Help Print this page 
Title and reference
Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια - EUR-Lex

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προστατεύσει το περιβάλλον μειώνοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων.

Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων

Οι παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού εξαρτώνται από τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων:

 • επιλογή και χρήση πρώτων υλών·
 • κατασκευή·
 • συσκευασία, μεταφορά και διανομή·
 • εγκατάσταση και συντήρηση·
 • χρήση·
 • τέλος ζωής.

Σε κάθε φάση αξιολογούνται οι ακόλουθες πτυχές των προϊόντων:

 • προβλεπόμενη κατανάλωση των υλικών, της ενέργειας και άλλων πόρων·
 • προβλεπόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος·
 • προβλεπόμενη ρύπανση (θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικά πεδία)·
 • προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων·
 • δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και/ή ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διάθεση στην αγορά και σήμανση CE

Κάθε προϊόν που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής πρέπει να φέρει σήμανση CE προτού διατεθεί στην αγορά.

Η αγορά εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη και έχουν τα εξής καθήκοντα:

 • επαληθεύουν τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις·
 • ζητούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη τις απαραίτητες πληροφορίες·
 • λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και τα υποβάλλουν σε ελέγχους συμμόρφωσης.

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν έχουν δικαίωμα να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος που πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Εάν το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, φθάνοντας έως την απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προθέσεις του, όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται στις εξής αιτίες:

 • μη πλήρωση των απαιτήσεων του εφαρμόσιμου ισχύοντος μέτρου εφαρμογής·
 • εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων·
 • ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων.

Ενεργειακή απόδοση

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 2009/125/ΕΚ, θεσπίζει επίσης ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ. Ειδικότερα, η νέα Οδηγία καθιερώνει για το 2014 απαιτήσεις αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση,ιδίως σε σχέση με τα κτήρια.

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να θέσει εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης, βασισμένο:

 • στην πρωτογενή ή την τελική κατανάλωση ενέργειας,
 • στα μέτρα πρωτογενούς ή τελικής εξοικονόμησης ενέργειας ή
 • στην ενεργειακή ένταση.

Αξιολόγηση συμμόρφωσης

Πριν από τη διάθεση στην αγορά, κάθε προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε αξιολόγηση σχετικά με τη συμμόρφωση του προς όλες τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί τα έγγραφα που αφορούν τη διενεργηθείσα αξιολόγηση συμμόρφωσης, επί χρονικό διάστημα δέκα ετών μετά την κατασκευή του προϊόντος, προς διευκόλυνση ενδεχόμενης επιθεώρησης από τα κράτη μέλη.

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τα προϊόντα στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του ισχύοντος μέτρου εφαρμογής. Η Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα.

Εναρμονισμένα πρότυπα

Όταν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το εκάστοτε κράτος μέλος ή η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία για τις διαδικασίες πληροφόρησης σε σχέση με τα πρότυπα και τους τεχνικούς κανονισμούς. Η μόνιμη επιτροπή εκφέρει γνώμη την οποία λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους

Η Επιτροπή δύναται να βοηθά τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά τοv σχεδιασμό των προϊόντων τους.

Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι στους καταναλωτές των προϊόντων παρέχεται πληροφόρηση για τοv ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, για τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και για τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού.

Η παρούσα οδηγία καταργεί την οδηγία 2005/32/ΕΚ.

Πλαίσιο

Υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Με την παρούσα οδηγία, επομένως, επιδιώκεται η καλύτερη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα αυτό, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής στο σύνολο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/125/ΕΚ

20.11.2009

20.11.2010

EE L 285 της 31.10.2009

Τροποποιητική πράξη

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

4.12.2012

5.6.2014

ΕΕ L 315 της 14.11.2012

12.11.2013

Top