να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής.

Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την επαλήθευση των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα περιφερειακά εργαστήρια και το συντονισμό τους στο πλαίσιο των κρατών μελών. Συνεργάζονται με το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς.

Ένα κράτος μέλος που δεν διαθέτει εθνικό εργαστήριο αναφοράς πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς ή το εργαστήριο αναφοράς άλλου κράτους μέλους.

Το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς συντονίζει, από κοινού με την Επιτροπή, τις μεθόδους διάγνωσης των ΣΕΒ στα κράτη μέλη και συμβάλλει στον εντοπισμό των εστιών των ΜΣΕ. Διευκολύνει την επιμόρφωση των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων με σκοπό την εναρμόνιση των διαγνωστικών τεχνικών στην Κοινότητα.

Οι μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο εγχειρίδιο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. Τα πρότυπα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην περίπτωση υπόπτων ζώων και στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης.

Θεσμικές διατάξεις

Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και από τις αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές σχετικά με τα μέτρα με πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001

1.7.2001

-

ΕΕ L 147, 31.5.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/2003

18.7.2003

-

ΕΕ L 160, 28.6.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 932/2005

1.7.2005

-

ΕΕ L 163, 23.6.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1923/2006

19.1.2007

-

ΕΕ L 404, 30.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 220/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87, 31.3.2009

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 956/2010

12.11.2012

-

ΕΕ L 279, 23.10.2010

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 189/2011

18.3.2011

-

ΕΕ L 53, 26.2.2011

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 56/2013

13.2.2013

-

ΕΕ L 21, 24.1.2013

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 630/2013

19.7.2013

-

ΕΕ L 179, 29.6.2013

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση αυτή έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Απόφαση 2002/1003/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για τη διεξαγωγή έρευνας των γονότυπων της πρωτεΐνης πρίον σε φυλές προβάτων [Επίσημη Εφημερίδα L349 της 24.12.2002].

Έως την 1η Ιουλίου 2003 κάθε κράτος μέλος πραγματοποιεί έρευνα για το γονότυπο της πρωτεΐνης πρίον σε όλες τις φυλές προβάτων που είναι εγχώριες ή αποτελούν σημαντικό πληθυσμό στην επικράτειά του. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2003.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2005: Οδικός χάρτης ΜΣΕ [ COM(2005) 322 -Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Απόφαση της Επιτροπής 2007/453/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες ή στις περιφέρειές τους ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ [Επίσημη Εφημερίδα L 172 της 30.6.2007].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2010 με τίτλο: Οδικός χάρτης ΜΣΕ 2: Έγγραφο στρατηγικής για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες για την περίοδο 2010-2015 [ COM(2010) 384 τελικό-Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η πλειονότητα των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ενεργειών που προβλέπει ο πρώτος οδικός χάρτης ΜΣΕ πραγματοποιήθηκαν και η θετική τάση που παρατηρήθηκε ήδη το 2005 όσον αφορά την επιδημία της ΣΕΒ συνεχίστηκε. Ο στόχος για τα επόμενα έτη είναι να συνεχιστεί η επανεξέταση των μέτρων και να διασφαλιστεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων. Οι κανόνες για τις ΜΣΕ τροποποιούνται και θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και μελλοντικά σταδιακές τροποποιήσεις που βασίζονται σε έγκυρη επιστημονική βάση. Η ΕΕ βρίσκεται στην τελική φάση για την εξάλειψη της ΣΕΒ στον πληθυσμό των βοοειδών. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει την παρακολούθηση της κατάστασης σε περίπτωση πιθανής επανεμφάνισης της ΣΕΒ ή εμφάνισης ενός νέου παράγοντα ΜΣΕ στον πληθυσμό των βοοειδών. Η ουσία της επανεξέτασης θα πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικές συμβουλές και τεχνικά θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την εφαρμογή των νέων μέτρων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top