Help Print this page 
Title and reference
Μείωση των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020

Η παρούσα απόφαση συμβάλλει στην τήρηση της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Καθορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών για κάθε κράτος μέλος και ορίζει τη μέθοδο επαλήθευσης της υλοποίησης των στόχων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου , βάσει της δέσμευσης που ανέλαβε η Ένωση για την περίοδο 2013-2020.

Επίπεδα εκπομπών μεταξύ 2013-2020 και ευελιξία

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ετήσια δικαιώματα εκπομπών που ορίζονται πάνω σε μια γραμμική τροχιά από το 2013 έως το 2020. Κάθε χρόνο, από το 2013 έως το 2020, οι εκπομπές των κρατών μελών πρέπει να είναι χαμηλότερες από τα αντίστοιχα ετήσια δικαιώματα εκπομπών. Τα ετήσια δικαιώματα εκπομπών για το 2020 αντιστοιχούν στο ποσοστό που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης για κάθε κράτος μέλος.

Κατά την περίοδο 2013-2019, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί προκαταβολικά από το επόμενο έτος ποσότητα έως 5 % του ετησίου του δικαιώματος εκπομπών . Το μερίδιο των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος. Είναι επίσης δυνατή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η μεταβίβαση μέρους των εν λόγω δικαιωμάτων σε άλλα κράτη μέλη.

Ενεργειακή απόδοση

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο που σημειώθηκε από την Ένωση και τα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Μετά από την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή θα προτείνει, εάν απαιτείται, ενισχυμένα ή νέα μέτρα.

Χρήση πιστωτικών μορίων από δραστηριότητες έργων

Για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακόλουθα πιστωτικά μόρια από μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου:

 • τις πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών (CER) και τις μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU), που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την περίοδο 2008-2012 και για τα έργα που καταχωρίσθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012·
 • CER που εκχωρούνται για μειώσεις των εκπομπών οι οποίες έχουν επιτευχθεί με έργα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·
 • προσωρινές CER (tCERs) ή μακροπρόθεσμες CERs (lCERs) από έργα δενδροφύτευσης και αναδάσωσης.

Κάθε χρόνο, οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλο κράτος μέλος το μη χρησιμοποιηθέν μέρος της ετήσιας ποσότητάς του με όριο 3 %. Μπορεί επίσης να μεταφέρει την αχρησιμοποίητη ποσότητα σε επόμενα έτη.

Υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση της προόδου, τροποποιήσεις και ανασκόπηση

Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 280/2004/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώνουν στις εκθέσεις τους τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·
 • τη χρήση, τη γεωγραφική κατανομή και τους τύπους πιστωτικών μορίων που χρησιμοποιούν·
 • την προβλεπόμενη πρόοδο και τις εθνικές προβλέψεις·
 • πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και μέτρα.

Ανά διετία, η Ένωση αξιολογεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε και την τήρηση της δέσμευσής της.

Λήψη διορθωτικών μέτρων

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος υπερβαίνει τα καθορισμένα δικαιώματα εκπομπών, πρέπει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

 • αφαίρεση από τα δικαιώματα εκπομπών του κράτους μέλους το επόμενο έτος·
 • ανάπτυξη σχεδίου λήψης διορθωτικών μέτρων·
 • προσωρινή αναστολή της μεταφοράς ενός μέρους του δικαιώματος εκπομπών του κράτους μέλους και των πιστωτικών μορίων σε άλλο κράτος μέλος.

Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά την έγκριση από την Κοινότητα μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές

Μετά την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή από την Κοινότητα, όπου προβλέπεται μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ποσοστό άνω του 20 % σε σχέση με το 1990, η Κοινότητα καλείται να υποβάλει, στους επόμενους τρεις μήνες, έκθεση για τα ακόλουθα θέματα:

 • τη φύση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων·
 • τα απαιτούμενα κοινοτικά μέτρα για να υλοποιηθεί η δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007·
 • τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, αλλά και στον τομέα της γεωργίας, και τους κινδύνους διαρροής άνθρακα·
 • τον αντίκτυπο της διεθνούς συμφωνίας σε άλλους τομείς της οικονομίας της Κοινότητας·
 • τους κατάλληλους τρόπους λογιστικής καταγραφής των εκπομπών που σχετίζονται με τη χρήση γης και τις δασοκομικές δραστηριότητες·
 • τους κατάλληλους τρόπους για τη δενδροφύτευση, αναδάσωση, αποφυγή της αποδάσωσης και υποβάθμισης των δασών σε τρίτα κράτη·
 • την ανάγκη για πρόσθετες πολιτικές και μέτρα.

Πλαίσιο

Η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), που εγκρίθηκε με την απόφαση 94/69/ΕΚ, θέτει στόχο τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου. Έχει ζωτική σημασία να μην υπερβεί η ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη τους 2 °C σε σύγκριση με τα προ της βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 %.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 406/2009/EK

25.6.2009

-

EE L 140 της 5.6.2009

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 26ης Μαΐου 2010, με τίτλο Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. [ COM(2010) 265 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στην παρούσα ανακοίνωση αναλύονται οι συνέπειες της πολιτικής μείωσης κατά 30 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η οικονομική κρίση του 2008 είχε ως συνέπεια την έντονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ουσιαστικά, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2009 ήταν κατά περίπου 14 % χαμηλότερες από τα επίπεδα του 1990, ενώ η μείωση που καταγράφηκε το 2008 ήταν μόλις 11,6 %.

Ως εκ τούτου, μοιάζει ρεαλιστική η πιθανότητα υπέρβασης των στόχων του 2020, εάν υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • αναπροσαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) με αποθεματοποίηση μέρους των δικαιωμάτων εκπομπών που προορίζονται για πλειστηριασμό·
 • ανταμοιβή των φορέων του συστήματος που επενδύουν ταχύτερα σε τεχνολογίες με κορυφαίες επιδόσεις στη μείωση των εκπομπών, παρέχοντάς τους δωρεάν πρόσθετα δικαιώματα·
 • επιβολή φόρων άνθρακα·
 • χρησιμοποίηση των πολιτικών της ΕΕ ως κινητήριας δύναμης για τη μείωση των εκπομπών·
 • χρησιμοποίηση των διεθνών πιστωτικών μονάδων ως μοχλού για την υιοθέτηση τεχνολογιών με κορυφαίες επιδόσεις στη μείωση των εκπομπών.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το συνολικό κόστος της κατά 30 % μείωσης των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επίτευξης του στόχου του 20 %, υπολογίζεται σήμερα σε 81 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το αρχικό κόστος της δέσμης μέτρων κλίμα και ενέργεια, που υπολογίστηκε σε 70 δισ. ευρώ.

Εξίσου σημαντική είναι η υλοποίηση του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 % από τις τρίτες χώρες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Απαιτείται συνεπώς διεθνής συντονισμός στο θέμα αυτό.

Απόφασηαριθ. 529/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές.

Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία (LULUCF), ως πρώτο βήμα για μια ενδεχόμενη ένταξη των δραστηριοτήτων αυτών στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Η παρούσα απόφαση προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να δίνουν υποχρεωτικώς πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση ή την αύξηση των απορροφήσεων, δεν θεσπίζει, ωστόσο, υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή υποβολής δήλωσης από τους ιδιωτικούς φορείς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.02.2014

Top