Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι: ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι: ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

Η αρχή ίσης μεταχείρισης των φύλων ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους*. Ο σεβασμός της αρχής αυτής συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, και στην αναγνώριση της εργασίας που φέρουν εις πέρας οι συνδράμοντες σύζυγοι * των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. Ουσιαστικά, η παρούσα οδηγία θεσπίζει καινούργιες ρυθμίσεις σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική προστασία και τη μητρότητα.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2010/41/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αποκλείει κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, είτε αυτή είναι άμεση * είτε έμμεση *. Πρέπει να γίνεται σεβαστή σε σχέση με τη σύσταση, τον εξοπλισμό ή την επέκταση επιχείρησης, καθώς και την έναρξη ή την επέκταση κάθε άλλης μορφής ανεξάρτητης δραστηριότητας.

Η παρενόχληση * και η σεξουαλική παρενόχληση * θεωρούνται διακρίσεις με βάση το φύλο.

Χάρη στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να υιοθετήσουν μέτρα θετικής δράσης. Αυτά τα δημόσια μέτρα έχουν στόχο να διασφαλίσουν πλήρη ισότητα των φύλων στον επαγγελματικό στίβο –για παράδειγμα, προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Σύζυγοι με κοινή δραστηριότητα

Στο εν λόγω πεδίο, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων επιτάσσει οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης που συστήνουν μαζί επιχείρηση να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα άλλα πρόσωπα.

Επιπλέον, όταν υφίσταται εθνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας για τους αυτοαπασχολουμένους, οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης που συμμετέχουν στις δραστηριότητες ενός αυτοαπασχολουμένου, δικαιούνται κοινωνικής προστασίας στο όνομά τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν η θα εφαρμοστεί η κοινωνική προστασία σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση.

Δικαιώματα σε σχέση με τη μητρότητα

Οι γυναίκες που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα, καθώς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης που συμβάλλουν στη δραστηριότητα των αυτοαπασχολουμένων, δύνανται να λάβουν επίδομα μητρότητας επί τουλάχιστον 14 εβδομάδες. Πρέπει να δίνεται ικανό επίδομα, το οποίο θα επιτρέπει τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εάν το επιθυμούν. Συνεπώς, το επίδομα θα αντιστοιχεί:

  • στη μέση απώλεια εισοδήματος ή κέρδους. Ωστόσο μπορεί να υπάρχει περιοριστικό όριο για το ποσό· και/ή
  • στο επίδομα που θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση διακοπής για λόγους υγείας· και/ή
  • σε κάθε άλλο οικογενειακό επίδομα που θεσπίζεται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Στο διάστημα διακοπής των δραστηριοτήτων τους λόγω μητρότητας, οι γυναίκες αυτές δικαιούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής προσωρινής αντικατάστασης και σε οιεσδήποτε υφιστάμενες εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες αποτελεί εναλλακτική λύση, εν όλω ή εν μέρει, για το επίδομα μητρότητας.

Πλαίσιο

Η παλαιότερη οδηγία 86/613/ΕΟΚ καταργείται από την 5η Αυγούστου 2012. Μέχρι τότε, η παρούσα οδηγία πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Υπάρχουν ορισμένες οδηγίες που προασπίζουν την ίση μεταχείριση των ανεξάρτητων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα: η οδηγία 2006/54/ΕΚ που αφορά θέματα εργασίας και απασχόλησης, η οδηγία 79/7/ΕΟΚ που εφαρμόζεται για την κοινωνική ασφάλιση, και η οδηγία 2004/113/ΕΚ για την ίση μεταχείριση των φύλων εκτός της αγοράς εργασίας.

Λέξεις-κλειδιά

  • Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι: όλα τα πρόσωπα που ασκούν επικερδή δραστηριότητα για λογαριασμό τους, υπό τους όρους που καθορίζει το εθνικό δίκαιο. Συμπεριλαμβάνονται οι αγρότες και οι εργαζόμενοι σε ελεύθερα επαγγέλματα.
  • Σύζυγοι των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων: σύζυγοι ή, εφόσον τους αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, σύντροφοι συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή συνέταιροι στην επιχείρηση, αλλά συμμετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, στις δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου και εκτελούν τα ίδια ή δευτερεύοντα καθήκοντα.
  • Άμεση διάκριση: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από ένα άλλο πρόσωπο.
  • Έμμεση διάκριση: όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου. Εκτός αν η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο, και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.
  • Παρενόχληση: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά σε σχέση με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρεπείας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
  • Σεξουαλική παρενόχληση: κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με περιεχόμενο γενετήσιου χαρακτήρα, που εκδηλώνεται λεκτικά, μη λεκτικά ή σωματικά έχοντας σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και ειδικότερα τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2010/41/EE

4.8.2010

5.8.2012

EE L 180 της 15.7.2010

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.09.2010

Top