Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό

Η Ευρώπη είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Για να διατηρηθεί η ηγετική θέση της Ευρώπης, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου συντονισμένης δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των ικανοτήτων για την αειφόρο ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» [COM(2010) 352 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και, για να παραμείνει η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πλαίσιο συντονισμένων τουριστικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας αειφόρου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ και εκτιμάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της ΕΕ οφείλεται σε αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12 % του συνόλου απασχόλησης. Αποτελεί, επομένως, σημαντικό παράγοντα τόσο για τους πολίτες όσο και για τη βιομηχανία της ΕΕ, με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνώρισε τη σημασία του τουρισμού, αναθέτοντας στην ΕΕ την αρμοδιότητα να στηρίζει, να συντονίζει και να συμπληρώνει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ στον τομέα αυτό. Ο καθορισμός και η διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα αυτό καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα ειδικά μέτρα της ΕΕ στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν ως στόχο:

 • την ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα αυτό·
 • την προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα με την ανταλλαγή καλής πρακτικής.

Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία τουρισμού

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός έχει αντιμετωπίσει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης του 2008, η οποία επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. Η κατάσταση επιδεινώθηκε με το κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω της παρουσίας νέφους ηφαιστειογενούς τέφρας μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ejyafjöll το 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί μεγάλος αριθμός αφίξεων τουριστών και, κατά συνέπεια, σημαντικές απώλειες για τον τομέα των αερομεταφορών, καθώς και για τον ξενοδοχειακό τομέα και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό.

Νέο πλαίσιο δράσης για τον ευρωπαϊκό τουρισμό

Σύμφωνα με την οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020», το πλαίσιο τουριστικών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες:

 • Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη με τους εξής τρόπους:
  • ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού διευκολύνοντας, για παράδειγμα, την προσαρμογή του τομέα και των επιχειρήσεών του στις εξελίξεις της αγοράς των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και της καινοτομίας·
  • βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του τομέα μέσω της προώθησης ευκαιριών που προσφέρονται από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Leonardo ή ακόμη το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα με τις πτυχές «Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες», καθώς και «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για την καινοτομία»·
  • καταβολή προσπαθειών για να αποκατασταθεί η εποχικότητα της ζήτησης διευκολύνοντας, για παράδειγμα, τις οικειοθελείς ανταλλαγές τουριστών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου και για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στόχους, και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εθελούσιας ανταλλαγής επιγραμμικών πληροφοριών για τη βελτίωση του συντονισμού των σχολικών διακοπών στις χώρες της ΕΕ·
  • προώθηση της διαφοροποίησης των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών ειδικότερα εστιάζοντας καλύτερα στην κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και προωθώντας την, καθώς και εντάσσοντας τη «φυσική» κληρονομιά στις στρατηγικές του τουρισμού·
  • συμβολή στον καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό και ενοποίηση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού με τους εξής τρόπους:
  • ανάπτυξη συστήματος δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη σήματος για την προώθηση βιώσιμων τουριστικών προορισμών·
  • διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τους ευρωπαίους τουρίστες σχετικά με τους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη μεταφορά και τις σχέσεις με τον τοπικό πληθυσμό·
  • ανάπτυξη ευρωπαϊκού σήματος τουρισμού ποιότητας, βάσει των εθνικών εμπειριών, για την αύξηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·
  • διευκόλυνση της αναγνώρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής ώστε να προστατεύεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία τουρισμού από ζημιογόνες επενδύσεις και διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών·
  • πρόταση χάρτη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού·
  • πρόταση στρατηγικής για βιώσιμο παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό·
  • ανάπτυξη ή ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με αναδυόμενες χώρες και με τις χώρες της Μεσογείου, για την προώθηση προτύπων βιώσιμης και υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης και για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών.
 • Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών τουριστικών προορισμών με τους εξής τρόπους:
  • υποστήριξη της δημιουργίας ενός «σήματος της Ευρώπης», σε στενή συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ και συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες προώθησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς να ξεχωρίζουν καλύτερα σε σύγκριση με άλλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς·
  • προώθηση της Ευρώπης ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας μέσω της δικτυακής πύλης «visiteurope.com» και κατά τη διάρκεια μεγάλων διεθνών γεγονότων ή στις μεγάλες εμποροπανηγύρεις και στις εκθέσεις μεγάλης κλίμακας με αντικείμενο τον τουρισμό·
  • ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ σε διεθνή φόρουμ.
 • Μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού με τους εξής τρόπους:

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.09.2010

Top